04.10.2021 17:22:23
18.10.2021 16:35:00
លក់
1
797.68
858.13
ចំណេញ
-60.47 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#81352674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:22:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
797.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-60.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
858.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-60.47 USD
04.10.2021 17:23:51
18.10.2021 16:35:00
ទិញ
10
69.13
66.77
ចំណេញ
-23.74 USD
#GILD
ព្រមព្រៀង
#81352858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:23:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
69.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
-23.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
66.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-23.74 USD
04.10.2021 17:22:33
18.10.2021 16:35:00
លក់
1
797.75
858.13
ចំណេញ
-60.40 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#81352695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:22:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
797.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-60.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
858.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-60.40 USD
04.10.2021 17:22:38
18.10.2021 16:35:00
លក់
1
797.75
858.13
ចំណេញ
-60.40 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#81352706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:22:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
797.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-60.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
858.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-60.40 USD
04.10.2021 17:22:25
18.10.2021 16:35:00
លក់
1
797.57
858.13
ចំណេញ
-60.58 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#81352677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:22:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
797.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-60.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
858.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-60.58 USD
04.10.2021 17:24:28
18.10.2021 16:35:00
ទិញ
10
160.63
159.3
ចំណេញ
-13.44 USD
#JNJ
ព្រមព្រៀង
#81352958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:24:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
160.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
-13.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
159.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.44 USD
04.10.2021 17:22:36
18.10.2021 16:35:00
លក់
1
797.91
858.13
ចំណេញ
-60.24 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#81352699
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:22:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
797.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-60.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
858.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-60.24 USD
04.10.2021 17:22:46
18.10.2021 16:35:00
លក់
10
797.42
858.13
ចំណេញ
-607.38 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#81352722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:22:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
797.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.28 USD
សរុប
-607.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
858.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-607.38 USD
06.10.2021 16:14:49
15.10.2021 05:35:39
លក់
0.2
54703.83
58884.04
ចំណេញ
-886.20 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81486102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 16:14:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
54703.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-50.16 USD
សរុប
-836.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 05:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
58884.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-886.20 USD
05.10.2021 01:49:38
15.10.2021 05:35:39
លក់
0.1
48834.72
58884.04
ចំណេញ
-1 032.29 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81371412
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 01:49:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
48834.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-27.36 USD
សរុប
-1 004.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 05:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
58884.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 032.29 USD
06.10.2021 04:06:50
15.10.2021 05:35:39
លក់
0.2
51131.58
58884.04
ចំណេញ
-1 600.65 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81438865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 04:06:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
51131.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-50.16 USD
សរុប
-1 550.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 05:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
58884.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 600.65 USD
05.10.2021 01:51:10
05.10.2021 23:44:38
ទិញ
0.1
3373.71
3512.77
ចំណេញ
13.91 USD
ETHUSD
ព្រមព្រៀង
#81371427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 01:51:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
3373.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 23:44:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
3512.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.91 USD
05.10.2021 01:52:30
05.10.2021 23:44:34
ទិញ
0.1
166.56
174.54
ចំណេញ
79.80 USD
LTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81371442
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 01:52:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
166.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
79.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 23:44:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
174.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
79.80 USD
05.10.2021 01:52:14
05.10.2021 23:44:25
ទិញ
0.1
42.99
47.39
ចំណេញ
44.00 USD
NEOUSD
ព្រមព្រៀង
#81371437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 01:52:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
42.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
44.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 23:44:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
47.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
44.00 USD
05.10.2021 01:51:58
05.10.2021 23:44:22
ទិញ
0.1
1.0361
1.0698
ចំណេញ
33.70 USD
XRPUSD
ព្រមព្រៀង
#81371434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 01:51:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 23:44:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.0698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.70 USD
05.10.2021 16:54:59
05.10.2021 23:44:18
ទិញ
0.5
50244.04
51366.08
ចំណេញ
561.02 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81416438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 16:54:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
50244.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
561.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 23:44:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
51366.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
561.02 USD
05.10.2021 03:17:43
05.10.2021 04:09:11
លក់
0.1
1767.52
1766.37
ចំណេញ
11.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#81373271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 03:17:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1767.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 04:09:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1766.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.50 USD
29.09.2021 12:02:32
30.09.2021 16:32:05
ទិញ
0.2
1742.92
1740.14
ចំណេញ
-59.82 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#81122538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 12:02:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1742.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.22 USD
សរុប
-55.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 16:32:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1740.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-59.82 USD
29.09.2021 17:14:28
30.09.2021 16:31:56
ទិញ
0.2
1731.8
1740.14
ចំណេញ
162.58 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#81146770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:14:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1731.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.22 USD
សរុប
166.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 16:31:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1740.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
162.58 USD
29.09.2021 17:14:25
30.09.2021 16:31:53
ទិញ
0.2
1731.78
1740.11
ចំណេញ
162.38 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#81146757
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:14:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1731.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.22 USD
សរុប
166.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 16:31:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1740.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
162.38 USD
29.09.2021 09:56:50
30.09.2021 10:42:35
ទិញ
0.2
42337
43340
ចំណេញ
186.73 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#81110814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 09:56:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
42337
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-13.87 USD
សរុប
200.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 10:42:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
43340
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
186.73 USD
30.09.2021 04:00:39
30.09.2021 05:48:29
ទិញ
0.2
1.34408
1.34485
ចំណេញ
15.40 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81168303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 04:00:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34408
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 05:48:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.34485
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.40 USD
29.09.2021 12:02:39
29.09.2021 16:00:24
លក់
0.1
1742.44
1739.23
ចំណេញ
32.10 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#81122544
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 12:02:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1742.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 16:00:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1739.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
32.10 USD
27.09.2021 03:14:23
27.09.2021 16:48:02
ទិញ
0.2
34960.1
35022
ចំណេញ
123.80 USD
US30_m
ព្រមព្រៀង
#80938922
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 03:14:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
34960.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
123.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 16:48:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
35022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
123.80 USD
27.09.2021 03:14:46
27.09.2021 11:37:45
ទិញ
0.2
1.36758
1.36876
ចំណេញ
23.60 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80938942
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 03:14:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 11:37:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.36876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
23.60 USD
27.09.2021 09:05:29
27.09.2021 11:37:43
លក់
0.2
1756.57
1750.65
ចំណេញ
118.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80952892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 09:05:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1756.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
118.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 11:37:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1750.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
118.40 USD
27.09.2021 03:14:39
27.09.2021 04:26:24
ទិញ
0.2
1751.33
1757.94
ចំណេញ
132.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80938934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 03:14:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1751.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
132.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 04:26:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1757.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
132.20 USD
07.09.2021 16:59:41
21.09.2021 17:12:49
លក់
1
754.35
740.2
ចំណេញ
14.13 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:59:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
740.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.13 USD
07.09.2021 16:59:39
21.09.2021 17:12:46
លក់
1
754.28
739.76
ចំណេញ
14.50 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:59:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.50 USD
07.09.2021 16:59:38
21.09.2021 17:12:43
លក់
1
754.28
740.07
ចំណេញ
14.19 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018864
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:59:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
740.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.19 USD
07.09.2021 16:59:24
21.09.2021 17:12:41
លក់
1
754.33
739.57
ចំណេញ
14.74 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:59:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.74 USD
07.09.2021 16:58:46
21.09.2021 17:12:38
លក់
1
754.18
739.28
ចំណេញ
14.88 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:58:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.88 USD
07.09.2021 16:58:45
21.09.2021 17:12:35
លក់
1
754.26
739.6
ចំណេញ
14.64 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:58:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.64 USD
07.09.2021 16:58:43
21.09.2021 17:12:33
លក់
1
754.26
739.92
ចំណេញ
14.32 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:58:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.32 USD
07.09.2021 16:58:42
21.09.2021 17:12:30
លក់
1
754.32
739.79
ចំណេញ
14.51 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:58:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.51 USD
07.09.2021 16:59:25
21.09.2021 17:12:27
លក់
1
754.33
739.88
ចំណេញ
14.43 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:59:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.43 USD
07.09.2021 17:09:46
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1801.31
1778.33
ចំណេញ
-1 187.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80021396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:09:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1801.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-1 149.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 187.70 USD
16.09.2021 08:40:05
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
1
1789.09
1778.33
ចំណេញ
-1 076.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80457929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1789.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 076.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 076.00 USD
09.09.2021 02:55:46
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1790.94
1778.33
ចំណេញ
-655.13 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80106304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:55:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1790.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-24.63 USD
សរុប
-630.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-655.13 USD
06.09.2021 11:26:36
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1827.22
1778.33
ចំណេញ
-2 486.72 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79942355
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 11:26:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1827.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-42.22 USD
សរុប
-2 444.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 486.72 USD
09.09.2021 02:55:48
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1790.94
1778.33
ចំណេញ
-655.13 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80106307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1790.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-24.63 USD
សរុប
-630.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-655.13 USD
07.09.2021 17:02:31
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1807.08
1778.33
ចំណេញ
-1 476.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80019428
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:02:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1807.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-1 437.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 476.20 USD
06.09.2021 11:37:28
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1825.32
1778.33
ចំណេញ
-2 391.72 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79943167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 11:37:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1825.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-42.22 USD
សរុប
-2 349.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 391.72 USD
16.09.2021 08:39:51
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
1
1789.09
1778.33
ចំណេញ
-1 076.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80457902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:39:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1789.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 076.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 076.00 USD
07.09.2021 17:09:45
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1801.39
1778.33
ចំណេញ
-1 191.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80021391
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:09:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1801.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-1 153.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 191.70 USD
07.09.2021 07:48:25
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1821.53
1778.33
ចំណេញ
-2 198.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79945594
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 07:48:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1821.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-2 160.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 198.70 USD
16.09.2021 08:40:02
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
1
1789.08
1778.33
ចំណេញ
-1 075.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80457925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1789.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 075.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 075.00 USD
08.09.2021 20:33:34
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
2.01
35047
34798.9
ចំណេញ
-5 575.23 USD
US30_m
ព្រមព្រៀង
#80099300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 20:33:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
35047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-588.42 USD
សរុប
-4 986.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
34798.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5 575.23 USD
07.09.2021 13:58:59
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1810.7
1778.33
ចំណេញ
-1 657.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80003978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 13:58:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1810.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-1 618.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 657.20 USD
09.09.2021 02:55:47
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1790.94
1778.33
ចំណេញ
-655.13 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80106305
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:55:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1790.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-24.63 USD
សរុប
-630.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-655.13 USD