20.10.2021 04:59:53
20.10.2021 05:04:30
លក់
0.01
1.23537
1.2348
ចំណេញ
0.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#164573474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 04:59:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23537
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 05:04:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.36 USD
15.10.2021 04:59:56
15.10.2021 05:19:42
លក់
0.01
1.23664
1.23603
ចំណេញ
0.39 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#164449333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 04:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 05:19:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23603
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.39 USD
13.10.2021 02:59:44
13.10.2021 03:10:00
លក់
0.01
1.24776
1.247
ចំណេញ
0.51 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#164367537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 02:59:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 03:10:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.51 USD
06.10.2021 03:59:50
06.10.2021 10:25:24
ទិញ
0.01
1.36255
1.35762
ចំណេញ
-5.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164154109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 03:59:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 10:25:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.03 USD
06.10.2021 07:45:34
06.10.2021 10:25:22
ទិញ
0.01
1.36014
1.35761
ចំណេញ
-2.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164158939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 07:45:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 10:25:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.63 USD
06.10.2021 04:28:36
06.10.2021 10:25:20
ទិញ
0.01
1.36174
1.35766
ចំណេញ
-4.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164154971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 04:28:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 10:25:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.18 USD
06.10.2021 10:06:55
06.10.2021 10:25:18
ទិញ
0.01
1.35914
1.35766
ចំណេញ
-1.58 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164162913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 10:06:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35914
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 10:25:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.58 USD
05.10.2021 05:59:54
05.10.2021 09:53:57
លក់
0.01
1.26048
1.26086
ចំណេញ
-0.40 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#164097853
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 05:59:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26048
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 09:53:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26086
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.40 USD
05.10.2021 06:39:14
05.10.2021 09:53:55
លក់
0.01
1.26112
1.26086
ចំណេញ
0.11 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#164098745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 06:39:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 09:53:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26086
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.11 USD
05.10.2021 07:34:42
05.10.2021 09:53:52
លក់
0.01
1.26206
1.26095
ចំណេញ
0.78 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#164099936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 07:34:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 09:53:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.78 USD
30.09.2021 06:59:55
30.09.2021 09:06:28
ទិញ
0.01
1.27356
1.2738
ចំណេញ
0.09 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#163960997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 06:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 09:06:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2738
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.09 USD
20.09.2021 02:40:06
28.09.2021 15:40:33
ចម្លង
-40.72%
-62.55%
ចំណេញ
-85.86 USD
TradeSingleEntry
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 02:40:06
ចំណុច​ចូល
-40.72%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 15:40:33
ចេញ
-62.55%
ចំណេញ
-85.86 USD
28.09.2021 03:59:54
28.09.2021 05:06:43
ទិញ
0.01
1.36955
1.36989
ចំណេញ
0.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163862894
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 03:59:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36955
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 05:06:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36989
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
27.09.2021 05:03:32
27.09.2021 05:24:16
លក់
0.01
1.36793
1.3669
ចំណេញ
0.93 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163817878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 05:03:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36793
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 05:24:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.93 USD
27.09.2021 03:59:57
27.09.2021 05:24:16
លក់
0.01
1.36693
1.3669
ចំណេញ
-0.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163815490
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 03:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36693
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 05:24:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
23.09.2021 04:59:52
23.09.2021 05:58:22
លក់
0.01
1.2776
1.27753
ចំណេញ
-0.05 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#163706326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 04:59:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 05:58:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
23.09.2021 05:24:52
23.09.2021 05:58:00
លក់
0.01
1.27857
1.2776
ចំណេញ
0.66 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#163707223
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:24:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 05:58:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.66 USD
20.09.2021 04:59:50
20.09.2021 05:15:47
លក់
0.01
1.37123
1.3706
ចំណេញ
0.53 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163497516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:59:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 05:15:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.53 USD
30.08.2021 17:40:04
20.09.2021 02:39:46
ចម្លង
-18.82%
-40.72%
ចំណេញ
-24.39 USD
TradeSingleEntry
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 17:40:04
ចំណុច​ចូល
-18.82%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 02:39:46
ចេញ
-40.72%
ចំណេញ
-24.39 USD
15.09.2021 01:59:56
15.09.2021 05:02:07
លក់
0.01
1.38057
1.37999
ចំណេញ
0.48 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163327667
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 01:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 05:02:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.48 USD
14.09.2021 02:02:22
14.09.2021 05:49:12
លក់
0.01
1.26457
1.2643
ចំណេញ
0.11 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#163274149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 02:02:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 05:49:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.11 USD
09.09.2021 02:59:53
09.09.2021 03:14:05
លក់
0.01
1.37662
1.37619
ចំណេញ
0.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163137566
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:59:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 03:14:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.33 USD
08.09.2021 06:59:56
08.09.2021 09:01:54
ទិញ
0.01
1.26413
1.2647
ចំណេញ
0.35 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#163087854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 06:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 09:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.35 USD
03.09.2021 02:59:56
03.09.2021 03:15:00
ទិញ
0.01
1.38367
1.38411
ចំណេញ
0.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162943015
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 02:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 03:15:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
01.09.2021 03:52:00
01.09.2021 09:57:36
ទិញ
0.01
1.18026
1.1805
ចំណេញ
0.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162835561
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 03:52:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18026
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:57:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.14 USD
01.09.2021 02:59:54
01.09.2021 09:57:36
ទិញ
0.01
1.181
1.1805
ចំណេញ
-0.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162834029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 02:59:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.181
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:57:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.60 USD
01.09.2021 09:21:00
01.09.2021 09:57:36
ទិញ
0.01
1.17963
1.1805
ចំណេញ
0.77 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162845059
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 09:21:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:57:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.77 USD
30.08.2021 02:59:45
30.08.2021 03:44:46
ទិញ
0.01
1.17984
1.18016
ចំណេញ
0.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162740085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 02:59:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 03:44:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18016
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.22 USD
27.08.2021 02:59:50
27.08.2021 03:09:16
លក់
0.01
1.37
1.3695
ចំណេញ
0.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162696835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 02:59:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 03:09:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
24.08.2021 01:59:52
24.08.2021 08:02:12
ទិញ
0.01
1.17457
1.17412
ចំណេញ
-0.55 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162585295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 01:59:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 08:02:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17412
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.55 USD
24.08.2021 04:00:47
24.08.2021 08:02:08
ទិញ
0.01
1.17392
1.17412
ចំណេញ
0.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162586893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 04:00:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 08:02:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17412
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
20.08.2021 05:00:01
20.08.2021 08:14:15
លក់
0.01
1.36242
1.36256
ចំណេញ
-0.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162510940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 05:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 08:14:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.24 USD
20.08.2021 07:52:43
20.08.2021 08:14:10
លក់
0.01
1.36329
1.36257
ចំណេញ
0.62 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162514193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 07:52:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36329
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 08:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36257
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.62 USD
18.08.2021 04:15:43
18.08.2021 05:00:13
ទិញ
0.01
1.26276
1.2637
ចំណេញ
0.64 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#162435080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.08.2021 04:15:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.08.2021 05:00:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.64 USD
18.08.2021 04:00:00
18.08.2021 05:00:13
ទិញ
0.01
1.26365
1.2637
ចំណេញ
-0.06 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#162434605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.08.2021 04:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.08.2021 05:00:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
17.08.2021 02:00:34
17.08.2021 03:02:26
លក់
0.01
1.38422
1.38387
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162388422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2021 02:00:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 03:02:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38387
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.25 USD
12.08.2021 06:59:58
12.08.2021 11:43:50
លក់
0.01
1.25014
1.25102
ចំណេញ
-0.80 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#162272728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2021 06:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2021 11:43:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.80 USD
12.08.2021 09:02:12
12.08.2021 11:43:47
លក់
0.01
1.25076
1.25102
ចំណេញ
-0.31 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#162275027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2021 09:02:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2021 11:43:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.31 USD
12.08.2021 09:41:22
12.08.2021 11:43:42
លក់
0.01
1.25193
1.25102
ចំណេញ
0.63 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#162276056
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2021 09:41:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2021 11:43:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.63 USD
10.08.2021 03:59:57
10.08.2021 04:44:42
លក់
0.01
1.38507
1.3844
ចំណេញ
0.57 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162194896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2021 03:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38507
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2021 04:44:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.57 USD
09.08.2021 03:00:32
09.08.2021 03:04:37
លក់
0.01
1.3867
1.38621
ចំណេញ
0.39 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162153937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 03:00:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3867
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 03:04:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38621
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.39 USD
06.08.2021 02:59:59
06.08.2021 09:29:03
ទិញ
0.01
1.39277
1.39211
ចំណេញ
-0.76 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162100157
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 02:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 09:29:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.76 USD
06.08.2021 03:45:03
06.08.2021 09:29:00
ទិញ
0.01
1.39212
1.3921
ចំណេញ
-0.12 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162100973
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 03:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 09:29:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.12 USD
04.08.2021 04:14:46
04.08.2021 04:22:03
ទិញ
0.01
1.39067
1.39107
ចំណេញ
0.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#162014328
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 04:14:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 04:22:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
02.08.2021 04:59:56
02.08.2021 05:08:11
ទិញ
0.01
1.24842
1.24899
ចំណេញ
0.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161936380
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2021 04:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24842
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2021 05:08:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.36 USD
30.07.2021 04:00:27
30.07.2021 05:18:06
លក់
0.01
1.24614
1.246
ចំណេញ
0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161883877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:00:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 05:18:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD
30.07.2021 04:29:58
30.07.2021 05:15:29
លក់
0.01
1.24714
1.24619
ចំណេញ
0.66 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161884535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:29:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 05:15:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.66 USD
30.07.2021 03:59:58
30.07.2021 04:00:32
លក់
0.13
1.24619
1.2462
ចំណេញ
-1.40 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161883797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 03:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 04:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.2462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.30 USD
ចំណេញ
-1.40 USD
29.07.2021 02:59:57
29.07.2021 04:44:12
លក់
0.01
1.25202
1.25222
ចំណេញ
-0.26 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161844027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 02:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 04:44:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25222
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.26 USD
29.07.2021 03:43:34
29.07.2021 04:44:06
លក់
0.01
1.25298
1.25224
ចំណេញ
0.49 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161844770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 03:43:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25298
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 04:44:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25224
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.49 USD