30.07.2021 04:00:27
30.07.2021 05:18:06
លក់
0.01
1.24614
1.246
ចំណេញ
0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161883877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:00:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 05:18:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD
30.07.2021 04:29:58
30.07.2021 05:15:29
លក់
0.01
1.24714
1.24619
ចំណេញ
0.66 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161884535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:29:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 05:15:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.66 USD
30.07.2021 03:59:58
30.07.2021 04:00:32
លក់
0.13
1.24619
1.2462
ចំណេញ
-1.40 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161883797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 03:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 04:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.2462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.30 USD
ចំណេញ
-1.40 USD
29.07.2021 02:59:57
29.07.2021 04:44:12
លក់
0.01
1.25202
1.25222
ចំណេញ
-0.26 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161844027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 02:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 04:44:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25222
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.26 USD
29.07.2021 03:43:34
29.07.2021 04:44:06
លក់
0.01
1.25298
1.25224
ចំណេញ
0.49 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161844770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 03:43:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25298
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 04:44:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25224
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.49 USD
23.07.2021 03:59:59
23.07.2021 15:04:55
ទិញ
0.01
1.37743
1.37494
ចំណេញ
-2.59 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161662495
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 03:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:04:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37494
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.59 USD
23.07.2021 04:43:38
23.07.2021 15:04:52
ទិញ
0.01
1.37683
1.375
ចំណេញ
-1.93 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161663350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 04:43:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37683
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:04:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.93 USD
23.07.2021 05:26:17
23.07.2021 15:04:49
ទិញ
0.01
1.37578
1.375
ចំណេញ
-0.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161664297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 05:26:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:04:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.88 USD
23.07.2021 10:22:07
23.07.2021 15:04:46
ទិញ
0.01
1.37392
1.37496
ចំណេញ
0.94 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161671464
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 10:22:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:04:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.94 USD
23.07.2021 10:16:26
23.07.2021 15:04:42
ទិញ
0.01
1.37485
1.37498
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161671199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 10:16:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:04:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.07.2021 11:25:08
23.07.2021 15:04:39
ទិញ
0.01
1.37303
1.37497
ចំណេញ
1.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161674445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 11:25:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37303
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:04:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37497
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.84 USD
22.07.2021 07:59:58
22.07.2021 08:53:11
ទិញ
0.01
1.37161
1.37199
ចំណេញ
0.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161619236
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 07:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37161
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 08:53:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37199
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.28 USD
19.07.2021 03:59:57
19.07.2021 04:45:32
ទិញ
0.01
1.26347
1.2635
ចំណេញ
-0.08 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161462314
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 03:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 04:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
19.07.2021 04:04:37
19.07.2021 04:45:32
ទិញ
0.01
1.26261
1.2635
ចំណេញ
0.60 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#161462537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 04:04:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 04:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.60 USD
16.07.2021 05:07:51
16.07.2021 09:05:01
លក់
0.01
1.18068
1.1805
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161411975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 05:07:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 09:05:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.08 USD
15.07.2021 01:59:47
15.07.2021 07:35:37
ទិញ
0.01
1.1836
1.18344
ចំណេញ
-0.26 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161360460
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 01:59:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 07:35:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18344
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.26 USD
15.07.2021 03:32:53
15.07.2021 07:35:34
ទិញ
0.01
1.18295
1.18344
ចំណេញ
0.39 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161362064
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 03:32:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18295
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 07:35:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18344
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.39 USD
14.07.2021 04:59:56
14.07.2021 10:54:24
លក់
0.01
1.17814
1.1787
ចំណេញ
-0.66 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161318538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 04:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 10:54:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1787
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.66 USD
14.07.2021 08:45:45
14.07.2021 10:54:19
លក់
0.01
1.17873
1.17869
ចំណេញ
-0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161323945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 08:45:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17873
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 10:54:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17869
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
12.07.2021 03:59:47
12.07.2021 04:21:41
ទិញ
0.01
1.18758
1.18796
ចំណេញ
0.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161229095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 03:59:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 04:21:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18796
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.28 USD
09.07.2021 01:59:59
09.07.2021 03:35:37
លក់
0.01
1.37854
1.37862
ចំណេញ
-0.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161176745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 01:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37854
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 03:35:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37862
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.18 USD
09.07.2021 02:45:17
09.07.2021 03:35:32
លក់
0.01
1.37935
1.3786
ចំណេញ
0.65 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161177565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 02:45:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37935
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 03:35:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.65 USD
07.07.2021 13:00:00
07.07.2021 13:03:36
លក់
0.01
1.38102
1.3809
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161087862
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 13:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38102
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2021 13:03:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3809
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.02 USD
06.07.2021 13:59:55
06.07.2021 16:04:24
លក់
0.01
1.38477
1.38549
ចំណេញ
-0.82 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161042331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 13:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 16:04:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38549
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.82 USD
06.07.2021 15:27:01
06.07.2021 16:04:20
លក់
0.01
1.38665
1.38557
ចំណេញ
0.98 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161045739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 15:27:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 16:04:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.98 USD
05.07.2021 01:59:59
05.07.2021 09:21:04
ទិញ
0.01
1.38321
1.38306
ចំណេញ
-0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160988563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 01:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38321
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2021 09:21:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.25 USD
05.07.2021 03:31:19
05.07.2021 09:21:00
ទិញ
0.01
1.38255
1.38306
ចំណេញ
0.41 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160989998
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 03:31:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2021 09:21:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.41 USD
02.07.2021 02:59:59
02.07.2021 04:02:02
លក់
0.01
1.3759
1.3758
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160941559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 02:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 04:02:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.00 USD
02.07.2021 03:37:49
02.07.2021 04:02:02
លក់
0.01
1.37659
1.3758
ចំណេញ
0.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160942220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 03:37:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37659
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 04:02:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.69 USD
01.07.2021 03:00:00
01.07.2021 03:10:47
លក់
0.01
1.38284
1.38239
ចំណេញ
0.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160897815
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2021 03:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38284
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2021 03:10:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38239
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.35 USD
30.06.2021 01:59:48
30.06.2021 03:54:55
ទិញ
0.01
1.24012
1.2402
ចំណេញ
-0.04 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#160854014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 01:59:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 03:54:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
30.06.2021 03:28:51
30.06.2021 03:54:51
ទិញ
0.01
1.23941
1.2401
ចំណេញ
0.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#160855063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 03:28:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 03:54:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.46 USD
29.06.2021 02:58:10
29.06.2021 03:25:24
ទិញ
0.01
1.23353
1.23409
ចំណេញ
0.35 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#160811636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 02:58:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23353
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 03:25:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23409
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.35 USD
28.06.2021 04:24:53
28.06.2021 08:52:43
ទិញ
0.01
1.1931
1.19281
ចំណេញ
-0.39 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160770287
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2021 04:24:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2021 08:52:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.39 USD
28.06.2021 03:03:25
28.06.2021 08:52:40
ទិញ
0.01
1.19362
1.19281
ចំណេញ
-0.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160768606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2021 03:03:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2021 08:52:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.91 USD
28.06.2021 02:59:55
28.06.2021 08:52:38
ទិញ
0.01
1.19417
1.19281
ចំណេញ
-1.46 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160768418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2021 02:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19417
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2021 08:52:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.46 USD
28.06.2021 05:06:44
28.06.2021 08:52:35
ទិញ
0.01
1.19227
1.19281
ចំណេញ
0.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160771663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2021 05:06:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2021 08:52:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
23.06.2021 01:59:55
23.06.2021 02:41:52
លក់
0.01
1.23113
1.23068
ចំណេញ
0.27 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#160655442
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 01:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2021 02:41:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23068
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.27 USD
22.06.2021 03:59:51
22.06.2021 05:59:55
ទិញ
0.01
1.19084
1.19103
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160614442
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 03:59:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19084
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 05:59:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19103
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.09 USD
21.06.2021 04:59:58
21.06.2021 06:08:39
ទិញ
0.01
1.24544
1.2453
ចំណេញ
-0.21 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#160571474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 04:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24544
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 06:08:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
21.06.2021 05:09:58
21.06.2021 06:08:05
ទិញ
0.01
1.24473
1.2453
ចំណេញ
0.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#160571833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 05:09:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24473
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 06:08:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.36 USD
18.06.2021 04:59:57
18.06.2021 05:17:36
ទិញ
0.01
1.23453
1.23511
ចំណេញ
0.37 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#160518609
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 04:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23453
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 05:17:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.37 USD
16.06.2021 02:59:43
16.06.2021 04:18:20
លក់
0.01
1.40806
1.40769
ចំណេញ
0.27 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160421714
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 02:59:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 04:18:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40769
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.27 USD
15.06.2021 02:00:19
15.06.2021 03:35:44
លក់
0.01
1.21419
1.21378
ចំណេញ
0.24 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#160384653
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 02:00:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21419
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 03:35:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
02.06.2021 10:52:05
14.06.2021 11:53:26
ចម្លង
0%
4.74%
ចំណេញ
38.00 USD
TradeSingleEntry
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 10:52:05
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 11:53:26
ចេញ
4.74%
ចំណេញ
38.00 USD
14.06.2021 06:00:09
14.06.2021 06:36:46
លក់
0.01
1.41119
1.41065
ចំណេញ
0.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160354844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 06:00:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41119
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 06:36:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
11.06.2021 03:00:04
11.06.2021 03:10:19
លក់
0.01
1.20955
1.20909
ចំណេញ
0.28 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#160314081
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 03:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20955
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 03:10:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20909
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.28 USD
09.06.2021 03:00:00
09.06.2021 07:07:32
លក់
0.01
1.41491
1.41577
ចំណេញ
-0.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160246634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 03:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41491
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 07:07:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.96 USD
09.06.2021 03:51:49
09.06.2021 07:07:28
លក់
0.01
1.41572
1.41577
ចំណេញ
-0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160247210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 03:51:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 07:07:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.15 USD
09.06.2021 06:13:13
09.06.2021 07:07:24
លក់
0.01
1.41661
1.41577
ចំណេញ
0.74 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160249004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 06:13:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 07:07:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.74 USD