22.04.2021 01:59:51
22.04.2021 07:13:29
លក់
0.01
1.39278
1.39349
ចំណេញ
-0.81 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159070423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 01:59:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 07:13:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.81 USD
22.04.2021 03:49:25
22.04.2021 07:13:25
លក់
0.01
1.39369
1.39349
ចំណេញ
0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159071361
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 03:49:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 07:13:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
22.04.2021 06:11:53
22.04.2021 07:13:22
លក់
0.01
1.20453
1.20341
ចំណេញ
1.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159072874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 06:11:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20453
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 07:13:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.02 USD
21.04.2021 04:00:09
21.04.2021 05:26:14
លក់
0.01
1.2035
1.2031
ចំណេញ
0.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159046385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 04:00:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 05:26:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2031
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
16.04.2021 01:59:27
16.04.2021 03:27:45
លក់
0.01
1.19669
1.19638
ចំណេញ
0.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158962016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 01:59:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 03:27:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19638
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.21 USD
15.04.2021 05:59:27
15.04.2021 08:09:45
ទិញ
0.01
1.37737
1.37731
ចំណេញ
-0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#158935276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 05:59:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 08:09:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37731
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
15.04.2021 07:48:02
15.04.2021 08:09:42
ទិញ
0.01
1.37663
1.37733
ចំណេញ
0.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#158936626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 07:48:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 08:09:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37733
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.60 USD
14.04.2021 04:59:35
14.04.2021 05:36:30
ទិញ
0.01
1.19583
1.19617
ចំណេញ
0.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158904589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 04:59:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19583
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 05:36:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
13.04.2021 03:59:12
13.04.2021 09:23:42
ទិញ
0.01
1.1904
1.18998
ចំណេញ
-0.52 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158870351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 03:59:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 09:23:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.52 USD
13.04.2021 06:36:22
13.04.2021 09:23:27
ទិញ
0.01
1.1895
1.18998
ចំណេញ
0.38 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158872642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 06:36:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 09:23:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.38 USD
12.04.2021 05:59:30
12.04.2021 11:53:04
លក់
0.01
1.25534
1.25577
ចំណេញ
-0.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158845414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 05:59:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25534
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 11:53:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.44 USD
12.04.2021 07:57:09
12.04.2021 11:52:59
លក់
0.01
1.2563
1.25577
ចំណេញ
0.32 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158846954
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 07:57:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 11:52:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.32 USD
08.04.2021 03:14:49
08.04.2021 03:57:36
ទិញ
0.01
1.26136
1.26189
ចំណេញ
0.32 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158783930
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 03:14:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26136
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 03:57:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.32 USD
06.04.2021 07:59:34
06.04.2021 08:19:36
លក់
0.01
1.25396
1.2536
ចំណេញ
0.19 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158723013
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 07:59:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 08:19:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.19 USD
31.03.2021 08:40:47
31.03.2021 09:02:48
ទិញ
0.01
1.26181
1.2625
ចំណេញ
0.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158576863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 08:40:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26181
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 09:02:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.45 USD
31.03.2021 05:59:24
31.03.2021 09:02:48
ទិញ
0.01
1.26241
1.2625
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158574308
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 05:59:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 09:02:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
30.03.2021 05:59:36
30.03.2021 08:18:53
ទិញ
0.01
1.25904
1.25919
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158539805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 05:59:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 08:18:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.02 USD
29.03.2021 02:15:17
29.03.2021 10:03:28
លក់
0.01
1.25807
1.26048
ចំណេញ
-2.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158451494
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 02:15:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25807
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2021 10:03:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.01 USD
29.03.2021 03:15:40
29.03.2021 10:03:25
លក់
0.01
1.2589
1.2605
ចំណេញ
-1.37 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158452114
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 03:15:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2589
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2021 10:03:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.37 USD
29.03.2021 03:54:24
29.03.2021 10:03:21
លក់
0.01
1.26046
1.26054
ចំណេញ
-0.16 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158452788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 03:54:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26046
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2021 10:03:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
29.03.2021 07:53:26
29.03.2021 10:03:17
លក់
0.01
1.26166
1.26048
ចំណេញ
0.84 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158456384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 07:53:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2021 10:03:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.84 USD
29.03.2021 08:50:05
29.03.2021 10:03:11
លក់
0.01
1.26243
1.26048
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158457749
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 08:50:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2021 10:03:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.45 USD
26.03.2021 04:59:41
26.03.2021 05:45:43
ទិញ
0.01
1.37585
1.3764
ចំណេញ
0.45 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#158403308
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2021 04:59:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37585
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2021 05:45:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.45 USD
25.03.2021 02:59:18
25.03.2021 03:08:33
លក់
0.01
1.36952
1.36894
ចំណេញ
0.48 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#158353031
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 02:59:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36952
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2021 03:08:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36894
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.48 USD
24.03.2021 02:59:36
24.03.2021 03:57:02
ទិញ
0.01
1.2584
1.25876
ចំណេញ
0.19 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158295297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 02:59:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 03:57:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.19 USD
19.03.2021 01:59:37
19.03.2021 02:03:26
លក់
0.01
1.39232
1.39181
ចំណេញ
0.41 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#158166972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2021 01:59:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39232
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2021 02:03:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39181
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.41 USD
17.03.2021 03:59:00
17.03.2021 08:34:03
លក់
0.01
1.24502
1.24492
ចំណេញ
-0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#158035533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2021 03:59:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2021 08:34:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24492
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
16.03.2021 01:50:53
16.03.2021 02:33:59
លក់
0.01
1.3897
1.38916
ចំណេញ
0.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157944253
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 01:50:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3897
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 02:33:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38916
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
12.03.2021 02:59:23
12.03.2021 03:08:24
ទិញ
0.01
1.39955
1.40032
ចំណេញ
0.67 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157833139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2021 02:59:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39955
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.03.2021 03:08:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40032
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.67 USD
11.03.2021 02:59:14
11.03.2021 03:28:18
លក់
0.01
1.26199
1.26157
ចំណេញ
0.23 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#157789888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 02:59:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26199
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 03:28:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.23 USD
08.03.2021 04:00:15
08.03.2021 04:25:10
លក់
0.01
1.19273
1.19221
ចំណេញ
0.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157624535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 04:00:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19273
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.03.2021 04:25:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19221
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.42 USD
04.03.2021 02:00:05
04.03.2021 03:26:50
លក់
0.01
1.20474
1.20488
ចំណេញ
-0.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157532898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 02:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20474
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2021 03:26:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20488
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.24 USD
04.03.2021 02:07:04
04.03.2021 03:26:27
លក់
0.01
1.20558
1.20488
ចំណេញ
0.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157533094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 02:07:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2021 03:26:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20488
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.60 USD
03.03.2021 01:59:49
03.03.2021 02:47:50
ទិញ
0.01
1.39543
1.39578
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157486422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 01:59:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39543
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 02:47:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39578
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.25 USD
02.03.2021 03:59:50
02.03.2021 04:15:16
លក់
0.01
1.26659
1.26605
ចំណេញ
0.33 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#157443812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 03:59:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26659
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 04:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.33 USD
01.03.2021 04:59:59
01.03.2021 06:04:21
លក់
0.01
1.20837
1.20805
ចំណេញ
0.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157350277
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 04:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 06:04:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.22 USD
26.02.2021 03:59:36
26.02.2021 05:33:51
លក់
0.01
1.39967
1.4001
ចំណេញ
-0.53 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157255078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 03:59:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 05:33:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.53 USD
26.02.2021 04:11:48
26.02.2021 05:33:49
លក់
0.01
1.40034
1.40009
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157255559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 04:11:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40034
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 05:33:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.15 USD
26.02.2021 04:16:16
26.02.2021 05:33:46
លក់
0.01
1.40126
1.40009
ចំណេញ
1.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157255780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 04:16:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 05:33:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.07 USD
24.02.2021 02:46:03
24.02.2021 03:24:24
លក់
0.01
1.21575
1.215
ចំណេញ
0.65 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157084531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 02:46:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:24:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.65 USD
24.02.2021 01:59:34
24.02.2021 03:24:24
លក់
0.01
1.21515
1.215
ចំណេញ
0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157083938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 01:59:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:24:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.05 USD
23.02.2021 05:59:27
23.02.2021 07:00:18
ទិញ
0.01
1.21666
1.21717
ចំណេញ
0.41 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157053653
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 05:59:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 07:00:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.41 USD
19.02.2021 03:59:06
19.02.2021 04:41:42
ទិញ
0.01
1.39639
1.39534
ចំណេញ
-1.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156956636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 03:59:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39639
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 04:41:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39534
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.15 USD
19.02.2021 04:06:10
19.02.2021 04:41:40
ទិញ
0.01
1.39594
1.39534
ចំណេញ
-0.70 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156956841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 04:06:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 04:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39534
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.70 USD
19.02.2021 04:21:48
19.02.2021 04:41:38
ទិញ
0.01
1.39529
1.39533
ចំណេញ
-0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156957143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 04:21:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 04:41:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39533
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
18.02.2021 02:59:25
18.02.2021 03:34:49
លក់
0.01
1.38691
1.38657
ចំណេញ
0.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156920061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 02:59:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38691
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 03:34:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38657
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
17.02.2021 01:59:30
17.02.2021 03:05:19
លក់
0.01
1.209
1.2086
ចំណេញ
0.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156876087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 01:59:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 03:05:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2086
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
15.02.2021 04:59:31
15.02.2021 05:47:15
លក់
0.01
1.26738
1.26688
ចំណេញ
0.29 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156812706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 04:59:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 05:47:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.29 USD
10.02.2021 03:33:51
10.02.2021 03:45:43
ទិញ
0.01
1.38043
1.3811
ចំណេញ
0.57 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156691351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 03:33:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 03:45:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3811
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.57 USD
10.02.2021 02:59:27
10.02.2021 03:45:43
ទិញ
0.01
1.38113
1.3811
ចំណេញ
-0.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156690720
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 02:59:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 03:45:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3811
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.13 USD