21.06.2021 00:08:24
21.06.2021 13:43:22
លក់
0.1
0.858
0.8572
ចំណេញ
0.11 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1510655077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 00:08:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.858
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 13:43:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.8572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
18.06.2021 17:40:00
18.06.2021 19:21:48
ទិញ
0.1
0.85893
0.85973
ចំណេញ
0.11 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1510606225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85893
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:21:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.85973
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
18.06.2021 15:20:27
18.06.2021 17:39:58
លក់
0.11
110.233
110.174
ចំណេញ
0.06 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510570625
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 15:20:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.233
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 17:39:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
110.174
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
18.06.2021 08:50:00
18.06.2021 17:39:58
លក់
0.1
110.031
110.174
ចំណេញ
-0.13 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510510968
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.031
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 17:39:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
110.174
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
18.06.2021 16:39:00
18.06.2021 17:39:58
លក់
0.12
110.431
110.174
ចំណេញ
0.28 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510593094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:39:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.431
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 17:39:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
110.174
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
18.06.2021 08:10:16
18.06.2021 08:48:28
លក់
0.1
131.17
131.091
ចំណេញ
0.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510504983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:10:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 08:48:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
131.091
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
17.06.2021 15:55:00
18.06.2021 08:10:15
ទិញ
0.1
0.85674
0.85638
ចំណេញ
-0.05 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1510403158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 15:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 08:10:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.85638
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
17.06.2021 17:32:43
18.06.2021 08:10:15
ទិញ
0.11
0.85472
0.85638
ចំណេញ
0.25 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1510424680
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:32:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85472
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 08:10:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.85638
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
17.06.2021 13:40:01
17.06.2021 13:57:18
ទិញ
0.1
1.57466
1.57547
ចំណេញ
0.06 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1510383259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.57466
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 13:57:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.57547
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
17.06.2021 13:10:03
17.06.2021 13:21:13
លក់
0.1
1.396
1.39521
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1510373416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:10:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 13:21:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.39521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
17.06.2021 12:15:00
17.06.2021 12:52:09
លក់
0.1
1.19529
1.1945
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510367659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 12:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 12:52:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.1945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
06.05.2021 05:52:27
17.06.2021 10:54:43
ទិញ
0.05
1.22886
1.22976
ចំណេញ
0.04 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1506077237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:52:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 10:54:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.22976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
17.06.2021 09:15:00
17.06.2021 10:42:47
លក់
0.1
0.70691
0.70617
ចំណេញ
0.07 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1510327701
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70691
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 10:42:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.70617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
17.06.2021 02:10:30
17.06.2021 09:12:04
ទិញ
0.1
0.90882
0.90962
ចំណេញ
0.09 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1510291770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 02:10:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90882
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 09:12:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.90962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
16.06.2021 21:40:05
17.06.2021 04:35:33
ទិញ
0.05
84.224
84.446
ចំណេញ
0.10 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510247012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 04:35:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
84.446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
16.06.2021 21:41:33
17.06.2021 04:30:06
ទិញ
0.13
84.182
84.509
ចំណេញ
0.38 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510248883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:41:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 04:30:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
84.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.38 USD
16.06.2021 10:00:00
17.06.2021 04:30:05
ទិញ
0.1
84.737
84.509
ចំណេញ
-0.21 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510155753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 10:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 04:30:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
84.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
16.06.2021 21:01:47
17.06.2021 04:30:05
ទិញ
0.12
84.386
84.509
ចំណេញ
0.13 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510221273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:01:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 04:30:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
84.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
16.06.2021 21:00:49
17.06.2021 04:30:05
ទិញ
0.11
84.53
84.509
ចំណេញ
-0.02 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510217655
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:00:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 04:30:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
84.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
06.05.2021 09:14:20
16.06.2021 23:13:28
ទិញ
0.05
1.22634
1.22697
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1506090123
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 09:14:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22634
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 23:13:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.22697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
06.05.2021 09:44:21
16.06.2021 21:44:36
ទិញ
0.05
1.22545
1.22627
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1506093643
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 09:44:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22545
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:44:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.22627
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
06.05.2021 14:33:56
16.06.2021 21:39:48
ទិញ
0.05
1.22427
1.22433
ចំណេញ
0.00 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1506135093
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 14:33:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22427
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:39:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.22433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
06.05.2021 19:31:21
16.06.2021 21:29:54
ទិញ
0.05
1.21945
1.22314
ចំណេញ
0.15 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1506195525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 19:31:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21945
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.22314
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
15.06.2021 12:35:32
16.06.2021 19:02:25
លក់
0.12
1.21734
1.21586
ចំណេញ
0.15 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1510052141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 12:35:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 19:02:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.21586
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
14.06.2021 18:00:00
16.06.2021 19:02:25
លក់
0.1
1.21333
1.21586
ចំណេញ
-0.21 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509976229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21333
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 19:02:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21586
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
15.06.2021 14:30:04
16.06.2021 19:02:25
លក់
0.13
1.21936
1.21586
ចំណេញ
0.37 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1510066035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 14:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21936
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 19:02:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.21586
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
15.06.2021 11:34:25
16.06.2021 19:02:25
លក់
0.11
1.21534
1.21586
ចំណេញ
-0.05 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1510039252
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 11:34:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21534
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 19:02:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.21586
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
15.06.2021 12:08:49
16.06.2021 09:53:20
លក់
0.11
0.86114
0.85948
ចំណេញ
0.26 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1510048713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 12:08:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86114
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 09:53:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.85948
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
14.06.2021 16:20:01
16.06.2021 09:53:20
លក់
0.1
0.85913
0.85948
ចំណេញ
-0.05 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1509961159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 16:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85913
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 09:53:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.85948
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
14.06.2021 16:31:49
15.06.2021 12:42:21
ទិញ
0.1
1.21448
1.21721
ចំណេញ
0.22 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509963312
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 16:31:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21448
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 12:42:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21721
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.22 USD
14.06.2021 11:10:01
14.06.2021 17:35:05
ទិញ
0.1
0.77157
0.77237
ចំណេញ
0.08 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509923703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 11:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77157
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:35:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.77237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
14.06.2021 14:37:31
14.06.2021 16:02:32
លក់
0.11
1.21682
1.21514
ចំណេញ
0.15 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509946319
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 14:37:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:02:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.21514
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
14.06.2021 08:40:01
14.06.2021 16:02:32
លក់
0.1
1.21477
1.21514
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509905745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 08:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:02:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21514
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.06.2021 00:00:20
14.06.2021 10:43:33
ទិញ
0.1
1.21101
1.2118
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509884622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 00:00:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 10:43:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.2118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
14.06.2021 00:05:17
14.06.2021 07:56:24
ទិញ
0.1
84.532
84.612
ចំណេញ
0.07 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1509885110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 00:05:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.532
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 07:56:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
84.612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
11.06.2021 18:20:05
11.06.2021 19:32:28
លក់
0.1
132.804
132.726
ចំណេញ
0.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509853041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:20:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
132.804
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:32:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
132.726
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
11.06.2021 17:15:00
11.06.2021 19:26:55
លក់
0.1
154.897
154.817
ចំណេញ
0.07 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1509838258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
154.897
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:26:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
154.817
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
06.05.2021 23:36:52
11.06.2021 19:24:58
ទិញ
0.05
1.21569
1.21619
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1506207639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 23:36:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21569
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:24:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.21619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.06.2021 17:15:12
11.06.2021 17:39:39
ទិញ
0.1
109.744
109.824
ចំណេញ
0.07 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1509838641
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:15:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.744
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:39:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
109.824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
20.05.2021 05:40:10
11.06.2021 17:17:55
ទិញ
0.11
1.21219
1.21379
ចំណេញ
0.15 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1507610906
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 05:40:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:17:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.21379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
11.06.2021 15:45:01
11.06.2021 16:56:37
ទិញ
0.1
1.57021
1.57099
ចំណេញ
0.06 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1509818546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 15:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.57021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 16:56:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.57099
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
11.06.2021 14:30:09
11.06.2021 16:38:47
ទិញ
0.1
109.581
109.66
ចំណេញ
0.07 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1509803153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:30:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 16:38:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
109.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
11.06.2021 14:05:04
11.06.2021 15:07:24
ទិញ
0.1
1.2103
1.21109
ចំណេញ
0.07 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509798939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2103
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 15:07:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
11.06.2021 13:55:01
11.06.2021 14:30:01
លក់
0.1
0.7749
0.7741
ចំណេញ
0.08 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509797306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 13:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:30:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.7741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
11.06.2021 00:10:09
11.06.2021 13:46:41
លក់
0.1
0.71896
0.71816
ចំណេញ
0.08 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509732587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 00:10:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 13:46:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.71816
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
11.06.2021 12:25:00
11.06.2021 13:40:37
លក់
0.1
133.151
133.072
ចំណេញ
0.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509784612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 12:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 13:40:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
133.072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
11.06.2021 10:04:24
11.06.2021 10:29:35
ទិញ
0.1
109.387
109.467
ចំណេញ
0.07 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1509765288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:04:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:29:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
109.467
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
11.06.2021 00:00:10
11.06.2021 10:04:20
លក់
0.1
1.56814
1.56957
ចំណេញ
-0.11 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1509732130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 00:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:04:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.56957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.11 USD
11.06.2021 01:32:46
11.06.2021 10:04:20
លក់
0.11
1.57014
1.56957
ចំណេញ
0.05 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1509740013
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 01:32:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.57014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:04:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.56957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
11.06.2021 05:02:20
11.06.2021 10:04:20
លក់
0.12
1.57216
1.56957
ចំណេញ
0.24 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1509748999
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 05:02:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.57216
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:04:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.56957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD