10.05.2021 08:19:36
10.05.2021 09:26:39
ទិញ
0.12
152.903
152.993
ចំណេញ
0.10 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1506406693
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 08:19:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
152.903
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 09:26:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
152.993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
10.05.2021 03:15:01
10.05.2021 08:19:27
ទិញ
0.12
1.40365
1.40455
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1506389594
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 03:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 08:19:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.40455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
10.05.2021 00:05:04
10.05.2021 01:39:25
លក់
0.12
0.86824
0.86734
ចំណេញ
0.15 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1506375958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 00:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86824
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 01:39:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.86734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
07.05.2021 18:25:07
07.05.2021 23:18:18
លក់
0.12
0.90158
0.90068
ចំណេញ
0.12 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1506324021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 18:25:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 23:18:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.90068
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
07.05.2021 15:31:43
07.05.2021 17:42:24
ទិញ
0.13
131.77
131.918
ចំណេញ
0.18 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1506275126
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:31:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 17:42:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
131.918
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
07.05.2021 11:50:01
07.05.2021 17:42:24
ទិញ
0.12
131.933
131.918
ចំណេញ
-0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1506258538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 11:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.933
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 17:42:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
131.918
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
07.05.2021 00:05:09
07.05.2021 10:07:15
លក់
0.12
0.8678
0.8669
ចំណេញ
0.15 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1506209246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 00:05:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:07:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.8669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
06.05.2021 17:09:35
06.05.2021 18:23:56
ទិញ
0.13
84.567
84.733
ចំណេញ
0.20 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1506168384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:09:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:23:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
84.733
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
06.05.2021 16:40:02
06.05.2021 18:23:56
ទិញ
0.12
84.767
84.733
ចំណេញ
-0.04 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1506159623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.767
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 18:23:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
84.733
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
06.05.2021 11:17:05
06.05.2021 16:38:14
ទិញ
0.12
84.669
84.758
ចំណេញ
0.10 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1506104462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 11:17:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 16:38:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
84.758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
06.05.2021 09:30:01
06.05.2021 11:17:04
ទិញ
0.12
0.86411
0.86499
ចំណេញ
0.15 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1506091166
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 09:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86411
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 11:17:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.86499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
04.05.2021 18:29:36
06.05.2021 05:49:28
លក់
0.11
84.135
84.323
ចំណេញ
-0.19 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505914941
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:29:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
84.135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:49:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
84.323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.19 USD
05.05.2021 04:46:14
06.05.2021 05:49:28
លក់
0.13
84.538
84.323
ចំណេញ
0.26 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505951235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 04:46:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
84.538
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:49:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
84.323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
04.05.2021 18:15:12
06.05.2021 05:49:28
លក់
0.1
83.933
84.323
ចំណេញ
-0.36 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505910204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:15:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
83.933
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:49:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
84.323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.36 USD
05.05.2021 01:49:12
06.05.2021 05:49:28
លក់
0.12
84.335
84.323
ចំណេញ
0.01 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505942581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 01:49:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
84.335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:49:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
84.323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.05.2021 04:16:02
06.05.2021 05:49:28
លក់
0.18
84.738
84.323
ចំណេញ
0.68 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1506066222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 04:16:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
84.738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:49:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
84.323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
04.05.2021 17:52:44
05.05.2021 20:34:17
លក់
0.1
65.056
65
ចំណេញ
0.00 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#1505901035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 17:52:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
65.056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 20:34:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
04.05.2021 18:00:03
04.05.2021 18:11:24
ទិញ
0.1
1.56155
1.56245
ចំណេញ
0.07 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1505903292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.56155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:11:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.56245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
04.05.2021 14:34:33
04.05.2021 17:55:17
ទិញ
0.11
151.792
151.619
ចំណេញ
-0.17 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1505862727
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 14:34:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:55:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
151.619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.17 USD
04.05.2021 15:26:37
04.05.2021 17:55:17
ទិញ
0.15
151.185
151.619
ចំណេញ
0.60 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1505875287
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 15:26:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.185
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:55:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
151.619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
04.05.2021 13:15:04
04.05.2021 17:55:17
ទិញ
0.1
151.991
151.619
ចំណេញ
-0.34 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1505857294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 13:15:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:55:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
151.619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.34 USD
04.05.2021 14:41:33
04.05.2021 17:55:17
ទិញ
0.12
151.588
151.619
ចំណេញ
0.03 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1505864267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 14:41:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:55:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
151.619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
04.05.2021 15:10:12
04.05.2021 17:55:17
ទិញ
0.13
151.385
151.619
ចំណេញ
0.28 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1505872503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 15:10:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:55:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
151.619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
04.05.2021 15:06:01
04.05.2021 17:22:27
ទិញ
0.05
0.71226
0.71519
ចំណេញ
0.15 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505871715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 15:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71226
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:22:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.71519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
04.05.2021 12:57:23
04.05.2021 17:22:24
ទិញ
0.1
0.71389
0.7152
ចំណេញ
0.13 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505854576
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 12:57:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71389
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:22:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.7152
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
04.05.2021 11:10:01
04.05.2021 12:35:41
លក់
0.1
0.86602
0.86512
ចំណេញ
0.13 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1505841659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 12:35:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.86512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
04.05.2021 04:25:02
04.05.2021 11:07:23
លក់
0.1
84.529
84.481
ចំណេញ
0.04 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505807821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 04:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
84.529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 11:07:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
84.481
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
03.05.2021 05:15:28
04.05.2021 04:23:32
ទិញ
0.1
0.91382
0.91232
ចំណេញ
-0.16 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1505698743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 05:15:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 04:23:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.91232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
03.05.2021 17:21:27
04.05.2021 04:23:32
ទិញ
0.12
0.9097
0.91232
ចំណេញ
0.34 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1505774519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 17:21:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9097
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 04:23:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.91232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.34 USD
03.05.2021 17:00:03
04.05.2021 04:23:32
ទិញ
0.11
0.9117
0.91232
ចំណេញ
0.07 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1505767290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 17:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 04:23:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.91232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
30.04.2021 17:58:41
03.05.2021 04:51:32
ទិញ
0.1
109.329
109.419
ចំណេញ
0.08 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505649382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:58:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.329
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 04:51:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
109.419
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
30.04.2021 17:55:00
30.04.2021 17:58:38
ទិញ
0.1
109.217
109.307
ចំណេញ
0.08 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505647198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 17:58:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
109.307
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
30.04.2021 17:05:02
30.04.2021 17:18:52
លក់
0.1
0.77442
0.77356
ចំណេញ
0.09 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505636878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 17:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.77356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
30.04.2021 15:45:02
30.04.2021 16:04:10
លក់
0.1
1.55839
1.55749
ចំណេញ
0.07 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1505627459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 15:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.55839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 16:04:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.55749
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
29.04.2021 10:38:25
30.04.2021 15:32:08
លក់
0.15
79.041
78.606
ចំណេញ
0.60 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505504239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 10:38:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
79.041
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:32:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
78.606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
28.04.2021 07:47:50
30.04.2021 15:32:08
លក់
0.11
78.436
78.606
ចំណេញ
-0.17 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505387699
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 07:47:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
78.436
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:32:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
78.606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.17 USD
28.04.2021 05:35:00
30.04.2021 15:32:08
លក់
0.1
78.231
78.606
ចំណេញ
-0.34 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505384575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 05:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
78.231
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:32:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
78.606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.34 USD
28.04.2021 15:12:35
30.04.2021 15:32:08
លក់
0.12
78.637
78.606
ចំណេញ
0.03 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505415386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 15:12:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
78.637
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:32:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
78.606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
28.04.2021 20:35:41
30.04.2021 15:32:08
លក់
0.13
78.837
78.606
ចំណេញ
0.28 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505444013
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 20:35:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
78.837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:32:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
78.606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
28.04.2021 19:04:27
29.04.2021 17:16:26
លក់
0.21
0.72403
0.7233
ចំណេញ
0.15 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505439356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 19:04:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72403
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 17:16:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
0.7233
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
28.04.2021 21:40:01
29.04.2021 11:53:41
លក់
0.11
0.72632
0.72512
ចំណេញ
0.13 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505456197
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 21:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72632
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 11:53:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.72512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
28.04.2021 04:15:01
28.04.2021 04:30:08
ទិញ
0.1
1.5575
1.55838
ចំណេញ
0.07 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1505377867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 04:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.5575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 04:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.55838
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
28.04.2021 03:20:01
28.04.2021 04:07:39
លក់
0.1
1.38962
1.38872
ចំណេញ
0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1505372964
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 03:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38962
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 04:07:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.38872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
28.04.2021 00:05:17
28.04.2021 03:16:51
លក់
0.1
0.7205
0.7196
ចំណេញ
0.09 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505368192
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 00:05:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7205
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 03:16:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.7196
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
27.04.2021 17:51:42
27.04.2021 22:52:45
ទិញ
0.11
0.91261
0.91398
ចំណេញ
0.16 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1505353646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 17:51:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 22:52:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.91398
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
27.04.2021 05:24:29
27.04.2021 18:40:03
ទិញ
0.1
78.18
78.27
ចំណេញ
0.08 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#1505301599
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 05:24:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
78.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 18:40:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
78.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
26.04.2021 17:53:19
27.04.2021 12:44:07
លក់
0.11
0.72316
0.72055
ចំណេញ
0.29 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505274244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 17:53:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 12:44:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.72055
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
26.04.2021 17:36:32
27.04.2021 12:44:04
លក់
0.11
0.7222
0.72055
ចំណេញ
0.18 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505271473
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 17:36:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 12:44:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.72055
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
26.04.2021 17:45:01
27.04.2021 05:24:28
លក់
0.1
0.72243
0.72153
ចំណេញ
0.09 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505272203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 17:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 05:24:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.72153
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
26.04.2021 12:20:04
26.04.2021 17:06:21
ទិញ
0.1
0.77883
0.77973
ចំណេញ
0.09 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505234793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 12:20:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 17:06:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.77973
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD