14.06.2021 14:13:43
16.06.2021 21:13:39
ទិញ
0.01
1855.78
1840.27
ចំណេញ
-15.65 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#75192265
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 14:13:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1855.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
-15.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:13:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1840.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-15.65 USD
13.05.2021 13:01:45
26.05.2021 15:28:52
លក់
0.5
1811.02
1910.67
ចំណេញ
-4 997.56 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73796729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 13:01:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1811.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-15.06 USD
សរុប
-4 982.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 15:28:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1910.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4 997.56 USD
14.05.2021 13:44:06
26.05.2021 15:28:52
លក់
0.5
1834.14
1910.67
ចំណេញ
-3 840.19 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73856674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 13:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1834.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-13.69 USD
សរុប
-3 826.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 15:28:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1910.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3 840.19 USD
18.05.2021 06:33:36
19.05.2021 12:28:26
លក់
0.5
1870.31
1859.99
ចំណេញ
514.63 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73958751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 06:33:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1870.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.37 USD
សរុប
516.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 12:28:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1859.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
514.63 USD
17.05.2021 12:39:51
17.05.2021 14:56:10
លក់
0.5
1849.79
1846.97
ចំណេញ
141.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73917981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 12:39:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1849.79
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
141.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 14:56:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1846.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
141.00 USD
17.05.2021 12:10:59
17.05.2021 12:31:11
លក់
0.5
1852.73
1850.61
ចំណេញ
106.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73916533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 12:10:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1852.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
106.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 12:31:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1850.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
106.00 USD
11.05.2021 15:05:34
17.05.2021 04:20:04
ទិញ
0.5
1840.41
1849.41
ចំណេញ
428.89 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73662704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 15:05:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1840.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-21.11 USD
សរុប
450.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 04:20:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1849.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
428.89 USD
11.05.2021 14:11:08
14.05.2021 23:46:27
ទិញ
0.5
1841.29
1845.47
ចំណេញ
191.41 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73660557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 14:11:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1841.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-17.59 USD
សរុប
209.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 23:46:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1845.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
191.41 USD
14.05.2021 05:36:40
14.05.2021 06:09:36
លក់
0.5
1822.5
1820.88
ចំណេញ
81.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73835238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 05:36:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1822.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
81.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 06:09:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1820.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
81.00 USD
06.05.2021 17:45:50
13.05.2021 13:03:07
លក់
0.5
1813.21
1811
ចំណេញ
100.92 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73481738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:45:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-9.58 USD
សរុប
110.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 13:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1811
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
100.92 USD
07.05.2021 06:09:34
12.05.2021 23:11:27
លក់
0.5
1820.85
1816.8
ចំណេញ
198.39 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73501290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 06:09:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1820.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.11 USD
សរុប
202.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 23:11:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1816.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
198.39 USD
12.05.2021 13:52:53
12.05.2021 15:30:19
លក់
0.5
1833.66
1830.15
ចំណេញ
175.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73720986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 13:52:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1833.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
175.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:30:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1830.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
175.50 USD
10.05.2021 04:55:38
11.05.2021 15:58:01
លក់
0.5
1830.27
1828.4
ចំណេញ
92.13 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73574780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 04:55:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1830.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.37 USD
សរុប
93.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 15:58:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1828.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
92.13 USD
11.05.2021 05:56:57
11.05.2021 13:09:30
ទិញ
1
1836.89
1838.81
ចំណេញ
192.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73639204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 05:56:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1836.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
192.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 13:09:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1838.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
192.00 USD
10.05.2021 09:46:51
10.05.2021 13:18:36
ទិញ
0.5
1835.72
1837.65
ចំណេញ
96.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73586492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 09:46:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1835.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
96.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 13:18:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1837.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
96.50 USD
10.05.2021 04:46:20
10.05.2021 04:55:16
លក់
0.5
1832.48
1830.46
ចំណេញ
101.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73574493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 04:46:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1832.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
101.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 04:55:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1830.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
101.00 USD
06.05.2021 12:40:47
06.05.2021 15:04:10
ទិញ
0.5
1793.64
1795
ចំណេញ
68.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73451861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 12:40:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1793.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
68.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 15:04:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1795
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
68.00 USD
06.05.2021 11:03:09
06.05.2021 11:54:15
ទិញ
0.5
1792.52
1794.74
ចំណេញ
111.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73445613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 11:03:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
111.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 11:54:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1794.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
111.00 USD
06.05.2021 11:12:11
06.05.2021 11:38:18
ទិញ
0.5
1792.3
1793.75
ចំណេញ
72.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73446021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 11:12:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 11:38:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1793.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
72.50 USD
06.05.2021 09:46:08
06.05.2021 11:12:06
លក់
0.5
1794.19
1792.29
ចំណេញ
95.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73440266
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 09:46:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1794.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
95.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 11:12:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1792.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
95.00 USD
06.05.2021 07:11:31
06.05.2021 08:52:19
ទិញ
0.5
1788.34
1791.9
ចំណេញ
178.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73434104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 07:11:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1788.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
178.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:52:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1791.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
178.00 USD
05.05.2021 06:42:13
05.05.2021 17:51:28
ទិញ
0.5
1783.04
1784.56
ចំណេញ
76.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73372538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 06:42:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1783.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
76.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 17:51:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1784.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
76.00 USD
05.05.2021 12:47:49
05.05.2021 15:51:23
ទិញ
0.5
1779.62
1781.8
ចំណេញ
109.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73391340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 12:47:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1779.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
109.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:51:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1781.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
109.00 USD
05.05.2021 11:20:46
05.05.2021 15:27:32
លក់
0.5
1775.91
1774.31
ចំណេញ
80.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73386540
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 11:20:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1775.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
80.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:27:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1774.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
80.00 USD
05.05.2021 07:08:28
05.05.2021 07:50:06
លក់
0.5
1782.47
1781.12
ចំណេញ
67.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73373311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 07:08:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1782.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 07:50:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1781.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
67.50 USD
04.05.2021 11:07:37
04.05.2021 16:03:00
ទិញ
0.5
1788.44
1790.76
ចំណេញ
116.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73313439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:07:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1788.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
116.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 16:03:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1790.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
116.00 USD
04.05.2021 14:03:29
04.05.2021 14:51:11
លក់
0.5
1783.76
1781.41
ចំណេញ
117.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73325004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 14:03:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
117.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 14:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1781.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
117.50 USD
04.05.2021 10:57:01
04.05.2021 12:31:26
លក់
0.5
1786.59
1784.71
ចំណេញ
94.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73312424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:57:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1786.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
94.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 12:31:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1784.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
94.00 USD
04.05.2021 05:07:53
04.05.2021 08:08:29
លក់
0.5
1790.58
1788.47
ចំណេញ
105.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73298070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 05:07:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1790.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
105.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 08:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1788.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
105.50 USD