10.05.2021 04:55:38
11.05.2021 15:58:01
លក់
0.5
1830.27
1828.4
ចំណេញ
92.13 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73574780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 04:55:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1830.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.37 USD
សរុប
93.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 15:58:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1828.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
92.13 USD
11.05.2021 05:56:57
11.05.2021 13:09:30
ទិញ
1
1836.89
1838.81
ចំណេញ
192.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73639204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 05:56:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1836.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
192.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 13:09:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1838.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
192.00 USD
10.05.2021 09:46:51
10.05.2021 13:18:36
ទិញ
0.5
1835.72
1837.65
ចំណេញ
96.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73586492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 09:46:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1835.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
96.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 13:18:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1837.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
96.50 USD
10.05.2021 04:46:20
10.05.2021 04:55:16
លក់
0.5
1832.48
1830.46
ចំណេញ
101.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73574493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 04:46:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1832.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
101.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 04:55:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1830.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
101.00 USD
06.05.2021 12:40:47
06.05.2021 15:04:10
ទិញ
0.5
1793.64
1795
ចំណេញ
68.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73451861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 12:40:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1793.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
68.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 15:04:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1795
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
68.00 USD
06.05.2021 11:03:09
06.05.2021 11:54:15
ទិញ
0.5
1792.52
1794.74
ចំណេញ
111.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73445613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 11:03:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
111.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 11:54:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1794.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
111.00 USD
06.05.2021 11:12:11
06.05.2021 11:38:18
ទិញ
0.5
1792.3
1793.75
ចំណេញ
72.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73446021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 11:12:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 11:38:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1793.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
72.50 USD
06.05.2021 09:46:08
06.05.2021 11:12:06
លក់
0.5
1794.19
1792.29
ចំណេញ
95.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73440266
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 09:46:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1794.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
95.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 11:12:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1792.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
95.00 USD
06.05.2021 07:11:31
06.05.2021 08:52:19
ទិញ
0.5
1788.34
1791.9
ចំណេញ
178.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73434104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 07:11:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1788.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
178.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:52:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1791.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
178.00 USD
05.05.2021 06:42:13
05.05.2021 17:51:28
ទិញ
0.5
1783.04
1784.56
ចំណេញ
76.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73372538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 06:42:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1783.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
76.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 17:51:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1784.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
76.00 USD
05.05.2021 12:47:49
05.05.2021 15:51:23
ទិញ
0.5
1779.62
1781.8
ចំណេញ
109.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73391340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 12:47:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1779.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
109.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:51:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1781.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
109.00 USD
05.05.2021 11:20:46
05.05.2021 15:27:32
លក់
0.5
1775.91
1774.31
ចំណេញ
80.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73386540
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 11:20:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1775.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
80.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:27:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1774.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
80.00 USD
05.05.2021 07:08:28
05.05.2021 07:50:06
លក់
0.5
1782.47
1781.12
ចំណេញ
67.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73373311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 07:08:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1782.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 07:50:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1781.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
67.50 USD
04.05.2021 11:07:37
04.05.2021 16:03:00
ទិញ
0.5
1788.44
1790.76
ចំណេញ
116.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73313439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:07:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1788.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
116.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 16:03:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1790.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
116.00 USD
04.05.2021 14:03:29
04.05.2021 14:51:11
លក់
0.5
1783.76
1781.41
ចំណេញ
117.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73325004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 14:03:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
117.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 14:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1781.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
117.50 USD
04.05.2021 10:57:01
04.05.2021 12:31:26
លក់
0.5
1786.59
1784.71
ចំណេញ
94.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73312424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:57:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1786.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
94.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 12:31:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1784.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
94.00 USD
04.05.2021 05:07:53
04.05.2021 08:08:29
លក់
0.5
1790.58
1788.47
ចំណេញ
105.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73298070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 05:07:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1790.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
105.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 08:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1788.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
105.50 USD
29.04.2021 05:18:12
03.05.2021 16:30:08
ទិញ
0.5
1789.11
1789.77
ចំណេញ
25.96 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73119480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 05:18:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1789.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.04 USD
សរុប
33.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 16:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1789.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
25.96 USD
29.04.2021 13:59:05
29.04.2021 16:14:22
លក់
0.5
1773.69
1772.44
ចំណេញ
62.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73146170
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 13:59:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 16:14:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1772.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
62.50 USD
29.04.2021 14:39:39
29.04.2021 16:07:45
លក់
0.5
1776.63
1774.93
ចំណេញ
85.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73148267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 14:39:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1776.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
85.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 16:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1774.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
85.00 USD
29.04.2021 13:46:16
29.04.2021 13:55:03
លក់
0.5
1773.73
1772.82
ចំណេញ
45.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73145718
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 13:46:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 13:55:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1772.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
45.50 USD
29.04.2021 11:30:32
29.04.2021 12:30:50
លក់
0.5
1777.09
1775.69
ចំណេញ
70.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73138011
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 11:30:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1777.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
70.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 12:30:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1775.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
70.00 USD
29.04.2021 10:52:26
29.04.2021 11:14:58
លក់
0.5
1780.86
1779.64
ចំណេញ
61.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73135854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 10:52:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1780.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
61.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 11:14:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1779.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
61.00 USD
29.04.2021 05:17:54
29.04.2021 05:24:33
លក់
0.5
1788.96
1788.11
ចំណេញ
42.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73119466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 05:17:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1788.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
42.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 05:24:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1788.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
42.50 USD
28.04.2021 16:13:04
28.04.2021 16:57:27
ទិញ
0.5
1770.85
1772.24
ចំណេញ
69.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73086636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 16:13:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1770.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
69.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 16:57:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1772.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
69.50 USD
28.04.2021 13:57:27
28.04.2021 15:01:12
លក់
0.5
1766.09
1765.02
ចំណេញ
53.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73080037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 13:57:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1766.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 15:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1765.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
53.50 USD
28.04.2021 14:02:21
28.04.2021 14:35:15
ទិញ
0.5
1766.77
1767.76
ចំណេញ
49.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73080272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 14:02:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1766.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 14:35:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1767.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
49.50 USD
28.04.2021 12:45:41
28.04.2021 13:48:21
លក់
0.5
1766.32
1765.17
ចំណេញ
57.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73077363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 12:45:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1766.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
57.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 13:48:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1765.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
57.50 USD
28.04.2021 12:29:53
28.04.2021 12:41:45
ទិញ
0.5
1764.52
1765.74
ចំណេញ
61.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73076488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 12:29:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1764.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
61.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 12:41:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1765.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
61.00 USD
28.04.2021 05:47:51
28.04.2021 08:37:35
លក់
0.5
1771.97
1769.86
ចំណេញ
105.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73060454
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 05:47:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1771.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
105.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 08:37:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1769.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
105.50 USD
27.04.2021 16:58:39
27.04.2021 17:11:01
លក់
0.5
1782.72
1781.38
ចំណេញ
67.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73037851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 16:58:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1782.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 17:11:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1781.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
67.00 USD
27.04.2021 13:00:24
27.04.2021 13:35:48
លក់
0.5
1781.6
1780.06
ចំណេញ
77.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73022012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 13:00:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1781.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
77.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 13:35:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1780.06
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
77.00 USD
27.04.2021 06:35:26
27.04.2021 11:08:16
លក់
0.5
1778.63
1777.29
ចំណេញ
67.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73005289
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 06:35:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1778.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 11:08:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1777.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
67.00 USD
27.04.2021 07:23:39
27.04.2021 07:55:48
ទិញ
0.5
1780.39
1781.6
ចំណេញ
60.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73006520
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 07:23:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1780.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
60.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 07:55:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1781.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
60.50 USD
26.04.2021 15:53:06
26.04.2021 17:00:49
លក់
0.5
1776.6
1773.99
ចំណេញ
130.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72976463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 15:53:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1776.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
130.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 17:00:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1773.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
130.50 USD
26.04.2021 09:38:09
26.04.2021 15:11:39
លក់
0.5
1776.07
1774.73
ចំណេញ
67.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72952925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 09:38:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1776.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 15:11:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1774.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
67.00 USD
26.04.2021 09:07:40
26.04.2021 09:37:50
លក់
0.5
1778.68
1776.31
ចំណេញ
118.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72951541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 09:07:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1778.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
118.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 09:37:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1776.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
118.50 USD
26.04.2021 07:52:12
26.04.2021 09:01:34
លក់
0.5
1780.76
1779.64
ចំណេញ
56.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72949281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 07:52:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1780.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
56.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 09:01:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1779.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
56.00 USD
26.04.2021 05:26:53
26.04.2021 06:20:49
ទិញ
0.5
1780.98
1782.51
ចំណេញ
76.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72945118
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 05:26:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1780.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
76.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 06:20:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1782.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
76.50 USD
23.04.2021 06:30:23
23.04.2021 14:30:04
ទិញ
0.5
1787.57
1788.47
ចំណេញ
45.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72883168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 06:30:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1787.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 14:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1788.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
45.00 USD
23.04.2021 07:09:18
23.04.2021 10:23:54
លក់
0.5
1785.09
1782.85
ចំណេញ
112.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72884070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 07:09:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1785.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
112.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 10:23:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1782.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
112.00 USD
23.04.2021 07:05:16
23.04.2021 08:32:25
លក់
0.5
1785.41
1783.55
ចំណេញ
93.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72883996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 07:05:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1785.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
93.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 08:32:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1783.55
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
93.00 USD
16.04.2021 11:21:05
16.04.2021 13:07:04
លក់
0.3
1766.04
1772.77
ចំណេញ
-201.90 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72581458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 11:21:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1766.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-201.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 13:07:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1772.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-201.90 USD
16.04.2021 11:20:26
16.04.2021 12:52:52
ទិញ
0.3
1766.47
1770.31
ចំណេញ
115.20 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72581426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 11:20:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1766.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
115.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 12:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1770.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
115.20 USD
14.04.2021 11:07:12
16.04.2021 09:54:32
ទិញ
0.3
1.37911
1.37274
ចំណេញ
-200.85 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#72457234
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 11:07:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37911
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-9.75 USD
សរុប
-191.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 09:54:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-200.85 USD
14.04.2021 06:16:11
14.04.2021 08:22:10
លក់
0.3
1744.4
1741.99
ចំណេញ
72.30 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72441908
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 06:16:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1744.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 08:22:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1741.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
72.30 USD
14.04.2021 06:11:18
14.04.2021 08:04:23
លក់
0.5
1744.31
1742.73
ចំណេញ
79.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72441707
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 06:11:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1744.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
79.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 08:04:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1742.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
79.00 USD
09.04.2021 11:50:36
13.04.2021 16:58:07
ទិញ
0.3
1746.44
1748.91
ចំណេញ
69.88 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72258363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 11:50:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1746.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.22 USD
សរុប
74.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:58:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1748.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
69.88 USD
12.04.2021 05:17:59
12.04.2021 08:37:03
លក់
0.3
1737.74
1735.57
ចំណេញ
65.10 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72310479
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 05:17:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1737.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
65.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 08:37:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1735.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
65.10 USD
09.04.2021 16:10:19
09.04.2021 16:26:48
ទិញ
0.05
1733.55
1737.86
ចំណេញ
21.55 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72276150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 16:10:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1733.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:26:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1737.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.55 USD