14.09.2021 13:48:13
14.09.2021 18:56:01
ទិញ
2
1785.84
1806.26
ចំណេញ
4 084.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80335502
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 13:48:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1785.84
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4 084.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 18:56:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1806.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4 084.00 USD
06.08.2021 16:27:59
17.08.2021 12:13:10
ទិញ
5
1772.33
1792.96
ចំណេញ
9 998.56 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#78469568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 16:27:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1772.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-316.44 USD
សរុប
10 315.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 12:13:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1792.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9 998.56 USD
20.07.2021 18:40:40
20.07.2021 19:46:00
ទិញ
5
1806.87
1809.2
ចំណេញ
1 165.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#77269626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 18:40:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1806.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 165.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 19:46:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1809.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 165.00 USD
23.06.2021 11:42:04
09.07.2021 15:05:35
លក់
1
33927.62
32719.51
ចំណេញ
797.56 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#75690684
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 11:42:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
33927.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-410.55 USD
សរុប
1 208.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 15:05:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
32719.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
797.56 USD
21.06.2021 14:24:16
22.06.2021 02:47:08
ទិញ
1
1784.25
1784.45
ចំណេញ
12.97 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#75568384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 14:24:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1784.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.03 USD
សរុប
20.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 02:47:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1784.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12.97 USD
17.06.2021 19:48:07
17.06.2021 21:23:19
ទិញ
5
1771.9
1781
ចំណេញ
4 550.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#75436929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:48:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1771.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4 550.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 21:23:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1781
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4 550.00 USD
03.06.2021 16:24:35
08.06.2021 04:55:07
ទិញ
1
1877.3
1899.05
ចំណេញ
2 153.91 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#74817173
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:24:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1877.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-21.09 USD
សរុប
2 175.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 04:55:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1899.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2 153.91 USD
03.06.2021 16:24:35
04.06.2021 15:41:18
ទិញ
4
1877.3
1878.01
ចំណេញ
255.87 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#74764205
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:24:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1877.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-28.13 USD
សរុប
284.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:41:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1878.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
255.87 USD
03.06.2021 16:34:55
04.06.2021 15:39:27
ទិញ
5
1874.82
1876.63
ចំណេញ
869.84 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#74765573
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:34:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1874.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-35.16 USD
សរុប
905.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:39:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1876.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
869.84 USD
03.06.2021 16:36:11
04.06.2021 15:39:18
ទិញ
5
1869.9
1876.39
ចំណេញ
3 209.84 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#74765972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:36:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1869.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-35.16 USD
សរុប
3 245.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:39:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1876.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 209.84 USD
03.06.2021 16:45:20
04.06.2021 15:39:13
ទិញ
5
1868.49
1876.21
ចំណេញ
3 824.84 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#74768233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:45:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1868.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-35.16 USD
សរុប
3 860.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:39:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1876.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 824.84 USD
04.06.2021 05:04:19
04.06.2021 15:39:08
ទិញ
5
1862.11
1876.69
ចំណេញ
7 290.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#74790514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 05:04:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1862.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7 290.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:39:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1876.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7 290.00 USD
09.04.2021 14:16:09
03.06.2021 17:21:28
លក់
2
1.3726
1.41102
ចំណេញ
-7 884.67 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#72265860
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 14:16:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-200.67 USD
សរុប
-7 684.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 17:21:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.41102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7 884.67 USD
16.04.2021 19:10:07
03.06.2021 17:21:19
លក់
2
1.38208
1.411
ចំណេញ
-5 959.13 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#72608252
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 19:10:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-175.13 USD
សរុប
-5 784.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 17:21:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5 959.13 USD
19.05.2021 17:13:16
03.06.2021 17:06:09
លក់
2
1.41441
1.41182
ចំណេញ
455.98 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#74059819
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 17:13:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41441
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-62.02 USD
សរុប
518.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 17:06:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.41182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
455.98 USD
09.04.2021 05:44:20
09.04.2021 09:39:02
លក់
2
1.37382
1.36857
ចំណេញ
1 050.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#72239378
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 05:44:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 050.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 09:39:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.36857
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 050.00 USD