05.11.2020 10:36:15
05.11.2020 14:57:12
លក់
0.02
1915.67
1928.59
ចំណេញ
-25.84 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64745674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 10:36:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1915.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-25.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.11.2020 14:57:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1928.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-25.84 USD
05.11.2020 14:35:35
05.11.2020 14:57:12
លក់
0.01
1924.15
1928.59
ចំណេញ
-4.44 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64759972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 14:35:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1924.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.11.2020 14:57:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1928.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.44 USD
05.11.2020 10:52:53
05.11.2020 13:11:44
លក់
0.02
1917.51
1915.53
ចំណេញ
3.96 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64746591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 10:52:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1917.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.11.2020 13:11:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1915.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.96 USD
04.11.2020 13:59:02
04.11.2020 16:41:22
លក់
0.02
1901.7
1900.91
ចំណេញ
1.58 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64694363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.11.2020 13:59:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1901.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.11.2020 16:41:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1900.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.58 USD
04.11.2020 14:00:48
04.11.2020 14:09:58
លក់
0.02
1902.74
1901.42
ចំណេញ
2.64 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64694594
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.11.2020 14:00:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1902.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.11.2020 14:09:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1901.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.64 USD
03.11.2020 15:34:59
03.11.2020 15:40:01
លក់
0.02
1906.87
1906.53
ចំណេញ
0.68 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64627547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.11.2020 15:34:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1906.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.11.2020 15:40:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1906.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
03.11.2020 15:35:47
03.11.2020 15:39:53
លក់
0.02
1907.55
1906.26
ចំណេញ
2.58 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64627621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.11.2020 15:35:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1907.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.11.2020 15:39:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1906.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.58 USD
03.11.2020 12:21:24
03.11.2020 12:41:39
លក់
0.02
0.66726
0.66706
ចំណេញ
0.40 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#64618754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.11.2020 12:21:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.11.2020 12:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
02.11.2020 05:06:17
02.11.2020 08:40:47
ទិញ
0.01
1882.73
1885
ចំណេញ
2.27 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64548008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 05:06:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1882.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 08:40:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.27 USD
02.11.2020 04:59:42
02.11.2020 08:21:21
ទិញ
0.01
1884.21
1884.66
ចំណេញ
0.45 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64547604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 04:59:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1884.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 08:21:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1884.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.45 USD
02.11.2020 05:09:36
02.11.2020 06:27:25
លក់
0.02
1881.87
1880.85
ចំណេញ
2.04 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64548094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 05:09:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1881.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 06:27:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1880.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.04 USD
30.10.2020 14:55:44
30.10.2020 15:45:52
លក់
0.01
1887.07
1885.85
ចំណេញ
1.22 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64519336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 14:55:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1887.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 15:45:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1885.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.22 USD
30.10.2020 14:54:41
30.10.2020 15:41:42
លក់
0.02
1885.78
1886.22
ចំណេញ
-0.88 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64519155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 14:54:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1885.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 15:41:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1886.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.88 USD
30.10.2020 14:49:46
30.10.2020 14:51:34
លក់
0.02
1885.83
1885.14
ចំណេញ
1.38 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64518646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 14:49:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1885.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 14:51:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1885.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.38 USD
29.10.2020 15:36:51
29.10.2020 15:39:17
លក់
0.02
1866.95
1866.25
ចំណេញ
1.40 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64462839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 15:36:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1866.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 15:39:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1866.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.40 USD
29.10.2020 15:30:20
29.10.2020 15:30:36
ទិញ
0.02
1865.02
1865.97
ចំណេញ
1.90 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64462123
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 15:30:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1865.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 15:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1865.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.90 USD
29.10.2020 15:16:50
29.10.2020 15:24:58
ទិញ
0.01
1864.6
1866
ចំណេញ
1.40 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64461149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 15:16:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1864.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 15:24:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.40 USD
29.10.2020 15:06:44
29.10.2020 15:15:34
ទិញ
0.01
1860.99
1862.65
ចំណេញ
1.66 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64460167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 15:06:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1860.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 15:15:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1862.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.66 USD
28.10.2020 10:21:17
29.10.2020 15:04:03
ទិញ
0.02
1902.81
1860.45
ចំណេញ
-84.72 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64366315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 10:21:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1902.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-84.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 15:04:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1860.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-84.72 USD
28.10.2020 11:48:39
29.10.2020 15:04:03
ទិញ
0.02
1900.09
1860.45
ចំណេញ
-79.28 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64374833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 11:48:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1900.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-79.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 15:04:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1860.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-79.28 USD
28.10.2020 14:00:53
29.10.2020 15:04:03
ទិញ
0.02
1890.56
1860.45
ចំណេញ
-60.22 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64386067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 14:00:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1890.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-60.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 15:04:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1860.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-60.22 USD
28.10.2020 08:44:03
29.10.2020 15:04:03
ទិញ
0.02
1908.31
1860.45
ចំណេញ
-95.72 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64357296
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 08:44:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1908.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-95.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 15:04:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1860.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-95.72 USD
28.10.2020 11:31:55
29.10.2020 15:04:03
ទិញ
0.02
1901.14
1860.45
ចំណេញ
-81.38 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64373308
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 11:31:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1901.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-81.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 15:04:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1860.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-81.38 USD
28.10.2020 12:49:12
29.10.2020 15:04:03
ទិញ
0.02
1896.9
1860.45
ចំណេញ
-72.90 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64379669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 12:49:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1896.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-72.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 15:04:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1860.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-72.90 USD
28.10.2020 08:48:31
28.10.2020 10:20:30
លក់
0.02
1907.77
1902.88
ចំណេញ
9.78 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64357495
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 08:48:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1907.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 10:20:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1902.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.78 USD
28.10.2020 03:08:55
28.10.2020 10:17:54
លក់
0.01
1905.44
1904.75
ចំណេញ
0.69 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64343815
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 03:08:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1905.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 10:17:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1904.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.69 USD
28.10.2020 03:32:50
28.10.2020 05:07:14
លក់
0.01
1908.06
1905
ចំណេញ
3.06 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64344714
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 03:32:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1908.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 05:07:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.06 USD
27.10.2020 11:56:56
27.10.2020 13:48:03
លក់
0.03
0.90925
0.90832
ចំណេញ
3.07 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#64300177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 11:56:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90925
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 13:48:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90832
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.07 USD
19.10.2020 13:03:31
27.10.2020 12:21:53
ទិញ
0.03
0.91189
0.90966
ចំណេញ
-7.35 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#63913696
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 13:03:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:21:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.35 USD
19.10.2020 14:47:03
27.10.2020 12:21:34
ទិញ
0.03
0.90996
0.90968
ចំណេញ
-0.92 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#63921200
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 14:47:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:21:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.92 USD
20.10.2020 11:58:47
27.10.2020 11:56:36
ទិញ
0.04
0.90911
0.90931
ចំណេញ
0.88 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#63981512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 11:58:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90911
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 11:56:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.90931
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
26.10.2020 10:16:15
26.10.2020 11:21:14
ទិញ
0.02
0.90604
0.907
ចំណេញ
2.12 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#64228828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 10:16:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90604
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 11:21:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.12 USD
22.10.2020 10:28:19
23.10.2020 11:14:07
លក់
0.04
0.90556
0.90537
ចំណេញ
0.84 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#64107485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 10:28:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90556
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:14:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.90537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
20.10.2020 12:34:48
23.10.2020 03:31:37
ទិញ
0.04
0.90818
0.90893
ចំណេញ
3.30 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#63985230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 12:34:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 03:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.90893
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.30 USD
22.10.2020 17:35:37
22.10.2020 17:36:31
ទិញ
0.05
1895.92
1897
ចំណេញ
5.40 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64132859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 17:35:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1895.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 17:36:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.40 USD
22.10.2020 15:19:22
22.10.2020 15:41:40
ទិញ
0.02
1906.39
1907.34
ចំណេញ
1.90 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64123044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 15:19:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1906.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 15:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1907.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.90 USD
22.10.2020 15:31:47
22.10.2020 15:34:02
ទិញ
0.02
1904.07
1905.67
ចំណេញ
3.20 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64123995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 15:31:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1904.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 15:34:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1905.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.20 USD
22.10.2020 15:20:43
22.10.2020 15:24:06
ទិញ
0.02
1905.8
1906.31
ចំណេញ
1.02 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64123173
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 15:20:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1905.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 15:24:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1906.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.02 USD
21.10.2020 02:44:32
22.10.2020 13:59:04
ទិញ
0.12
0.90704
0.9075
ចំណេញ
6.08 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#64023880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 02:44:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:59:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.9075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.08 USD
22.10.2020 10:41:24
22.10.2020 10:46:11
លក់
0.04
1.18631
1.18607
ចំណេញ
0.96 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64108519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 10:41:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 10:46:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18607
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD
21.10.2020 06:13:46
22.10.2020 03:13:13
ទិញ
0.11
0.90594
0.90633
ចំណេញ
4.73 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#64032303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 06:13:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 03:13:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.90633
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.73 USD
21.10.2020 09:20:54
22.10.2020 02:06:18
ទិញ
0.11
0.90487
0.90562
ចំណេញ
9.11 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#64039374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 09:20:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 02:06:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.90562
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.11 USD
21.10.2020 18:43:36
21.10.2020 19:54:44
លក់
0.03
1926.05
1925.23
ចំណេញ
2.46 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64080025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:43:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1926.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 19:54:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1925.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.46 USD
21.10.2020 19:21:16
21.10.2020 19:34:04
លក់
0.03
1928.22
1927.38
ចំណេញ
2.52 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64081804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 19:21:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1928.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 19:34:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1927.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.52 USD
21.10.2020 16:58:03
21.10.2020 18:06:09
លក់
0.02
1925.44
1924.8
ចំណេញ
1.28 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64070838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 16:58:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1925.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 18:06:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1924.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.28 USD
21.10.2020 17:32:48
21.10.2020 18:02:21
លក់
0.05
1927.93
1926.8
ចំណេញ
5.65 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64074330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 17:32:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1927.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 18:02:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1926.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.65 USD
21.10.2020 17:40:03
21.10.2020 17:41:35
លក់
0.11
1930.38
1930
ចំណេញ
4.18 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64075338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 17:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1930.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 17:41:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1930
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.18 USD
21.10.2020 17:13:12
21.10.2020 17:26:58
លក់
0.02
1927.55
1926.73
ចំណេញ
1.64 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64072541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 17:13:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1927.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 17:26:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1926.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.64 USD
21.10.2020 17:05:06
21.10.2020 17:08:07
លក់
0.02
1927.07
1925.49
ចំណេញ
3.16 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64071795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 17:05:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1927.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 17:08:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1925.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.16 USD
21.10.2020 16:46:13
21.10.2020 16:47:36
លក់
0.02
1924.77
1923.75
ចំណេញ
2.04 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64070008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 16:46:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1924.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 16:47:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1923.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.04 USD