16.06.2021 15:21:29
16.06.2021 21:04:05
លក់
1
1.41265
1.40519
ចំណេញ
7.46 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510184935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 15:21:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:04:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.46 USD
16.06.2021 15:22:57
16.06.2021 21:04:01
ទិញ
1
1.21752
1.22198
ចំណេញ
3.65 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510185174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 15:22:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:04:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.22198
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.65 USD
16.06.2021 17:08:24
16.06.2021 21:03:57
លក់
10
1.41154
1.40516
ចំណេញ
63.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510198422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 17:08:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
63.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:03:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.40516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
63.80 USD
16.06.2021 17:08:31
16.06.2021 21:03:52
ទិញ
10
1.2184
1.22232
ចំណេញ
32.07 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510198485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 17:08:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:03:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.22232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
32.07 USD
16.06.2021 18:56:01
16.06.2021 21:03:48
ទិញ
10
1.21664
1.22194
ចំណេញ
43.37 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510208739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 18:56:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
43.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:03:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.22194
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
43.37 USD
16.06.2021 04:20:39
16.06.2021 12:08:52
លក់
1
1.21204
1.21259
ចំណេញ
-0.55 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510133133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 04:20:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21204
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 12:08:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.21259
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.55 USD
16.06.2021 03:52:10
16.06.2021 12:08:51
ទិញ
1
1.21825
1.21813
ចំណេញ
-0.10 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510131661
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 03:52:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21825
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 12:08:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.21813
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
16.06.2021 04:20:23
16.06.2021 12:08:33
លក់
1
1.40763
1.41015
ចំណេញ
-2.52 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510133067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 04:20:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 12:08:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.41015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.52 USD
16.06.2021 08:57:42
16.06.2021 12:08:33
លក់
2
1.40906
1.41015
ចំណេញ
-2.18 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510142293
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 08:57:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40906
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 12:08:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.41015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.18 USD
16.06.2021 09:05:20
16.06.2021 12:08:32
លក់
4
1.40981
1.41015
ចំណេញ
-1.36 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510144400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 09:05:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 12:08:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.41015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.36 USD
16.06.2021 09:40:34
16.06.2021 12:08:32
លក់
3
1.41002
1.41014
ចំណេញ
-0.36 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510150534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 09:40:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41002
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 12:08:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1.41014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.36 USD
16.06.2021 09:48:26
16.06.2021 12:08:31
លក់
10
1.41113
1.41015
ចំណេញ
9.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510153506
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 09:48:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 12:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.41015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.80 USD
16.06.2021 04:20:02
16.06.2021 10:26:09
លក់
1
155
155.198
ចំណេញ
-1.80 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510132989
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 04:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 10:26:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
155.198
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.80 USD
16.06.2021 09:00:52
16.06.2021 10:26:07
លក់
2
155.132
155.192
ចំណេញ
-1.09 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510143125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 09:00:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 10:26:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
155.192
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.09 USD
16.06.2021 09:05:52
16.06.2021 10:26:03
លក់
4
155.192
155.193
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510144545
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 09:05:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.192
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 10:26:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
155.193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
16.06.2021 09:40:41
16.06.2021 10:26:01
លក់
3
155.224
155.189
ចំណេញ
0.96 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510150625
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 09:40:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 10:26:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
155.189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD
16.06.2021 09:48:25
16.06.2021 10:26:00
លក់
10
155.323
155.189
ចំណេញ
12.19 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510153445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 09:48:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.323
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 10:26:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
155.189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12.19 USD
16.06.2021 07:17:35
16.06.2021 09:41:02
ទិញ
1
1.4769
1.47722
ចំណេញ
0.26 USD
EURCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510137777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 07:17:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4769
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 09:41:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.47722
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
16.06.2021 07:20:46
16.06.2021 09:41:01
ទិញ
1
1.57656
1.57666
ចំណេញ
0.08 USD
EURAUD_S
ព្រមព្រៀង
#1510137880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 07:20:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.57656
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 09:41:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.57666
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
15.06.2021 20:51:55
15.06.2021 21:01:21
ទិញ
1
1.21936
1.21947
ចំណេញ
0.09 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510114365
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 20:51:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21936
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 21:01:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.21947
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
15.06.2021 20:53:37
15.06.2021 20:55:56
ទិញ
4
1.21934
1.21935
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510114468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 20:53:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 20:55:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.21935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
15.06.2021 10:25:50
15.06.2021 10:45:45
ទិញ
1
1.41124
1.41153
ចំណេញ
0.29 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510030382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 10:25:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 10:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.41153
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
15.06.2021 10:00:35
15.06.2021 10:04:24
ទិញ
1
1.41093
1.41151
ចំណេញ
0.58 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510027080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 10:00:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41093
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 10:04:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.41151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
15.06.2021 04:20:58
15.06.2021 05:39:13
ទិញ
1
1862.39
1862.47
ចំណេញ
0.08 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510003471
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:20:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1862.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 05:39:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1862.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
15.06.2021 04:13:44
15.06.2021 05:39:13
ទិញ
1
1863.23
1862.49
ចំណេញ
-0.74 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510003095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:13:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1863.23
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 05:39:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1862.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
15.06.2021 04:41:24
15.06.2021 05:39:12
ទិញ
1
1860.3
1862.47
ចំណេញ
2.17 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510003772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:41:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1860.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 05:39:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1862.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.17 USD
15.06.2021 04:30:06
15.06.2021 05:39:12
ទិញ
1
1861.3
1862.47
ចំណេញ
1.17 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510003757
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:30:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1861.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 05:39:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1862.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.17 USD
15.06.2021 04:44:08
15.06.2021 05:39:12
ទិញ
1
1859.3
1862.47
ចំណេញ
3.17 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510003774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:44:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1859.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 05:39:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1862.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.17 USD
14.06.2021 04:39:15
14.06.2021 17:14:02
ទិញ
0.1
1864.68
1867.83
ចំណេញ
0.32 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 04:39:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1864.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:14:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1867.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
14.06.2021 07:04:29
14.06.2021 17:14:01
ទិញ
0.1
1860.68
1867.91
ចំណេញ
0.72 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 07:04:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1860.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:14:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1867.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD
14.06.2021 10:09:15
14.06.2021 17:14:01
ទិញ
0.1
1858.68
1868.01
ចំណេញ
0.93 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 10:09:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1858.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:14:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1868.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.93 USD
14.06.2021 11:32:44
14.06.2021 17:14:00
ទិញ
0.1
1856.68
1868
ចំណេញ
1.13 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 11:32:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1856.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:14:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.13 USD
14.06.2021 15:01:30
14.06.2021 17:13:59
ទិញ
0.1
1852.68
1868.02
ចំណេញ
1.53 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 15:01:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1852.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1868.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.53 USD
14.06.2021 13:31:02
14.06.2021 17:13:59
ទិញ
0.1
1854.68
1868.03
ចំណេញ
1.34 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 13:31:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1854.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1868.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.34 USD
14.06.2021 15:10:01
14.06.2021 17:13:59
ទិញ
0.1
1850.68
1868
ចំណេញ
1.73 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 15:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1850.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.73 USD
14.06.2021 15:20:25
14.06.2021 17:13:53
ទិញ
0.1
1848.68
1867.04
ចំណេញ
1.84 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 15:20:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1848.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1867.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.84 USD
14.06.2021 15:46:11
14.06.2021 17:13:52
ទិញ
0.2
1846.68
1867.04
ចំណេញ
4.07 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509946179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 15:46:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1846.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1867.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.07 USD
14.06.2021 04:34:28
14.06.2021 17:13:51
ទិញ
0.1
1866.68
1866.86
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 04:34:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1866.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1866.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.06.2021 07:02:16
14.06.2021 17:13:51
ទិញ
0.1
1862.68
1867.06
ចំណេញ
0.44 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 07:02:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1862.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1867.06
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
14.06.2021 11:37:36
14.06.2021 12:37:09
ទិញ
10
1.40745
1.40953
ចំណេញ
20.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509928991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 11:37:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 12:37:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.40953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.80 USD
14.06.2021 10:44:04
14.06.2021 12:37:09
ទិញ
5
1.40954
1.40953
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509919425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 10:44:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 12:37:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.40953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
11.06.2021 14:15:24
11.06.2021 15:02:58
ទិញ
10
1888.51
1890.88
ចំណេញ
23.70 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509800946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:15:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1888.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 15:02:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1890.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
23.70 USD
11.06.2021 12:27:47
11.06.2021 12:34:20
ទិញ
10
1892.08
1892.65
ចំណេញ
5.70 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509785029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 12:27:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1892.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 12:34:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1892.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.70 USD
11.06.2021 12:28:04
11.06.2021 12:34:19
ទិញ
10
1890.82
1892.65
ចំណេញ
18.30 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509785212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 12:28:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1890.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 12:34:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1892.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.30 USD
03.06.2021 15:14:52
07.06.2021 03:08:49
ទិញ
0.1
1892.3
1890.21
ចំណេញ
-0.21 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509039507
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:14:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1892.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
03.06.2021 15:17:34
07.06.2021 03:08:44
ទិញ
0.1
1891
1890.26
ចំណេញ
-0.07 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509041032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:17:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
03.06.2021 15:25:45
07.06.2021 03:08:39
ទិញ
0.1
1890
1890.28
ចំណេញ
0.03 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509039627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:25:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1890
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
03.06.2021 15:31:35
07.06.2021 03:08:35
ទិញ
0.1
1886
1890.28
ចំណេញ
0.43 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509040153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:31:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
03.06.2021 15:33:57
07.06.2021 03:08:31
ទិញ
0.1
1885
1890.28
ចំណេញ
0.53 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509040194
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:33:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
03.06.2021 16:01:00
07.06.2021 03:08:26
ទិញ
0.1
1882
1890.25
ចំណេញ
0.83 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509041205
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:01:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1882
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD