14.10.2021 04:59:15
19.10.2021 13:24:50
លក់
10
155.063
157.829
ចំណេញ
-242.35 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1519497466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 04:59:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-242.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 13:24:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
157.829
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-242.35 USD
15.10.2021 09:53:12
19.10.2021 13:24:49
លក់
10
156.089
157.833
ចំណេញ
-152.80 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1519585606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 09:53:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
156.089
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-152.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 13:24:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
157.833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-152.80 USD
14.10.2021 17:20:17
19.10.2021 13:24:49
លក់
10
155.722
157.826
ចំណេញ
-184.35 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1519547598
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 17:20:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-184.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 13:24:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
157.826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-184.35 USD
15.10.2021 10:13:18
19.10.2021 13:24:49
លក់
10
156.447
157.833
ចំណេញ
-121.43 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1519589236
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:13:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
156.447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-121.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 13:24:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
157.833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-121.43 USD
14.10.2021 09:40:24
19.10.2021 13:24:49
លក់
10
155.383
157.833
ចំណេញ
-214.66 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1519509591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 09:40:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-214.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 13:24:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
157.833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-214.66 USD
15.10.2021 21:51:18
18.10.2021 03:18:43
ទិញ
50
157.131
157.227
ចំណេញ
42.00 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1519639638
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 21:51:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
157.131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
42.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 03:18:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
ចេញ
157.227
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
42.00 USD
15.10.2021 13:54:32
15.10.2021 18:54:58
ទិញ
20
157.096
157.226
ចំណេញ
22.75 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1519609927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 13:54:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
157.096
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 18:54:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
157.226
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
22.75 USD
15.10.2021 13:56:50
15.10.2021 18:54:57
ទិញ
30
157.11
157.226
ចំណេញ
30.45 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1519610323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 13:56:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
157.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 18:54:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
30
ចេញ
157.226
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
30.45 USD
15.10.2021 15:45:56
15.10.2021 17:13:27
ទិញ
10
1774.65
1774.8
ចំណេញ
1.50 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519620891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 15:45:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1774.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:13:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1774.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.50 USD
13.10.2021 17:36:24
13.10.2021 20:57:47
លក់
0.1
1791.45
1791.12
ចំណេញ
0.03 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519464968
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:36:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1791.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 20:57:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1791.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.10.2021 17:17:54
13.10.2021 17:19:26
ទិញ
1
1784.24
1785.34
ចំណេញ
1.10 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519462678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:17:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1784.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 17:19:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1785.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.10 USD
12.10.2021 11:57:05
12.10.2021 16:45:10
លក់
10
1.36024
1.35976
ចំណេញ
4.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519346501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 11:57:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36024
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:45:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.35976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.80 USD
12.10.2021 15:07:22
12.10.2021 16:45:10
លក់
10
1.36324
1.35983
ចំណេញ
34.10 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519363149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:07:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:45:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.35983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
34.10 USD
12.10.2021 11:02:59
12.10.2021 16:45:08
លក់
10
1.35846
1.35976
ចំណេញ
-13.00 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519342050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 11:02:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:45:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.35976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.00 USD
12.10.2021 14:11:10
12.10.2021 16:45:08
លក់
10
1.36184
1.35975
ចំណេញ
20.90 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519358558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 14:11:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:45:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.35975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.90 USD
12.10.2021 09:40:01
12.10.2021 11:02:38
លក់
1
1.36028
1.35875
ចំណេញ
1.53 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519333782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 09:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 11:02:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.35875
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.53 USD
12.10.2021 06:04:57
12.10.2021 10:59:15
លក់
1
1.36
1.35874
ចំណេញ
1.26 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519324291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 06:04:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 10:59:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.35874
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.26 USD
12.10.2021 10:57:44
12.10.2021 10:59:07
លក់
1
1.35885
1.35874
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519340689
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 10:57:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 10:59:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.35874
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
12.10.2021 09:40:00
12.10.2021 09:56:23
លក់
1
90.653
90.576
ចំណេញ
0.68 USD
CADJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1519333531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 09:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
90.653
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 09:56:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
90.576
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
12.10.2021 09:16:04
12.10.2021 09:56:21
លក់
1
90.693
90.575
ចំណេញ
1.04 USD
CADJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1519332014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 09:16:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
90.693
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 09:56:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
90.575
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
11.10.2021 09:03:05
11.10.2021 10:03:35
លក់
1
1.3662
1.36607
ចំណេញ
0.13 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519248279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:03:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 10:03:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36607
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
11.10.2021 09:36:04
11.10.2021 10:03:35
លក់
1
1.36688
1.36607
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519251364
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:36:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 10:03:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36607
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
11.10.2021 09:09:06
11.10.2021 10:03:35
លក់
1
1.36554
1.36607
ចំណេញ
-0.53 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519249040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:09:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36554
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 10:03:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36607
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.53 USD
07.10.2021 12:18:00
08.10.2021 08:03:27
លក់
1
1.36008
1.36013
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519094334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 12:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36008
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 08:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36013
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
07.10.2021 16:54:14
08.10.2021 08:03:27
លក់
10
1.3607
1.36013
ចំណេញ
5.70 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519113207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 16:54:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3607
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 08:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36013
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.70 USD
07.10.2021 11:18:00
08.10.2021 08:03:27
លក់
1
1.35718
1.36013
ចំណេញ
-2.95 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519090058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 11:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 08:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36013
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.95 USD
07.10.2021 16:03:14
08.10.2021 08:03:27
លក់
10
1.3592
1.36013
ចំណេញ
-9.30 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519108257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 16:03:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3592
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 08:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36013
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.30 USD
07.10.2021 17:22:59
08.10.2021 08:03:27
លក់
10
1.36207
1.36013
ចំណេញ
19.40 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519116366
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 17:22:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 08:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36013
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.40 USD
07.10.2021 17:46:00
08.10.2021 08:03:26
លក់
1
1.36348
1.36004
ចំណេញ
3.44 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519119976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 17:46:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 08:03:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36004
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.44 USD
07.10.2021 10:36:01
07.10.2021 16:27:14
លក់
1
1.15646
1.15504
ចំណេញ
1.42 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519087172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 10:36:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15646
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 16:27:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.15504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.42 USD
07.10.2021 10:35:00
07.10.2021 11:17:33
លក់
1
1.35947
1.35738
ចំណេញ
2.09 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1519086779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 10:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35947
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 11:17:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.35738
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.09 USD
28.09.2021 13:06:37
06.10.2021 11:00:05
ទិញ
10
151.866
151.442
ចំណេញ
-37.97 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1518447673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:06:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.866
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-37.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 11:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
151.442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-37.97 USD
28.09.2021 13:11:59
06.10.2021 11:00:05
ទិញ
10
151.762
151.441
ចំណេញ
-28.75 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1518448490
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:11:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.762
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-28.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 11:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
151.441
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-28.75 USD
28.09.2021 13:30:48
06.10.2021 11:00:04
លក់
10
151.614
151.494
ចំណេញ
10.75 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1518451444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:30:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 11:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
151.494
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.75 USD
28.09.2021 13:13:59
06.10.2021 11:00:04
ទិញ
10
151.709
151.443
ចំណេញ
-23.82 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1518449529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:13:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 11:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
151.443
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-23.82 USD
28.09.2021 13:30:48
06.10.2021 11:00:04
លក់
10
151.614
151.494
ចំណេញ
10.75 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1518451438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:30:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 11:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
151.494
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.75 USD
28.09.2021 13:30:48
06.10.2021 11:00:03
លក់
10
151.614
151.494
ចំណេញ
10.75 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1518451483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:30:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 11:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
151.494
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.75 USD
04.10.2021 09:47:06
06.10.2021 10:59:11
លក់
10
1.35521
1.35656
ចំណេញ
-13.50 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518815891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 09:47:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 10:59:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.35656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.50 USD
04.10.2021 10:16:40
06.10.2021 10:59:09
លក់
10
1.35612
1.35656
ចំណេញ
-4.40 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518819037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 10:16:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35612
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 10:59:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.35656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.40 USD
04.10.2021 12:06:38
06.10.2021 10:59:08
លក់
10
1.35695
1.35656
ចំណេញ
3.90 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518830102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 12:06:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 10:59:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.35656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.90 USD
04.10.2021 12:50:33
06.10.2021 10:59:07
លក់
10
1.35843
1.35656
ចំណេញ
18.70 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518833383
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 12:50:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 10:59:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.35656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.70 USD
04.10.2021 14:49:14
06.10.2021 05:56:37
លក់
10
1.36026
1.36146
ចំណេញ
-12.00 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518843386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 14:49:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36026
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 05:56:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36146
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.00 USD
05.10.2021 18:36:30
06.10.2021 05:56:33
លក់
10
1.36424
1.36147
ចំណេញ
27.70 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518955760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 18:36:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36424
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 05:56:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36147
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.70 USD
28.09.2021 13:30:50
06.10.2021 05:56:25
លក់
10
1.36159
1.36149
ចំណេញ
1.00 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518451475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:30:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 05:56:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
28.09.2021 13:30:50
06.10.2021 05:56:19
លក់
10
1.36159
1.36151
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518450996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:30:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 05:56:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
28.09.2021 12:56:14
05.10.2021 18:35:59
ទិញ
10
1.36428
1.36436
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518445113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 12:56:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 18:35:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36436
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
28.09.2021 13:13:55
05.10.2021 18:35:57
ទិញ
10
1.36246
1.36434
ចំណេញ
18.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518449251
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:13:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36246
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 18:35:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36434
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.80 USD
04.10.2021 08:30:30
04.10.2021 09:15:31
លក់
1
1.35483
1.35408
ចំណេញ
0.75 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518811695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 08:30:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35483
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 09:15:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.35408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
01.10.2021 22:39:00
01.10.2021 22:40:37
លក់
1
1.35495
1.35493
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518780809
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2021 22:39:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35495
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 22:40:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.35493
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
01.10.2021 16:20:00
01.10.2021 22:38:52
លក់
2
1.35572
1.35513
ចំណេញ
1.18 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518760901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2021 16:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 22:38:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.35513
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.18 USD