13.05.2021 20:01:00
13.05.2021 22:30:43
ទិញ
1
48950.78
49105.91
ចំណេញ
1.40 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#1506997385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 20:01:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
48950.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 22:30:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
49105.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
1.40 USD
13.05.2021 20:26:39
13.05.2021 22:30:38
ទិញ
1
48054.8
49126.89
ចំណេញ
10.57 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#1507003068
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 20:26:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
48054.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 22:30:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
49126.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
10.57 USD
13.05.2021 18:31:00
13.05.2021 21:43:21
ទិញ
1
1.40366
1.40374
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506984389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 18:31:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40366
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 21:43:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
13.05.2021 16:31:20
13.05.2021 17:11:16
ទិញ
1
1.40341
1.4055
ចំណេញ
2.09 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506959050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 16:31:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 17:11:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.4055
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.09 USD
13.05.2021 14:23:08
13.05.2021 15:23:11
ទិញ
1
49481.37
50200.7
ចំណេញ
7.04 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#1506937359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 14:23:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
49481.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 15:23:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
50200.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
7.04 USD
13.05.2021 13:11:28
13.05.2021 14:24:19
ទិញ
1
1.40145
1.40307
ចំណេញ
1.62 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506928249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 13:11:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40145
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 14:24:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40307
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.62 USD
13.05.2021 10:20:44
13.05.2021 11:04:45
ទិញ
1
1.40672
1.40594
ចំណេញ
-0.78 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506893957
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 10:20:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40672
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 11:04:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40594
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.78 USD
13.05.2021 10:54:05
13.05.2021 11:04:45
ទិញ
2
1.4048
1.40594
ចំណេញ
2.28 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506900903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 10:54:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4048
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 11:04:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.40594
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.28 USD
12.05.2021 19:12:57
13.05.2021 03:53:42
ទិញ
1
1.40711
1.40683
ចំណេញ
-0.28 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506814804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 19:12:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40711
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 03:53:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40683
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.28 USD
12.05.2021 19:03:27
13.05.2021 03:53:38
ទិញ
1
1.40816
1.40682
ចំណេញ
-1.34 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506814823
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 19:03:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40816
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 03:53:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40682
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.34 USD
12.05.2021 19:55:42
13.05.2021 03:53:34
ទិញ
1
1.4061
1.40682
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506814814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 19:55:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 03:53:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40682
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD
12.05.2021 23:36:05
13.05.2021 03:53:30
ទិញ
1
1.4051
1.40682
ចំណេញ
1.72 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506817835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 23:36:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4051
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 03:53:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40682
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.72 USD
12.05.2021 17:35:18
12.05.2021 17:40:31
ទិញ
1
1.40953
1.40961
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506792227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:35:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:40:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40961
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
10.05.2021 13:17:14
12.05.2021 15:36:29
លក់
1
1.40921
1.40933
ចំណេញ
-0.12 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506442245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 13:17:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:36:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40933
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.12 USD
10.05.2021 13:26:51
12.05.2021 15:36:23
លក់
1
1.41
1.40909
ចំណេញ
0.91 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506442706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 13:26:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:36:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40909
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.91 USD
10.05.2021 13:52:43
12.05.2021 15:36:17
លក់
1
1.4105
1.40915
ចំណេញ
1.35 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506442775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 13:52:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.4105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:36:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40915
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.35 USD
10.05.2021 14:18:52
12.05.2021 15:36:08
លក់
1
1.411
1.40921
ចំណេញ
1.79 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506443352
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 14:18:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.411
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:36:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.79 USD
10.05.2021 14:38:30
12.05.2021 15:35:59
លក់
1
1.4115
1.40932
ចំណេញ
2.18 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506443416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 14:38:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.4115
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:35:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.18 USD
10.05.2021 15:21:49
12.05.2021 15:35:49
លក់
1
1.412
1.40907
ចំណេញ
2.93 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506443432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 15:21:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.412
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:35:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.93 USD
10.05.2021 15:23:09
12.05.2021 15:35:35
លក់
1
1.4125
1.40918
ចំណេញ
3.32 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506443474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 15:23:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.4125
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:35:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40918
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.32 USD
10.05.2021 15:26:09
12.05.2021 15:35:22
លក់
1
1.413
1.40935
ចំណេញ
3.65 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506443500
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 15:26:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:35:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.65 USD
10.05.2021 15:36:48
12.05.2021 15:35:06
លក់
1
1.4135
1.40952
ចំណេញ
3.98 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506443560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 15:36:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.4135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:35:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40952
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.98 USD
10.05.2021 13:35:19
12.05.2021 15:34:54
លក់
10
1.40932
1.40938
ចំណេញ
-0.60 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506444185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 13:35:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:34:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.40938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.60 USD
10.05.2021 13:55:16
12.05.2021 15:34:13
លក់
10
1.41081
1.40983
ចំណេញ
9.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506446155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 13:55:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:34:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.40983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.80 USD
10.05.2021 15:41:38
12.05.2021 15:32:25
លក់
10
1.414
1.40967
ចំណេញ
43.30 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506443587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 15:41:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
43.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:32:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.40967
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
43.30 USD
07.05.2021 15:39:54
07.05.2021 19:04:31
ទិញ
1
1.21877
1.21423
ចំណេញ
-3.74 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1506282746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:39:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 19:04:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.21423
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.74 USD
07.05.2021 16:58:53
07.05.2021 19:04:31
ទិញ
2
1.21596
1.21423
ចំណេញ
-2.85 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1506283196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 16:58:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21596
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 19:04:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.21423
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.85 USD
07.05.2021 18:39:19
07.05.2021 19:04:30
ទិញ
4
1.21344
1.21423
ចំណេញ
2.60 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1506326398
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 18:39:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 19:04:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.21423
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.60 USD
07.05.2021 18:42:03
07.05.2021 19:04:30
ទិញ
4
1.21299
1.21423
ចំណេញ
4.08 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1506327178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 18:42:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21299
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 19:04:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.21423
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.08 USD
07.05.2021 16:06:00
07.05.2021 16:12:22
ទិញ
8
1.39344
1.39331
ចំណេញ
-1.04 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506274039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 16:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 16:12:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.39331
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.04 USD
07.05.2021 16:07:19
07.05.2021 16:12:18
ទិញ
16
1.39244
1.39326
ចំណេញ
13.12 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506285184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 16:07:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39244
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 16:12:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
16
ចេញ
1.39326
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.12 USD
07.05.2021 15:37:09
07.05.2021 15:53:07
ទិញ
1
1.39644
1.39664
ចំណេញ
0.20 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506280557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:37:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39644
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:53:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
07.05.2021 15:39:50
07.05.2021 15:53:05
ទិញ
2
1.39544
1.39649
ចំណេញ
2.10 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506274024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:39:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39544
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:53:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.39649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.10 USD
07.05.2021 15:43:09
07.05.2021 15:53:04
ទិញ
4
1.39444
1.39649
ចំណេញ
8.20 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506274033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:43:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39444
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:53:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.39649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.20 USD
07.05.2021 15:25:18
07.05.2021 15:32:01
ទិញ
1
1.39002
1.39235
ចំណេញ
2.33 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506274019
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:25:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39002
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:32:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.33 USD
07.05.2021 10:15:58
07.05.2021 13:03:48
ទិញ
1
1.39277
1.39217
ចំណេញ
-0.60 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506246728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:15:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 13:03:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.60 USD
07.05.2021 12:03:29
07.05.2021 13:03:43
ទិញ
2
1.39179
1.39218
ចំណេញ
0.78 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506260188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 12:03:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 13:03:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.39218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
07.05.2021 10:15:55
07.05.2021 11:37:45
ទិញ
1
1.20815
1.20845
ចំណេញ
0.30 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506246704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:15:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20815
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 11:37:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
07.05.2021 10:21:41
07.05.2021 10:57:23
ទិញ
1
1.39175
1.39248
ចំណេញ
0.73 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506248605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:21:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:57:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39248
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
07.05.2021 10:29:56
07.05.2021 10:57:22
ទិញ
1
1.20723
1.20755
ចំណេញ
0.32 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506249471
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:29:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:57:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
07.05.2021 10:04:37
07.05.2021 10:16:37
ទិញ
1
1820.09
1820.54
ចំណេញ
0.45 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506243024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:04:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1820.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:16:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1820.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.45 USD
07.05.2021 10:04:34
07.05.2021 10:15:09
ទិញ
1
1.20627
1.20776
ចំណេញ
1.49 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506242946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:04:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20627
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:15:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.49 USD
07.05.2021 10:04:36
07.05.2021 10:15:09
ទិញ
1
1.39143
1.39261
ចំណេញ
1.18 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506243001
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:04:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39143
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:15:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39261
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.18 USD
07.05.2021 09:36:05
07.05.2021 09:45:27
ទិញ
1
1.20546
1.20555
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506240498
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 09:36:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 09:45:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20555
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
07.05.2021 09:35:48
07.05.2021 09:45:26
ទិញ
1
1.38998
1.39025
ចំណេញ
0.27 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506240389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 09:35:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38998
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 09:45:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39025
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
07.05.2021 09:35:56
07.05.2021 09:45:26
ទិញ
1
1817.87
1818.48
ចំណេញ
0.61 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506240438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 09:35:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1817.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 09:45:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1818.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD
07.05.2021 04:11:18
07.05.2021 05:41:23
ទិញ
1
1814.12
1816.19
ចំណេញ
2.07 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506218903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 04:11:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1814.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 05:41:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1816.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.07 USD
07.05.2021 05:17:10
07.05.2021 05:41:22
ទិញ
10
1.38996
1.39028
ចំណេញ
3.20 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506222265
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 05:17:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 05:41:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.39028
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.20 USD
06.05.2021 18:32:03
06.05.2021 21:17:45
ទិញ
10
1.38781
1.38906
ចំណេញ
12.50 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506186983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 18:32:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38781
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 21:17:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.38906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12.50 USD
06.05.2021 05:07:28
06.05.2021 10:55:02
លក់
1
1786.51
1791.82
ចំណេញ
-5.31 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1506069700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:07:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1786.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 10:55:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1791.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.31 USD