15.06.2021 20:51:55
15.06.2021 21:01:21
ទិញ
1
1.21936
1.21947
ចំណេញ
0.09 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510114365
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 20:51:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21936
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 21:01:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.21947
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
15.06.2021 20:53:37
15.06.2021 20:55:56
ទិញ
4
1.21934
1.21935
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510114468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 20:53:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 20:55:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.21935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
15.06.2021 10:25:50
15.06.2021 10:45:45
ទិញ
1
1.41124
1.41153
ចំណេញ
0.29 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510030382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 10:25:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 10:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.41153
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
15.06.2021 10:00:35
15.06.2021 10:04:24
ទិញ
1
1.41093
1.41151
ចំណេញ
0.58 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510027080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 10:00:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41093
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 10:04:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.41151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
15.06.2021 04:20:58
15.06.2021 05:39:13
ទិញ
1
1862.39
1862.47
ចំណេញ
0.08 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510003471
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:20:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1862.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 05:39:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1862.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
15.06.2021 04:13:44
15.06.2021 05:39:13
ទិញ
1
1863.23
1862.49
ចំណេញ
-0.74 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510003095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:13:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1863.23
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 05:39:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1862.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
15.06.2021 04:41:24
15.06.2021 05:39:12
ទិញ
1
1860.3
1862.47
ចំណេញ
2.17 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510003772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:41:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1860.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 05:39:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1862.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.17 USD
15.06.2021 04:30:06
15.06.2021 05:39:12
ទិញ
1
1861.3
1862.47
ចំណេញ
1.17 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510003757
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:30:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1861.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 05:39:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1862.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.17 USD
15.06.2021 04:44:08
15.06.2021 05:39:12
ទិញ
1
1859.3
1862.47
ចំណេញ
3.17 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510003774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 04:44:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1859.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 05:39:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1862.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.17 USD
14.06.2021 04:39:15
14.06.2021 17:14:02
ទិញ
0.1
1864.68
1867.83
ចំណេញ
0.32 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 04:39:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1864.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:14:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1867.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
14.06.2021 10:09:15
14.06.2021 17:14:01
ទិញ
0.1
1858.68
1868.01
ចំណេញ
0.93 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 10:09:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1858.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:14:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1868.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.93 USD
14.06.2021 07:04:29
14.06.2021 17:14:01
ទិញ
0.1
1860.68
1867.91
ចំណេញ
0.72 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 07:04:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1860.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:14:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1867.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD
14.06.2021 11:32:44
14.06.2021 17:14:00
ទិញ
0.1
1856.68
1868
ចំណេញ
1.13 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 11:32:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1856.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:14:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.13 USD
14.06.2021 15:01:30
14.06.2021 17:13:59
ទិញ
0.1
1852.68
1868.02
ចំណេញ
1.53 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 15:01:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1852.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1868.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.53 USD
14.06.2021 13:31:02
14.06.2021 17:13:59
ទិញ
0.1
1854.68
1868.03
ចំណេញ
1.34 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 13:31:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1854.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1868.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.34 USD
14.06.2021 15:10:01
14.06.2021 17:13:59
ទិញ
0.1
1850.68
1868
ចំណេញ
1.73 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 15:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1850.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.73 USD
14.06.2021 15:20:25
14.06.2021 17:13:53
ទិញ
0.1
1848.68
1867.04
ចំណេញ
1.84 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 15:20:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1848.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1867.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.84 USD
14.06.2021 15:46:11
14.06.2021 17:13:52
ទិញ
0.2
1846.68
1867.04
ចំណេញ
4.07 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509946179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 15:46:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1846.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1867.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.07 USD
14.06.2021 04:34:28
14.06.2021 17:13:51
ទិញ
0.1
1866.68
1866.86
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 04:34:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1866.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1866.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.06.2021 07:02:16
14.06.2021 17:13:51
ទិញ
0.1
1862.68
1867.06
ចំណេញ
0.44 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509896425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 07:02:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1862.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 17:13:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1867.06
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
14.06.2021 11:37:36
14.06.2021 12:37:09
ទិញ
10
1.40745
1.40953
ចំណេញ
20.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509928991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 11:37:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 12:37:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.40953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.80 USD
14.06.2021 10:44:04
14.06.2021 12:37:09
ទិញ
5
1.40954
1.40953
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509919425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 10:44:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 12:37:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.40953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
11.06.2021 14:15:24
11.06.2021 15:02:58
ទិញ
10
1888.51
1890.88
ចំណេញ
23.70 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509800946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:15:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1888.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 15:02:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1890.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
23.70 USD
11.06.2021 12:27:47
11.06.2021 12:34:20
ទិញ
10
1892.08
1892.65
ចំណេញ
5.70 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509785029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 12:27:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1892.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 12:34:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1892.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.70 USD
11.06.2021 12:28:04
11.06.2021 12:34:19
ទិញ
10
1890.82
1892.65
ចំណេញ
18.30 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509785212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 12:28:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1890.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 12:34:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1892.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.30 USD
03.06.2021 15:14:52
07.06.2021 03:08:49
ទិញ
0.1
1892.3
1890.21
ចំណេញ
-0.21 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509039507
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:14:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1892.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
03.06.2021 15:17:34
07.06.2021 03:08:44
ទិញ
0.1
1891
1890.26
ចំណេញ
-0.07 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509041032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:17:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
03.06.2021 15:25:45
07.06.2021 03:08:39
ទិញ
0.1
1890
1890.28
ចំណេញ
0.03 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509039627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:25:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1890
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
03.06.2021 15:31:35
07.06.2021 03:08:35
ទិញ
0.1
1886
1890.28
ចំណេញ
0.43 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509040153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:31:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
03.06.2021 15:33:57
07.06.2021 03:08:31
ទិញ
0.1
1885
1890.28
ចំណេញ
0.53 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509040194
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:33:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
03.06.2021 16:01:00
07.06.2021 03:08:26
ទិញ
0.1
1882
1890.25
ចំណេញ
0.83 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509041205
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:01:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1882
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
03.06.2021 16:03:06
07.06.2021 03:08:22
ទិញ
0.1
1880
1890.23
ចំណេញ
1.02 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509041441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:03:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1880
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.02 USD
03.06.2021 16:11:42
07.06.2021 03:08:18
ទិញ
0.1
1878
1890.12
ចំណេញ
1.21 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509041886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:11:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.21 USD
03.06.2021 16:12:24
07.06.2021 03:08:13
ទិញ
0.1
1877
1890.16
ចំណេញ
1.32 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509041914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:12:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.32 USD
03.06.2021 16:11:29
07.06.2021 03:08:09
ទិញ
0.1
1879
1890.09
ចំណេញ
1.11 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509041927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:11:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 03:08:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.11 USD
03.06.2021 15:30:35
05.06.2021 00:00:02
ទិញ
1
1887
1890.77
ចំណេញ
3.77 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509048598
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:30:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.06.2021 00:00:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.77 USD
03.06.2021 16:32:38
05.06.2021 00:00:02
ទិញ
0.1
1875
1890.77
ចំណេញ
1.58 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509042122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:32:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1875
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.06.2021 00:00:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.58 USD
03.06.2021 15:30:08
04.06.2021 23:59:58
ទិញ
0.1
1888
1890.77
ចំណេញ
0.28 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509039857
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:30:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1888
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
03.06.2021 15:30:35
04.06.2021 23:59:58
ទិញ
0.1
1887
1890.77
ចំណេញ
0.38 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509040106
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:30:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.38 USD
03.06.2021 15:49:00
04.06.2021 23:59:53
ទិញ
1
1884
1890.77
ចំណេញ
6.77 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509051533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:49:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.77 USD
03.06.2021 15:27:42
04.06.2021 23:59:53
ទិញ
1
1888.58
1890.77
ចំណេញ
2.19 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509048280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:27:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1888.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.19 USD
03.06.2021 15:27:35
04.06.2021 23:59:51
ទិញ
1
1889.09
1890.77
ចំណេញ
1.68 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509048187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:27:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1889.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.68 USD
03.06.2021 17:44:40
04.06.2021 23:59:50
លក់
1.9
1871.79
1891.67
ចំណេញ
-37.77 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509090585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:44:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1871.79
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-37.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.9
ចេញ
1891.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-37.77 USD
03.06.2021 15:56:44
04.06.2021 23:59:46
ទិញ
1
1883
1890.77
ចំណេញ
7.77 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509051536
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:56:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.77 USD
03.06.2021 16:03:06
04.06.2021 23:59:45
ទិញ
1
1880
1890.77
ចំណេញ
10.77 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509051548
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:03:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1880
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.77 USD
03.06.2021 17:44:19
04.06.2021 23:59:43
លក់
10
1871.76
1891.67
ចំណេញ
-199.10 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509090504
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:44:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1871.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-199.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1891.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-199.10 USD
04.06.2021 08:58:19
04.06.2021 23:59:42
លក់
5
1.40828
1.41621
ចំណេញ
-39.65 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509143240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 08:58:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-39.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.41621
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-39.65 USD
03.06.2021 15:26:35
04.06.2021 23:59:37
ទិញ
0.1
1889
1890.77
ចំណេញ
0.18 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509040772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:26:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1889
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
03.06.2021 15:49:00
04.06.2021 23:59:37
ទិញ
0.1
1884
1890.77
ចំណេញ
0.68 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509041144
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:49:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
03.06.2021 15:56:44
04.06.2021 23:59:35
ទិញ
0.1
1883
1890.77
ចំណេញ
0.78 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1509041174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 15:56:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 23:59:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1890.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD