23.09.2021 11:07:01
23.09.2021 11:10:59
ទិញ
10
1.36558
1.36586
ចំណេញ
2.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518090392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 11:07:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 11:10:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36586
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.80 USD
23.09.2021 11:07:02
23.09.2021 11:10:59
ទិញ
10
150.128
150.168
ចំណេញ
3.64 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1518090568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 11:07:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 11:10:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
150.168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.64 USD
23.09.2021 07:11:24
23.09.2021 09:06:21
លក់
1
1764.45
1763.76
ចំណេញ
0.69 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518065559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 07:11:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1764.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1763.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.69 USD
23.09.2021 05:40:21
23.09.2021 09:06:18
លក់
1
0.69863
0.70091
ចំណេញ
-2.28 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518058227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:40:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.70091
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.28 USD
23.09.2021 06:44:45
23.09.2021 09:06:18
លក់
1
1.17065
1.17078
ចំណេញ
-0.13 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518062945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 06:44:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17065
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17078
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
23.09.2021 06:47:43
23.09.2021 09:06:17
លក់
1
0.69979
0.70091
ចំណេញ
-1.12 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518063625
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 06:47:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69979
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.70091
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.12 USD
23.09.2021 05:39:41
23.09.2021 09:06:16
លក់
1
1.16957
1.17079
ចំណេញ
-1.22 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518057587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:39:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17079
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.22 USD
23.09.2021 08:01:25
23.09.2021 09:06:16
លក់
1
0.72419
0.72411
ចំណេញ
0.08 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518067707
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 08:01:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72419
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.72411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
23.09.2021 05:40:07
23.09.2021 09:06:16
លក់
1
0.72295
0.72411
ចំណេញ
-1.16 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518057939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:40:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72295
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.72411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.16 USD
23.09.2021 05:39:21
23.09.2021 09:06:15
លក់
1
1.36246
1.3636
ចំណេញ
-1.14 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518057147
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:39:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36246
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.3636
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.14 USD
23.09.2021 05:39:20
23.09.2021 09:06:15
លក់
1
149.72
149.826
ចំណេញ
-0.96 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1518057012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:39:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
149.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
149.826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.96 USD
23.09.2021 06:44:31
23.09.2021 09:06:14
លក់
1
1.36396
1.3636
ចំណេញ
0.36 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518062649
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 06:44:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.3636
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
23.09.2021 05:37:27
23.09.2021 09:06:13
លក់
1
1761.6
1763.76
ចំណេញ
-2.16 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518056697
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:37:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1761.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1763.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.16 USD
23.09.2021 05:50:13
23.09.2021 09:06:13
លក់
1
1763.24
1763.75
ចំណេញ
-0.51 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518059004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:50:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1763.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1763.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.51 USD
23.09.2021 08:36:08
23.09.2021 09:06:12
លក់
1
1765.61
1763.77
ចំណេញ
1.84 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518069116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 08:36:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1765.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1763.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.84 USD
23.09.2021 08:36:44
23.09.2021 09:06:11
លក់
1
1766.02
1763.77
ចំណេញ
2.25 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518069430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 08:36:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1766.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1763.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.25 USD
23.09.2021 08:37:07
23.09.2021 09:06:10
លក់
1
1766.46
1763.75
ចំណេញ
2.71 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1518069718
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 08:37:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1766.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:06:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1763.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.71 USD
22.09.2021 11:47:33
22.09.2021 19:00:04
ទិញ
10
1.36429
1.36666
ចំណេញ
23.70 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517964726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 11:47:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36429
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 19:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36666
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
23.70 USD
22.09.2021 10:27:42
22.09.2021 11:17:05
លក់
1
1779.16
1775.48
ចំណេញ
3.68 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517956678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 10:27:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1779.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 11:17:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1775.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.68 USD
22.09.2021 10:25:23
22.09.2021 11:17:05
លក់
1
1778.56
1775.48
ចំណេញ
3.08 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517956187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 10:25:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1778.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 11:17:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1775.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.08 USD
22.09.2021 10:53:26
22.09.2021 11:17:05
លក់
1
1779.63
1775.48
ចំណេញ
4.15 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517959993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 10:53:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1779.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 11:17:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1775.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.15 USD
21.09.2021 05:12:02
22.09.2021 04:11:35
ទិញ
1
1.36717
1.36714
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517831537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 05:12:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:11:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36714
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
21.09.2021 11:00:02
22.09.2021 04:11:30
ទិញ
10
1.36839
1.36704
ចំណេញ
-13.50 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517852302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:11:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.50 USD
21.09.2021 13:30:28
22.09.2021 04:11:26
ទិញ
10
1.3678
1.36703
ចំណេញ
-7.70 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517864178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:30:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:11:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36703
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.70 USD
21.09.2021 14:15:23
22.09.2021 04:11:22
ទិញ
10
149.702
149.561
ចំណេញ
-12.89 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517867363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 14:15:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.702
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:11:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
149.561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.89 USD
21.09.2021 13:30:20
22.09.2021 04:11:18
ទិញ
10
149.814
149.547
ចំណេញ
-24.41 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517863867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:30:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:11:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
149.547
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24.41 USD
21.09.2021 11:00:01
22.09.2021 04:11:14
ទិញ
10
150.037
149.543
ចំណេញ
-45.16 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517852171
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.037
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-45.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:11:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
149.543
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-45.16 USD
21.09.2021 15:56:45
22.09.2021 04:11:08
ទិញ
10
149.421
149.552
ចំណេញ
11.97 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517881076
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:56:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.421
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:11:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
149.552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.97 USD
21.09.2021 16:22:53
22.09.2021 04:11:05
ទិញ
10
149.227
149.552
ចំណេញ
29.71 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517886201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:22:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:11:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
149.552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
29.71 USD
21.09.2021 17:40:46
22.09.2021 04:10:59
ទិញ
20
149.234
149.539
ចំណេញ
55.75 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517899185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:40:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.234
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:10:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
149.539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
55.75 USD
21.09.2021 17:40:50
22.09.2021 04:10:55
ទិញ
10
149.227
149.525
ចំណេញ
27.24 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517899646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:40:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:10:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
149.525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.24 USD
21.09.2021 17:56:06
21.09.2021 17:58:16
លក់
21
1.36428
1.36427
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517902303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:56:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:58:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
21
ចេញ
1.36427
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
21.09.2021 17:56:04
21.09.2021 17:58:14
លក់
80
148.998
148.986
ចំណេញ
8.79 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517901949
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:56:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
148.998
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:58:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
80
ចេញ
148.986
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.79 USD
21.09.2021 17:27:45
21.09.2021 17:50:11
លក់
20
1.36479
1.36498
ចំណេញ
-3.80 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517897005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:27:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:50:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1.36498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.80 USD
21.09.2021 17:40:45
21.09.2021 17:46:52
ទិញ
20
1.36571
1.36544
ចំណេញ
-5.40 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517899063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:40:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:46:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1.36544
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.40 USD
21.09.2021 17:27:36
21.09.2021 17:46:39
លក់
30
149.14
149.165
ចំណេញ
-6.87 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517896700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:27:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
149.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:46:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
30
ចេញ
149.165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.87 USD
21.09.2021 10:47:08
21.09.2021 16:07:18
ទិញ
1
1759.74
1772.08
ចំណេញ
12.34 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517850366
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:47:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1759.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:07:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1772.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12.34 USD
21.09.2021 05:12:05
21.09.2021 15:53:30
ទិញ
1
1.1739
1.17345
ចំណេញ
-0.45 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517831899
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 05:12:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1739
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:53:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.45 USD
21.09.2021 10:05:01
21.09.2021 15:53:29
ទិញ
1
1.17271
1.17345
ចំណេញ
0.74 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517845991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:53:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD
21.09.2021 05:12:02
21.09.2021 09:16:38
ទិញ
1
0.72691
0.72709
ចំណេញ
0.18 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517831449
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 05:12:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72691
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:16:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.72709
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
21.09.2021 05:12:03
21.09.2021 09:16:36
ទិញ
1
0.70207
0.70259
ចំណេញ
0.52 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517831733
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 05:12:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:16:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.70259
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.52 USD
21.09.2021 04:26:00
21.09.2021 05:11:47
ទិញ
1
1.3661
1.36703
ចំណេញ
0.93 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517826860
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 04:26:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 05:11:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36703
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.93 USD
21.09.2021 04:26:00
21.09.2021 05:11:47
ទិញ
1
0.70135
0.7019
ចំណេញ
0.55 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517826927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 04:26:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 05:11:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.7019
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.55 USD
21.09.2021 04:26:00
21.09.2021 05:11:47
ទិញ
1
0.72584
0.72679
ចំណេញ
0.95 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517826925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 04:26:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 05:11:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.72679
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.95 USD
21.09.2021 04:26:01
21.09.2021 05:11:46
ទិញ
1
1.17259
1.1738
ចំណេញ
1.21 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517827102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 04:26:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 05:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.1738
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.21 USD
20.09.2021 17:37:15
20.09.2021 18:20:26
ទិញ
10
149.686
149.747
ចំណេញ
5.57 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517791067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:37:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.686
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 18:20:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
149.747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.57 USD
20.09.2021 17:35:34
20.09.2021 18:20:21
ទិញ
10
1.3661
1.36766
ចំណេញ
15.60 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517790673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:35:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 18:20:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.36766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.60 USD
20.09.2021 13:53:42
20.09.2021 13:55:37
លក់
10
1758.99
1758.59
ចំណេញ
4.00 USD
XAUUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517762546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 13:53:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1758.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 13:55:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1758.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
20.09.2021 06:12:07
20.09.2021 13:31:00
ទិញ
1
1.3711
1.36957
ចំណេញ
-1.53 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517722374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 06:12:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3711
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 13:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.53 USD
20.09.2021 06:12:08
20.09.2021 13:30:59
ទិញ
1
0.72341
0.72415
ចំណេញ
0.74 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517722650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 06:12:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 13:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.72415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD