01.04.2021 09:41:16
01.04.2021 10:29:16
ទិញ
0.5
1716.14
1718.85
ចំណេញ
106.87 EUR
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158632886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 09:41:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1716.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
115.40 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 10:29:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1718.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
106.87 EUR
24.07.2020 04:40:47
03.03.2021 11:43:08
ទិញ
0.05
106.487
106.871
ចំណេញ
1.24 EUR
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#141635892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2020 04:40:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
106.487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-13.18 EUR
សរុប
14.85 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 11:43:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
106.871
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
1.24 EUR
16.07.2020 18:14:45
03.03.2021 11:43:03
ទិញ
0.05
107.118
106.871
ចំណេញ
-23.40 EUR
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#140752115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2020 18:14:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
107.118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-13.42 EUR
សរុប
-9.55 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 11:43:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
106.871
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-23.40 EUR
08.07.2020 17:04:08
03.03.2021 11:42:58
ទិញ
0.05
107.491
106.872
ចំណេញ
-38.38 EUR
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#139901224
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2020 17:04:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
107.491
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.03 EUR
សរុប
-23.92 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 11:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
106.872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-38.38 EUR
17.02.2021 15:50:58
18.02.2021 10:25:03
លក់
1
1.38509
1.38888
ចំណេញ
-333.16 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156899281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 15:50:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-10.23 EUR
សរុប
-314.40 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 10:25:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-333.16 EUR
17.02.2021 14:55:16
17.02.2021 17:34:38
លក់
10
13992.8
13924.9
ចំណេញ
62.90 EUR
FDAX
ព្រមព្រៀង
#156895170
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 14:55:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
13992.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
67.90 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 17:34:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
13924.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 EUR
ចំណេញ
62.90 EUR
17.02.2021 09:26:20
17.02.2021 13:49:33
ទិញ
1
1.20757
1.20577
ចំណេញ
-157.81 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156883674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 09:26:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-149.28 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 13:49:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-157.81 EUR
09.06.2020 09:40:56
17.02.2021 10:20:17
ទិញ
0.05
107.863
105.99
ចំណេញ
-89.32 EUR
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#136965932
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2020 09:40:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
107.863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-15.72 EUR
សរុប
-73.17 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
105.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-89.32 EUR
02.07.2020 12:56:19
17.02.2021 10:20:14
ទិញ
0.05
0.94357
0.89507
ចំណេញ
-211.62 EUR
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#139267551
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 12:56:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
13.15 EUR
សរុប
-224.34 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-211.62 EUR
29.05.2020 11:57:20
17.02.2021 10:20:13
ទិញ
0.05
0.96177
0.89507
ចំណេញ
-295.29 EUR
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#133869491
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2020 11:57:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.96177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
13.67 EUR
សរុប
-308.53 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-295.29 EUR
22.07.2020 19:05:07
17.02.2021 10:20:12
ទិញ
0.05
1.34066
1.27131
ចំណេញ
-243.68 EUR
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#141410534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 19:05:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34066
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-17.40 EUR
សរុប
-225.85 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27131
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-243.68 EUR
02.07.2020 12:53:56
17.02.2021 10:20:11
ទិញ
0.05
1.35943
1.27131
ចំណេញ
-306.11 EUR
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#139266924
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 12:53:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35943
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-18.70 EUR
សរុប
-286.98 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27131
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-306.11 EUR
03.07.2020 12:13:17
17.02.2021 10:20:10
លក់
0.05
1.24526
1.3881
ចំណេញ
-617.12 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139371567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2020 12:13:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24526
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-25.29 EUR
សរុប
-591.40 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3881
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-617.12 EUR
03.07.2020 12:12:57
17.02.2021 10:20:08
លក់
0.05
1.123
1.20764
ចំណេញ
-341.35 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#139371525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2020 12:12:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
9.52 EUR
សរុប
-350.44 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.20764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-341.35 EUR
22.07.2020 19:05:14
17.02.2021 10:20:08
លក់
0.05
1.15882
1.20764
ចំណេញ
-193.50 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#141410583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 19:05:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15882
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
9.06 EUR
សរុប
-202.13 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.20764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-193.50 EUR
03.07.2020 12:14:48
17.02.2021 10:20:06
លក់
0.05
120.697
128.001
ចំណេញ
-297.15 EUR
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#139371679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2020 12:14:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
120.697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-10.99 EUR
សរុប
-285.31 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
128.001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
-297.15 EUR
28.05.2020 10:35:19
17.02.2021 10:20:06
លក់
0.05
1.10074
1.20764
ចំណេញ
-434.06 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#135960165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2020 10:35:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.10074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
8.97 EUR
សរុប
-442.60 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.20764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-434.06 EUR
26.05.2020 17:14:10
17.02.2021 10:20:05
លក់
0.1
0.66395
0.77466
ចំណេញ
-987.64 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#135726088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2020 17:14:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66395
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-70.02 EUR
សរុប
-916.77 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.77466
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
-987.64 EUR
05.05.2020 10:10:19
17.02.2021 10:20:04
លក់
0.05
0.64512
0.77464
ចំណេញ
-575.08 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#133714478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2020 10:10:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.64512
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.38 EUR
សរុប
-536.27 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.77464
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-575.08 EUR
20.05.2020 10:53:59
17.02.2021 10:20:04
លក់
0.1
0.65315
0.77464
ចំណេញ
-1 078.69 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#135091297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2020 10:53:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-71.81 EUR
សរុប
-1 006.03 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.77464
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
-1 078.69 EUR
26.05.2020 17:14:17
17.02.2021 10:20:03
លក់
0.1
71.452
82.108
ចំណេញ
-901.91 EUR
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#135726127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2020 17:14:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
71.452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-67.70 EUR
សរុប
-832.50 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
82.108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.71 EUR
ចំណេញ
-901.91 EUR
20.05.2020 10:55:19
17.02.2021 10:20:02
លក់
0.05
70.302
82.109
ចំណេញ
-496.51 EUR
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#135091533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2020 10:55:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
70.302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-34.46 EUR
សរុប
-461.20 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
82.109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
-496.51 EUR
20.05.2020 10:55:16
17.02.2021 10:20:01
លក់
0.05
70.306
82.111
ចំណេញ
-496.43 EUR
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#135091502
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2020 10:55:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
70.306
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-34.46 EUR
សរុប
-461.12 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
82.111
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
-496.43 EUR
08.05.2020 09:15:58
17.02.2021 10:20:00
លក់
0.05
69.416
82.111
ចំណេញ
-532.17 EUR
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#134024930
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2020 09:15:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
69.416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-35.43 EUR
សរុប
-495.89 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:20:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
82.111
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
-532.17 EUR
17.02.2021 09:52:01
17.02.2021 10:12:54
លក់
1
14045.3
13955.2
ចំណេញ
8.51 EUR
FDAX
ព្រមព្រៀង
#156884889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 09:52:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
14045.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
9.01 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:12:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
13955.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 EUR
ចំណេញ
8.51 EUR
11.02.2021 16:41:35
15.02.2021 02:23:57
លក់
1
1.38246
1.38735
ចំណេញ
-418.75 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156747161
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 16:41:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38246
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.77 EUR
សរុប
-403.45 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 02:23:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-418.75 EUR
27.01.2021 16:22:16
27.01.2021 16:36:50
ទិញ
1
1.21028
1.20759
ចំណេញ
-231.29 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156237602
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.01.2021 16:22:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-222.76 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.01.2021 16:36:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-231.29 EUR
22.12.2020 18:12:58
05.01.2021 16:26:03
ទិញ
0.05
1.21774
1.22722
ចំណេញ
32.24 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#154312657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 18:12:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.95 EUR
សរុប
38.62 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.01.2021 16:26:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.22722
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
32.24 EUR
29.04.2020 21:45:07
08.12.2020 20:28:54
ទិញ
1
38.28
42.23
ចំណេញ
3.05 EUR
#PFE
ព្រមព្រៀង
#133301825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2020 21:45:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
38.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
3.26 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.12.2020 20:28:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
42.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 EUR
ចំណេញ
3.05 EUR
23.07.2020 07:45:43
17.11.2020 14:46:59
លក់
0.05
9502.22
17072.76
ចំណេញ
-345.92 EUR
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#141491083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 07:45:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
9502.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-26.55 EUR
សរុប
-318.94 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.11.2020 14:46:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
17072.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-345.92 EUR
23.07.2020 07:47:50
29.10.2020 18:25:45
លក់
0.05
1.07508
1.06879
ចំណេញ
9.12 EUR
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#141491258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 07:47:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07508
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-19.46 EUR
សរុប
29.43 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 18:25:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.06879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
9.12 EUR
22.07.2020 19:04:34
10.09.2020 20:17:02
ទិញ
0.05
0.91057
0.92394
ចំណេញ
56.96 EUR
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#141410353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 19:04:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.54 EUR
សរុប
72.35 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2020 20:17:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
56.96 EUR
23.07.2020 07:46:11
03.09.2020 08:11:26
ទិញ
0.05
0.71512
0.73151
ចំណេញ
62.23 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#141491122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 07:46:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71512
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.74 EUR
សរុប
69.40 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 08:11:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.73151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
62.23 EUR
12.08.2020 13:52:51
18.08.2020 12:20:03
ចម្លង
-18.52%
-19.84%
ចំណេញ
24.57 EUR
SolidEq
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2020 13:52:51
ចំណុច​ចូល
-18.52%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.08.2020 12:20:03
ចេញ
-19.84%
ចំណេញ
24.57 EUR
16.01.2020 01:32:27
17.01.2020 04:35:02
ចម្លង
22.54%
22.25%
ចំណេញ
97.78 EUR
ProCapitalTrust+
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.01.2020 01:32:27
ចំណុច​ចូល
22.54%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.01.2020 04:35:02
ចេញ
22.25%
ចំណេញ
97.78 EUR