22.07.2020 19:04:34
10.09.2020 20:17:02
ទិញ
0.05
0.91057
0.92394
ចំណេញ
56.96 EUR
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#141410353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 19:04:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.54 EUR
សរុប
72.35 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2020 20:17:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
56.96 EUR
23.07.2020 07:46:11
03.09.2020 08:11:26
ទិញ
0.05
0.71512
0.73151
ចំណេញ
62.23 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#141491122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 07:46:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71512
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.74 EUR
សរុប
69.40 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 08:11:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.73151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
62.23 EUR
11.06.2020 21:07:23
28.08.2020 21:00:29
ទិញ
1
98.26
102.29
ចំណេញ
3.18 EUR
#JPM
ព្រមព្រៀង
#137456396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2020 21:07:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
98.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
3.39 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.08.2020 21:00:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
102.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 EUR
ចំណេញ
3.18 EUR
12.08.2020 20:52:51
18.08.2020 19:20:03
ចម្លង
-18.52%
-19.84%
ចំណេញ
24.57 EUR
SolidEq
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2020 20:52:51
ចំណុច​ចូល
-18.52%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.08.2020 19:20:03
ចេញ
-19.84%
ចំណេញ
24.57 EUR
27.07.2020 06:15:55
11.08.2020 18:51:20
ទិញ
0.05
105.489
106.527
ចំណេញ
40.54 EUR
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#133871302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2020 06:15:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.489
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.44 EUR
សរុប
41.41 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2020 18:51:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
106.527
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
40.54 EUR
24.07.2020 16:07:54
11.08.2020 18:51:15
ទិញ
0.05
106.065
106.525
ចំណេញ
17.45 EUR
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#133925311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2020 16:07:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
106.065
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.47 EUR
សរុប
18.35 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2020 18:51:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
106.525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
17.45 EUR
23.07.2020 07:46:58
11.08.2020 18:51:06
លក់
0.05
1.34027
1.32987
ចំណេញ
30.09 EUR
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#141491185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 07:46:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.71 EUR
សរុប
33.23 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2020 18:51:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.32987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
30.09 EUR
16.07.2020 18:18:09
31.07.2020 14:59:35
ទិញ
0.05
1.18928
1.19497
ចំណេញ
24.51 EUR
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#140753308
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2020 18:18:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.07 EUR
សរុប
26.43 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.07.2020 14:59:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.19497
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
24.51 EUR
23.07.2020 07:46:52
30.07.2020 12:27:40
លក់
0.05
0.90869
0.90409
ចំណេញ
23.82 EUR
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#141491169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 07:46:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.77 EUR
សរុប
25.44 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2020 12:27:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.90409
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
23.82 EUR
22.07.2020 19:02:26
27.07.2020 14:52:52
ទិញ
0.05
1.07642
1.08175
ចំណេញ
23.48 EUR
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#141409756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 19:02:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07642
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.31 EUR
សរុប
24.64 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2020 14:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.08175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
23.48 EUR
23.07.2020 14:33:24
27.07.2020 14:52:46
ទិញ
0.05
1.0737
1.08173
ចំណេញ
36.15 EUR
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#141491275
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 14:33:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 EUR
សរុប
37.12 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2020 14:52:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.08173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
36.15 EUR
23.07.2020 14:00:06
27.07.2020 14:52:40
ទិញ
0.05
1.17824
1.18605
ចំណេញ
35.11 EUR
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#141491418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 14:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17824
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 EUR
សរុប
36.10 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2020 14:52:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
35.11 EUR
22.07.2020 19:10:43
24.07.2020 21:07:42
ទិញ
0.05
1.15804
1.16439
ចំណេញ
25.56 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#141409704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 19:10:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15804
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.28 EUR
សរុប
27.27 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.07.2020 21:07:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.16439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
25.56 EUR
22.07.2020 19:04:57
24.07.2020 11:30:16
លក់
0.05
0.71452
0.70782
ចំណេញ
27.87 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#141410477
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 19:04:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.56 EUR
សរុប
28.86 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.07.2020 11:30:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.70782
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
27.87 EUR
23.07.2020 07:49:52
24.07.2020 04:41:02
លក់
0.05
0.92844
0.92411
ចំណេញ
19.41 EUR
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#141491438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 07:49:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.34 EUR
សរុប
20.18 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.07.2020 04:41:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
19.41 EUR
23.07.2020 07:49:37
23.07.2020 15:05:53
លក់
0.05
1.18304
1.17644
ចំណេញ
29.91 EUR
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#141491406
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2020 07:49:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
30.76 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2020 15:05:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17644
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
29.91 EUR
20.07.2020 16:00:24
22.07.2020 12:38:15
ទិញ
0.05
0.90454
0.91129
ចំណេញ
35.63 EUR
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#140753707
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2020 16:00:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.56 EUR
សរុប
37.04 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2020 12:38:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
35.63 EUR
16.07.2020 18:20:01
22.07.2020 12:38:07
ទិញ
0.05
0.90688
0.91121
ចំណេញ
21.79 EUR
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#140753904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2020 18:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.12 EUR
សរុប
23.76 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2020 12:38:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91121
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
21.79 EUR
16.07.2020 18:17:58
21.07.2020 18:57:32
ទិញ
0.05
122.385
122.758
ចំណេញ
13.77 EUR
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#140753228
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2020 18:17:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
122.385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.57 EUR
សរុប
15.19 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2020 18:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
122.758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
13.77 EUR
16.07.2020 18:19:35
21.07.2020 18:57:27
ទិញ
0.05
1.14268
1.14899
ចំណេញ
26.06 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#140753756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2020 18:19:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.14268
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.97 EUR
សរុប
27.46 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2020 18:57:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.14899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
26.06 EUR
08.07.2020 17:07:52
21.07.2020 18:57:22
លក់
0.05
0.9383
0.93419
ចំណេញ
14.76 EUR
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#139901943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2020 17:07:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.95 EUR
សរុប
19.14 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2020 18:57:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.93419
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
14.76 EUR
08.07.2020 17:08:06
20.07.2020 19:20:07
ទិញ
0.05
135.341
135.67
ចំណេញ
10.16 EUR
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#139902025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2020 17:08:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
135.341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.40 EUR
សរុប
13.41 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2020 19:20:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
135.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
10.16 EUR
16.07.2020 18:17:32
20.07.2020 19:20:01
ទិញ
0.05
1.26016
1.2656
ចំណេញ
22.61 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#140753087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2020 18:17:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26016
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.72 EUR
សរុប
23.76 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2020 19:20:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.2656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
22.61 EUR
16.07.2020 21:04:11
20.07.2020 19:19:56
ទិញ
0.05
1.25541
1.2656
ចំណេញ
43.37 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#140753165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2020 21:04:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25541
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.72 EUR
សរុប
44.52 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2020 19:19:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.2656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
43.37 EUR
09.06.2020 10:47:34
16.07.2020 17:55:09
ទិញ
0.1
38.036
41.187
ចំណេញ
2.32 EUR
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#136986762
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2020 10:47:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
38.036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.40 EUR
សរុប
2.76 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2020 17:55:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
41.187
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.04 EUR
ចំណេញ
2.32 EUR
15.07.2020 11:39:13
16.07.2020 17:55:00
ទិញ
0.05
122.352
122.496
ចំណេញ
4.45 EUR
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#140561030
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2020 11:39:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
122.352
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.58 EUR
សរុប
5.88 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2020 17:55:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
122.496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
4.45 EUR
08.07.2020 17:08:42
16.07.2020 17:54:54
ទិញ
0.05
0.69723
0.70102
ចំណេញ
14.40 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#139902172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2020 17:08:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.69723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.74 EUR
សរុប
16.57 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2020 17:54:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.70102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
14.40 EUR
15.07.2020 11:39:34
16.07.2020 17:54:48
ទិញ
0.05
106.988
107.121
ចំណេញ
4.91 EUR
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#140561140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2020 11:39:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
106.988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.09 EUR
សរុប
5.43 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2020 17:54:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
107.121
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
4.91 EUR
01.07.2020 15:55:27
10.07.2020 01:30:38
លក់
0.05
107.441
107.187
ចំណេញ
7.89 EUR
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#139155536
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 15:55:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
107.441
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.18 EUR
សរុប
10.50 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.07.2020 01:30:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
107.187
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
7.89 EUR
08.07.2020 17:08:52
10.07.2020 01:30:31
ទិញ
0.05
1.35382
1.35827
ចំណេញ
13.80 EUR
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#139902228
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2020 17:08:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.29 EUR
សរុប
14.52 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.07.2020 01:30:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.35827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
13.80 EUR
08.07.2020 17:03:41
10.07.2020 01:30:26
លក់
0.05
1.13312
1.12873
ចំណេញ
18.99 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#139901166
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2020 17:03:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.13312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 EUR
សរុប
19.45 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.07.2020 01:30:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.12873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
18.99 EUR
08.07.2020 17:05:51
10.07.2020 01:30:20
លក់
0.05
121.847
120.983
ចំណេញ
34.42 EUR
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#139901499
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2020 17:05:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
121.847
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.44 EUR
សរុប
35.71 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.07.2020 01:30:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
120.983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
34.42 EUR
01.07.2020 15:55:59
10.07.2020 00:00:17
ទិញ
0.05
1.06364
1.06035
ចំណេញ
-17.13 EUR
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#139155660
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 15:55:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.77 EUR
សរុប
-15.51 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.07.2020 00:00:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.06035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
-17.13 EUR
11.06.2020 21:08:15
08.07.2020 17:07:16
ទិញ
0.05
9379.5
9436.79
ចំណេញ
1.83 EUR
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#137456453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2020 21:08:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
9379.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.27 EUR
សរុប
2.53 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2020 17:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
9436.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
1.83 EUR
03.07.2020 12:12:24
08.07.2020 17:07:14
ទិញ
0.05
9136.94
9437.29
ចំណេញ
12.77 EUR
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#139371468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2020 12:12:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
9136.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 EUR
សរុប
13.25 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2020 17:07:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
9437.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
12.77 EUR
11.06.2020 21:07:56
08.07.2020 17:06:35
លក់
1
48.15
58.39
ចំណេញ
-57.28 EUR
#EBAY
ព្រមព្រៀង
#137456424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2020 21:07:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
48.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-48.04 EUR
សរុប
-9.03 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2020 17:06:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
58.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 EUR
ចំណេញ
-57.28 EUR
02.07.2020 12:55:43
07.07.2020 17:17:47
ទិញ
0.05
1.25157
1.25696
ចំណេញ
22.72 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139267386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 12:55:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25157
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.72 EUR
សរុប
23.87 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2020 17:17:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25696
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
22.72 EUR
02.07.2020 17:52:02
07.07.2020 17:17:42
ទិញ
0.05
1.24679
1.257
ចំណេញ
44.06 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139266878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 17:52:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24679
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.72 EUR
សរុប
45.21 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2020 17:17:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.257
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
44.06 EUR
02.07.2020 12:55:23
07.07.2020 17:17:36
លក់
0.05
0.90174
0.89822
ចំណេញ
18.38 EUR
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#139267299
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 12:55:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.36 EUR
សរុប
19.59 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2020 17:17:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
18.38 EUR
02.07.2020 12:54:49
07.07.2020 17:17:31
ទិញ
0.05
0.69276
0.69728
ចំណេញ
19.05 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#139267143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 12:54:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.69276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.54 EUR
សរុប
20.02 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2020 17:17:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.69728
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
19.05 EUR
02.07.2020 12:55:57
02.07.2020 19:04:05
ទិញ
0.05
1.18088
1.17808
ចំណេញ
-14.03 EUR
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#139267450
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 12:55:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18088
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-13.18 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2020 19:04:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
-14.03 EUR
02.07.2020 12:53:16
02.07.2020 17:40:06
លក់
0.05
1.12869
1.12378
ចំណេញ
21.42 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#139266799
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 12:53:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.12869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
21.85 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2020 17:40:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.12378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
21.42 EUR
23.06.2020 03:56:12
02.07.2020 16:48:28
ទិញ
0.05
74.05
74.669
ចំណេញ
24.41 EUR
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#138316610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 03:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.26 EUR
សរុប
25.52 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2020 16:48:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
74.669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
24.41 EUR
25.06.2020 12:43:55
01.07.2020 18:14:18
ទិញ
0.05
0.68775
0.69221
ចំណេញ
18.70 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#138623674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2020 12:43:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.68775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.66 EUR
សរុប
19.79 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2020 18:14:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.69221
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
18.70 EUR
01.07.2020 15:56:40
01.07.2020 18:13:51
លក់
0.05
1779.6
1762.81
ចំណេញ
73.69 EUR
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#139155788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 15:56:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1779.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
74.54 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2020 18:13:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1762.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
73.69 EUR
01.07.2020 15:55:17
01.07.2020 18:13:42
ទិញ
0.05
1.12183
1.12606
ចំណេញ
18.35 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#139155482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 15:55:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12183
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
18.78 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2020 18:13:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.12606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
18.35 EUR
01.07.2020 15:55:31
01.07.2020 18:13:32
ទិញ
0.05
1.24125
1.24539
ចំណេញ
17.95 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139155564
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 15:55:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24125
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
18.38 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2020 18:13:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.24539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
17.95 EUR
01.07.2020 15:56:20
01.07.2020 17:49:32
ទិញ
0.05
0.94802
0.94486
ចំណេញ
-15.28 EUR
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#139155726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 15:56:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94802
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-14.85 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2020 17:49:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.94486
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-15.28 EUR
23.06.2020 15:59:30
24.06.2020 13:58:08
លក់
0.05
0.69685
0.69137
ចំណេញ
23.66 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#138405770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 15:59:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69685
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 EUR
សរុប
24.23 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2020 13:58:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.69137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
23.66 EUR
23.06.2020 03:55:55
23.06.2020 15:58:54
ទិញ
0.05
0.69237
0.69673
ចំណេញ
18.82 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#138316582
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 03:55:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.69237
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
19.25 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2020 15:58:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.69673
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
18.82 EUR