19.05.2021 17:14:22
19.05.2021 21:04:36
ទិញ
0.1
1.22219
1.21978
ចំណេញ
-24.10 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#74059925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 17:14:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 21:04:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24.10 USD
07.05.2021 10:01:57
07.05.2021 10:14:56
លក់
1
1.20586
1.20825
ចំណេញ
-239.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73508468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:01:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-239.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-239.00 USD
07.05.2021 09:39:51
07.05.2021 10:14:56
លក់
1
1.2056
1.20825
ចំណេញ
-265.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73507578
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 09:39:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-265.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-265.00 USD
07.05.2021 09:49:22
07.05.2021 10:14:56
លក់
1
1.20579
1.20825
ចំណេញ
-246.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73507821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 09:49:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-246.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-246.00 USD
07.05.2021 10:04:55
07.05.2021 10:14:56
លក់
1
1.20621
1.20825
ចំណេញ
-204.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73508642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:04:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20621
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-204.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-204.00 USD
06.05.2021 06:28:16
07.05.2021 10:14:56
លក់
2
1.19987
1.20825
ចំណេញ
-1 676.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73432723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 06:28:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19987
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 676.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 676.00 USD
07.05.2021 09:43:16
07.05.2021 10:14:56
លក់
1
1.2056
1.20825
ចំណេញ
-265.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73507677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 09:43:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-265.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-265.00 USD
06.05.2021 08:27:50
06.05.2021 16:41:26
លក់
1
1.20056
1.20656
ចំណេញ
-600.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73436048
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 08:27:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-600.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 16:41:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-600.00 USD
06.05.2021 07:45:28
06.05.2021 15:10:55
លក់
2
1.20027
1.20597
ចំណេញ
-1 140.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73434968
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 07:45:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 140.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 15:10:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.20597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 140.00 USD
06.05.2021 10:59:21
06.05.2021 14:39:03
ទិញ
5
1.20251
1.20446
ចំណេញ
975.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73445214
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 10:59:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
975.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 14:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.20446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
975.00 USD
06.05.2021 04:21:20
06.05.2021 05:56:22
លក់
2
1.20045
1.19964
ចំណេញ
162.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73426222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 04:21:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
162.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:56:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.19964
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
162.00 USD
06.05.2021 04:15:44
06.05.2021 05:56:20
លក់
2
1.20026
1.19964
ចំណេញ
124.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73426016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 04:15:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20026
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
124.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:56:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.19964
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
124.00 USD
09.04.2021 16:22:20
09.04.2021 16:54:23
លក់
1
1734.89
1741.56
ចំណេញ
-667.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#72277615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 16:22:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1734.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-667.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:54:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1741.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-667.00 USD
09.04.2021 16:22:04
09.04.2021 16:27:26
លក់
2
1.18744
1.18809
ចំណេញ
-130.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72277602
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 16:22:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18744
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-130.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:27:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18809
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-130.00 USD
09.04.2021 15:26:53
09.04.2021 16:27:22
លក់
1
1.18768
1.1881
ចំណេញ
-42.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72270704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 15:26:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18768
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-42.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:27:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.1881
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-42.00 USD
09.04.2021 15:24:34
09.04.2021 16:27:19
លក់
2
1.18749
1.18817
ចំណេញ
-136.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72270213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 15:24:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-136.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:27:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18817
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-136.00 USD
09.04.2021 08:53:14
09.04.2021 16:27:17
ទិញ
1
1.18965
1.18805
ចំណេញ
-160.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72245489
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 08:53:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18965
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-160.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:27:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-160.00 USD
09.04.2021 05:36:18
09.04.2021 16:27:16
ទិញ
2
1.19067
1.18808
ចំណេញ
-518.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72239151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 05:36:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-518.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:27:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-518.00 USD
09.04.2021 04:37:23
09.04.2021 16:27:14
ទិញ
3
1.19117
1.18813
ចំណេញ
-912.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#72236853
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:37:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-912.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:27:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1.18813
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-912.00 USD
01.12.2020 10:18:16
01.12.2020 18:08:03
លក់
0.1
0.70345
0.70673
ចំណេញ
-32.80 USD
NZDUSD.
ព្រមព្រៀង
#65942624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 10:18:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70345
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-32.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:08:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.70673
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-32.80 USD
30.11.2020 11:21:45
30.11.2020 13:01:38
លក់
0.1
1.19723
1.19866
ចំណេញ
-14.30 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#65869335
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 11:21:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2020 13:01:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.19866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.30 USD
30.11.2020 11:21:40
30.11.2020 13:01:38
លក់
0.1
1.19723
1.19866
ចំណេញ
-14.30 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#65869330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 11:21:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2020 13:01:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.19866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.30 USD
26.11.2020 11:42:47
26.11.2020 16:41:27
ទិញ
0.1
1814.63
1809.99
ចំណេញ
-46.40 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#65740521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 11:42:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1814.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-46.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 16:41:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1809.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-46.40 USD
25.11.2020 10:54:54
26.11.2020 11:43:43
លក់
0.1
1.1906
1.19141
ចំណេញ
-8.10 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#65670260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 10:54:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1906
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 11:43:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.19141
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.10 USD
30.10.2020 10:21:05
30.10.2020 11:16:18
ទិញ
1
1.29261
1.29353
ចំណេញ
92.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64505785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 10:21:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
92.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 11:16:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.29353
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
92.00 USD
30.10.2020 10:23:25
30.10.2020 11:16:16
ទិញ
1
1.29253
1.29347
ចំណេញ
94.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64505905
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 10:23:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
94.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 11:16:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.29347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
94.00 USD
30.10.2020 10:32:33
30.10.2020 11:16:15
ទិញ
1
1.2923
1.29347
ចំណេញ
117.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64506479
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 10:32:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
117.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 11:16:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.29347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
117.00 USD
30.10.2020 09:51:51
30.10.2020 10:07:57
ទិញ
0.5
1.29176
1.29292
ចំណេញ
58.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64504405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 09:51:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 10:07:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.29292
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
58.00 USD
30.10.2020 09:02:32
30.10.2020 09:40:13
ទិញ
0.5
1.29011
1.29262
ចំណេញ
125.50 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64501606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 09:02:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
125.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 09:40:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.29262
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
125.50 USD
29.10.2020 16:00:24
29.10.2020 17:35:18
លក់
0.5
1.29265
1.2902
ចំណេញ
122.50 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64465940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:00:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
122.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 17:35:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.2902
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
122.50 USD
20.10.2020 11:15:38
27.10.2020 12:14:38
លក់
1
1.17809
1.18101
ចំណេញ
-292.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#63978252
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 11:15:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17809
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-292.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:14:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-292.00 USD
20.10.2020 12:18:53
27.10.2020 12:14:36
លក់
0.5
1.29761
1.30241
ចំណេញ
-240.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#63983164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 12:18:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-240.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:14:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.30241
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-240.00 USD
20.10.2020 12:18:29
27.10.2020 12:14:33
លក់
1
1.17925
1.18108
ចំណេញ
-183.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#63983135
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 12:18:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17925
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-183.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:14:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-183.00 USD
21.10.2020 07:22:44
27.10.2020 12:14:30
លក់
0.5
1.18449
1.18109
ចំណេញ
170.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64034799
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 07:22:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18449
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
170.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:14:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.18109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
170.00 USD
20.10.2020 15:19:22
27.10.2020 12:14:27
លក់
0.5
1.18083
1.18108
ចំណេញ
-12.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#63995519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 15:19:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18083
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:14:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.18108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.50 USD
21.10.2020 10:58:24
27.10.2020 12:14:25
លក់
0.5
1.30463
1.30248
ចំណេញ
107.50 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64046584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 10:58:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
107.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:14:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.30248
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
107.50 USD
22.10.2020 06:38:35
27.10.2020 12:14:22
ទិញ
1
1.31267
1.30234
ចំណេញ
-1 033.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64098952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 06:38:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31267
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 033.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:14:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.30234
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 033.00 USD
22.10.2020 06:38:15
27.10.2020 12:14:20
ទិញ
1
1.18421
1.18084
ចំណេញ
-337.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64098946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 06:38:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18421
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-337.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:14:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-337.00 USD
22.10.2020 06:38:21
27.10.2020 12:14:17
ទិញ
1
1.18422
1.18085
ចំណេញ
-337.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64098948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 06:38:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-337.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:14:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18085
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-337.00 USD
22.10.2020 11:08:16
27.10.2020 12:14:15
ទិញ
1
1.18549
1.18085
ចំណេញ
-464.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64110088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 11:08:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-464.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:14:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18085
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-464.00 USD
27.10.2020 09:43:09
27.10.2020 10:09:30
លក់
4
1.18195
1.18184
ចំណេញ
44.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64289196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 09:43:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18195
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
44.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 10:09:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.18184
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
44.00 USD
27.10.2020 09:44:19
27.10.2020 10:09:25
លក់
4
1.18196
1.18181
ចំណេញ
60.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64289260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 09:44:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18196
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
60.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 10:09:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.18181
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
60.00 USD
27.10.2020 09:47:09
27.10.2020 10:09:23
លក់
4
1.18206
1.18186
ចំណេញ
80.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64289445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 09:47:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
80.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 10:09:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.18186
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
80.00 USD
27.10.2020 09:48:31
27.10.2020 10:09:20
លក់
2
1.18233
1.18186
ចំណេញ
94.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64289528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 09:48:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18233
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
94.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 10:09:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18186
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
94.00 USD
26.10.2020 05:28:45
26.10.2020 06:02:12
លក់
4
1.18329
1.18346
ចំណេញ
-68.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64216344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 05:28:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18329
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-68.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 06:02:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.18346
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-68.00 USD
23.10.2020 11:00:47
23.10.2020 17:02:14
លក់
0.5
1.18277
1.18354
ចំណេញ
-38.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#64166202
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 11:00:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-38.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:02:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.18354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-38.50 USD
23.10.2020 10:52:05
23.10.2020 16:19:11
លក់
0.5
1907.95
1907.81
ចំណេញ
7.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64165384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:52:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1907.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:19:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1907.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.00 USD
23.10.2020 10:30:13
23.10.2020 13:37:29
លក់
1
1.30775
1.30634
ចំណេញ
141.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64163217
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:30:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
141.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:37:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.30634
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
141.00 USD
23.10.2020 10:52:53
23.10.2020 13:35:54
លក់
1
1.30904
1.30688
ចំណេញ
216.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64165438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:52:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
216.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:35:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.30688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
216.00 USD
23.10.2020 10:53:52
23.10.2020 13:35:51
លក់
0.5
1.30948
1.30688
ចំណេញ
130.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#64165527
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:53:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30948
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
130.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:35:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.30688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
130.00 USD