21.05.2021 13:20:15
09.06.2021 16:26:33
លក់
0.03
1.423
1.41514
ចំណេញ
23.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157087926
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 13:20:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.423
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 16:26:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41514
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
23.28 USD
06.04.2021 02:23:25
06.04.2021 15:13:22
លក់
0.01
153.327
152.596
ចំណេញ
6.43 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#158718300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 02:23:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:13:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
152.596
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.43 USD
05.04.2021 12:36:47
06.04.2021 12:42:07
លក់
0.01
1.38576
1.3823
ចំណេញ
3.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#158683527
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 12:36:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 12:42:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.36 USD
22.02.2021 12:28:45
26.02.2021 00:59:47
លក់
0.03
1.40233
1.40143
ចំណេញ
2.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157029901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 12:28:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40233
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 00:59:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.40143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.40 USD
19.02.2021 04:54:09
26.02.2021 00:59:43
លក់
0.03
1.39556
1.40132
ចំណេញ
-17.58 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156957595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 04:54:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39556
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 00:59:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.40132
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-17.58 USD
19.02.2021 13:17:02
26.02.2021 00:59:37
លក់
0.03
1.40003
1.40132
ចំណេញ
-4.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156975691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 13:17:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 00:59:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.40132
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-4.17 USD
22.02.2021 14:55:07
26.02.2021 00:59:32
លក់
0.03
1.40246
1.4015099999999998
ចំណេញ
2.55 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157034537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 14:55:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40246
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 00:59:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.4015099999999998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.55 USD
22.02.2021 02:23:46
26.02.2021 00:59:27
លក់
0.03
1.40323
1.4014799999999998
ចំណេញ
4.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157009880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 02:23:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40323
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 00:59:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.4014799999999998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
4.95 USD
25.02.2021 04:34:37
26.02.2021 00:59:17
លក់
0.03
1.41373
1.4015199999999999
ចំណេញ
36.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157142370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 04:34:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41373
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
36.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 00:59:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.4015199999999999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
36.33 USD
25.02.2021 11:31:46
26.02.2021 00:59:04
លក់
0.03
1.41625
1.40132
ចំណេញ
44.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157164148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 11:31:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41625
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
44.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 00:59:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.40132
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
44.49 USD
23.02.2021 18:02:56
24.02.2021 16:37:33
លក់
0.03
1.41113
1.41148
ចំណេញ
-1.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157077750
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 18:02:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 16:37:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41148
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-1.35 USD
23.02.2021 16:27:23
24.02.2021 03:05:49
លក់
0.03
1.40868
1.415
ចំណេញ
-19.26 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157071788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 16:27:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:05:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-19.26 USD
23.02.2021 06:40:17
23.02.2021 17:30:10
លក់
0.03
1.40795
1.41102
ចំណេញ
-9.51 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157054342
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 06:40:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 17:30:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-9.51 USD
18.02.2021 15:43:32
18.02.2021 17:26:56
លក់
0.03
1.398
1.39333
ចំណេញ
13.71 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156942054
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 15:43:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.398
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 17:26:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.39333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
13.71 USD
18.02.2021 15:14:43
18.02.2021 17:26:53
លក់
0.03
1.39608
1.39318
ចំណេញ
8.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156940754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 15:14:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 17:26:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.39318
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
8.40 USD
18.02.2021 14:37:30
18.02.2021 17:26:49
លក់
0.03
1.3941
1.39322
ចំណេញ
2.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156938981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 14:37:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 17:26:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.39322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.34 USD
18.02.2021 13:00:32
18.02.2021 15:43:58
ទិញ
0.03
117.807
117.934
ចំណេញ
3.01 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#156936345
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 13:00:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
117.807
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 15:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
117.934
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
3.01 USD
18.02.2021 13:13:01
18.02.2021 14:48:03
លក់
0.03
1.3935
1.39658
ចំណេញ
-9.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156936042
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 13:13:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3935
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 14:48:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.39658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-9.54 USD
16.02.2021 03:00:46
17.02.2021 14:00:40
លក់
0.03
1.39223
1.38628
ចំណេញ
17.55 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156835644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 03:00:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 14:00:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38628
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
17.55 USD
15.02.2021 12:41:08
15.02.2021 14:58:12
ទិញ
0.03
1.2662
1.26498
ចំណេញ
-3.19 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156823838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 12:41:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 14:58:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.26498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-3.19 USD
05.01.2021 13:33:43
05.01.2021 13:33:53
ទិញ
0.05
0.87987
0.87983
ចំណេញ
-0.73 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#154971477
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2021 13:33:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87987
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.01.2021 13:33:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.87983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-0.73 USD
23.09.2020 04:38:18
25.09.2020 02:52:13
លក់
0.03
1.33044
1.33472
ចំណេញ
-9.92 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#147474640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 04:38:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33044
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2020 02:52:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.33472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-9.92 USD
23.09.2020 04:10:35
25.09.2020 02:52:07
លក់
0.03
1.33099
1.33479
ចំណេញ
-8.84 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#147473801
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 04:10:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2020 02:52:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.33479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-8.84 USD
23.09.2020 08:00:32
25.09.2020 02:52:02
លក់
0.03
1.33284
1.33479
ចំណេញ
-4.68 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#147482787
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 08:00:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33284
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2020 02:52:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.33479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-4.68 USD
23.09.2020 15:36:25
25.09.2020 02:51:53
លក់
0.03
1.33415
1.33479
ចំណេញ
-1.74 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#147532141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 15:36:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33415
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2020 02:51:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.33479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-1.74 USD
23.09.2020 16:24:46
25.09.2020 02:51:51
លក់
0.03
1.33462
1.33479
ចំណេញ
-0.68 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#147538304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 16:24:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2020 02:51:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.33479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-0.68 USD
24.09.2020 10:21:34
25.09.2020 02:51:45
លក់
0.03
1.33985
1.33479
ចំណេញ
11.07 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#147633494
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2020 10:21:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2020 02:51:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.33479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
11.07 USD
24.09.2020 17:44:55
25.09.2020 02:51:41
លក់
0.05
1.33993
1.33479
ចំណេញ
18.75 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#147660211
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2020 17:44:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2020 02:51:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.33479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
18.75 USD
18.09.2020 12:32:54
18.09.2020 20:04:34
លក់
0.05
1.70921
1.70527
ចំណេញ
13.95 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#147202015
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2020 12:32:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.70921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2020 20:04:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.70527
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
13.95 USD
18.09.2020 11:09:35
18.09.2020 20:04:30
លក់
0.05
1.70728
1.70532
ចំណេញ
6.44 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#147189325
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2020 11:09:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.70728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2020 20:04:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.70532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
6.44 USD
18.09.2020 05:01:07
18.09.2020 20:04:27
លក់
0.05
1.70521
1.70518
ចំណេញ
-0.89 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#147177491
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2020 05:01:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.70521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2020 20:04:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.70518
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-0.89 USD
15.09.2020 11:05:29
15.09.2020 16:01:24
លក់
0.05
1.56445
1.56233
ចំណេញ
7.06 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#146888676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 11:05:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56445
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2020 16:01:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.56233
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
7.06 USD
15.09.2020 11:05:23
15.09.2020 16:01:21
លក់
0.05
1.56441
1.56227
ចំណេញ
7.13 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#146888648
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 11:05:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56441
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2020 16:01:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.56227
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
7.13 USD
09.09.2020 01:33:38
09.09.2020 23:57:03
លក់
0.05
1.32421
1.3147
ចំណេញ
35.67 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#146356424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2020 01:33:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.32421
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
36.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2020 23:57:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3147
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
35.67 USD
08.09.2020 16:30:13
09.09.2020 23:56:58
លក់
0.05
1.31792
1.3147
ចំណេញ
11.75 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#146282443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2020 16:30:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2020 23:56:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3147
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
11.75 USD
09.09.2020 06:26:42
09.09.2020 13:29:50
ទិញ
0.03
1.1778
1.1757
ចំណេញ
-6.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146382402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2020 06:26:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2020 13:29:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-6.60 USD
08.09.2020 14:57:13
08.09.2020 21:32:58
លក់
0.05
1.31652
1.32159
ចំណេញ
-19.68 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#146261004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2020 14:57:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-19.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 21:32:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.32159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-19.68 USD
03.09.2020 17:20:10
03.09.2020 17:55:29
លក់
0.05
125.932
125.67
ចំណេញ
11.33 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#145919772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2020 17:20:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
125.932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 17:55:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
125.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
11.33 USD
01.09.2020 05:39:07
01.09.2020 18:40:46
លក់
0.05
1.5603
1.55809
ចំណេញ
7.47 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#145559868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2020 05:39:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.5603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2020 18:40:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.55809
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
7.47 USD
01.09.2020 04:56:33
01.09.2020 18:40:42
លក់
0.05
1.5589
1.55807
ចំណេញ
2.19 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#145549682
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2020 04:56:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.5589
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2020 18:40:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.55807
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.19 USD
01.09.2020 14:44:15
01.09.2020 17:06:23
លក់
0.05
1.34717
1.34211
ចំណេញ
24.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#145619030
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2020 14:44:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2020 17:06:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.34211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
24.80 USD
31.08.2020 17:43:36
01.09.2020 01:06:36
ទិញ
0.05
0.90168
0.90358
ចំណេញ
10.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#145502712
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 17:43:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2020 01:06:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.90358
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
10.01 USD
31.08.2020 11:47:38
01.09.2020 01:06:32
ទិញ
0.05
0.90358
0.90358
ចំណេញ
-0.50 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#145470458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 11:47:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2020 01:06:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.90358
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-0.50 USD
31.08.2020 10:00:20
01.09.2020 01:06:28
ទិញ
0.05
0.90357
0.90358
ចំណេញ
-0.44 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#145464772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 10:00:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2020 01:06:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.90358
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-0.44 USD