10.06.2021 20:35:59
14.06.2021 02:36:45
លក់
0.01
27.878
27.858
ចំណេញ
0.78 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17863751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 20:35:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 02:36:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.858
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.78 USD
08.06.2021 22:03:03
09.06.2021 06:03:58
ទិញ
0.02
27.683
27.723
ចំណេញ
3.49 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17437304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 22:03:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.683
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 06:03:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
27.723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.49 USD
08.06.2021 22:04:01
09.06.2021 06:03:58
ទិញ
0.02
27.683
27.723
ចំណេញ
3.49 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17437359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 22:04:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.683
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 06:03:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
27.723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.49 USD
08.06.2021 22:08:15
09.06.2021 06:03:53
ទិញ
0.02
27.679
27.717
ចំណេញ
3.29 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17437711
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 22:08:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.679
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
3.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 06:03:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
27.717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.29 USD
08.06.2021 04:56:29
08.06.2021 06:49:53
លក់
0.01
27.829
27.814
ចំណេញ
0.55 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.829
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 06:49:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.814
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.55 USD
08.06.2021 04:56:25
08.06.2021 06:49:51
លក់
0.01
27.833
27.814
ចំណេញ
0.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290564
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 06:49:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.814
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.75 USD
08.06.2021 04:56:23
08.06.2021 06:49:50
លក់
0.01
27.834
27.815
ចំណេញ
0.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 06:49:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.75 USD
08.06.2021 04:56:36
08.06.2021 06:48:52
លក់
0.01
27.832
27.811
ចំណេញ
0.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 06:48:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.811
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.85 USD
08.06.2021 04:56:32
08.06.2021 06:43:13
លក់
0.01
27.835
27.825
ចំណេញ
0.30 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.835
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 06:43:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.30 USD
08.06.2021 04:56:19
08.06.2021 06:34:48
លក់
0.01
27.834
27.828
ចំណេញ
0.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290552
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 06:34:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.828
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.10 USD
08.06.2021 04:56:15
08.06.2021 05:33:36
លក់
0.01
27.845
27.82
ចំណេញ
1.05 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 05:33:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.05 USD
08.06.2021 04:56:40
08.06.2021 05:33:31
លក់
0.01
27.843
27.819
ចំណេញ
1.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 05:33:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.819
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.00 USD
08.06.2021 04:56:10
08.06.2021 05:33:25
លក់
0.01
27.855
27.819
ចំណេញ
1.60 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.855
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 05:33:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.819
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.60 USD
08.06.2021 04:56:07
08.06.2021 05:33:21
លក់
0.01
27.857
27.817
ចំណេញ
1.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 05:33:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.817
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
08.06.2021 04:56:06
08.06.2021 04:58:24
លក់
0.01
27.86
27.842
ចំណេញ
0.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#17290524
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 04:56:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 04:58:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.70 USD
03.06.2021 20:35:00
03.06.2021 22:32:17
ទិញ
0.03
27.449
27.475
ចំណេញ
3.30 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16906173
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 20:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.449
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 22:32:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
3.30 USD
03.06.2021 20:35:00
03.06.2021 22:28:03
ទិញ
0.03
27.449
27.461
ចំណេញ
1.20 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16906170
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 20:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.449
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 22:28:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
1.20 USD
03.06.2021 20:13:01
03.06.2021 20:26:25
ទិញ
0.03
27.377
27.415
ចំណេញ
5.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16903895
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 20:13:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 20:26:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
5.10 USD
01.06.2021 23:01:23
03.06.2021 20:03:36
លក់
0.01
27.837
27.378
ចំណេញ
22.72 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16629755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 23:01:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
22.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 20:03:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
22.72 USD
27.05.2021 02:39:21
03.06.2021 20:03:34
លក់
0.01
27.673
27.377
ចំណេញ
14.54 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16186234
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:39:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
14.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 20:03:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
14.54 USD
01.06.2021 23:01:28
03.06.2021 20:03:32
លក់
0.01
27.83
27.375
ចំណេញ
22.52 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16629769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 23:01:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
22.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 20:03:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
22.52 USD
27.05.2021 02:39:24
03.06.2021 17:01:43
លក់
0.01
27.673
27.073
ចំណេញ
29.74 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16186239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:39:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
30.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 17:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.073
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
29.74 USD
27.05.2021 02:39:50
03.06.2021 17:00:04
លក់
0.01
27.669
27.109
ចំណេញ
27.74 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16186247
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:39:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
28.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 17:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
27.74 USD
27.05.2021 02:39:49
03.06.2021 17:00:04
លក់
0.01
27.669
27.109
ចំណេញ
27.74 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16186246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:39:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
28.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 17:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
27.74 USD
27.05.2021 02:39:22
03.06.2021 16:48:10
លក់
0.01
27.673
27.113
ចំណេញ
27.74 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16186235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:39:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
28.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 16:48:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
27.74 USD
27.05.2021 02:39:23
03.06.2021 16:47:52
លក់
0.01
27.673
27.133
ចំណេញ
26.74 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16186238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:39:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
27.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 16:47:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
26.74 USD
27.05.2021 02:39:22
03.06.2021 16:46:13
លក់
0.01
27.673
27.193
ចំណេញ
23.74 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16186236
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:39:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
24.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 16:46:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
23.74 USD
27.05.2021 02:39:22
03.06.2021 16:36:22
លក់
0.01
27.673
27.253
ចំណេញ
20.74 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16186237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:39:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
21.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 16:36:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
20.74 USD
27.05.2021 02:13:06
27.05.2021 02:39:12
ទិញ
0.01
27.729
27.672
ចំណេញ
-3.05 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16185986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:13:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 02:39:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.672
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.05 USD
27.05.2021 02:13:04
27.05.2021 02:39:10
ទិញ
0.01
27.729
27.672
ចំណេញ
-3.05 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16185985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:13:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 02:39:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.672
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.05 USD
27.05.2021 02:13:07
27.05.2021 02:39:10
ទិញ
0.01
27.729
27.672
ចំណេញ
-3.05 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16185987
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:13:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 02:39:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.672
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.05 USD
27.05.2021 02:13:13
27.05.2021 02:38:30
ទិញ
0.01
27.728
27.69
ចំណេញ
-2.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16185988
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 02:13:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 02:38:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.10 USD
25.05.2021 16:47:06
25.05.2021 16:48:12
ទិញ
0.03
27.677
27.725
ចំណេញ
6.60 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16052762
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 16:47:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 16:48:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.725
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.60 USD
25.05.2021 15:43:04
25.05.2021 16:45:06
ទិញ
0.03
27.667
27.708
ចំណេញ
5.55 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16043674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 15:43:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 16:45:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
5.55 USD
25.05.2021 12:22:07
25.05.2021 15:11:54
ទិញ
0.03
27.66
27.704
ចំណេញ
6.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16025918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 12:22:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 15:11:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.00 USD
25.05.2021 15:02:00
25.05.2021 15:11:54
ទិញ
0.03
27.66
27.704
ចំណេញ
6.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16039350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 15:02:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 15:11:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.00 USD
25.05.2021 11:45:00
25.05.2021 15:11:54
ទិញ
0.03
27.66
27.704
ចំណេញ
6.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16022651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 11:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 15:11:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.00 USD
25.05.2021 12:40:01
25.05.2021 15:07:20
ទិញ
0.03
27.648
27.692
ចំណេញ
6.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16027261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 12:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.648
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 15:07:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.00 USD
25.05.2021 12:42:02
25.05.2021 15:07:19
ទិញ
0.03
27.65
27.694
ចំណេញ
6.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16027362
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 12:42:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 15:07:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.694
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.00 USD
25.05.2021 13:52:00
25.05.2021 15:03:09
ទិញ
0.03
27.64
27.679
ចំណេញ
5.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16032857
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 13:52:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 15:03:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.679
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
5.25 USD
25.05.2021 09:41:01
25.05.2021 09:44:03
ទិញ
0.03
27.683
27.726
ចំណេញ
5.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#16006244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 09:41:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.683
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 09:44:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
27.726
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
5.85 USD
24.05.2021 09:15:01
24.05.2021 09:35:24
ទិញ
0.01
27.675
27.714
ចំណេញ
1.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15912854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 09:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 09:35:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.714
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.75 USD
24.05.2021 09:21:00
24.05.2021 09:35:24
ទិញ
0.01
27.674
27.715
ចំណេញ
1.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15913370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 09:21:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 09:35:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.715
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.85 USD
24.05.2021 09:16:01
24.05.2021 09:34:53
ទិញ
0.01
27.668
27.709
ចំណេញ
1.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15912971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 09:16:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 09:34:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.709
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.85 USD
24.05.2021 04:06:00
24.05.2021 04:07:03
ទិញ
0.01
27.627
27.647
ចំណេញ
0.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15901946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 04:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.627
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 04:07:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.80 USD
24.05.2021 04:04:01
24.05.2021 04:05:44
ទិញ
0.01
27.561
27.602
ចំណេញ
1.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15901886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 04:04:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.561
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 04:05:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.85 USD
20.05.2021 14:06:00
20.05.2021 14:27:27
ទិញ
0.01
27.758
27.8
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15762490
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 14:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 14:27:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
20.05.2021 14:11:00
20.05.2021 14:23:02
ទិញ
0.01
27.748
27.785
ចំណេញ
1.65 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15762848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 14:11:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 14:23:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.785
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.65 USD
20.05.2021 14:09:01
20.05.2021 14:15:19
ទិញ
0.01
27.738
27.778
ចំណេញ
1.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15762708
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 14:09:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 14:15:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
20.05.2021 03:46:00
20.05.2021 06:35:00
ទិញ
0.01
27.731
27.772
ចំណេញ
1.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15726164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 03:46:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.731
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 06:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.772
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.85 USD