17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ទិញ
0.01
23.02
22.654
ចំណេញ
-18.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29592792
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 14:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:24:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-18.50 USD
17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ទិញ
0.01
23.02
22.654
ចំណេញ
-18.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29592795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 14:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:24:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-18.50 USD
17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ទិញ
0.01
23.02
22.654
ចំណេញ
-18.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29592797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 14:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:24:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-18.50 USD
17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ទិញ
0.01
23.02
22.654
ចំណេញ
-18.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29592794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 14:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:24:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-18.50 USD
17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ទិញ
0.01
23.02
22.654
ចំណេញ
-18.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29592796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 14:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:24:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-18.50 USD
17.09.2021 14:20:02
17.09.2021 16:24:28
ទិញ
0.01
23.02
22.654
ចំណេញ
-18.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29592798
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 14:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:24:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-18.50 USD
17.09.2021 06:09:02
17.09.2021 08:13:26
ទិញ
0.01
22.928
22.97
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29548588
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 06:09:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
17.09.2021 06:09:02
17.09.2021 08:13:26
ទិញ
0.01
22.928
22.97
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29548587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 06:09:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
17.09.2021 06:09:02
17.09.2021 08:13:26
ទិញ
0.01
22.928
22.97
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29548589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 06:09:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
17.09.2021 06:09:01
17.09.2021 08:13:26
ទិញ
0.01
22.928
22.97
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29548584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 06:09:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
17.09.2021 06:09:02
17.09.2021 08:13:26
ទិញ
0.01
22.928
22.97
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29548586
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 06:09:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
17.09.2021 06:09:02
17.09.2021 08:13:25
ទិញ
0.01
22.928
22.97
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#29548585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 06:09:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:13:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
16.09.2021 04:35:00
16.09.2021 04:37:37
ទិញ
0.01
1794.67
1795.57
ចំណេញ
0.70 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29423637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 04:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1794.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 04:37:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1795.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.70 USD
15.09.2021 22:48:01
16.09.2021 01:14:50
ទិញ
0.01
1794.1
1794.58
ចំណេញ
0.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29411957
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 22:48:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1794.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.24 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 01:14:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1794.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.04 USD
15.09.2021 12:54:00
15.09.2021 14:07:14
ទិញ
0.01
1802.46
1802.9
ចំណេញ
0.24 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29336706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 12:54:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 14:07:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1802.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.24 USD
15.09.2021 13:41:01
15.09.2021 14:00:19
ទិញ
0.01
1802.3
1802.73
ចំណេញ
0.23 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29341046
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 13:41:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 14:00:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1802.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.23 USD
15.09.2021 13:34:00
15.09.2021 14:00:15
ទិញ
0.01
1802.25
1802.66
ចំណេញ
0.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29340620
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 13:34:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 14:00:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1802.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.21 USD
15.09.2021 13:08:00
15.09.2021 14:00:15
ទិញ
0.01
1802.25
1802.66
ចំណេញ
0.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29337678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 13:08:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 14:00:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1802.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.21 USD
15.09.2021 05:32:00
15.09.2021 09:54:22
ទិញ
0.01
1804.28
1800.57
ចំណេញ
-3.91 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29297834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:32:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1804.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:54:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1800.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.91 USD
15.09.2021 09:14:00
15.09.2021 09:54:22
ទិញ
0.01
1804.29
1800.57
ចំណេញ
-3.92 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29310758
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 09:14:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1804.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:54:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1800.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.92 USD
15.09.2021 05:19:00
15.09.2021 09:25:07
ទិញ
0.01
1804.7
1801
ចំណេញ
-3.90 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29297344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:19:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1804.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:25:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1801
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.90 USD
15.09.2021 07:41:00
15.09.2021 09:13:34
ទិញ
0.01
1803.88
1804.29
ចំណេញ
0.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29303418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 07:41:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1803.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:13:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1804.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.21 USD
15.09.2021 06:49:09
15.09.2021 09:13:32
ទិញ
0.01
1803.8
1804.17
ចំណេញ
0.17 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29300424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 06:49:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1803.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:13:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1804.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.17 USD
15.09.2021 07:03:00
15.09.2021 09:13:31
ទិញ
0.01
1803.77
1804.18
ចំណេញ
0.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29301053
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 07:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1803.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:13:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1804.18
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.21 USD
14.09.2021 15:38:01
14.09.2021 15:38:27
ទិញ
0.01
1790.13
1791.03
ចំណេញ
0.70 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29222191
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:38:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1790.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 15:38:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1791.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.70 USD
14.09.2021 02:52:16
14.09.2021 10:05:28
ទិញ
0.01
1793.24
1793.7
ចំណេញ
0.26 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29148569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 02:52:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1793.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 10:05:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1793.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.26 USD
14.09.2021 07:34:00
14.09.2021 08:41:10
ទិញ
0.01
1792.14
1792.54
ចំណេញ
0.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29161047
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 07:34:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 08:41:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1792.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.20 USD
14.09.2021 08:26:02
14.09.2021 08:41:08
ទិញ
0.01
1792.12
1792.54
ចំណេញ
0.22 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29164871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 08:26:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 08:41:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1792.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.22 USD
14.09.2021 01:23:03
14.09.2021 04:11:44
ទិញ
0.01
1793.58
1789.85
ចំណេញ
-3.93 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29147007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 01:23:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1793.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 04:11:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1789.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.93 USD
08.05.2020 14:18:07
08.05.2020 14:18:45
ចម្លង
-72.15%
-72.15%
ចំណេញ
0.00 USD
SG
saragaspar
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2020 14:18:07
ចំណុច​ចូល
-72.15%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.05.2020 14:18:45
ចេញ
-72.15%
ចំណេញ
0.00 USD
08.05.2020 14:17:10
08.05.2020 14:17:22
ចម្លង
157.25%
157.25%
ចំណេញ
0.00 USD
Markus
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2020 14:17:10
ចំណុច​ចូល
157.25%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.05.2020 14:17:22
ចេញ
157.25%
ចំណេញ
0.00 USD
12.05.2019 18:04:37
15.05.2019 12:29:27
ចម្លង
1107.75%
1187.37%
ចំណេញ
-69.09 USD
TradeElementsV1
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2019 18:04:37
ចំណុច​ចូល
1107.75%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2019 12:29:27
ចេញ
1187.37%
ចំណេញ
-69.09 USD
09.05.2019 14:22:28
13.05.2019 14:55:39
ចម្លង
203.17%
202.34%
ចំណេញ
-56.08 USD
SpartanScalper
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2019 14:22:28
ចំណុច​ចូល
203.17%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2019 14:55:39
ចេញ
202.34%
ចំណេញ
-56.08 USD
12.05.2019 17:31:37
12.05.2019 18:03:24
ចម្លង
1107.75%
1107.75%
ចំណេញ
0.00 USD
TradeElementsV1
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2019 17:31:37
ចំណុច​ចូល
1107.75%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2019 18:03:24
ចេញ
1107.75%
ចំណេញ
0.00 USD
07.05.2019 17:35:46
09.05.2019 14:04:27
ចម្លង
204.83%
203.44%
ចំណេញ
-57.20 USD
SpartanScalper
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2019 17:35:46
ចំណុច​ចូល
204.83%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.05.2019 14:04:27
ចេញ
203.44%
ចំណេញ
-57.20 USD