07.04.2021 02:49:22
08.04.2021 08:49:12
ទិញ
0.01
25.175
25.314
ចំណេញ
6.58 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:49:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
6.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 08:49:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.314
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.58 USD
07.04.2021 02:49:23
08.04.2021 08:49:11
ទិញ
0.01
25.175
25.314
ចំណេញ
6.58 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235864
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:49:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
6.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 08:49:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.314
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.58 USD
07.04.2021 02:49:24
08.04.2021 08:49:10
ទិញ
0.01
25.175
25.313
ចំណេញ
6.53 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:49:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
6.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 08:49:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.313
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.53 USD
07.04.2021 02:49:24
08.04.2021 08:49:09
ទិញ
0.01
25.175
25.316
ចំណេញ
6.68 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:49:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
7.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 08:49:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.68 USD
07.04.2021 02:49:25
08.04.2021 08:49:08
ទិញ
0.01
25.175
25.321
ចំណេញ
6.93 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:49:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
7.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 08:49:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.321
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.93 USD
08.04.2021 07:02:02
08.04.2021 08:29:10
ទិញ
0.01
25.112
25.149
ចំណេញ
1.65 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12351451
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 07:02:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 08:29:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.65 USD
08.04.2021 06:40:01
08.04.2021 08:27:44
ទិញ
0.01
25.104
25.142
ចំណេញ
1.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12350868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 06:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.104
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 08:27:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.70 USD
07.04.2021 02:49:31
07.04.2021 21:29:37
ទិញ
0.01
25.176
25.207
ចំណេញ
1.35 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:49:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:29:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.207
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.35 USD
07.04.2021 02:49:32
07.04.2021 21:29:30
ទិញ
0.01
25.176
25.2
ចំណេញ
1.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235872
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:49:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:29:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.00 USD
07.04.2021 02:49:34
07.04.2021 21:29:29
ទិញ
0.01
25.176
25.201
ចំណេញ
1.05 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:49:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:29:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.05 USD
07.04.2021 02:49:46
07.04.2021 21:29:28
ទិញ
0.01
25.176
25.201
ចំណេញ
1.05 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:49:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:29:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.05 USD
07.04.2021 02:49:48
07.04.2021 21:29:26
ទិញ
0.01
25.176
25.201
ចំណេញ
1.05 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:49:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:29:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.05 USD
07.04.2021 02:51:02
07.04.2021 18:09:44
ទិញ
0.01
25.176
25.217
ចំណេញ
1.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12235929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 02:51:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 18:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.85 USD
07.04.2021 09:37:01
07.04.2021 17:12:49
ទិញ
0.01
25.136
25.173
ចំណេញ
1.65 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12255774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.136
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:12:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.65 USD
07.04.2021 09:36:01
07.04.2021 17:12:26
ទិញ
0.01
25.126
25.165
ចំណេញ
1.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12255637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:36:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:12:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.75 USD
07.04.2021 09:36:02
07.04.2021 17:12:24
ទិញ
0.01
25.128
25.169
ចំណេញ
1.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12255645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:36:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:12:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.169
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.85 USD
07.04.2021 10:50:00
07.04.2021 17:11:19
ទិញ
0.01
25.099
25.14
ចំណេញ
1.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12265700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 10:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:11:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.85 USD
07.04.2021 10:50:01
07.04.2021 17:11:14
ទិញ
0.01
25.099
25.139
ចំណេញ
1.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12265704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 10:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:11:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.139
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
07.04.2021 10:53:01
07.04.2021 16:57:02
ទិញ
0.01
25.088
25.129
ចំណេញ
1.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12265969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 10:53:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.088
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 16:57:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.85 USD
07.04.2021 07:52:02
07.04.2021 09:45:09
ទិញ
0.01
25.121
25.158
ចំណេញ
1.65 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12247087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 07:52:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.121
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 09:45:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.158
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.65 USD
07.04.2021 07:53:03
07.04.2021 09:45:05
ទិញ
0.01
25.12
25.159
ចំណេញ
1.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12247114
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 07:53:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 09:45:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.75 USD
07.04.2021 07:44:01
07.04.2021 09:39:03
ទិញ
0.01
25.113
25.133
ចំណេញ
0.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12246784
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 07:44:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 09:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.80 USD
05.04.2021 05:23:56
05.04.2021 05:44:48
លក់
0.01
24.932
24.918
ចំណេញ
0.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949003
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:23:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:44:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.918
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.50 USD
05.04.2021 05:23:56
05.04.2021 05:44:05
លក់
0.01
24.932
24.916
ចំណេញ
0.60 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:23:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:44:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.916
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.60 USD
05.04.2021 05:23:57
05.04.2021 05:43:51
លក់
0.01
24.932
24.916
ចំណេញ
0.60 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:23:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:43:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.916
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.60 USD
05.04.2021 05:23:57
05.04.2021 05:39:45
លក់
0.01
24.932
24.924
ចំណេញ
0.20 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:23:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:39:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.924
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.20 USD
05.04.2021 05:23:58
05.04.2021 05:37:22
លក់
0.01
24.932
24.922
ចំណេញ
0.30 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949009
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:23:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:37:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.30 USD
05.04.2021 05:23:58
05.04.2021 05:37:17
លក់
0.01
24.932
24.921
ចំណេញ
0.35 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:23:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:37:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.35 USD
05.04.2021 05:24:03
05.04.2021 05:36:34
លក់
0.01
24.933
24.916
ចំណេញ
0.65 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:24:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.933
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:36:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.916
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.65 USD
05.04.2021 05:24:03
05.04.2021 05:36:30
លក់
0.01
24.933
24.921
ចំណេញ
0.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949013
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:24:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.933
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:36:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD
05.04.2021 05:24:03
05.04.2021 05:36:27
លក់
0.01
24.933
24.921
ចំណេញ
0.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:24:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.933
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:36:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD
05.04.2021 05:24:04
05.04.2021 05:36:26
លក់
0.01
24.933
24.921
ចំណេញ
0.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:24:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.933
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:36:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD
05.04.2021 05:24:04
05.04.2021 05:36:21
លក់
0.01
24.933
24.921
ចំណេញ
0.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11949017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 05:24:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.933
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 05:36:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD
26.03.2021 07:34:54
05.04.2021 02:05:06
ទិញ
0.01
25.243
24.989
ចំណេញ
-13.37 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11330734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2021 07:34:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.47 USD
សរុប
-12.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 02:05:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.989
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-13.37 USD
31.03.2021 04:09:22
01.04.2021 07:53:15
ទិញ
0.01
24.061
24.283
ចំណេញ
10.73 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11696116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 04:09:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
11.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 07:53:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.283
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
10.73 USD
31.03.2021 04:09:24
01.04.2021 07:53:12
ទិញ
0.01
24.063
24.283
ចំណេញ
10.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11696118
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 04:09:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
11.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 07:53:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.283
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
10.63 USD
31.03.2021 04:09:28
01.04.2021 07:53:10
ទិញ
0.01
24.063
24.284
ចំណេញ
10.68 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11696122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 04:09:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
11.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 07:53:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
10.68 USD
31.03.2021 04:09:26
01.04.2021 07:53:09
ទិញ
0.01
24.063
24.282
ចំណេញ
10.58 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11696119
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 04:09:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
10.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 07:53:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.282
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
10.58 USD
31.03.2021 04:09:30
01.04.2021 07:53:08
ទិញ
0.01
24.062
24.282
ចំណេញ
10.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11696125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 04:09:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.062
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
11.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 07:53:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.282
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
10.63 USD
31.03.2021 04:09:32
01.04.2021 07:53:06
ទិញ
0.01
24.062
24.282
ចំណេញ
10.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11696128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 04:09:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.062
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
11.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 07:53:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.282
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
10.63 USD
31.03.2021 16:04:00
31.03.2021 16:56:22
ទិញ
0.01
24.126
24.175
ចំណេញ
2.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11754663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 16:04:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 16:56:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.25 USD
31.03.2021 15:43:01
31.03.2021 16:55:31
ទិញ
0.01
24.114
24.157
ចំណេញ
1.95 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11751935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 15:43:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.114
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 16:55:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.95 USD
31.03.2021 15:40:01
31.03.2021 16:55:31
ទិញ
0.01
24.122
24.16
ចំណេញ
1.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11751304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 15:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 16:55:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.70 USD
31.03.2021 16:03:00
31.03.2021 16:55:31
ទិញ
0.01
24.114
24.157
ចំណេញ
1.95 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11754563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 16:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.114
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 16:55:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.95 USD
31.03.2021 15:38:00
31.03.2021 16:54:26
ទិញ
0.01
24.1
24.142
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11750992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 15:38:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 16:54:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
31.03.2021 16:06:01
31.03.2021 16:54:25
ទិញ
0.01
24.1
24.142
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11754870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 16:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 16:54:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
31.03.2021 14:11:02
31.03.2021 16:54:22
ទិញ
0.01
24.096
24.136
ចំណេញ
1.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11740899
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 14:11:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.096
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 16:54:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
25.03.2021 19:52:04
25.03.2021 20:23:54
ទិញ
0.01
25.061
25.076
ចំណេញ
0.55 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11291123
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 19:52:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2021 20:23:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.076
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.55 USD
25.03.2021 19:51:53
25.03.2021 20:21:07
ទិញ
0.01
25.058
25.085
ចំណេញ
1.15 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11291100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 19:51:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2021 20:21:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.085
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.15 USD
25.03.2021 19:51:54
25.03.2021 20:21:03
ទិញ
0.01
25.058
25.084
ចំណេញ
1.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#11291101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 19:51:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2021 20:21:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.10 USD