28.10.2020 22:31:50
29.10.2020 03:00:02
ទិញ
0.01
23.392
23.401
ចំណេញ
0.06 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150239862
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 22:31:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.19 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 03:00:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.06 USD
28.10.2020 20:51:24
29.10.2020 02:59:10
ទិញ
0.01
23.406
23.425
ចំណេញ
0.56 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150236101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 20:51:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.19 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 02:59:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.425
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.56 USD
28.10.2020 20:51:19
29.10.2020 02:59:10
ទិញ
0.01
23.405
23.425
ចំណេញ
0.61 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150236100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 20:51:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.405
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.19 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 02:59:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.425
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.61 USD
28.10.2020 20:51:27
29.10.2020 02:59:10
ទិញ
0.01
23.406
23.425
ចំណេញ
0.56 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150236102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 20:51:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.19 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 02:59:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.425
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.56 USD
27.10.2020 15:15:00
27.10.2020 15:21:01
ទិញ
0.03
1.30428
1.3044
ចំណេញ
0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#150058531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 15:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 15:21:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.3044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.06 USD
27.10.2020 11:00:01
27.10.2020 13:23:06
ទិញ
0.01
24.356
24.377
ចំណេញ
0.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150028668
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 11:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 13:23:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.85 USD
27.10.2020 13:00:01
27.10.2020 13:07:00
លក់
0.01
24.34
24.314
ចំណេញ
1.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150042859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 13:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 13:07:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.314
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.10 USD
27.10.2020 09:00:01
27.10.2020 11:17:34
ទិញ
0.01
24.562
24.262
ចំណេញ
-15.20 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150010017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 09:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.562
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 11:17:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.262
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-15.20 USD
27.10.2020 07:40:00
27.10.2020 08:04:49
ទិញ
0.01
24.488
24.517
ចំណេញ
1.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150002239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 07:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.488
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 08:04:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.517
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.25 USD
27.10.2020 07:40:00
27.10.2020 07:48:10
ទិញ
0.01
24.488
24.509
ចំណេញ
0.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150002240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 07:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.488
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 07:48:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.85 USD
26.10.2020 17:00:01
26.10.2020 17:00:13
លក់
0.01
24.394
24.369
ចំណេញ
1.05 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149942389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 17:00:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.369
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.05 USD
26.10.2020 03:00:01
26.10.2020 03:02:09
លក់
0.05
24.49
24.481
ចំណេញ
1.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149884116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 03:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 03:02:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
24.481
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
1.25 USD
22.10.2020 14:00:01
26.10.2020 00:20:56
ទិញ
0.15
24.917
24.398
ចំណេញ
-394.13 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149774891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.917
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.88 USD
សរុប
-389.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 00:20:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
24.398
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.00 USD
ចំណេញ
-394.13 USD
23.10.2020 20:00:01
26.10.2020 00:15:14
លក់
0.01
24.515
24.51
ចំណេញ
0.03 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149868890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 20:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 00:15:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.10.2020 19:30:01
22.10.2020 19:31:22
លក់
0.01
24.59
24.573
ចំណេញ
0.65 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149793120
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 19:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 19:31:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.573
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.65 USD
20.10.2020 21:00:01
20.10.2020 21:02:26
ទិញ
0.01
24.868
24.895
ចំណេញ
1.15 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149651531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 21:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 21:02:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.15 USD
07.10.2020 20:55:51
20.10.2020 19:30:21
ទិញ
7
115.36
117.4
ចំណេញ
12.42 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#148718560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2020 20:55:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
115.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
14.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 19:30:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
ចេញ
117.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.75 USD
ចំណេញ
12.42 USD
20.10.2020 14:15:02
20.10.2020 15:45:13
ទិញ
0.01
24.592
24.612
ចំណេញ
0.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149611458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 14:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.592
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 15:45:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.80 USD
20.10.2020 14:15:02
20.10.2020 15:45:12
ទិញ
0.01
24.592
24.612
ចំណេញ
0.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149611459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 14:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.592
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 15:45:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.80 USD
20.10.2020 09:55:01
20.10.2020 12:14:14
ទិញ
0.05
24.479
24.497
ចំណេញ
3.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149587362
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 09:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 12:14:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
24.497
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
3.50 USD
20.10.2020 08:35:04
20.10.2020 08:53:20
ទិញ
0.05
24.459
24.48
ចំណេញ
4.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149578512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 08:35:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 08:53:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
24.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.25 USD
20.10.2020 08:45:03
20.10.2020 08:53:05
ទិញ
0.15
24.454
24.467
ចំណេញ
6.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149580016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 08:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 08:53:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
24.467
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.00 USD
ចំណេញ
6.75 USD
20.10.2020 05:00:02
20.10.2020 05:02:35
លក់
0.03
1.29383
1.29364
ចំណេញ
0.27 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149552645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 05:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 05:02:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.29364
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.27 USD
19.10.2020 09:30:02
19.10.2020 10:24:13
ទិញ
0.01
24.69
24.699
ចំណេញ
0.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149457255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 09:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 10:24:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.699
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.25 USD
16.10.2020 23:00:02
16.10.2020 23:05:29
លក់
0.01
24.139
24.128
ចំណេញ
0.35 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149417978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 23:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.139
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 23:05:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.128
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.35 USD
16.10.2020 11:50:03
16.10.2020 13:47:05
ទិញ
0.1
24.417
24.439
ចំណេញ
9.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149370586
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 11:50:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.417
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 13:47:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
24.439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
9.00 USD
16.10.2020 13:00:01
16.10.2020 13:27:25
ទិញ
0.1
24.359
24.383
ចំណេញ
10.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149374623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 13:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 13:27:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
24.383
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
10.00 USD
16.10.2020 11:10:01
16.10.2020 11:16:29
ទិញ
0.15
24.335
24.357
ចំណេញ
13.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149366277
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 11:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 11:16:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
24.357
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.00 USD
ចំណេញ
13.50 USD
16.10.2020 07:55:02
16.10.2020 08:05:36
ទិញ
0.15
24.255
24.286
ចំណេញ
20.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149338742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 07:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 08:05:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
24.286
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.00 USD
ចំណេញ
20.25 USD
16.10.2020 02:40:01
16.10.2020 04:01:38
ទិញ
0.05
24.32
24.349
ចំណេញ
6.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149312424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 02:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 04:01:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
24.349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
16.10.2020 02:40:01
16.10.2020 04:01:36
ទិញ
0.05
24.32
24.346
ចំណេញ
5.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149312425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 02:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 04:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
24.346
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
5.50 USD
15.10.2020 17:30:00
15.10.2020 17:33:11
លក់
0.01
23.877
23.849
ចំណេញ
1.20 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149291189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 17:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
23.877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 17:33:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.849
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.20 USD
15.10.2020 13:15:02
15.10.2020 13:15:11
លក់
0.03
1.29634
1.29615
ចំណេញ
0.27 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149256019
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 13:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29634
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 13:15:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.29615
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.27 USD
15.10.2020 12:45:00
15.10.2020 12:56:01
លក់
0.01
23.849
23.84
ចំណេញ
0.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149251501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 12:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
23.849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 12:56:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.25 USD
14.10.2020 01:06:17
14.10.2020 11:30:06
ទិញ
0.01
24.217
24.237
ចំណេញ
0.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149071692
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 01:06:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 11:30:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.80 USD
14.10.2020 01:06:13
14.10.2020 11:30:06
ទិញ
0.01
24.217
24.237
ចំណេញ
0.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149071691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 01:06:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 11:30:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.80 USD
14.10.2020 06:00:01
14.10.2020 06:03:24
លក់
0.05
24.161
24.149
ចំណេញ
2.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149083719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 06:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.161
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 06:03:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
24.149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.00 USD
14.10.2020 01:06:07
14.10.2020 03:49:07
ទិញ
0.01
24.216
24.223
ចំណេញ
0.15 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149071690
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 01:06:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.216
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 03:49:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.15 USD
13.10.2020 03:14:17
13.10.2020 04:13:08
លក់
0.01
25.027
25.009
ចំណេញ
0.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148991075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 03:14:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:13:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.70 USD
13.10.2020 03:14:08
13.10.2020 04:13:08
លក់
0.01
25.029
25.009
ចំណេញ
0.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148991060
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 03:14:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.029
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:13:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.80 USD
13.10.2020 03:14:19
13.10.2020 04:13:08
លក់
0.01
25.025
25.006
ចំណេញ
0.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148991078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 03:14:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.025
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:13:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.75 USD
09.10.2020 04:20:01
09.10.2020 04:46:23
ទិញ
0.01
24.123
24.155
ចំណេញ
1.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148822084
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 04:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 04:46:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.40 USD
08.10.2020 10:20:00
08.10.2020 15:24:16
ទិញ
0.04
24.072
24.095
ចំណេញ
3.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148749932
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 10:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2020 15:24:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
24.095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
3.80 USD
08.10.2020 10:10:01
08.10.2020 10:19:23
ទិញ
0.04
24.047
24.075
ចំណេញ
4.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148749430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 10:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2020 10:19:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
24.075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
4.80 USD
08.10.2020 04:05:12
08.10.2020 04:53:35
ទិញ
0.01
23.833
23.854
ចំណេញ
0.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148735322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 04:05:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2020 04:53:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.854
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.85 USD
07.10.2020 18:15:01
07.10.2020 18:50:35
លក់
0.01
23.8
23.781
ចំណេញ
0.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148709223
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2020 18:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
23.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2020 18:50:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.781
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.75 USD
07.10.2020 05:45:01
07.10.2020 14:13:50
លក់
0.05
23.386
23.355
ចំណេញ
6.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148659508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2020 05:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
23.386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2020 14:13:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
23.355
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
6.75 USD
02.10.2020 09:33:29
06.10.2020 15:44:42
ទិញ
0.01
24.126
24.164
ចំណេញ
1.58 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148307110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.10.2020 09:33:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2020 15:44:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.58 USD
02.10.2020 09:33:26
06.10.2020 15:44:42
ទិញ
0.01
24.129
24.164
ចំណេញ
1.43 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148307104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.10.2020 09:33:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2020 15:44:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.43 USD
02.10.2020 09:33:33
06.10.2020 11:41:53
ទិញ
0.01
24.139
24.198
ចំណេញ
2.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148307117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.10.2020 09:33:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.139
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
2.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2020 11:41:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.198
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.63 USD