11.05.2021 18:17:02
11.05.2021 18:38:54
ទិញ
0.01
27.443
27.504
ចំណេញ
2.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15146756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 18:17:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 18:38:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.85 USD
11.05.2021 17:04:05
11.05.2021 17:11:05
ទិញ
0.01
27.398
27.444
ចំណេញ
2.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15137658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 17:04:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.398
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 17:11:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.10 USD
11.05.2021 09:38:00
11.05.2021 11:38:15
ទិញ
0.01
27.378
27.415
ចំណេញ
1.65 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15085943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 09:38:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.378
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 11:38:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.65 USD
11.05.2021 10:36:00
11.05.2021 11:37:49
ទិញ
0.01
27.372
27.411
ចំណេញ
1.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15092732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 10:36:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 11:37:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.75 USD
11.05.2021 10:37:01
11.05.2021 11:11:03
ទិញ
0.01
27.367
27.405
ចំណេញ
1.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15092836
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 10:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 11:11:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.405
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.70 USD
11.05.2021 10:42:00
11.05.2021 11:10:09
ទិញ
0.01
27.365
27.403
ចំណេញ
1.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15093417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 10:42:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 11:10:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.403
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.70 USD
11.05.2021 10:09:00
11.05.2021 11:02:03
ទិញ
0.01
27.351
27.388
ចំណេញ
1.65 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15089338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 10:09:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.351
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 11:02:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.388
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.65 USD
11.05.2021 05:31:01
11.05.2021 08:18:21
ទិញ
0.01
27.341
27.383
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15076218
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 05:31:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 08:18:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.383
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
11.05.2021 05:31:01
11.05.2021 08:18:21
ទិញ
0.01
27.341
27.383
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#15076217
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 05:31:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 08:18:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.383
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
05.05.2021 23:36:03
06.05.2021 09:36:42
ទិញ
0.01
26.521
26.782
ចំណេញ
12.68 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14673630
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 23:36:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
13.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 09:36:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.782
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
12.68 USD
05.05.2021 23:36:04
06.05.2021 09:35:47
ទិញ
0.01
26.521
26.761
ចំណេញ
11.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14673632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 23:36:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
12.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 09:35:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
11.63 USD
05.05.2021 23:36:07
06.05.2021 09:33:48
ទិញ
0.01
26.521
26.741
ចំណេញ
10.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14673635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 23:36:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
11.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 09:33:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
10.63 USD
05.05.2021 23:36:09
06.05.2021 08:48:35
ទិញ
0.01
26.521
26.721
ចំណេញ
9.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14673638
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 23:36:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:48:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.721
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.63 USD
05.05.2021 23:36:11
06.05.2021 08:43:51
ទិញ
0.01
26.521
26.701
ចំណេញ
8.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14673639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 23:36:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
9.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:43:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.701
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
8.63 USD
05.05.2021 23:36:14
06.05.2021 08:42:16
ទិញ
0.01
26.521
26.681
ចំណេញ
7.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14673641
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 23:36:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
8.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:42:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.63 USD
05.05.2021 23:36:16
06.05.2021 08:42:00
ទិញ
0.01
26.521
26.661
ចំណេញ
6.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14673647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 23:36:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
7.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:42:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.63 USD
05.05.2021 23:36:32
06.05.2021 08:38:29
ទិញ
0.01
26.523
26.623
ចំណេញ
4.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14673658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 23:36:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.523
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:38:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.623
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
4.63 USD
05.05.2021 23:36:35
06.05.2021 08:38:18
ទិញ
0.01
26.523
26.603
ចំណេញ
3.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14673659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 23:36:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.523
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:38:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.603
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.63 USD
05.05.2021 23:36:37
06.05.2021 06:04:16
ទិញ
0.01
26.523
26.583
ចំណេញ
2.63 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14673660
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 23:36:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.523
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 06:04:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.583
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.63 USD
04.05.2021 23:40:01
05.05.2021 04:43:33
ទិញ
0.01
26.514
26.552
ចំណេញ
1.64 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14571922
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 23:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 04:43:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.64 USD
04.05.2021 23:40:01
05.05.2021 04:25:56
ទិញ
0.01
26.51
26.544
ចំណេញ
1.44 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14571921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 23:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 04:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.544
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.44 USD
05.05.2021 03:33:03
05.05.2021 04:02:05
ទិញ
0.01
26.478
26.518
ចំណេញ
1.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14577620
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 03:33:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 04:02:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.518
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
05.05.2021 01:22:02
05.05.2021 03:04:45
ទិញ
0.01
26.459
26.499
ចំណេញ
1.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14574699
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 01:22:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 03:04:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
05.05.2021 01:25:04
05.05.2021 02:06:27
ទិញ
0.01
26.451
26.491
ចំណេញ
1.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14574733
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 01:25:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 02:06:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.491
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
05.05.2021 01:44:01
05.05.2021 02:04:11
ទិញ
0.01
26.439
26.488
ចំណេញ
2.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14575026
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 01:44:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 02:04:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.488
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.25 USD
04.05.2021 22:55:03
04.05.2021 23:03:49
ទិញ
0.01
26.473
26.508
ចំណេញ
1.55 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14570637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 22:55:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.473
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 23:03:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.508
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.55 USD
04.05.2021 01:41:43
04.05.2021 03:11:06
លក់
0.01
26.894
26.866
ចំណេញ
1.20 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14465747
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 01:41:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
26.894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 03:11:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.20 USD
04.05.2021 01:41:46
04.05.2021 03:11:03
លក់
0.01
26.894
26.866
ចំណេញ
1.20 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14465749
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 01:41:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
26.894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 03:11:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.20 USD
04.05.2021 01:41:52
04.05.2021 03:11:01
លក់
0.01
26.895
26.868
ចំណេញ
1.15 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14465755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 01:41:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
26.895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 03:11:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.15 USD
28.04.2021 21:04:01
28.04.2021 21:36:07
ទិញ
0.01
26.083
26.122
ចំណេញ
1.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14161419
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 21:04:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.083
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 21:36:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.122
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.75 USD
28.04.2021 20:55:01
28.04.2021 21:02:33
ទិញ
0.01
26.007
26.048
ចំណេញ
1.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14159492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 20:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 21:02:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.85 USD
28.04.2021 20:57:03
28.04.2021 21:02:24
ទិញ
0.05
26.001
26.042
ចំណេញ
9.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#14159666
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 20:57:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 21:02:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
26.042
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
9.25 USD
26.04.2021 06:15:03
26.04.2021 12:48:32
ទិញ
0.05
26.05
26.14
ចំណេញ
21.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#13827428
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 06:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 12:48:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
26.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
21.50 USD
09.04.2021 04:28:36
21.04.2021 22:43:53
ទិញ
0.01
25.501
26.631
ចំណេញ
55.71 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
56.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 22:43:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
55.71 USD
09.04.2021 04:28:38
21.04.2021 22:43:49
ទិញ
0.01
25.502
26.631
ចំណេញ
55.66 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
56.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 22:43:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
55.66 USD
09.04.2021 04:28:51
21.04.2021 19:09:02
ទិញ
0.01
25.505
26.525
ចំណេញ
50.21 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488757
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.505
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
51.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 19:09:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
50.21 USD
09.04.2021 04:28:53
21.04.2021 19:08:48
ទិញ
0.01
25.504
26.524
ចំណេញ
50.21 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
51.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 19:08:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
50.21 USD
09.04.2021 04:28:48
21.04.2021 19:08:48
ទិញ
0.01
25.504
26.524
ចំណេញ
50.21 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488736
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
51.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 19:08:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
50.21 USD
09.04.2021 04:28:56
21.04.2021 19:08:48
ទិញ
0.01
25.504
26.524
ចំណេញ
50.21 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
51.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 19:08:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
50.21 USD
09.04.2021 04:28:44
21.04.2021 19:08:38
ទិញ
0.01
25.501
26.521
ចំណេញ
50.21 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
51.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 19:08:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
50.21 USD
09.04.2021 04:28:43
21.04.2021 19:08:38
ទិញ
0.01
25.501
26.521
ចំណេញ
50.21 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488711
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
51.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 19:08:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
50.21 USD
09.04.2021 04:28:46
21.04.2021 19:08:36
ទិញ
0.01
25.499
26.519
ចំណេញ
50.21 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.499
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
51.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 19:08:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
50.21 USD
09.04.2021 04:28:48
21.04.2021 19:04:17
ទិញ
0.01
25.504
26.506
ចំណេញ
49.31 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
50.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 19:04:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.506
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
49.31 USD
09.04.2021 04:28:40
21.04.2021 19:02:04
ទិញ
0.01
25.502
26.5
ចំណេញ
49.11 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#12488704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 04:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
49.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 19:02:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
49.11 USD
20.04.2021 18:46:04
21.04.2021 08:47:36
ទិញ
0.01
25.934
25.972
ចំណេញ
1.64 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#13438910
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 18:46:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 08:47:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.972
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.64 USD
20.04.2021 18:51:01
21.04.2021 06:15:07
ទិញ
0.01
25.916
25.957
ចំណេញ
1.79 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#13439356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 18:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 06:15:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.79 USD
21.04.2021 01:38:03
21.04.2021 06:10:47
ទិញ
0.01
25.871
25.911
ចំណេញ
1.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#13458646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 01:38:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.871
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 06:10:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.911
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
21.04.2021 04:05:01
21.04.2021 06:10:47
ទិញ
0.01
25.872
25.91
ចំណេញ
1.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#13462677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 04:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.872
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 06:10:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.70 USD
21.04.2021 03:19:00
21.04.2021 06:08:26
ទិញ
0.01
25.868
25.905
ចំណេញ
1.65 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#13460529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 03:19:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 06:08:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.65 USD
21.04.2021 01:34:03
21.04.2021 04:40:30
ទិញ
0.01
25.859
25.87
ចំណេញ
0.35 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#13458573
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 01:34:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.859
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 04:40:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.35 USD