30.07.2021 02:32:28
04.08.2021 08:43:08
ទិញ
0.01
25.552
25.569
ចំណេញ
0.47 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24421974
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 08:43:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.47 USD
30.07.2021 02:32:16
04.08.2021 08:43:08
ទិញ
0.01
25.551
25.569
ចំណេញ
0.52 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24421972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 08:43:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.52 USD
30.07.2021 02:32:33
04.08.2021 08:43:08
ទិញ
0.01
25.552
25.569
ចំណេញ
0.47 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24421977
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 08:43:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.47 USD
30.07.2021 02:32:13
04.08.2021 08:43:08
ទិញ
0.01
25.552
25.569
ចំណេញ
0.47 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24421970
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 08:43:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.47 USD
30.07.2021 02:32:10
04.08.2021 08:43:07
ទិញ
0.01
25.552
25.571
ចំណេញ
0.57 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24421967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 08:43:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.57 USD
30.07.2021 02:32:12
04.08.2021 08:43:07
ទិញ
0.01
25.552
25.571
ចំណេញ
0.57 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24421969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 08:43:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.57 USD
30.07.2021 02:32:11
04.08.2021 08:43:07
ទិញ
0.01
25.552
25.571
ចំណេញ
0.57 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24421968
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 02:32:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 08:43:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.57 USD
30.07.2021 12:45:05
04.08.2021 04:53:06
ទិញ
0.01
25.581
25.631
ចំណេញ
2.12 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24469569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:45:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 04:53:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.12 USD
30.07.2021 12:39:01
04.08.2021 04:53:06
ទិញ
0.01
25.581
25.631
ចំណេញ
2.12 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24469003
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:39:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 04:53:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.12 USD
30.07.2021 12:45:05
04.08.2021 04:53:06
ទិញ
0.01
25.581
25.631
ចំណេញ
2.12 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24469570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:45:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 04:53:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.12 USD
30.07.2021 16:18:00
04.08.2021 04:53:05
ទិញ
0.01
25.588
25.631
ចំណេញ
1.77 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24504865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 16:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
2.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 04:53:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.77 USD
30.07.2021 16:18:00
04.08.2021 04:53:05
ទិញ
0.01
25.589
25.631
ចំណេញ
1.72 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24504863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 16:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.589
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 04:53:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.72 USD
30.07.2021 12:42:01
04.08.2021 04:53:04
ទិញ
0.01
25.571
25.633
ចំណេញ
2.72 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24469266
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:42:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 04:53:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.633
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.72 USD
30.07.2021 12:42:01
04.08.2021 04:53:03
ទិញ
0.01
25.571
25.631
ចំណេញ
2.62 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24469267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:42:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 04:53:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.62 USD
30.07.2021 08:36:00
30.07.2021 11:36:04
ទិញ
0.01
25.588
25.628
ចំណេញ
1.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24439019
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 08:36:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 11:36:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.628
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
30.07.2021 09:01:01
30.07.2021 11:34:33
ទិញ
0.01
25.578
25.621
ចំណេញ
1.95 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24441466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 09:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 11:34:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.621
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.95 USD
30.07.2021 09:01:01
30.07.2021 11:34:33
ទិញ
0.01
25.578
25.621
ចំណេញ
1.95 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24441468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 09:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 11:34:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.621
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.95 USD
30.07.2021 09:01:01
30.07.2021 11:34:33
ទិញ
0.01
25.578
25.621
ចំណេញ
1.95 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24441467
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 09:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 11:34:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.621
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.95 USD
30.07.2021 08:34:00
30.07.2021 10:19:36
ទិញ
0.01
25.574
25.612
ចំណេញ
1.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24438828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 08:34:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 10:19:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.70 USD
30.07.2021 08:34:00
30.07.2021 10:19:36
ទិញ
0.01
25.574
25.612
ចំណេញ
1.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24438827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 08:34:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 10:19:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.70 USD
30.07.2021 08:34:00
30.07.2021 10:19:36
ទិញ
0.01
25.574
25.612
ចំណេញ
1.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24438829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 08:34:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 10:19:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.70 USD
30.07.2021 08:29:17
30.07.2021 10:19:19
ទិញ
0.01
25.559
25.612
ចំណេញ
2.45 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24438398
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 08:29:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 10:19:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.45 USD
30.07.2021 08:29:17
30.07.2021 10:18:43
ទិញ
0.01
25.559
25.603
ចំណេញ
2.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24438399
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 08:29:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 10:18:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.603
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.00 USD
30.07.2021 04:34:00
30.07.2021 06:18:52
ទិញ
0.01
25.571
25.617
ចំណេញ
2.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24427274
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:34:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 06:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.10 USD
30.07.2021 04:37:01
30.07.2021 06:18:52
ទិញ
0.01
25.571
25.617
ចំណេញ
2.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24427404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 06:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.10 USD
30.07.2021 04:34:00
30.07.2021 06:18:52
ទិញ
0.01
25.57
25.617
ចំណេញ
2.15 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24427275
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:34:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 06:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.15 USD
30.07.2021 04:37:01
30.07.2021 06:18:52
ទិញ
0.01
25.571
25.617
ចំណេញ
2.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24427406
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 06:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.10 USD
30.07.2021 04:43:11
30.07.2021 06:17:48
ទិញ
0.01
25.561
25.599
ចំណេញ
1.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24427612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:43:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.561
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 06:17:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.70 USD
30.07.2021 04:40:00
30.07.2021 06:17:47
ទិញ
0.01
25.56
25.599
ចំណេញ
1.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24427519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 06:17:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.75 USD
30.07.2021 04:43:11
30.07.2021 06:17:47
ទិញ
0.01
25.561
25.599
ចំណេញ
1.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24427611
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:43:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.561
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 06:17:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.70 USD
30.07.2021 04:40:01
30.07.2021 06:17:47
ទិញ
0.01
25.56
25.599
ចំណេញ
1.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24427520
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 04:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 06:17:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.75 USD
29.07.2021 19:44:01
29.07.2021 20:40:13
លក់
0.01
25.676
25.666
ចំណេញ
0.30 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24402402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 19:44:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.676
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 20:40:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.666
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.30 USD
29.07.2021 19:44:00
29.07.2021 20:40:12
លក់
0.01
25.675
25.666
ចំណេញ
0.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24402397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 19:44:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 20:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.666
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.25 USD
29.07.2021 19:44:00
29.07.2021 20:40:11
លក់
0.01
25.675
25.666
ចំណេញ
0.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24402396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 19:44:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 20:40:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.666
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.25 USD
29.07.2021 19:44:02
29.07.2021 20:40:09
លក់
0.01
25.675
25.666
ចំណេញ
0.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24402406
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 19:44:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 20:40:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.666
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.25 USD
28.07.2021 22:09:31
29.07.2021 08:20:53
ទិញ
0.01
24.878
25.245
ចំណេញ
17.98 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24278547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 22:09:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
18.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 08:20:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
17.98 USD
28.07.2021 22:09:33
29.07.2021 08:20:53
ទិញ
0.01
24.878
25.245
ចំណេញ
17.98 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24278549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 22:09:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
18.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 08:20:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
17.98 USD
28.07.2021 22:04:25
29.07.2021 08:20:52
ទិញ
0.01
24.869
25.245
ចំណេញ
18.43 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24278117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 22:04:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
18.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 08:20:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
18.43 USD
28.07.2021 21:15:07
29.07.2021 08:20:51
ទិញ
0.01
24.817
25.245
ចំណេញ
21.03 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24267291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:15:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
21.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 08:20:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
21.03 USD
28.07.2021 21:14:59
29.07.2021 08:20:51
ទិញ
0.01
24.817
25.245
ចំណេញ
21.03 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24267169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:14:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
21.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 08:20:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
25.245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
21.03 USD
28.07.2021 21:40:02
28.07.2021 21:40:45
ទិញ
0.01
24.894
24.936
ចំណេញ
1.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24272106
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 21:40:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.90 USD
28.07.2021 21:23:00
28.07.2021 21:40:08
ទិញ
0.01
24.848
24.904
ចំណេញ
2.60 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24269005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:23:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.848
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 21:40:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.60 USD
28.07.2021 21:31:01
28.07.2021 21:40:06
ទិញ
0.01
24.849
24.898
ចំណេញ
2.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24270044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:31:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 21:40:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.898
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.25 USD
28.07.2021 21:18:02
28.07.2021 21:21:12
ទិញ
0.01
24.799
24.839
ចំណេញ
1.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24268003
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:18:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 21:21:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
28.07.2021 21:18:02
28.07.2021 21:21:06
ទិញ
0.01
24.799
24.844
ចំណេញ
2.05 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#24268011
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:18:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 21:21:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.05 USD
08.05.2020 14:18:07
08.05.2020 14:18:45
ចម្លង
-72.15%
-72.15%
ចំណេញ
0.00 USD
SG
saragaspar
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2020 14:18:07
ចំណុច​ចូល
-72.15%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.05.2020 14:18:45
ចេញ
-72.15%
ចំណេញ
0.00 USD
08.05.2020 14:17:10
08.05.2020 14:17:22
ចម្លង
157.25%
157.25%
ចំណេញ
0.00 USD
Markus
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2020 14:17:10
ចំណុច​ចូល
157.25%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.05.2020 14:17:22
ចេញ
157.25%
ចំណេញ
0.00 USD
12.05.2019 18:04:37
15.05.2019 12:29:27
ចម្លង
1107.75%
1187.37%
ចំណេញ
-69.09 USD
TradeElementsV1
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2019 18:04:37
ចំណុច​ចូល
1107.75%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2019 12:29:27
ចេញ
1187.37%
ចំណេញ
-69.09 USD
09.05.2019 14:22:28
13.05.2019 14:55:39
ចម្លង
203.17%
202.34%
ចំណេញ
-56.08 USD
SpartanScalper
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2019 14:22:28
ចំណុច​ចូល
203.17%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2019 14:55:39
ចេញ
202.34%
ចំណេញ
-56.08 USD
12.05.2019 17:31:37
12.05.2019 18:03:24
ចម្លង
1107.75%
1107.75%
ចំណេញ
0.00 USD
TradeElementsV1
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2019 17:31:37
ចំណុច​ចូល
1107.75%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2019 18:03:24
ចេញ
1107.75%
ចំណេញ
0.00 USD