22.03.2021 00:11:09
26.03.2021 02:32:15
លក់
0.01
150.6
150.254
ចំណេញ
2.97 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#158201663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 00:11:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
150.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2021 02:32:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
150.254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.97 USD
10.03.2021 01:00:50
25.03.2021 19:02:26
ទិញ
0.01
1715.68
1722.03
ចំណេញ
6.15 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157746334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.03.2021 01:00:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1715.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2021 19:02:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1722.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.15 USD
26.02.2021 01:15:18
24.03.2021 06:50:21
លក់
0.01
148.96
148.75
ចំណេញ
1.74 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#157250370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 01:15:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
148.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 06:50:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
148.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.74 USD
18.03.2021 00:15:31
19.03.2021 00:15:02
លក់
0.01
1.78971
1.79519
ចំណេញ
-4.45 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#158075761
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 00:15:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.78971
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2021 00:15:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.79519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.45 USD
03.03.2021 01:02:40
18.03.2021 00:46:28
ទិញ
0.01
1738.69
1747.41
ចំណេញ
8.52 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157485107
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 01:02:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1738.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.03.2021 00:46:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1747.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
8.52 USD
08.09.2020 05:22:14
25.02.2021 13:10:29
លក់
0.01
71.088
79.102
ចំណេញ
-75.74 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#146182671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2020 05:22:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
71.088
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-75.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 13:10:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
79.102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-75.74 USD
04.09.2020 01:17:05
25.02.2021 13:10:26
លក់
0.01
0.67057
0.74562
ចំណេញ
-75.15 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#145970561
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 01:17:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-75.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 13:10:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74562
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-75.15 USD
08.12.2020 01:47:34
25.02.2021 13:10:24
លក់
0.01
0.74178
0.80036
ចំណេញ
-58.68 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#153075130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 01:47:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.74178
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-58.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 13:10:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.80036
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-58.68 USD
27.11.2020 00:08:16
25.02.2021 13:10:21
លក់
0.01
124.156
129.784
ចំណេញ
-53.26 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#152321877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 00:08:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
124.156
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-53.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 13:10:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-53.26 USD
01.12.2020 01:31:43
25.02.2021 13:10:19
ទិញ
0.01
1.81407
1.7705
ចំណេញ
-35.07 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#152507389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 01:31:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.81407
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-34.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 13:10:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.7705
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-35.07 USD
11.02.2021 02:12:22
25.02.2021 13:10:11
លក់
0.01
0.7722
0.8003
ចំណេញ
-28.20 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#156727034
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 02:12:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-28.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 13:10:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8003
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-28.20 USD
18.02.2021 00:40:50
24.02.2021 13:51:14
លក់
0.01
83.336
84.25
ចំណេញ
-8.84 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#156916793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 00:40:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
83.336
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 13:51:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
84.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-8.84 USD
19.02.2021 01:18:49
24.02.2021 01:14:46
លក់
0.01
105.659
105.208
ចំណេញ
4.19 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#156954668
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 01:18:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
105.659
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 01:14:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.208
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.19 USD
05.02.2021 02:50:48
24.02.2021 01:04:14
ទិញ
0.01
1.0618
1.07744
ចំណេញ
11.28 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#156559112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 02:50:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0618
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 01:04:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
11.28 USD
18.02.2021 00:40:20
19.02.2021 14:27:18
លក់
0.01
82.047
82.75
ចំណេញ
-6.87 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#156916776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 00:40:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
82.047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 14:27:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
82.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-6.87 USD
11.02.2021 01:12:07
19.02.2021 14:12:49
លក់
0.01
0.7215
0.7275
ចំណេញ
-6.10 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#156726357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 01:12:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2021 14:12:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7275
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-6.10 USD
18.02.2021 00:40:34
18.02.2021 15:40:35
លក់
0.01
146.728
147.753
ចំណេញ
-9.90 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#156916786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 00:40:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
146.728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 15:40:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
147.753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-9.90 USD
10.02.2021 04:09:56
17.02.2021 10:39:17
លក់
0.01
0.69016
0.695
ចំណេញ
-5.61 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#156692050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 04:09:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69016
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 10:39:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-5.61 USD
08.02.2021 02:15:03
17.02.2021 09:16:18
ទិញ
0.01
1.20485
1.2075
ចំណេញ
2.55 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156597587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 02:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 09:16:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.55 USD
11.02.2021 02:24:21
16.02.2021 02:31:27
ទិញ
0.01
1.2701
1.26248
ចំណេញ
-6.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156727153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 02:24:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2021 02:31:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26248
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-6.14 USD
11.02.2021 01:12:20
15.02.2021 05:09:51
លក់
0.01
0.77226
0.7775
ចំណេញ
-5.34 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#156726367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 01:12:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77226
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 05:09:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.34 USD
12.02.2021 00:19:14
15.02.2021 02:25:09
លក់
0.01
1.38116
1.3875
ចំណេញ
-6.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156757279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 00:19:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38116
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 02:25:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3875
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-6.44 USD
08.02.2021 02:15:14
12.02.2021 10:43:26
លក់
0.01
105.426
105.002
ចំណេញ
3.94 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#156597598
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 02:15:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
105.426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 10:43:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.94 USD
11.02.2021 01:12:48
11.02.2021 23:37:25
លក់
0.01
0.98059
0.985
ចំណេញ
-3.67 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#156726375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 01:12:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.98059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 23:37:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.985
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.67 USD
11.02.2021 02:24:29
11.02.2021 03:40:38
ទិញ
0.01
1.2701
1.271
ចំណេញ
0.61 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156727159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 02:24:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 03:40:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.271
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.61 USD
11.02.2021 02:12:36
11.02.2021 02:58:36
លក់
0.01
0.72155
0.7205
ចំណេញ
0.95 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#156727041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 02:12:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 02:58:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.95 USD
22.01.2021 02:31:16
10.02.2021 10:57:09
ទិញ
0.01
1.26471
1.2675
ចំណេញ
2.10 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#156070382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.01.2021 02:31:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 10:57:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2675
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.10 USD
05.02.2021 13:05:50
09.02.2021 05:57:26
លក់
0.01
1806.49
1840.62
ចំណេញ
-34.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156571442
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 13:05:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1806.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-34.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 05:57:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1840.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-34.33 USD
05.02.2021 03:06:05
09.02.2021 05:57:20
លក់
0.01
1793.87
1840.63
ចំណេញ
-46.96 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156559346
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 03:06:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-46.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 05:57:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1840.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-46.96 USD
25.01.2021 01:37:17
09.02.2021 04:27:40
លក់
0.01
1.36877
1.3775
ចំណេញ
-8.83 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156117860
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2021 01:37:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 04:27:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-8.83 USD
14.01.2021 02:12:43
09.02.2021 04:24:19
លក់
0.01
0.77489
0.7725
ចំណេញ
2.29 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#155685678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.01.2021 02:12:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77489
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 04:24:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7725
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.29 USD
14.01.2021 02:13:03
08.02.2021 17:28:14
លក់
0.01
0.9835
0.98251
ចំណេញ
0.57 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#155685695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.01.2021 02:13:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9835
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 17:28:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.98251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.57 USD
02.09.2020 01:24:23
08.02.2021 02:14:43
លក់
0.01
1.19166
1.20473
ចំណេញ
-13.17 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#145684365
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2020 01:24:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 02:14:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-13.17 USD
26.01.2021 02:58:35
08.02.2021 02:14:37
លក់
0.01
1.21337
1.20472
ចំណេញ
8.55 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156153788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2021 02:58:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21337
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 02:14:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
8.55 USD
05.01.2021 01:07:52
08.02.2021 02:14:30
ទិញ
0.01
103.158
105.433
ចំណេញ
21.48 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#154930957
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2021 01:07:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 02:14:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
21.48 USD
21.01.2021 02:06:21
05.02.2021 00:00:06
លក់
0.01
1.07952
1.06351
ចំណេញ
11.26 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#155996521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 02:06:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07952
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 00:00:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06351
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
11.26 USD
02.02.2021 02:29:46
04.02.2021 21:48:14
លក់
0.01
143.401
144.25
ចំណេញ
-8.24 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#156427257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2021 02:29:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
143.401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 21:48:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
144.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-8.24 USD
04.02.2021 11:04:10
04.02.2021 15:57:11
លក់
0.01
1819.62
1807.5
ចំណេញ
11.92 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156528389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 11:04:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1819.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 15:57:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1807.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
11.92 USD
04.02.2021 04:01:06
04.02.2021 07:43:49
លក់
0.01
1826.27
1817.5
ចំណេញ
8.57 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156513717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 04:01:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1826.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 07:43:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1817.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
8.57 USD
03.02.2021 08:06:39
03.02.2021 16:48:40
លក់
0.01
1837.51
1832.5
ចំណេញ
4.81 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156483309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2021 08:06:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1837.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 16:48:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1832.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
4.81 USD
01.02.2021 02:00:20
02.02.2021 13:59:19
លក់
0.01
1855.38
1842.5
ចំណេញ
12.68 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156375259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 02:00:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1855.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2021 13:59:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1842.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
12.68 USD
01.02.2021 06:43:34
02.02.2021 09:12:55
លក់
0.01
1860.65
1852.5
ចំណេញ
7.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156380715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 06:43:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1860.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2021 09:12:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1852.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.95 USD
22.01.2021 01:29:44
29.01.2021 14:44:29
លក់
0.01
1870.3
1867.51
ចំណេញ
2.59 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156063228
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.01.2021 01:29:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1870.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2021 14:44:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1867.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.59 USD
29.01.2021 04:00:17
29.01.2021 14:07:42
លក់
0.01
1.21078
1.21401
ចំណេញ
-3.33 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#156324935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2021 04:00:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2021 14:07:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.33 USD
08.01.2021 11:41:43
29.01.2021 10:55:47
លក់
0.01
117.096
117.75
ចំណេញ
-6.44 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#155269868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 11:41:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
117.096
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2021 10:55:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
117.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-6.44 USD
14.01.2021 02:13:16
27.01.2021 00:04:30
លក់
0.01
141.693
142.531
ចំណេញ
-8.28 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#155685707
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.01.2021 02:13:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
141.693
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.01.2021 00:04:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
142.531
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-8.28 USD
25.01.2021 08:03:57
26.01.2021 09:34:55
លក់
0.01
1.372
1.3625
ចំណេញ
9.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156122463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2021 08:03:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.01.2021 09:34:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
9.40 USD
25.01.2021 07:22:38
26.01.2021 09:34:55
លក់
0.01
1.371
1.3625
ចំណេញ
8.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#156122467
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2021 07:22:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.371
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.01.2021 09:34:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
8.40 USD
04.01.2021 01:57:25
22.01.2021 10:58:06
លក់
0.01
126.464
126.25
ចំណេញ
1.87 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#154829830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:57:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
126.464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.01.2021 10:58:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
126.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.87 USD
08.01.2021 01:49:10
22.01.2021 02:14:13
លក់
0.01
1.22684
1.2175
ចំណេញ
9.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#155226393
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 01:49:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.01.2021 02:14:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
9.24 USD