08.10.2021 03:29:17
08.10.2021 15:18:00
ទិញ
0.01
1.15558
1.157
ចំណេញ
1.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#164242540
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 03:29:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:18:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.32 USD
06.10.2021 02:56:49
06.10.2021 06:41:51
លក់
0.01
1.36274
1.361
ចំណេញ
1.64 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164153136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 02:56:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 06:41:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.361
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.64 USD
05.10.2021 06:15:22
05.10.2021 06:34:06
លក់
0.01
1.16042
1.16
ចំណេញ
0.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#164098242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 06:15:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16042
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 06:34:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.32 USD
08.09.2021 03:02:00
17.09.2021 10:41:52
លក់
0.01
1795.66
1761.86
ចំណេញ
33.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#163082633
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 03:02:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1795.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:41:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1761.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
33.60 USD
13.07.2021 04:22:51
15.07.2021 01:16:00
លក់
0.01
1807.24
1827.9
ចំណេញ
-20.86 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#161270325
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 04:22:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1807.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 01:16:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1827.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-20.86 USD
02.06.2021 01:30:26
15.07.2021 01:15:59
លក់
0.01
1898.95
1827.89
ចំណេញ
70.86 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160084000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 01:30:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1898.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
71.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 01:15:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1827.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
70.86 USD
07.04.2021 01:11:38
02.06.2021 01:30:21
ទិញ
0.01
1743.21
1898.95
ចំណេញ
155.54 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#158749464
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 01:11:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1743.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
155.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 01:30:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1898.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
155.54 USD
06.10.2020 08:00:38
28.05.2021 10:42:09
លក់
0.01
137.191
155.881
ចំណេញ
-170.28 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#148564168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 08:00:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
137.191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-170.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 10:42:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
155.881
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-170.28 USD
12.11.2020 06:38:58
28.05.2021 10:42:05
លក់
0.01
139.05
155.873
ចំណេញ
-153.29 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#151360596
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.11.2020 06:38:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
139.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-153.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 10:42:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
155.873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-153.29 USD
26.02.2021 01:14:24
27.05.2021 17:18:57
លក់
0.01
148.95
155.307
ចំណេញ
-58.24 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#157250358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 01:14:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
148.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-58.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 17:18:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
155.307
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-58.24 USD
07.04.2021 01:11:20
27.05.2021 17:18:53
លក់
0.01
151.719
155.308
ចំណេញ
-32.97 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#158749462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 01:11:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-32.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 17:18:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
155.308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-32.97 USD
24.05.2021 01:59:39
27.05.2021 17:18:43
លក់
0.01
154.062
155.301
ចំណេញ
-11.51 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#159860037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 01:59:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
154.062
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 17:18:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
155.301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-11.51 USD
11.05.2021 09:15:37
11.05.2021 10:11:27
លក់
0.01
1.2135
1.2125
ចំណេញ
0.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159582507
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 09:15:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 10:11:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2125
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.90 USD
10.05.2021 05:17:43
10.05.2021 10:13:03
លក់
0.01
1.2155
1.215
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159551902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 05:17:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 10:13:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
10.05.2021 04:17:02
10.05.2021 04:35:59
លក់
0.01
1.216
1.2155
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159551559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 04:17:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.216
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 04:35:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
07.05.2021 14:49:53
07.05.2021 15:00:27
លក់
0.01
1.207
1.2065
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159529277
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 14:49:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
05.05.2021 13:35:50
06.05.2021 09:42:17
ទិញ
0.01
1.2015
1.202
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159468010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 13:35:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2015
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 09:42:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.202
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
05.05.2021 08:43:00
05.05.2021 09:07:30
លក់
0.01
1.2015
1.201
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159456146
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 08:43:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2015
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 09:07:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
29.04.2021 02:21:46
29.04.2021 16:51:48
ទិញ
0.01
1782.97
1762.45
ចំណេញ
-20.72 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159224801
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 02:21:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 16:51:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1762.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-20.72 USD
28.04.2021 08:56:18
28.04.2021 21:23:08
លក់
0.01
151.159
151.5
ចំណេញ
-3.33 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#159201866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 08:56:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 21:23:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
151.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.33 USD
28.04.2021 17:09:03
28.04.2021 18:30:36
ទិញ
0.01
1774.11
1775
ចំណេញ
0.69 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159214783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 17:09:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1774.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 18:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.69 USD
27.04.2021 01:29:12
28.04.2021 03:15:43
ទិញ
0.01
1781.45
1772.48
ចំណេញ
-9.17 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159166717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 01:29:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1781.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 03:15:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1772.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-9.17 USD
28.04.2021 03:00:12
28.04.2021 03:03:13
លក់
0.01
1774.9
1774
ចំណេញ
0.70 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#159195888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 03:00:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1774.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 03:03:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1774
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.70 USD
22.02.2021 01:15:00
19.04.2021 11:34:13
ទិញ
0.01
1784.55
1787.5
ចំណេញ
2.75 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157008440
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 01:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1784.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 11:34:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1787.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.75 USD
18.02.2021 03:27:37
18.02.2021 15:40:35
លក់
0.01
146.678
147.753
ចំណេញ
-10.38 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#156920758
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 03:27:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
146.678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 15:40:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
147.753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-10.38 USD
21.01.2021 02:03:05
27.01.2021 00:04:29
លក់
0.01
141.511
142.514
ចំណេញ
-9.87 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#155996481
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 02:03:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
141.511
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.01.2021 00:04:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
142.514
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-9.87 USD
04.01.2021 22:50:19
10.01.2021 22:45:09
ចម្លង
95.81%
96.15%
ចំណេញ
-0.17 USD
Shazwan2769Fx
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 22:50:19
ចំណុច​ចូល
95.81%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.01.2021 22:45:09
ចេញ
96.15%
ចំណេញ
-0.17 USD
02.10.2020 01:11:15
14.10.2020 10:18:24
លក់
0.01
135.97
135.75
ចំណេញ
1.88 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#148280564
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.10.2020 01:11:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
135.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 10:18:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
135.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.88 USD
23.09.2020 16:03:43
02.10.2020 01:11:11
ទិញ
0.01
134.104
135.97
ចំណេញ
17.48 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147536037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 16:03:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
134.104
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.10.2020 01:11:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
135.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
17.48 USD
21.09.2020 04:05:48
28.09.2020 12:27:23
ទិញ
0.01
135.264
135.4
ចំណេញ
1.09 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147247999
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 04:05:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
135.264
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 12:27:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
135.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.09 USD
03.09.2020 01:58:52
25.09.2020 02:56:41
លក់
0.01
141.833
134.513
ចំណេញ
69.22 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#145839187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2020 01:58:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
141.833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
69.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2020 02:56:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134.513
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
69.22 USD
24.09.2020 12:03:35
24.09.2020 13:07:40
ទិញ
0.01
134.197
134.4
ចំណេញ
1.73 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147641530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2020 12:03:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
134.197
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2020 13:07:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.73 USD
24.09.2020 12:03:29
24.09.2020 12:59:04
ទិញ
0.01
134.202
134.3
ចំណេញ
0.73 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147641521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2020 12:03:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
134.202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2020 12:59:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.73 USD
23.09.2020 16:03:41
23.09.2020 16:05:18
ទិញ
0.01
134.098
134.2
ចំណេញ
0.77 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147536028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 16:03:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
134.098
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 16:05:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.77 USD
23.09.2020 08:02:11
23.09.2020 09:08:09
លក់
0.01
133.637
133.5
ចំណេញ
1.11 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147483031
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 08:02:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.637
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 09:08:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.11 USD
23.09.2020 08:02:06
23.09.2020 09:08:08
លក់
0.01
133.638
133.6
ចំណេញ
0.16 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147483021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 08:02:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.638
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 09:08:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.16 USD
22.09.2020 12:03:16
22.09.2020 13:51:02
ទិញ
0.01
134.005
134.2
ចំណេញ
1.66 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147398519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 12:03:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
134.005
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2020 13:51:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.66 USD
22.09.2020 12:03:10
22.09.2020 13:32:30
ទិញ
0.01
134.002
134.1
ចំណេញ
0.74 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147398514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 12:03:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
134.002
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2020 13:32:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.74 USD
21.09.2020 16:02:12
21.09.2020 16:23:57
ទិញ
0.01
133.806
134
ចំណេញ
1.66 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147316941
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 16:02:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 16:23:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.66 USD
21.09.2020 16:02:07
21.09.2020 16:22:07
ទិញ
0.01
133.798
133.9
ចំណេញ
0.78 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147316930
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 16:02:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.798
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 16:22:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.78 USD
21.09.2020 04:05:42
21.09.2020 04:22:35
ទិញ
0.01
135.274
135.3
ចំណេញ
0.05 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147247994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 04:05:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
135.274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 04:22:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
135.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.05 USD
18.09.2020 12:01:59
18.09.2020 12:54:05
លក់
0.01
135.631
135.5
ចំណេញ
1.06 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147197822
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2020 12:01:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
135.631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2020 12:54:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
135.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.06 USD
18.09.2020 12:01:53
18.09.2020 12:03:02
លក់
0.01
135.647
135.6
ចំណេញ
0.25 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147197797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2020 12:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
135.647
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2020 12:03:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
135.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.25 USD
18.09.2020 01:25:44
18.09.2020 03:10:40
ទិញ
0.01
135.893
136.1
ចំណេញ
1.77 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147171657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2020 01:25:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
135.893
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2020 03:10:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
136.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.77 USD
18.09.2020 01:25:36
18.09.2020 03:08:48
ទិញ
0.01
135.893
136
ចំណេញ
0.82 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147171656
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2020 01:25:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
135.893
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2020 03:08:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.82 USD
18.08.2020 01:36:57
08.09.2020 13:21:09
លក់
0.01
138.91
138.741
ចំណេញ
1.39 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#144310558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.08.2020 01:36:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
138.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 13:21:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
138.741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.39 USD
21.07.2020 03:43:00
03.09.2020 01:58:49
ទិញ
0.01
135.916
141.832
ចំណេញ
55.50 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#141115986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 03:43:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
135.916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 01:58:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
141.832
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
55.50 USD
30.05.2020 10:05:52
30.05.2020 10:06:13
ចម្លង
149.57%
149.57%
ចំណេញ
0.00 USD
Markus
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.05.2020 10:05:52
ចំណុច​ចូល
149.57%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.05.2020 10:06:13
ចេញ
149.57%
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2019 04:15:57
27.02.2019 04:16:48
ចម្លង
521.72%
521.72%
ចំណេញ
-2.18 USD
VuSaiGon
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2019 04:15:57
ចំណុច​ចូល
521.72%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2019 04:16:48
ចេញ
521.72%
ចំណេញ
-2.18 USD