01.12.2020 16:30:59
01.12.2020 18:12:42
ទិញ
0.01
73.567
73.727
ចំណេញ
1.33 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#152419449
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:30:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
73.567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
73.727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.33 USD
30.11.2020 16:08:00
01.12.2020 18:12:39
ទិញ
0.01
1.33769
1.34247
ចំណេញ
4.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#152419337
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 16:08:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33769
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.68 USD
30.11.2020 10:02:14
01.12.2020 18:12:36
ទិញ
0.01
1.8994
1.90047
ចំណេញ
0.55 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#152418117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 10:02:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.8994
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.90047
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.55 USD
30.11.2020 16:00:23
01.12.2020 18:12:34
ទិញ
0.01
139.24
140.113
ចំណេញ
8.16 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#152419270
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 16:00:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
139.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
140.113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
8.16 USD
30.11.2020 09:06:38
01.12.2020 18:12:31
ទិញ
0.01
1.80865
1.82274
ចំណេញ
10.17 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#152419095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 09:06:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.80865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.82274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
10.17 USD
01.12.2020 17:17:25
01.12.2020 18:12:28
ទិញ
0.01
1.20137
1.20452
ចំណេញ
3.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#152419005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:17:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20452
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.05 USD
30.11.2020 11:05:57
01.12.2020 18:12:26
ទិញ
0.01
124.9
125.726
ចំណេញ
7.72 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#152418900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 11:05:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
124.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
125.726
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.72 USD
30.11.2020 10:59:26
01.12.2020 18:12:23
ទិញ
0.01
1.62414
1.63561
ចំណេញ
8.25 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#152418750
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 10:59:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.62414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.63561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
8.25 USD
30.11.2020 10:31:47
01.12.2020 18:12:19
ទិញ
0.01
115.469
115.889
ចំណេញ
3.83 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#152418681
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 10:31:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
115.469
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
115.889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.83 USD
30.11.2020 16:02:12
01.12.2020 18:12:17
ទិញ
0.01
80.496
80.571
ចំណេញ
0.52 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#152418664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 16:02:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.496
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
80.571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.52 USD
01.12.2020 16:23:07
01.12.2020 18:12:14
លក់
0.01
1.04443
1.04263
ចំណេញ
1.07 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#152418431
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:23:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.07 USD
30.11.2020 16:34:10
01.12.2020 18:12:12
លក់
0.01
0.95442
0.95405
ចំណេញ
0.08 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#152418298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 16:34:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95405
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.08 USD
01.12.2020 17:57:02
01.12.2020 18:12:08
លក់
0.01
0.66214
0.66338
ចំណេញ
-1.58 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#152418326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:57:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66214
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.58 USD
30.11.2020 17:57:23
01.12.2020 18:12:05
លក់
0.01
1.54909
1.56026
ចំណេញ
-8.83 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#152418793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 17:57:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.54909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.56026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-8.83 USD
30.11.2020 11:09:43
01.12.2020 18:12:01
ទិញ
0.01
1.70527
1.70494
ចំណេញ
-0.43 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#152418965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 11:09:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:12:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.70494
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.43 USD
27.11.2020 05:00:14
01.12.2020 18:11:59
លក់
0.01
1.1915
1.20438
ចំណេញ
-12.98 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#152335283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 05:00:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:11:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20438
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-12.98 USD
30.11.2020 12:47:40
01.12.2020 18:11:55
លក់
0.01
1.72714
1.74013
ចំណេញ
-10.23 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#152419131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 12:47:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.72714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:11:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.74013
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-10.23 USD
30.11.2020 21:47:21
01.12.2020 18:11:53
ទិញ
0.01
1.21029
1.20996
ចំណេញ
-0.57 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#152419182
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 21:47:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21029
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:11:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.57 USD
30.11.2020 15:59:13
01.12.2020 18:11:49
លក់
0.01
1.29439
1.29546
ចំណេញ
-0.93 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152419511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 15:59:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:11:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29546
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.93 USD
01.12.2020 17:06:43
01.12.2020 18:11:46
ទិញ
0.01
104.546
104.393
ចំណេញ
-1.57 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#152419593
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:06:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
104.546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 18:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.393
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.57 USD
27.11.2020 12:24:27
01.12.2020 10:06:11
លក់
0.01
0.8932
0.8932
ចំណេញ
-0.20 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#152361483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 12:24:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 10:06:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.20 USD
27.11.2020 17:55:57
27.11.2020 18:48:02
លក់
0.01
1.3342
1.33
ចំណេញ
4.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#152390031
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 17:55:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3342
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 18:48:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.10 USD
27.11.2020 01:26:44
27.11.2020 04:45:27
លក់
0.01
1.3022
1.30205
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152319790
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 01:26:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3022
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 04:45:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.02 USD
26.11.2020 11:27:07
26.11.2020 15:43:43
ទិញ
0.01
0.698
0.69835
ចំណេញ
0.19 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#152287067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 11:27:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.698
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 15:43:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.69835
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.19 USD
26.11.2020 09:58:23
26.11.2020 15:43:40
លក់
0.01
76.8
76.731
ចំណេញ
0.46 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#152287505
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 09:58:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
76.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 15:43:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
76.731
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.46 USD
26.11.2020 09:41:57
26.11.2020 15:43:38
លក់
0.01
0.9575
0.95681
ចំណេញ
0.33 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#152287261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 09:41:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 15:43:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.33 USD
26.11.2020 12:32:39
26.11.2020 15:43:35
ទិញ
0.01
1.0515
1.05137
ចំណេញ
-0.29 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#152286975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 12:32:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 15:43:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.29 USD
25.11.2020 14:28:12
25.11.2020 17:04:38
ទិញ
0.01
0.9115
0.91035
ចំណេញ
-1.36 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#152226020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 14:28:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9115
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 17:04:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.36 USD
25.11.2020 10:09:24
25.11.2020 17:04:35
ទិញ
0.01
1.3
1.30239
ចំណេញ
1.74 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152203217
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 10:09:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 17:04:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30239
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.74 USD
25.11.2020 11:56:23
25.11.2020 17:04:31
លក់
0.01
0.735
0.73283
ចំណេញ
2.07 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#152211436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 11:56:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 17:04:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73283
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.07 USD
25.11.2020 10:16:23
25.11.2020 17:04:28
លក់
0.01
0.67
0.66721
ចំណេញ
2.86 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#152203500
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 10:16:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 17:04:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66721
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.86 USD
24.11.2020 12:42:35
25.11.2020 17:04:25
លក់
0.01
114.241
114.642
ចំណេញ
-4.04 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#152147369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 12:42:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
114.241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 17:04:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.642
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.04 USD
25.11.2020 06:24:30
25.11.2020 09:01:48
ទិញ
0.01
139.55
139.594
ចំណេញ
0.22 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#152191989
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 06:24:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
139.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 09:01:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
139.594
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.22 USD
24.11.2020 12:18:17
24.11.2020 18:04:14
លក់
0.01
1.3032
1.30266
ចំណេញ
0.31 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#152131837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 12:18:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3032
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 18:04:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30266
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.31 USD
24.11.2020 09:03:15
24.11.2020 10:17:36
លក់
0.01
104.45
104.306
ចំណេញ
1.28 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#152117627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 09:03:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 10:17:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.28 USD
23.11.2020 17:25:50
23.11.2020 22:05:57
ទិញ
0.01
1.3331
1.333
ចំណេញ
-0.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#152072650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 17:25:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 22:05:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.20 USD
16.11.2020 08:39:26
23.11.2020 14:04:08
ទិញ
0.01
1.81422
1.82458
ចំណេញ
7.39 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#151550569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 08:39:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.81422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:04:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.82458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.39 USD
18.11.2020 12:25:51
23.11.2020 14:04:05
ទិញ
0.01
1.73512
1.74587
ចំណេញ
8.03 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#151694529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 12:25:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73512
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:04:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.74587
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
8.03 USD
16.11.2020 13:56:18
23.11.2020 14:04:01
ទិញ
0.01
1.20715
1.21387
ចំណេញ
7.20 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#151550804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 13:56:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20715
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:04:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21387
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.20 USD
16.11.2020 13:55:29
23.11.2020 14:03:59
ទិញ
0.01
138.413
138.667
ចំណេញ
2.25 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#151550840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 13:55:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
138.413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:03:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
138.667
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.25 USD
18.11.2020 04:04:56
23.11.2020 14:03:55
លក់
0.01
0.688
0.69596
ចំណេញ
-8.06 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#151695678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 04:04:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:03:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.69596
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-8.06 USD
18.11.2020 07:32:00
23.11.2020 14:03:52
ទិញ
0.01
1.555
1.5542
ចំណេញ
-0.82 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#151694177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 07:32:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.555
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:03:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.5542
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.82 USD
18.11.2020 04:04:52
23.11.2020 14:03:49
ទិញ
0.01
1.62809
1.62423
ចំណេញ
-3.02 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#151694006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 04:04:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.62809
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:03:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.62423
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.02 USD
16.11.2020 13:57:04
23.11.2020 14:03:46
ទិញ
0.01
80.171
79.427
ចំណេញ
-7.38 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#151549900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 13:57:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.171
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:03:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
79.427
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-7.38 USD
18.11.2020 05:42:44
23.11.2020 14:03:43
លក់
0.01
0.72887
0.7329
ចំណេញ
-4.13 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#151693763
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 05:42:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:03:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.13 USD
18.11.2020 10:13:22
23.11.2020 14:03:40
លក់
0.01
75.96
76.006
ចំណេញ
-0.65 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#151692997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 10:13:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
75.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:03:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
76.006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.65 USD
18.11.2020 03:29:30
23.11.2020 14:03:37
លក់
0.01
0.66365
0.66527
ចំណេញ
-1.98 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#151692642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 03:29:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:03:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66527
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.98 USD
16.11.2020 09:13:53
18.11.2020 17:10:13
ទិញ
0.01
1.32168
1.3306
ចំណេញ
8.82 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#151551005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 09:13:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.32168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2020 17:10:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
8.82 USD
16.11.2020 13:56:04
18.11.2020 10:13:22
ទិញ
0.01
76.584
75.96
ចំណេញ
-6.21 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#151549413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 13:56:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
76.584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2020 10:13:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-6.21 USD
16.11.2020 13:56:05
18.11.2020 03:50:42
ទិញ
0.01
72.098
71.606
ចំណេញ
-4.92 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#151551150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 13:56:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
72.098
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2020 03:50:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
71.606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.92 USD