24.11.2020 15:14:26
27.11.2020 15:07:47
លក់
0.01
0.91286
0.90754
ចំណេញ
0.06 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1485145239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 15:14:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 15:07:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90754
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
23.11.2020 18:02:34
24.11.2020 12:54:01
ទិញ
0.03
1837.53
1813.64
ចំណេញ
-0.72 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1485029181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 18:02:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1837.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 12:54:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1813.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.72 USD
24.11.2020 03:22:10
24.11.2020 12:54:01
ទិញ
0.05
1830
1813.64
ចំណេញ
-0.82 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1485031511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 03:22:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1830
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 12:54:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1813.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.82 USD
23.11.2020 18:05:43
24.11.2020 12:54:01
ទិញ
0.04
1834.75
1813.64
ចំណេញ
-0.84 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1485029414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 18:05:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1834.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 12:54:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1813.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.84 USD
24.11.2020 09:34:44
24.11.2020 09:48:31
លក់
0.01
139.377
139.342
ចំណេញ
0.00 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1485095483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 09:34:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
139.377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 09:48:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
139.342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
17.11.2020 12:26:07
23.11.2020 19:45:56
ចម្លង
168.2%
-98.68%
ចំណេញ
-19.74 USD
Fikalike
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2020 12:26:07
ចំណុច​ចូល
168.2%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 19:45:56
ចេញ
-98.68%
ចំណេញ
-19.74 USD
23.11.2020 13:52:29
23.11.2020 17:30:10
ទិញ
0.04
103.731
104.252
ចំណេញ
0.20 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1484983788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 13:52:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.731
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 17:30:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
104.252
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
20.11.2020 12:08:01
23.11.2020 17:03:01
ទិញ
0.03
103.805
104.099
ចំណេញ
0.08 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1484866043
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 12:08:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 17:03:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
104.099
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
23.11.2020 04:19:39
23.11.2020 17:03:01
ទិញ
0.05
103.766
104.099
ចំណេញ
0.16 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1484938278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 04:19:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 17:03:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
104.099
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
20.11.2020 16:44:54
23.11.2020 17:03:01
ទិញ
0.05
103.743
104.099
ចំណេញ
0.17 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1484891660
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 16:44:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 17:03:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
104.099
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
20.11.2020 13:47:34
23.11.2020 17:03:01
ទិញ
0.04
103.787
104.099
ចំណេញ
0.12 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1484875150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 13:47:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 17:03:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
104.099
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
23.11.2020 04:54:58
23.11.2020 17:03:01
ទិញ
0.04
103.749
104.099
ចំណេញ
0.13 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1484939330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 04:54:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 17:03:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
104.099
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
20.11.2020 06:08:56
20.11.2020 12:06:30
ទិញ
0.03
0.91017
0.91097
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1484833025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 06:08:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91017
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.11.2020 12:06:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.91097
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
20.11.2020 06:26:02
20.11.2020 12:06:24
ទិញ
0.04
0.91001
0.91097
ចំណេញ
0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1484833537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 06:26:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.11.2020 12:06:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.91097
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
20.11.2020 06:42:08
20.11.2020 12:06:20
ទិញ
0.04
0.90982
0.91098
ចំណេញ
0.05 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1484834728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 06:42:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.11.2020 12:06:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.91098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
20.11.2020 07:42:58
20.11.2020 12:06:16
ទិញ
0.05
0.90962
0.91098
ចំណេញ
0.07 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1484839732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 07:42:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90962
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.11.2020 12:06:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
19.11.2020 13:36:59
19.11.2020 14:54:40
ទិញ
0.01
1.18272
1.18401
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1484753167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2020 13:36:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18272
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 14:54:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
19.11.2020 13:37:29
19.11.2020 14:54:34
ទិញ
0.01
1.18273
1.18396
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1484753184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2020 13:37:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18273
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 14:54:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18396
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
19.11.2020 11:49:17
19.11.2020 14:54:30
លក់
0.02
0.9134
0.91203
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1484739715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2020 11:49:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 14:54:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.91203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
19.11.2020 10:18:26
19.11.2020 11:50:22
ទិញ
0.01
1.32132
1.32207
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1484725988
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2020 10:18:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.32132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 11:50:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.32207
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
19.11.2020 10:19:04
19.11.2020 11:50:18
ទិញ
0.02
1.32154
1.32211
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1484726060
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2020 10:19:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.32154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 11:50:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.32211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
19.11.2020 10:28:26
19.11.2020 11:50:16
ទិញ
0.02
1.32083
1.32211
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1484727300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2020 10:28:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.32083
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 11:50:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.32211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
17.11.2020 20:11:16
19.11.2020 10:07:49
លក់
0.01
1.18649
1.18426
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1484559476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2020 20:11:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 10:07:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
17.11.2020 20:11:53
19.11.2020 10:07:45
លក់
0.02
1.18655
1.18429
ចំណេញ
0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1484559480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2020 20:11:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 10:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
18.11.2020 10:13:49
19.11.2020 10:07:41
លក់
0.03
1.18859
1.18429
ចំណេញ
0.13 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1484559496
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 10:13:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18859
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 10:07:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
17.11.2020 12:25:25
17.11.2020 12:25:55
ចម្លង
168.2%
168.2%
ចំណេញ
0.00 USD
Fikalike
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2020 12:25:25
ចំណុច​ចូល
168.2%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.11.2020 12:25:55
ចេញ
168.2%
ចំណេញ
0.00 USD
17.11.2020 12:22:44
17.11.2020 12:23:53
ចម្លង
168.2%
168.2%
ចំណេញ
0.00 USD
Fikalike
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2020 12:22:44
ចំណុច​ចូល
168.2%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.11.2020 12:23:53
ចេញ
168.2%
ចំណេញ
0.00 USD
17.04.2019 10:46:02
30.08.2019 03:33:07
ទិញ
0.3
0.89793
0.83775
ចំណេញ
-13.60 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#1465975679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2019 10:46:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89793
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2019 03:33:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
0.83775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.60 USD
24.04.2019 05:17:26
30.08.2019 03:33:07
ទិញ
0.1
0.66238
0.63102
ចំណេញ
-3.14 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1466002508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2019 05:17:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2019 03:33:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.63102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.14 USD
24.04.2019 04:46:29
30.08.2019 03:33:07
ទិញ
0.1
0.89124
0.83775
ចំណេញ
-4.03 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#1466002181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2019 04:46:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2019 03:33:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.83775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.03 USD
17.04.2019 11:14:50
30.08.2019 03:33:07
ទិញ
0.3
0.89723
0.83775
ចំណេញ
-13.44 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#1465976137
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2019 11:14:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2019 03:33:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
0.83775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.44 USD
30.04.2019 16:25:40
30.05.2019 04:14:54
លក់
0.05
1.84911
1.82356
ចំណេញ
0.88 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#1465925910
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2019 16:25:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84911
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.05.2019 04:14:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.82356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
09.04.2019 03:21:32
17.04.2019 07:43:42
លក់
0.05
111.561
111.977
ចំណេញ
-0.19 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1465925916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2019 03:21:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
111.561
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2019 07:43:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
111.977
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.19 USD
12.04.2019 12:32:45
17.04.2019 07:43:38
លក់
0.03
111.875
111.977
ចំណេញ
-0.03 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1465956804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2019 12:32:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
111.875
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2019 07:43:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
111.977
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
17.04.2019 02:28:42
17.04.2019 07:43:32
ទិញ
0.2
0.67094
0.67303
ចំណេញ
0.42 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1465973132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2019 02:28:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67094
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2019 07:43:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.67303
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.42 USD
08.04.2019 15:32:08
17.04.2019 07:43:27
ទិញ
0.03
0.67347
0.67301
ចំណេញ
-0.01 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1465928836
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2019 15:32:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2019 07:43:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.67301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
08.04.2019 09:54:10
17.04.2019 07:43:20
ទិញ
0.03
0.67355
0.67298
ចំណេញ
-0.02 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1465927202
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2019 09:54:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2019 07:43:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.67298
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
17.04.2019 02:28:09
17.04.2019 07:43:14
ទិញ
0.2
0.89631
0.89777
ចំណេញ
0.22 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#1465973124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2019 02:28:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2019 07:43:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.89777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.22 USD
10.04.2019 18:12:53
17.04.2019 07:43:08
ទិញ
0.03
0.89989
0.89778
ចំណេញ
-0.05 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#1465943980
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2019 18:12:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89989
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2019 07:43:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.89778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
10.04.2019 18:14:14
17.04.2019 07:43:03
ទិញ
0.02
0.89977
0.89779
ចំណេញ
-0.03 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#1465944001
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2019 18:14:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89977
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2019 07:43:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89779
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
16.04.2019 10:21:15
17.04.2019 02:25:01
លក់
0.2
1.33984
1.33606
ចំណេញ
0.57 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1465967889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2019 10:21:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2019 02:25:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.33606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.57 USD
10.04.2019 17:57:45
16.04.2019 16:28:49
លក់
0.03
1.94135
1.93263
ចំណេញ
0.18 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#1465943706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2019 17:57:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.94135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2019 16:28:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.93263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
08.04.2019 18:03:02
11.04.2019 02:38:02
លក់
0.03
111.47
110.942
ចំណេញ
0.14 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1465928124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2019 18:03:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
111.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.04.2019 02:38:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
110.942
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
08.04.2019 04:05:50
11.04.2019 02:37:34
លក់
0.05
1.93929
1.93538
ចំណេញ
0.13 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#1465925899
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2019 04:05:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.93929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.04.2019 02:37:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.93538
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
27.03.2019 14:06:46
05.04.2019 15:20:21
លក់
0.05
1.944
1.93906
ចំណេញ
0.17 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#1465861706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2019 14:06:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.944
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2019 15:20:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.93906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
27.03.2019 20:49:21
05.04.2019 15:20:18
លក់
0.03
1.87013
1.83661
ចំណេញ
0.72 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#1465839244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2019 20:49:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.87013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2019 15:20:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.83661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD
27.03.2019 14:07:42
05.04.2019 15:20:14
ទិញ
0.05
0.85337
0.85953
ចំណេញ
0.40 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1465861722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2019 14:07:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85337
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2019 15:20:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.85953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
22.03.2019 17:03:19
05.04.2019 15:20:07
លក់
0.03
1.8617
1.83629
ចំណេញ
0.54 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#1465817922
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2019 17:03:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.8617
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2019 15:20:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.83629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
22.03.2019 17:03:19
05.04.2019 15:20:03
លក់
0.03
1.8617
1.83625
ចំណេញ
0.54 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#1465817909
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2019 17:03:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.8617
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2019 15:20:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.83625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
25.03.2019 16:08:12
27.03.2019 15:40:49
លក់
0.03
1320.56
1310.27
ចំណេញ
0.31 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1465822331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2019 16:08:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1320.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2019 15:40:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1310.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD