14.10.2021 11:41:47
19.10.2021 12:31:17
លក់
0.05
155.46
157.507
ចំណេញ
-90.64 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#164383642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:41:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-89.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 12:31:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
157.507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-90.64 USD
14.10.2021 05:12:35
19.10.2021 12:31:17
លក់
0.05
155.11
157.507
ចំណេញ
-105.97 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#164380582
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 05:12:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-104.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 12:31:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
157.507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-105.97 USD
15.10.2021 07:33:42
19.10.2021 12:31:17
លក់
0.05
156.015
157.507
ចំណេញ
-66.33 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#164427032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 07:33:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
156.015
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-65.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 12:31:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
157.507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-66.33 USD
13.10.2021 10:41:56
19.10.2021 12:31:17
លក់
0.05
154.74
157.507
ចំណេញ
-122.17 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#164380497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 10:41:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
154.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-121.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 12:31:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
157.507
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-122.17 USD
12.10.2021 15:02:44
12.10.2021 16:56:10
លក់
0.05
154.61
154.426
ចំណេញ
7.10 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#164335480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:02:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
154.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:56:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
154.426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
7.10 USD
12.10.2021 14:52:01
12.10.2021 16:56:07
លក់
0.05
154.44
154.41
ចំណេញ
0.32 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#164341000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 14:52:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
154.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:56:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
154.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
12.10.2021 14:37:30
12.10.2021 14:45:38
លក់
0.05
1.15551
1.15564
ចំណេញ
-1.15 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#164340660
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 14:37:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 14:45:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.15564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-1.15 USD
12.10.2021 11:11:26
12.10.2021 11:13:13
លក់
0.05
153.924
153.877
ចំណេញ
1.07 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#164334301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 11:11:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 11:13:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
153.877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
1.07 USD
11.10.2021 17:45:48
11.10.2021 18:02:45
ទិញ
0.05
1.36266
1.36308
ចំណេញ
1.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164311631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 17:45:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36266
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 18:02:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.36308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.60 USD
11.10.2021 10:45:03
11.10.2021 10:46:17
ទិញ
0.05
1.36406
1.36432
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164298061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 10:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 10:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.36432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
0.80 USD
11.10.2021 09:27:17
11.10.2021 09:36:56
ទិញ
0.05
1.3652
1.36702
ចំណេញ
8.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164295340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:27:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 09:36:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.36702
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
8.60 USD
11.10.2021 09:13:51
11.10.2021 09:36:50
ទិញ
0.05
1.36568
1.36708
ចំណេញ
6.50 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164294933
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:13:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 09:36:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.36708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
6.50 USD
05.10.2021 14:39:45
05.10.2021 18:22:19
ទិញ
0.05
1.36284
1.36416
ចំណេញ
6.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164123480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 14:39:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36284
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 18:22:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.36416
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
6.10 USD
05.10.2021 14:37:17
05.10.2021 18:22:16
ទិញ
0.05
1.36341
1.36415
ចំណេញ
3.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164123310
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 14:37:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 18:22:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.36415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
3.20 USD
05.10.2021 16:14:48
05.10.2021 16:14:58
ទិញ
0.5
1.36042
1.36049
ចំណេញ
-1.50 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164132024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 16:14:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36042
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 16:14:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.36049
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-1.50 USD
29.09.2021 21:02:33
30.09.2021 05:28:00
ទិញ
0.1
1.15915
1.16069
ចំណេញ
14.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163947413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 21:02:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 05:28:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.16069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
14.40 USD
29.09.2021 19:37:01
30.09.2021 05:27:57
ទិញ
0.1
1.1605
1.1607
ចំណេញ
1.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163945421
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 19:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1605
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 05:27:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.1607
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
29.09.2021 18:38:51
30.09.2021 05:27:55
ទិញ
0.05
1.16125
1.1607
ចំណេញ
-3.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163947389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 18:38:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16125
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 05:27:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.1607
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-3.25 USD
29.09.2021 17:44:06
29.09.2021 18:25:58
ទិញ
0.05
1.16119
1.16179
ចំណេញ
2.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163945407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16119
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 18:25:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.16179
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.50 USD
29.09.2021 10:06:21
29.09.2021 10:33:12
ទិញ
0.05
1.35105
1.35467
ចំណេញ
17.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163899260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 10:06:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 10:33:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.35467
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
17.60 USD
28.09.2021 17:11:59
28.09.2021 17:45:47
ទិញ
0.05
1.35293
1.35439
ចំណេញ
6.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163899227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 17:11:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35293
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 17:45:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.35439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
6.80 USD
16.09.2021 15:30:13
17.09.2021 07:42:58
ទិញ
0.05
1.17565
1.17723
ចំណេញ
7.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163392375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:30:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 07:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
7.40 USD
16.09.2021 13:42:08
17.09.2021 07:42:53
ទិញ
0.05
1.17635
1.17723
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163392360
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 13:42:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 07:42:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
3.90 USD
16.09.2021 12:09:44
17.09.2021 07:42:50
ទិញ
0.05
1.17705
1.17723
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163392269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:09:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17705
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 07:42:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
0.40 USD
16.09.2021 11:16:40
17.09.2021 07:42:46
ទិញ
0.05
1.17763
1.17723
ចំណេញ
-2.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163392246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:16:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 07:42:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-2.50 USD
08.07.2021 11:44:54
08.07.2021 11:55:22
ទិញ
0.05
0.74296
0.74333
ចំណេញ
1.35 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#161134532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 11:44:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 11:55:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.74333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.35 USD
21.06.2021 06:49:32
21.06.2021 06:55:04
ទិញ
0.05
1.18502
1.18553
ចំណេញ
2.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160575033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 06:49:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 06:55:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18553
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.05 USD
18.06.2021 18:10:12
18.06.2021 18:34:32
ទិញ
0.05
1.18524
1.18626
ចំណេញ
4.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160550102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 18:10:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18524
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 18:34:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18626
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
4.60 USD
18.06.2021 18:04:30
18.06.2021 18:34:29
ទិញ
0.05
1.3806
1.38115
ចំណេញ
2.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160549828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 18:04:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38115
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.25 USD
18.06.2021 16:48:59
18.06.2021 16:58:02
ទិញ
0.05
0.6944
0.69484
ចំណេញ
1.70 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160545188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:48:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6944
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 16:58:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.69484
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.70 USD
18.06.2021 16:39:36
18.06.2021 16:42:57
ទិញ
0.05
1.18622
1.18688
ចំណេញ
2.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160544598
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:39:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18622
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 16:42:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.80 USD
17.06.2021 19:19:27
17.06.2021 20:08:17
ទិញ
0.05
1.19021
1.19107
ចំណេញ
3.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160507468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:19:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:08:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.19107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
3.80 USD
17.06.2021 19:29:13
17.06.2021 19:35:50
ទិញ
0.05
131.08
131.151
ចំណេញ
2.22 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#160508243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:29:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 19:35:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
131.151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.22 USD
17.06.2021 13:43:29
17.06.2021 14:20:29
ទិញ
0.05
1.19308
1.1935
ចំណេញ
1.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160488935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:43:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 14:20:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.1935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.60 USD
02.11.2020 06:12:09
17.06.2021 07:00:46
លក់
0.03
1.16375
1.19945
ចំណេញ
-107.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150581438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 06:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-107.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 07:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-107.40 USD
02.11.2020 06:12:09
17.06.2021 07:00:42
លក់
0.03
1.16375
1.19944
ចំណេញ
-107.37 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150581431
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 06:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-107.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 07:00:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-107.37 USD
02.11.2020 06:12:09
17.06.2021 07:00:40
លក់
0.03
1.16375
1.19942
ចំណេញ
-107.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150581430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 06:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-107.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 07:00:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19942
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-107.31 USD
27.11.2020 18:26:34
17.06.2021 06:56:51
ទិញ
0.03
1.1959
1.19948
ចំណេញ
10.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#151170857
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 06:56:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19948
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
10.44 USD
27.11.2020 18:26:34
17.06.2021 06:56:45
ទិញ
0.03
1.1959
1.19949
ចំណេញ
10.47 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#151170837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 06:56:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19949
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
10.47 USD
27.11.2020 18:26:34
17.06.2021 06:56:38
ទិញ
0.03
1.1959
1.1995
ចំណេញ
10.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#151170809
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 06:56:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
10.50 USD
27.04.2021 09:30:26
27.04.2021 09:33:32
ទិញ
0.01
1.38923
1.38954
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159177279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 09:30:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 09:33:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.21 USD
27.10.2020 09:19:35
09.11.2020 14:44:48
ទិញ
0.03
1.18215
1.18931
ចំណេញ
21.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150008694
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 09:19:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.11.2020 14:44:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18931
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
21.18 USD
28.10.2020 11:01:25
09.11.2020 14:44:45
ទិញ
0.03
1.1763
1.18929
ចំណេញ
38.67 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150159242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 11:01:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.11.2020 14:44:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
38.67 USD
27.10.2020 08:14:47
09.11.2020 14:44:41
ទិញ
0.03
1.18348
1.18929
ចំណេញ
17.13 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150005230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 08:14:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.11.2020 14:44:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
17.13 USD
30.10.2020 17:46:52
02.11.2020 00:05:33
លក់
0.03
1.16577
1.16526
ចំណេញ
1.23 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150565395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 17:46:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16577
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 00:05:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.23 USD
30.10.2020 17:46:49
02.11.2020 00:05:27
លក់
0.03
1.16578
1.1653499999999999
ចំណេញ
0.99 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150565347
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 17:46:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 00:05:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1653499999999999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.99 USD
30.10.2020 17:46:46
02.11.2020 00:05:23
លក់
0.03
1.16582
1.16534
ចំណេញ
1.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150565301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 17:46:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 00:05:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16534
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.14 USD
30.10.2020 08:03:00
30.10.2020 11:54:56
លក់
0.03
1.16787
1.16744
ចំណេញ
0.99 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150463914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 08:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 11:54:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.99 USD
30.10.2020 08:03:04
30.10.2020 11:54:54
លក់
0.03
1.16788
1.16747
ចំណេញ
0.93 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150463958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 08:03:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 11:54:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.93 USD
30.10.2020 08:02:56
30.10.2020 11:54:51
លក់
0.03
1.16783
1.16745
ចំណេញ
0.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150463871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 08:02:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 11:54:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16745
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.84 USD