28.10.2020 05:23:20
28.10.2020 09:14:35
លក់
0.03
1.17788
1.1776
ចំណេញ
0.54 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150131725
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 05:23:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 09:14:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.54 USD
28.10.2020 05:23:16
28.10.2020 09:14:32
លក់
0.03
1.17787
1.17761
ចំណេញ
0.48 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150131692
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 05:23:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 09:14:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.48 USD
21.10.2020 09:54:15
22.10.2020 13:50:38
ទិញ
0.03
0.90462
0.90747
ចំណេញ
9.12 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#149694298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 09:54:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:50:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
9.12 USD
20.10.2020 17:08:20
22.10.2020 13:50:34
ទិញ
0.03
0.9067
0.90746
ចំណេញ
2.21 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#149626395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 17:08:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:50:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.21 USD
20.10.2020 17:19:15
22.10.2020 13:50:31
ទិញ
0.03
0.90585
0.90746
ចំណេញ
5.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#149626025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 17:19:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90585
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:50:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
5.02 USD
20.10.2020 16:18:49
22.10.2020 13:50:27
ទិញ
0.03
0.90779
0.90743
ចំណេញ
-1.49 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#149625962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 16:18:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90779
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:50:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-1.49 USD
20.10.2020 02:45:25
20.10.2020 04:14:05
ទិញ
0.03
1.17701
1.17738
ចំណេញ
0.81 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149536576
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 02:45:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 04:14:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17738
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.81 USD
19.10.2020 14:33:03
19.10.2020 22:00:25
លក់
0.03
1.17786
1.17661
ចំណេញ
3.45 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149481187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 14:33:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 22:00:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.45 USD
19.10.2020 13:58:34
19.10.2020 22:00:22
លក់
0.03
1.17661
1.17661
ចំណេញ
-0.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149480737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 13:58:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 22:00:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
19.10.2020 11:53:03
19.10.2020 12:03:58
លក់
0.03
1.30018
1.29935
ចំណេញ
2.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149473138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 11:53:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 12:03:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.29935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.19 USD
15.10.2020 11:47:14
15.10.2020 13:04:52
ទិញ
0.03
0.70781
0.70836
ចំណេញ
1.35 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149243309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 11:47:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70781
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 13:04:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.70836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.35 USD
14.10.2020 17:50:09
15.10.2020 08:48:18
ទិញ
0.03
1.17686
1.17572
ចំណេញ
-3.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149156772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 17:50:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17686
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 08:48:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-3.72 USD
14.10.2020 18:31:36
15.10.2020 07:54:24
លក់
0.03
1.17602
1.17518
ចំណេញ
2.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149163346
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 18:31:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 07:54:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17518
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.22 USD
13.10.2020 19:42:15
13.10.2020 20:59:14
ទិញ
0.03
1.17338
1.17372
ចំណេញ
0.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149068258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 19:42:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 20:59:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17372
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.72 USD
13.10.2020 14:30:23
13.10.2020 14:43:13
ទិញ
0.03
1.30377
1.3031
ចំណេញ
-2.31 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149044444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 14:30:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 14:43:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.3031
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-2.31 USD
13.10.2020 14:30:26
13.10.2020 14:43:07
ទិញ
0.03
1.30377
1.30309
ចំណេញ
-2.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149044477
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 14:30:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 14:43:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.30309
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-2.34 USD
13.10.2020 12:33:50
13.10.2020 14:42:40
ទិញ
0.03
1.30506
1.30318
ចំណេញ
-5.94 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149031024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 12:33:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30506
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 14:42:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.30318
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-5.94 USD
13.10.2020 12:19:27
13.10.2020 14:42:26
ទិញ
0.03
1.30606
1.30316
ចំណេញ
-9.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149029177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 12:19:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30606
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 14:42:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.30316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-9.00 USD
13.10.2020 14:22:25
13.10.2020 14:31:18
លក់
0.03
1.30242
1.30342
ចំណេញ
-3.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149043343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 14:22:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 14:31:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.30342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-3.30 USD
13.10.2020 14:22:21
13.10.2020 14:31:15
លក់
0.03
1.30245
1.3034
ចំណេញ
-3.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149043305
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 14:22:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30245
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 14:31:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.3034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-3.15 USD
12.10.2020 16:01:41
12.10.2020 17:51:40
ទិញ
0.03
1.30394
1.3065
ចំណេញ
7.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148954442
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2020 16:01:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2020 17:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.3065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
7.38 USD
09.10.2020 20:15:24
09.10.2020 20:24:41
លក់
0.03
1.3033
1.30289
ចំណេញ
0.93 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148886936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 20:15:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3033
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 20:24:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.30289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.93 USD
09.10.2020 19:39:26
09.10.2020 19:43:01
លក់
0.03
1.30269
1.30208
ចំណេញ
1.53 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148886036
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 19:39:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30269
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 19:43:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.30208
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.53 USD
09.10.2020 18:50:01
09.10.2020 19:01:15
ទិញ
0.03
1.31171
1.31218
ចំណេញ
0.77 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#148884334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 18:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31171
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 19:01:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.31218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.77 USD
09.10.2020 18:37:14
09.10.2020 18:41:18
លក់
0.03
1.30132
1.30091
ចំណេញ
0.93 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148883851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 18:37:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 18:41:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.30091
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.93 USD
09.10.2020 15:47:55
09.10.2020 16:55:03
ទិញ
0.03
1.31426
1.31556
ចំណេញ
2.66 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#148874871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 15:47:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 16:55:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.31556
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.66 USD
09.10.2020 15:43:12
09.10.2020 16:55:00
ទិញ
0.03
1.31532
1.31561
ចំណេញ
0.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#148874559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 15:43:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31532
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 16:55:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.31561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.36 USD
09.10.2020 10:33:36
09.10.2020 10:43:16
ទិញ
0.03
1.31715
1.3176
ចំណេញ
0.72 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#148841327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 10:33:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31715
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 10:43:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.3176
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.72 USD
08.10.2020 10:03:54
09.10.2020 05:44:46
ទិញ
0.03
1.17725
1.1777
ចំណេញ
1.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148749119
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 10:03:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 05:44:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.05 USD
08.10.2020 09:31:15
09.10.2020 05:44:43
ទិញ
0.03
1.17758
1.1777
ចំណេញ
0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148746836
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 09:31:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 05:44:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.06 USD
08.10.2020 11:04:59
08.10.2020 16:58:46
លក់
0.03
1.17587
1.17442
ចំណេញ
4.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148752065
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 11:04:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17587
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2020 16:58:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
4.05 USD
08.10.2020 11:04:55
08.10.2020 16:58:42
លក់
0.03
1.17587
1.17442
ចំណេញ
4.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148752035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 11:04:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17587
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2020 16:58:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
4.05 USD
08.10.2020 10:29:15
08.10.2020 10:45:06
លក់
0.03
1.17689
1.17653
ចំណេញ
0.78 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148750396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 10:29:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17689
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2020 10:45:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17653
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.78 USD
08.10.2020 10:29:08
08.10.2020 10:45:03
លក់
0.03
1.17686
1.17656
ចំណេញ
0.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148750354
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 10:29:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17686
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2020 10:45:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.60 USD
07.10.2020 18:15:14
07.10.2020 18:21:09
ទិញ
0.03
1.29056
1.29073
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148709244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2020 18:15:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2020 18:21:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.29073
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.21 USD
07.10.2020 18:19:04
07.10.2020 18:21:06
ទិញ
0.03
1.28996
1.29075
ចំណេញ
2.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148709416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2020 18:19:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2020 18:21:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.29075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.07 USD
06.10.2020 11:10:33
07.10.2020 07:50:20
ទិញ
0.03
105.598
105.731
ចំណេញ
3.47 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#148582920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 11:10:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2020 07:50:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
105.731
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.47 USD
06.10.2020 10:17:21
07.10.2020 07:50:15
ទិញ
0.03
105.654
105.732
ចំណេញ
1.91 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#148576654
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 10:17:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.654
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2020 07:50:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
105.732
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.91 USD
06.10.2020 10:04:08
07.10.2020 07:50:10
ទិញ
0.03
105.688
105.732
ចំណេញ
0.95 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#148574547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 10:04:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2020 07:50:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
105.732
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.95 USD
05.10.2020 16:52:39
05.10.2020 17:29:29
លក់
0.03
1.17915
1.17868
ចំណេញ
1.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148492934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2020 16:52:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2020 17:29:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.11 USD
01.10.2020 09:28:48
01.10.2020 14:35:39
ទិញ
0.03
1.29475
1.29567
ចំណេញ
2.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148188891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2020 09:28:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29475
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2020 14:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.29567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.46 USD
01.10.2020 11:19:54
01.10.2020 12:18:21
លក់
0.03
1.28668
1.28496
ចំណេញ
4.86 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148203075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2020 11:19:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2020 12:18:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.28496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
4.86 USD
01.10.2020 10:10:06
01.10.2020 10:23:34
ទិញ
0.03
1.29285
1.2943
ចំណេញ
4.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148194124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2020 10:10:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2020 10:23:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.2943
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
4.05 USD
30.09.2020 17:44:06
30.09.2020 17:55:39
លក់
0.03
1.29195
1.29192
ចំណេញ
-0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148107301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 17:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29195
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2020 17:55:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.29192
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
30.09.2020 17:48:09
30.09.2020 17:55:37
លក់
0.03
1.29309
1.29187
ចំណេញ
3.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#148107667
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 17:48:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2020 17:55:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.29187
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.36 USD
30.09.2020 12:28:54
30.09.2020 12:34:28
ទិញ
0.03
1.16983
1.17017
ចំណេញ
0.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148080823
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 12:28:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2020 12:34:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17017
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.72 USD
30.09.2020 10:48:28
30.09.2020 10:53:51
ទិញ
0.03
1.17223
1.17273
ចំណេញ
1.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148060499
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 10:48:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2020 10:53:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17273
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.20 USD
28.09.2020 13:34:40
28.09.2020 15:11:10
លក់
0.03
1.28999
1.28958
ចំណេញ
0.93 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#147821762
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 13:34:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28999
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 15:11:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.28958
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.93 USD
28.09.2020 14:35:49
28.09.2020 14:40:49
លក់
0.03
1.2929
1.29104
ចំណេញ
5.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#147821856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 14:35:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 14:40:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.29104
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
5.28 USD
28.09.2020 11:48:59
28.09.2020 11:59:14
ទិញ
0.03
0.90714
0.9075
ចំណេញ
0.78 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#147813925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 11:48:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 11:59:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.9075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
0.78 USD