16.09.2021 15:30:13
17.09.2021 07:42:58
ទិញ
0.05
1.17565
1.17723
ចំណេញ
7.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163392375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:30:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 07:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
7.40 USD
16.09.2021 13:42:08
17.09.2021 07:42:53
ទិញ
0.05
1.17635
1.17723
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163392360
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 13:42:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 07:42:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
3.90 USD
16.09.2021 12:09:44
17.09.2021 07:42:50
ទិញ
0.05
1.17705
1.17723
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163392269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:09:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17705
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 07:42:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
0.40 USD
16.09.2021 11:16:40
17.09.2021 07:42:46
ទិញ
0.05
1.17763
1.17723
ចំណេញ
-2.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#163392246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:16:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 07:42:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-2.50 USD
08.07.2021 11:44:54
08.07.2021 11:55:22
ទិញ
0.05
0.74296
0.74333
ចំណេញ
1.35 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#161134532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 11:44:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 11:55:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.74333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.35 USD
21.06.2021 06:49:32
21.06.2021 06:55:04
ទិញ
0.05
1.18502
1.18553
ចំណេញ
2.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160575033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 06:49:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 06:55:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18553
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.05 USD
18.06.2021 18:10:12
18.06.2021 18:34:32
ទិញ
0.05
1.18524
1.18626
ចំណេញ
4.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160550102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 18:10:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18524
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 18:34:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18626
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
4.60 USD
18.06.2021 18:04:30
18.06.2021 18:34:29
ទិញ
0.05
1.3806
1.38115
ចំណេញ
2.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160549828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 18:04:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38115
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.25 USD
18.06.2021 16:48:59
18.06.2021 16:58:02
ទិញ
0.05
0.6944
0.69484
ចំណេញ
1.70 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160545188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:48:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6944
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 16:58:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.69484
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.70 USD
18.06.2021 16:39:36
18.06.2021 16:42:57
ទិញ
0.05
1.18622
1.18688
ចំណេញ
2.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160544598
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:39:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18622
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 16:42:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.80 USD
17.06.2021 19:19:27
17.06.2021 20:08:17
ទិញ
0.05
1.19021
1.19107
ចំណេញ
3.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160507468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:19:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:08:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.19107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
3.80 USD
17.06.2021 19:29:13
17.06.2021 19:35:50
ទិញ
0.05
131.08
131.151
ចំណេញ
2.22 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#160508243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:29:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 19:35:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
131.151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
2.22 USD
17.06.2021 13:43:29
17.06.2021 14:20:29
ទិញ
0.05
1.19308
1.1935
ចំណេញ
1.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160488935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:43:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 14:20:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.1935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.60 USD
02.11.2020 06:12:09
17.06.2021 07:00:46
លក់
0.03
1.16375
1.19945
ចំណេញ
-107.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150581438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 06:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-107.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 07:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-107.40 USD
02.11.2020 06:12:09
17.06.2021 07:00:42
លក់
0.03
1.16375
1.19944
ចំណេញ
-107.37 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150581431
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 06:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-107.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 07:00:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-107.37 USD
02.11.2020 06:12:09
17.06.2021 07:00:40
លក់
0.03
1.16375
1.19942
ចំណេញ
-107.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150581430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.11.2020 06:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-107.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 07:00:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19942
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-107.31 USD
27.11.2020 18:26:34
17.06.2021 06:56:51
ទិញ
0.03
1.1959
1.19948
ចំណេញ
10.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#151170857
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 06:56:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19948
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
10.44 USD
27.11.2020 18:26:34
17.06.2021 06:56:45
ទិញ
0.03
1.1959
1.19949
ចំណេញ
10.47 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#151170837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 06:56:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19949
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
10.47 USD
27.11.2020 18:26:34
17.06.2021 06:56:38
ទិញ
0.03
1.1959
1.1995
ចំណេញ
10.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#151170809
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 06:56:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
10.50 USD
27.04.2021 09:30:26
27.04.2021 09:33:32
ទិញ
0.01
1.38923
1.38954
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159177279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 09:30:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 09:33:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.21 USD
27.10.2020 09:19:35
09.11.2020 14:44:48
ទិញ
0.03
1.18215
1.18931
ចំណេញ
21.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150008694
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 09:19:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.11.2020 14:44:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18931
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
21.18 USD
28.10.2020 11:01:25
09.11.2020 14:44:45
ទិញ
0.03
1.1763
1.18929
ចំណេញ
38.67 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150159242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 11:01:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.11.2020 14:44:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
38.67 USD
27.10.2020 08:14:47
09.11.2020 14:44:41
ទិញ
0.03
1.18348
1.18929
ចំណេញ
17.13 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150005230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 08:14:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.11.2020 14:44:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
17.13 USD
30.10.2020 17:46:52
02.11.2020 00:05:33
លក់
0.03
1.16577
1.16526
ចំណេញ
1.23 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150565395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 17:46:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16577
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 00:05:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.23 USD
30.10.2020 17:46:49
02.11.2020 00:05:27
លក់
0.03
1.16578
1.1653499999999999
ចំណេញ
0.99 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150565347
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 17:46:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 00:05:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1653499999999999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.99 USD
30.10.2020 17:46:46
02.11.2020 00:05:23
លក់
0.03
1.16582
1.16534
ចំណេញ
1.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150565301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 17:46:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 00:05:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16534
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.14 USD
30.10.2020 08:03:00
30.10.2020 11:54:56
លក់
0.03
1.16787
1.16744
ចំណេញ
0.99 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150463914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 08:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 11:54:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.99 USD
30.10.2020 08:03:04
30.10.2020 11:54:54
លក់
0.03
1.16788
1.16747
ចំណេញ
0.93 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150463958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 08:03:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 11:54:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.93 USD
30.10.2020 08:02:56
30.10.2020 11:54:51
លក់
0.03
1.16783
1.16745
ចំណេញ
0.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150463871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 08:02:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 11:54:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16745
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.84 USD
29.10.2020 16:00:54
30.10.2020 03:44:43
លក់
0.03
1.16926
1.16822
ចំណេញ
2.82 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150375040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:00:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16926
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 03:44:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.82 USD
29.10.2020 16:01:27
30.10.2020 03:44:40
លក់
0.03
1.1695
1.16822
ចំណេញ
3.54 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150375204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:01:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 03:44:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.54 USD
29.10.2020 16:00:24
30.10.2020 03:44:37
លក់
0.03
1.16907
1.16827
ចំណេញ
2.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150374892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:00:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16907
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 03:44:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.10 USD
28.10.2020 05:23:20
28.10.2020 09:14:35
លក់
0.03
1.17788
1.1776
ចំណេញ
0.54 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150131725
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 05:23:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 09:14:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.1776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.54 USD
28.10.2020 05:23:16
28.10.2020 09:14:32
លក់
0.03
1.17787
1.17761
ចំណេញ
0.48 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150131692
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 05:23:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 09:14:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.48 USD
21.10.2020 09:54:15
22.10.2020 13:50:38
ទិញ
0.03
0.90462
0.90747
ចំណេញ
9.12 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#149694298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 09:54:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:50:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
9.12 USD
20.10.2020 17:08:20
22.10.2020 13:50:34
ទិញ
0.03
0.9067
0.90746
ចំណេញ
2.21 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#149626395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 17:08:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:50:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.21 USD
20.10.2020 17:19:15
22.10.2020 13:50:31
ទិញ
0.03
0.90585
0.90746
ចំណេញ
5.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#149626025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 17:19:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90585
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:50:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
5.02 USD
20.10.2020 16:18:49
22.10.2020 13:50:27
ទិញ
0.03
0.90779
0.90743
ចំណេញ
-1.49 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#149625962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 16:18:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90779
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:50:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-1.49 USD
20.10.2020 02:45:25
20.10.2020 04:14:05
ទិញ
0.03
1.17701
1.17738
ចំណេញ
0.81 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149536576
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 02:45:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 04:14:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17738
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.81 USD
19.10.2020 14:33:03
19.10.2020 22:00:25
លក់
0.03
1.17786
1.17661
ចំណេញ
3.45 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149481187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 14:33:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 22:00:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
3.45 USD
19.10.2020 13:58:34
19.10.2020 22:00:22
លក់
0.03
1.17661
1.17661
ចំណេញ
-0.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149480737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 13:58:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 22:00:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
19.10.2020 11:53:03
19.10.2020 12:03:58
លក់
0.03
1.30018
1.29935
ចំណេញ
2.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149473138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 11:53:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 12:03:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.29935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.19 USD
15.10.2020 11:47:14
15.10.2020 13:04:52
ទិញ
0.03
0.70781
0.70836
ចំណេញ
1.35 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149243309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 11:47:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70781
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 13:04:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.70836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
1.35 USD
14.10.2020 17:50:09
15.10.2020 08:48:18
ទិញ
0.03
1.17686
1.17572
ចំណេញ
-3.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149156772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 17:50:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17686
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 08:48:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-3.72 USD
14.10.2020 18:31:36
15.10.2020 07:54:24
លក់
0.03
1.17602
1.17518
ចំណេញ
2.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149163346
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 18:31:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 07:54:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17518
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
2.22 USD
13.10.2020 19:42:15
13.10.2020 20:59:14
ទិញ
0.03
1.17338
1.17372
ចំណេញ
0.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149068258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 19:42:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 20:59:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17372
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
0.72 USD
13.10.2020 14:30:23
13.10.2020 14:43:13
ទិញ
0.03
1.30377
1.3031
ចំណេញ
-2.31 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149044444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 14:30:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 14:43:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.3031
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-2.31 USD
13.10.2020 14:30:26
13.10.2020 14:43:07
ទិញ
0.03
1.30377
1.30309
ចំណេញ
-2.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149044477
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 14:30:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 14:43:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.30309
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-2.34 USD
13.10.2020 12:33:50
13.10.2020 14:42:40
ទិញ
0.03
1.30506
1.30318
ចំណេញ
-5.94 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149031024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 12:33:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30506
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 14:42:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.30318
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-5.94 USD
13.10.2020 12:19:27
13.10.2020 14:42:26
ទិញ
0.03
1.30606
1.30316
ចំណេញ
-9.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149029177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 12:19:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30606
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 14:42:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.30316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-9.00 USD