19.03.2021 18:18:57
19.03.2021 21:00:20
លក់
0.01
0.93069
0.9292
ចំណេញ
1.50 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#10500781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2021 18:18:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2021 21:00:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9292
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.50 USD
18.03.2021 15:07:06
18.03.2021 15:12:19
ទិញ
0.01
1.39392
1.39233
ចំណេញ
-1.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#10280541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 15:07:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.03.2021 15:12:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39233
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.69 USD
17.03.2021 16:16:44
17.03.2021 16:45:00
លក់
0.01
109.166
109.198
ចំណេញ
-0.39 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#10127960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2021 16:16:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2021 16:45:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.198
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.39 USD
16.03.2021 18:18:21
16.03.2021 19:05:23
លក់
0.01
1.38972
1.39048
ចំណេញ
-0.86 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#10021220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 18:18:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38972
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 19:05:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.86 USD
16.03.2021 16:06:11
16.03.2021 17:50:45
លក់
0.01
1.38926
1.3877
ចំណេញ
1.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#10003637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 16:06:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38926
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 17:50:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.46 USD
05.01.2021 10:19:28
05.01.2021 18:40:35
ទិញ
0.01
0.87965
0.8783
ចំណេញ
-1.64 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#4064990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2021 10:19:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87965
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.01.2021 18:40:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.64 USD
05.01.2021 11:07:12
05.01.2021 18:40:35
ទិញ
0.01
0.8792
0.8783
ចំណេញ
-1.12 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#4065010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2021 11:07:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.01.2021 18:40:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.12 USD
05.01.2021 10:58:02
05.01.2021 18:40:35
ទិញ
0.01
0.87943
0.8783
ចំណេញ
-1.39 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#4065001
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2021 10:58:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87943
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.01.2021 18:40:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.39 USD
04.01.2021 14:21:46
04.01.2021 14:51:52
ទិញ
0.01
0.87922
0.87866
ចំណេញ
-0.74 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#4019546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 14:21:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 14:51:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.87866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
04.01.2021 14:20:40
04.01.2021 14:51:52
ទិញ
0.01
0.87945
0.87866
ចំណេញ
-1.00 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#4019481
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 14:20:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87945
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 14:51:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.87866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.00 USD
31.12.2020 09:19:59
31.12.2020 17:51:33
ទិញ
0.01
103.112
103.246
ចំណេញ
1.20 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#3940235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.12.2020 09:19:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.12.2020 17:51:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
103.246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.20 USD
23.12.2020 17:02:54
28.12.2020 07:58:47
ទិញ
0.01
103.389
103.436
ចំណេញ
0.35 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#3661741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 17:02:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.389
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2020 07:58:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
103.436
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.35 USD
24.12.2020 14:47:39
24.12.2020 17:02:07
លក់
0.01
1.08447
1.08619
ចំណេញ
-2.13 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#3685233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.12.2020 14:47:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.12.2020 17:02:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.13 USD
24.12.2020 08:21:32
24.12.2020 17:02:07
លក់
0.01
1.08364
1.08619
ចំណេញ
-3.06 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#3685250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.12.2020 08:21:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.12.2020 17:02:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.06 USD
24.12.2020 09:11:07
24.12.2020 17:02:07
លក់
0.01
1.08406
1.08619
ចំណេញ
-2.59 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#3685229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.12.2020 09:11:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.12.2020 17:02:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.59 USD
24.12.2020 15:03:17
24.12.2020 17:02:07
លក់
0.01
1.08499
1.08619
ចំណេញ
-1.55 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#3685235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.12.2020 15:03:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08499
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.12.2020 17:02:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.55 USD
23.12.2020 16:39:12
23.12.2020 17:56:37
ទិញ
0.01
103.425
103.581
ចំណេញ
1.41 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#3661537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 16:39:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.425
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.12.2020 17:56:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
103.581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.41 USD
23.12.2020 16:42:43
23.12.2020 17:56:37
ទិញ
0.01
103.409
103.581
ចំណេញ
1.56 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#3661661
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 16:42:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.409
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.12.2020 17:56:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
103.581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.56 USD
23.12.2020 16:40:02
23.12.2020 17:56:37
ទិញ
0.01
103.426
103.581
ចំណេញ
1.40 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#3661586
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 16:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.12.2020 17:56:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
103.581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
23.12.2020 04:43:55
23.12.2020 09:49:02
ទិញ
0.01
0.70397
0.70719
ចំណេញ
3.12 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#3620623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 04:43:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70397
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.12.2020 09:49:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70719
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.12 USD
21.12.2020 23:58:21
22.12.2020 13:45:01
ទិញ
0.01
103.284
103.39
ចំណេញ
0.93 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#3510638
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 23:58:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.284
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.12.2020 13:45:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
103.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.93 USD
21.12.2020 20:49:15
22.12.2020 13:44:56
ទិញ
0.01
103.338
103.39
ចំណេញ
0.40 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#3510614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 20:49:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.12.2020 13:44:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
103.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
21.12.2020 20:00:24
22.12.2020 13:44:52
ទិញ
0.01
103.382
103.393
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#3510597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 20:00:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
103.382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.12.2020 13:44:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
103.393
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD
02.12.2020 19:44:20
16.12.2020 10:30:03
ទិញ
0.01
0.89588
0.88449
ចំណេញ
-12.98 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#2701171
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 19:44:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2020 10:30:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88449
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-12.98 USD
01.12.2020 10:28:20
01.12.2020 13:34:42
លក់
0.01
1.33914
1.33452
ចំណេញ
4.52 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#2593021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 10:28:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33914
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 13:34:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33452
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.52 USD
27.11.2020 15:57:57
30.11.2020 11:13:52
លក់
0.01
0.73824
0.73713
ចំណេញ
1.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#2466461
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 15:57:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73824
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2020 11:13:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73713
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.01 USD
27.11.2020 02:45:06
27.11.2020 11:25:59
ទិញ
0.01
0.9064
0.90722
ចំណេញ
0.80 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#2450466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 02:45:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9064
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 11:25:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90722
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.80 USD
25.11.2020 17:43:47
27.11.2020 04:52:11
ទិញ
0.01
1.29993
1.30195
ចំណេញ
1.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#2395645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 17:43:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 04:52:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.45 USD
25.11.2020 11:45:27
25.11.2020 13:16:08
លក់
0.01
1.0868
1.08439
ចំណេញ
2.44 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#2373549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 11:45:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 13:16:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.44 USD
25.11.2020 11:34:26
25.11.2020 13:16:04
លក់
0.01
1.08614
1.08438
ចំណេញ
1.73 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#2373474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 11:34:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 13:16:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08438
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.73 USD
24.11.2020 09:35:14
25.11.2020 11:24:49
លក់
0.01
139.411
139.36
ចំណេញ
0.28 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#2309751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 09:35:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
139.411
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 11:24:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
139.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.28 USD
24.11.2020 16:40:45
24.11.2020 18:40:14
លក់
0.01
104.7
104.58
ចំណេញ
1.05 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#2334773
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 16:40:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 18:40:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.05 USD
24.11.2020 16:39:57
24.11.2020 16:40:12
ទិញ
0.01
104.67
104.67
ចំណេញ
-0.10 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#2334715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 16:39:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
104.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 16:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
24.11.2020 09:29:36
24.11.2020 14:25:52
ទិញ
0.01
1.30438
1.30589
ចំណេញ
1.06 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#2309395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 09:29:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30438
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 14:25:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30589
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.06 USD
18.10.2020 00:12:01
24.11.2020 03:14:29
ចម្លង
-72.06%
-52.29%
ចំណេញ
13.02 USD
hhadi83
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2020 00:12:01
ចំណុច​ចូល
-72.06%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 03:14:29
ចេញ
-52.29%
ចំណេញ
13.02 USD
16.11.2020 02:50:13
23.11.2020 12:47:15
ចម្លង
-2.6%
-98.68%
ចំណេញ
-9.77 USD
Fikalike
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 02:50:13
ចំណុច​ចូល
-2.6%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 12:47:15
ចេញ
-98.68%
ចំណេញ
-9.77 USD
27.02.2020 01:05:56
04.03.2020 22:02:14
ចម្លង
41.1%
-49.5%
ចំណេញ
-9.29 USD
Fikalike
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2020 01:05:56
ចំណុច​ចូល
41.1%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2020 22:02:14
ចេញ
-49.5%
ចំណេញ
-9.29 USD
27.10.2019 19:38:11
06.11.2019 19:07:20
ចម្លង
0%
-93.36%
ចំណេញ
-9.37 USD
Fikalike
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2019 19:38:11
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.11.2019 19:07:20
ចេញ
-93.36%
ចំណេញ
-9.37 USD