07.10.2020 10:56:24
07.10.2020 14:23:05
លក់
0.01
1.17642
1.17678
ចំណេញ
-0.46 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148677863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2020 10:56:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17642
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2020 14:23:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17678
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.46 USD
27.08.2020 10:50:25
27.08.2020 16:07:29
លក់
0.01
1.32289
1.3257
ចំណេញ
-2.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#145138746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2020 10:50:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.32289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2020 16:07:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3257
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.91 USD
15.06.2020 14:47:25
15.06.2020 19:58:25
លក់
0.01
0.68316
0.68743
ចំណេញ
-4.37 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#137674602
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2020 14:47:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.68316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2020 19:58:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.68743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.37 USD
28.05.2020 18:07:43
01.06.2020 04:30:13
លក់
0.01
0.66655
0.67232
ចំណេញ
-5.87 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#135954186
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2020 18:07:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2020 04:30:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.67232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.87 USD
26.05.2020 21:03:10
26.05.2020 21:33:49
លក់
0.01
1.23259
1.2344
ចំណេញ
-1.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#135751978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2020 21:03:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2020 21:33:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2344
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.91 USD
25.05.2020 03:16:56
25.05.2020 12:00:39
ទិញ
0.01
1.39857
1.39761
ចំណេញ
-0.79 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#135468229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2020 03:16:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2020 12:00:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.79 USD
20.04.2020 17:29:22
20.04.2020 18:03:27
លក់
0.01
1685.64
1694.29
ចំណេញ
-8.85 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#132432791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2020 17:29:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1685.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2020 18:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1694.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-8.85 USD
20.04.2020 13:42:42
20.04.2020 14:23:34
ទិញ
0.01
134.22
134.155
ចំណេញ
-0.81 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#132375174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2020 13:42:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
134.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2020 14:23:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134.155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.81 USD
20.04.2020 12:29:34
20.04.2020 13:16:31
លក់
0.01
134.411
134.326
ចំណេញ
0.59 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#132365593
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2020 12:29:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
134.411
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2020 13:16:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134.326
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.59 USD
17.04.2020 21:44:15
17.04.2020 22:47:36
ទិញ
0.01
1.24843
1.24943
ចំណេញ
0.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#132290642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2020 21:44:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2020 22:47:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24943
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.90 USD
15.04.2020 20:36:38
15.04.2020 21:17:22
លក់
0.01
1.25445
1.25541
ចំណេញ
-1.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#131934270
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2020 20:36:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25445
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2020 21:17:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25541
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.06 USD
15.04.2020 15:35:39
15.04.2020 16:45:00
ទិញ
0.01
1.24445
1.2456
ចំណេញ
1.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#131909562
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2020 15:35:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24445
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2020 16:45:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.05 USD
15.04.2020 09:31:07
15.04.2020 09:39:17
លក់
0.01
1.39443
1.39505
ចំណេញ
-0.54 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#131864715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2020 09:31:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2020 09:39:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39505
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.54 USD
15.04.2020 07:54:06
15.04.2020 08:15:57
លក់
0.01
1.39052
1.39085
ចំណេញ
-0.34 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#131851735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2020 07:54:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39052
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2020 08:15:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39085
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.34 USD
13.04.2020 06:12:47
13.04.2020 09:22:09
លក់
0.01
1.24634
1.24878
ចំណេញ
-2.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#131559940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2020 06:12:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24634
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2020 09:22:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24878
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.54 USD
25.03.2020 20:41:16
25.03.2020 21:06:52
លក់
0.05
1.1862
1.18812
ចំណេញ
-10.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#129930084
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2020 20:41:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1862
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2020 21:06:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18812
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-10.10 USD
25.03.2020 20:34:20
25.03.2020 20:36:20
លក់
0.05
1.18572
1.18682
ចំណេញ
-6.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#129929546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2020 20:34:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2020 20:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18682
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-6.00 USD
25.03.2020 20:30:37
25.03.2020 20:32:16
លក់
0.05
1.1876
1.18699
ចំណេញ
2.55 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#129929197
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2020 20:30:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2020 20:32:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18699
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.55 USD
25.03.2020 20:23:41
25.03.2020 20:28:50
លក់
0.01
1.18598
1.18962
ចំណេញ
-3.74 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#129928481
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2020 20:23:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2020 20:28:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.74 USD
24.03.2020 17:40:13
24.03.2020 17:50:35
ទិញ
0.01
1.07737
1.07838
ចំណេញ
0.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#129792399
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2020 17:40:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2020 17:50:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07838
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.91 USD
24.03.2020 17:19:01
24.03.2020 17:33:30
ទិញ
0.01
1.07854
1.07874
ចំណេញ
0.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#129790755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2020 17:19:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07854
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2020 17:33:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07874
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
24.03.2020 16:50:24
24.03.2020 16:51:19
លក់
0.01
111.27
111.244
ចំណេញ
0.13 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#129789138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2020 16:50:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
111.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2020 16:51:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
111.244
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.13 USD
23.03.2020 18:42:45
24.03.2020 02:55:21
ទិញ
0.01
0.98262
0.97872
ចំណេញ
-4.08 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#129702979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2020 18:42:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.98262
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2020 02:55:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.97872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.08 USD
23.03.2020 17:29:24
23.03.2020 19:02:32
លក់
0.01
1.0781
1.07577
ចំណេញ
2.23 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#129697206
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2020 17:29:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0781
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2020 19:02:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.23 USD
18.03.2020 09:18:28
18.03.2020 09:42:02
ទិញ
0.01
1.10113
1.10008
ចំណេញ
-1.15 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#129277103
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2020 09:18:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.03.2020 09:42:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10008
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.15 USD
18.03.2020 06:55:16
18.03.2020 08:06:59
លក់
0.01
1.10286
1.10255
ចំណេញ
0.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#129255357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2020 06:55:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.10286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.03.2020 08:06:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.21 USD
16.03.2020 22:19:37
17.03.2020 10:03:24
ទិញ
0.01
0.60368
0.60433
ចំណេញ
0.55 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#129067715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2020 22:19:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.60368
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2020 10:03:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.60433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.55 USD
16.03.2020 15:40:28
17.03.2020 08:07:20
ទិញ
0.01
0.60003
0.60201
ចំណេញ
1.88 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#129040072
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2020 15:40:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.60003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2020 08:07:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.60201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.88 USD
09.03.2020 01:15:09
09.03.2020 03:45:26
លក់
0.01
1.36108
1.36502
ចំណេញ
-2.99 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#128298161
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 01:15:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36108
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 03:45:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36502
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.99 USD
09.03.2020 03:29:48
09.03.2020 03:36:34
ទិញ
0.01
0.65993
0.65724
ចំណេញ
-2.79 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#128297900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 03:29:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 03:36:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.79 USD
05.03.2020 16:22:00
06.03.2020 12:29:04
ទិញ
0.01
0.62823
0.63592
ចំណេញ
7.59 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#127975011
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 16:22:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.62823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 12:29:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.63592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
7.59 USD
05.03.2020 16:18:28
06.03.2020 04:48:15
ទិញ
0.01
0.65842
0.65889
ចំណេញ
0.37 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#127933392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 16:18:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65842
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 04:48:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.37 USD
04.03.2020 12:16:09
05.03.2020 12:12:09
ទិញ
0.01
1.2773
1.29292
ចំណេញ
15.52 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#127934666
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2020 12:16:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2773
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2020 12:12:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29292
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
15.52 USD
27.02.2020 08:05:56
05.03.2020 05:02:14
ចម្លង
41.1%
-49.5%
ចំណេញ
-9.29 USD
Fikalike
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2020 08:05:56
ចំណុច​ចូល
41.1%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2020 05:02:14
ចេញ
-49.5%
ចំណេញ
-9.29 USD
28.02.2020 15:41:38
28.02.2020 15:52:33
ទិញ
0.01
1.28623
1.28467
ចំណេញ
-1.66 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#127565662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2020 15:41:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28623
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2020 15:52:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28467
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.66 USD
28.02.2020 14:09:12
28.02.2020 15:14:35
ទិញ
0.01
1.09973
1.09773
ចំណេញ
-2.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#127564415
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2020 14:09:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.09973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2020 15:14:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.10 USD
28.02.2020 08:12:54
28.02.2020 11:15:12
លក់
0.01
1.28929
1.28896
ចំណេញ
0.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#127531148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2020 08:12:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2020 11:15:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28896
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.23 USD
28.02.2020 06:53:35
28.02.2020 09:20:47
លក់
0.01
1.28861
1.28724
ចំណេញ
1.27 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#127525988
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2020 06:53:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28861
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2020 09:20:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.27 USD
27.02.2020 20:42:55
28.02.2020 05:10:51
លក់
0.01
1.0992
1.09846
ចំណេញ
0.64 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#127498263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2020 20:42:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0992
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2020 05:10:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.64 USD
28.02.2020 03:09:35
28.02.2020 03:31:02
ទិញ
0.01
0.62937
0.6282
ចំណេញ
-1.27 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#127506837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2020 03:09:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.62937
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2020 03:31:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6282
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.27 USD
26.02.2020 03:12:09
26.02.2020 23:58:17
លក់
0.01
1.32913
1.33355
ចំណេញ
-3.41 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#127263544
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2020 03:12:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.32913
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2020 23:58:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33355
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.41 USD
24.02.2020 07:53:39
26.02.2020 18:29:08
ទិញ
0.01
1.08164
1.08886
ចំណេញ
7.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#126957216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2020 07:53:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08164
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2020 18:29:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
7.12 USD
26.02.2020 13:35:44
26.02.2020 15:47:16
ទិញ
0.02
1.08741
1.08614
ចំណេញ
-2.74 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#127326180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2020 13:35:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2020 15:47:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08614
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.74 USD
26.02.2020 04:01:44
26.02.2020 04:15:12
លក់
0.21
1.08732
1.08703
ចំណេញ
3.99 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#127267339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2020 04:01:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08732
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2020 04:15:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1.08703
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.10 USD
ចំណេញ
3.99 USD
25.02.2020 12:03:25
25.02.2020 13:15:28
ទិញ
0.03
1.0845
1.0833
ចំណេញ
-3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#127140590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2020 12:03:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2020 13:15:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.0833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-3.90 USD
20.02.2020 08:35:27
21.02.2020 17:18:53
ទិញ
0.01
1.07915
1.08561
ចំណេញ
6.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#126900977
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2020 08:35:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2020 17:18:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
6.36 USD
20.02.2020 08:35:27
21.02.2020 11:52:48
ទិញ
0.01
1.07915
1.08146
ចំណេញ
2.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#126792235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2020 08:35:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2020 11:52:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08146
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.21 USD
18.02.2020 15:57:57
19.02.2020 12:12:28
ទិញ
0.02
0.6392
0.64026
ចំណេញ
1.92 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#126577861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2020 15:57:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.02.2020 12:12:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.64026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.92 USD
13.02.2020 09:10:58
13.02.2020 11:00:16
ទិញ
0.01
0.64459
0.64624
ចំណេញ
1.55 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#126265815
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.02.2020 09:10:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.64459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.02.2020 11:00:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.64624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.55 USD
10.02.2020 05:50:01
11.02.2020 02:09:56
ទិញ
0.01
1570.73
1571.19
ចំណេញ
0.26 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#125964113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2020 05:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1570.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2020 02:09:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1571.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.26 USD