30.06.2021 15:59:58
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.01
1.3844
1.38142
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33338660
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 15:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
30.06.2021 16:13:54
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.02
1.3828
1.38142
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33339291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:13:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
30.06.2021 16:03:31
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.01
1.384
1.38142
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33338807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:03:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.384
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
30.06.2021 16:16:57
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.02
1.3824
1.38142
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33339316
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:16:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3824
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
30.06.2021 16:08:28
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.01
1.3836
1.38142
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33338846
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:08:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
30.06.2021 16:08:34
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.02
1.3834
1.38142
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33339186
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:08:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
30.06.2021 15:37:47
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.01
1.38479
1.38142
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33338486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 15:37:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
30.06.2021 16:13:18
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.02
1.383
1.38142
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33339251
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:13:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
30.06.2021 16:02:29
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.01
1.3842
1.38142
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33338676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:02:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3842
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
30.06.2021 16:15:21
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.02
1.3826
1.38142
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33339295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:15:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
30.06.2021 16:07:07
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.01
1.3838
1.38142
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33338824
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:07:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3838
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
30.06.2021 16:08:28
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.01
1.3836
1.38142
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33338874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:08:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
30.06.2021 16:11:23
30.06.2021 17:57:32
ទិញ
0.02
1.3832
1.38142
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33339238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:11:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
30.06.2021 09:04:01
30.06.2021 10:01:43
ទិញ
0.2
1.38442
1.38288
ចំណេញ
-0.31 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33241907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 09:04:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 10:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.38288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.31 USD
30.06.2021 06:41:53
30.06.2021 10:01:43
ទិញ
0.2
1.385
1.38288
ចំណេញ
-0.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33236330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 06:41:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 10:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.38288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.42 USD
30.06.2021 09:06:04
30.06.2021 10:01:43
ទិញ
0.3
1.38413
1.38288
ចំណេញ
-0.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33247172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 09:06:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 10:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.38 USD
29.06.2021 20:59:46
30.06.2021 04:43:47
លក់
0.2
1.38448
1.38564
ចំណេញ
-0.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33202629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 20:59:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38448
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 04:43:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.38564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.23 USD
30.06.2021 03:18:43
30.06.2021 04:43:47
លក់
0.2
1.38502
1.38564
ចំណេញ
-0.12 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33220120
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 03:18:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 04:43:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.38564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.12 USD
30.06.2021 03:18:29
30.06.2021 04:43:47
លក់
0.01
1.38503
1.38564
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#33220117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 03:18:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38503
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 04:43:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
29.06.2021 18:21:15
29.06.2021 21:19:05
លក់
0.1
1.19077
1.1905
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#33184177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 18:21:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19077
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 21:19:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.1905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
29.06.2021 18:23:20
29.06.2021 21:19:05
លក់
0.1
1.19056
1.1905
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#33184360
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 18:23:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 21:19:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.1905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
29.06.2021 18:04:17
29.06.2021 18:20:18
លក់
0.1
1.19013
1.19106
ចំណេញ
-0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#33180583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 18:04:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 18:20:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.19106
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
29.06.2021 18:11:10
29.06.2021 18:20:18
លក់
0.1
1.19053
1.19106
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#33181390
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 18:11:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19053
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 18:20:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.19106
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
29.06.2021 15:19:29
29.06.2021 15:45:03
លក់
0.05
1774.9
1758.13
ចំណេញ
0.84 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#33127842
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 15:19:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1774.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 15:45:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1758.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
29.06.2021 07:32:16
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.70305
0.69853
ចំណេញ
-0.90 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33033931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 07:32:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.90 USD
29.06.2021 10:01:30
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.7027
0.69853
ចំណេញ
-0.83 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33046828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 10:01:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.83 USD
29.06.2021 11:25:29
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.70058
0.69853
ចំណេញ
-0.41 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33101774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:25:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.41 USD
29.06.2021 08:05:48
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.7026
0.69853
ចំណេញ
-0.81 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33034028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 08:05:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7026
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.81 USD
29.06.2021 13:50:03
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.69968
0.69853
ចំណេញ
-0.23 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33101832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 13:50:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.69968
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.23 USD
29.06.2021 11:16:22
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.75391
0.75151
ចំណេញ
-0.48 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#33101183
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:16:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.75151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.48 USD
29.06.2021 07:54:22
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.7555
0.75151
ចំណេញ
-0.80 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#33034414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 07:54:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7555
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.75151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.80 USD
29.06.2021 10:31:00
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.70161
0.69853
ចំណេញ
-0.62 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33101739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 10:31:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70161
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.62 USD
29.06.2021 09:41:12
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.7029
0.69853
ចំណេញ
-0.87 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33046785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 09:41:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7029
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.87 USD
29.06.2021 11:04:52
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.70125
0.69853
ចំណេញ
-0.54 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33101765
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:04:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70125
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.54 USD
29.06.2021 07:59:07
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.7028
0.69853
ចំណេញ
-0.85 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33033993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 07:59:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.85 USD
29.06.2021 13:49:56
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.75266
0.75151
ចំណេញ
-0.23 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#33101784
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 13:49:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75266
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.75151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.23 USD
29.06.2021 10:31:55
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.75494
0.75151
ចំណេញ
-0.69 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#33101164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 10:31:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.75151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.69 USD
29.06.2021 07:33:51
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.75571
0.75151
ចំណេញ
-0.84 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#33034319
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 07:33:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.75151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.84 USD
29.06.2021 11:24:08
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.75354
0.75151
ចំណេញ
-0.41 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#33101543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:24:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.75151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.41 USD
29.06.2021 07:57:57
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.7553
0.75151
ចំណេញ
-0.76 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#33034452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 07:57:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.75151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.76 USD
29.06.2021 11:06:06
29.06.2021 14:52:34
ទិញ
0.2
0.701
0.69853
ចំណេញ
-0.49 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33101756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:06:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.49 USD
29.06.2021 11:25:29
29.06.2021 13:49:44
ទិញ
0.2
0.70058
0.69948
ចំណេញ
-0.22 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33071292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:25:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:49:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69948
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.22 USD
29.06.2021 11:04:52
29.06.2021 13:49:36
ទិញ
0.2
0.70125
0.69944
ចំណេញ
-0.36 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33057848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:04:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70125
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:49:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.36 USD
29.06.2021 11:06:06
29.06.2021 13:49:30
ទិញ
0.2
0.701
0.69943
ចំណេញ
-0.31 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33057573
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:06:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69943
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.31 USD
29.06.2021 10:31:00
29.06.2021 13:49:22
ទិញ
0.2
0.70161
0.69943
ចំណេញ
-0.44 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#33057553
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 10:31:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70161
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:49:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.69943
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.44 USD
29.06.2021 11:24:08
29.06.2021 13:49:07
ទិញ
0.2
0.75354
0.7525
ចំណេញ
-0.21 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#33071194
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:24:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:49:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.7525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
29.06.2021 11:16:22
29.06.2021 13:49:00
ទិញ
0.2
0.75391
0.75253
ចំណេញ
-0.28 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#33069512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:16:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:49:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.75253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.28 USD
29.06.2021 10:31:55
29.06.2021 13:48:52
ទិញ
0.2
0.75494
0.75255
ចំណេញ
-0.48 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#33057878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 10:31:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:48:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.75255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.48 USD
29.06.2021 11:18:14
29.06.2021 13:06:31
ទិញ
0.4
1.19083
1.19092
ចំណេញ
0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#33070115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 11:18:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19083
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:06:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.19092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
29.06.2021 10:08:57
29.06.2021 13:06:25
ទិញ
0.2
1.1916
1.19092
ចំណេញ
-0.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#33049445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 10:08:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:06:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.19092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD