14.10.2021 10:08:11
18.10.2021 06:59:44
លក់
0.04
1.16055
1.15825
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519512788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:08:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:59:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.15825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
13.10.2021 18:03:12
18.10.2021 06:59:44
លក់
0.02
1.15755
1.15825
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519468327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 18:03:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15755
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:59:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.15825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
13.10.2021 15:32:43
18.10.2021 06:59:44
លក់
0.01
1.15461
1.15825
ចំណេញ
-0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519444825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:32:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:59:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
18.10.2021 04:02:24
18.10.2021 06:35:09
ទិញ
0.02
132.298
132.448
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519664491
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 04:02:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.298
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:35:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
132.448
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
15.10.2021 10:33:06
18.10.2021 06:35:09
ទិញ
0.01
132.598
132.448
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519591770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:33:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:35:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
132.448
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.10.2021 19:31:45
18.10.2021 06:20:10
ទិញ
0.01
1.23982
1.2384
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519636224
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 19:31:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:20:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2384
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.10.2021 23:13:39
18.10.2021 06:20:10
ទិញ
0.02
1.2368
1.2384
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519642244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 23:13:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2368
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:20:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.2384
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
15.10.2021 23:08:05
18.10.2021 01:09:40
លក់
0.01
1.23708
1.23504
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519642171
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 23:08:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23708
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 01:09:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
15.10.2021 19:31:44
15.10.2021 23:08:03
លក់
0.04
1.23959
1.23729
ចំណេញ
0.07 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519636221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 19:31:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 23:08:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.23729
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
15.10.2021 15:23:32
15.10.2021 23:08:03
លក់
0.02
1.23659
1.23729
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519618568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 15:23:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23659
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 23:08:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.23729
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.10.2021 10:16:30
15.10.2021 23:08:03
លក់
0.01
1.23357
1.23729
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519589983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:16:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 23:08:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23729
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
15.10.2021 15:30:32
15.10.2021 19:31:44
ទិញ
0.01
1.23767
1.23959
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519619671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 15:30:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23767
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 19:31:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
15.10.2021 10:07:09
15.10.2021 17:50:08
ទិញ
0.01
0.74364
0.74223
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1519588226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:07:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:50:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.10.2021 15:55:43
15.10.2021 17:50:08
ទិញ
0.02
0.74063
0.74223
ចំណេញ
0.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1519622128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 15:55:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:50:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.74223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.10.2021 03:30:01
15.10.2021 15:30:32
ទិញ
0.02
1.24301
1.23727
ចំណេញ
-0.09 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519493189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 03:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24301
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 15:30:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.23727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
14.10.2021 10:00:17
15.10.2021 15:30:32
ទិញ
0.04
1.23991
1.23727
ចំណេញ
-0.09 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519511781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:00:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 15:30:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.23727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
15.10.2021 10:16:29
15.10.2021 15:30:32
ទិញ
0.13
1.23387
1.23727
ចំណេញ
0.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519589968
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:16:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 15:30:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.23727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
13.10.2021 15:36:08
15.10.2021 15:30:32
ទិញ
0.01
1.24601
1.23727
ចំណេញ
-0.07 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519446108
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:36:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24601
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 15:30:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
14.10.2021 16:42:47
15.10.2021 15:30:32
ទិញ
0.07
1.2369
1.23727
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519544792
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 16:42:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 15:30:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.23727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
15.10.2021 08:18:04
15.10.2021 10:33:06
ទិញ
0.01
132.376
132.569
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519580704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 08:18:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:33:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
132.569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.10.2021 16:52:14
15.10.2021 10:16:29
លក់
0.01
1.23585
1.23386
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519545674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 16:52:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23585
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:16:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.10.2021 11:17:40
15.10.2021 10:07:09
ទិញ
0.01
0.74141
0.74341
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1519519006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:17:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:07:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
15.10.2021 04:42:37
15.10.2021 08:18:04
ទិញ
0.01
132.141
132.341
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519570664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 04:42:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 08:18:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
132.341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.10.2021 16:41:48
15.10.2021 06:07:16
ទិញ
0.02
1.15939
1.16089
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519544619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 16:41:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15939
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 06:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.16089
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.10.2021 12:18:08
15.10.2021 06:07:16
ទិញ
0.01
1.16239
1.16089
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519525831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 12:18:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16239
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 06:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16089
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
15.10.2021 01:26:13
15.10.2021 04:42:37
ទិញ
0.01
131.913
132.113
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519563678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 01:26:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.913
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 04:42:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
132.113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.10.2021 06:46:02
15.10.2021 01:26:13
ទិញ
0.01
131.677
131.878
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519502607
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 06:46:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 01:26:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.878
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.10.2021 12:12:31
14.10.2021 16:52:14
លក់
0.01
1.23805
1.23607
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519525342
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 12:12:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:52:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23607
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.10.2021 03:15:19
14.10.2021 12:18:08
ទិញ
0.01
1.1602
1.16212
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519491826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 03:15:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 12:18:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16212
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.10.2021 09:33:06
14.10.2021 12:12:31
លក់
0.01
1.24031
1.23831
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519509171
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 09:33:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24031
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 12:12:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23831
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.10.2021 03:15:27
14.10.2021 11:17:39
ទិញ
0.01
0.7392
0.7412
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1519491868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 03:15:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 11:17:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7412
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.10.2021 03:30:03
14.10.2021 09:33:06
លក់
0.01
1.24254
1.24054
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519493258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 03:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 09:33:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.10.2021 20:45:03
14.10.2021 06:46:02
ទិញ
0.01
131.449
131.649
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519478330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 20:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.449
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 06:46:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.10.2021 16:33:55
14.10.2021 03:30:02
លក់
0.01
1.24481
1.24283
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519456543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:33:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24481
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:30:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24283
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.10.2021 17:29:35
14.10.2021 03:15:26
ទិញ
0.01
0.737
0.739
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1519463766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:29:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:15:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.10.2021 18:06:42
14.10.2021 03:15:18
ទិញ
0.01
1.15791
1.15989
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519468710
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 18:06:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15791
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:15:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15989
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.10.2021 17:57:51
13.10.2021 20:45:03
ទិញ
0.01
131.221
131.42
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519467396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:57:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 20:45:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.10.2021 05:21:56
13.10.2021 18:06:41
ទិញ
0.01
1.15568
1.15768
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519414470
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 05:21:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 18:06:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15768
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.10.2021 17:50:35
13.10.2021 17:57:50
ទិញ
0.02
131.028
131.188
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519466731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:50:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 17:57:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
131.188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.10.2021 13:01:09
13.10.2021 17:57:50
ទិញ
0.01
131.329
131.188
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519435096
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 13:01:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.329
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 17:57:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
13.10.2021 16:23:38
13.10.2021 17:29:34
ទិញ
0.01
0.73482
0.73679
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1519453696
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:23:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73482
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 17:29:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73679
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.10.2021 15:50:10
13.10.2021 16:33:55
លក់
0.02
1.24664
1.24504
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519448774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:50:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 16:33:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.10.2021 11:44:40
13.10.2021 16:33:55
លក់
0.01
1.24362
1.24504
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519430639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 11:44:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 16:33:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
13.10.2021 15:57:12
13.10.2021 16:23:38
ទិញ
0.02
0.73304
0.73454
ចំណេញ
0.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1519449483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:57:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 16:23:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.10.2021 11:32:44
13.10.2021 16:23:38
ទិញ
0.01
0.73603
0.73454
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1519429311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 11:32:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 16:23:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
12.10.2021 17:19:12
13.10.2021 15:57:21
លក់
0.01
0.73493
0.73292
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1519380735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 17:19:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73493
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73292
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.10.2021 11:19:23
13.10.2021 15:36:07
ទិញ
0.02
1.24417
1.24577
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519427900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 11:19:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24417
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:36:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
12.10.2021 20:26:03
13.10.2021 15:36:07
ទិញ
0.01
1.24736
1.24577
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1519394382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 20:26:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:36:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
13.10.2021 13:15:47
13.10.2021 15:32:42
លក់
0.02
1.15638
1.15488
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519436636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 13:15:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15638
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:32:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.15488
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
12.10.2021 15:40:13
13.10.2021 15:32:42
លក់
0.01
1.15338
1.15488
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519368188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:40:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:32:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15488
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD