22.07.2021 18:00:00
23.07.2021 18:02:30
លក់
0.01
1.25712
1.25854
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513457256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 18:02:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25854
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
23.07.2021 17:14:51
23.07.2021 18:02:30
លក់
0.02
1.26014
1.25854
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513554272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 17:14:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 18:02:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25854
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.07.2021 17:00:01
23.07.2021 17:14:46
ទិញ
0.01
1.25808
1.2601
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513443155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 17:14:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2601
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.07.2021 06:43:34
23.07.2021 15:06:24
ទិញ
0.02
129.847
130.092
ចំណេញ
0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513502993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 06:43:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.847
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:06:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
130.092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
22.07.2021 17:00:01
23.07.2021 06:43:34
ទិញ
0.01
130.2
129.818
ចំណេញ
-0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513443198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 06:43:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
22.07.2021 17:41:09
23.07.2021 06:43:34
ទិញ
0.02
129.9
129.818
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513453558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 17:41:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 06:43:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.07.2021 18:39:39
23.07.2021 06:43:34
ទិញ
0.04
129.588
129.818
ចំណេញ
0.08 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513467490
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 18:39:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 06:43:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
23.07.2021 00:59:24
23.07.2021 03:25:12
ទិញ
0.02
0.73706
0.73866
ចំណេញ
0.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1513490564
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 00:59:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73706
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 03:25:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.07.2021 00:59:00
23.07.2021 03:25:12
ទិញ
0.01
0.74021
0.73866
ចំណេញ
-0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1513490243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 00:59:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 03:25:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
22.07.2021 20:11:24
23.07.2021 00:58:57
ទិញ
0.01
0.73769
0.73969
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1513478204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 20:11:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73769
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 00:58:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 18:39:19
22.07.2021 20:11:23
ទិញ
0.02
0.73595
0.73745
ចំណេញ
0.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1513467160
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 18:39:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73595
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 20:11:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73745
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.07.2021 16:09:58
22.07.2021 20:11:23
ទិញ
0.01
0.73895
0.73745
ចំណេញ
-0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1513429384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:09:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 20:11:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73745
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
22.07.2021 17:12:22
22.07.2021 19:26:23
លក់
0.01
1.17828
1.17628
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513447806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 17:12:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:26:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17628
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 18:00:00
22.07.2021 18:34:28
លក់
0.01
129.859
129.659
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513457245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.859
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:34:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.659
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 15:07:02
22.07.2021 17:44:20
លក់
0.01
129.746
129.892
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513418734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 15:07:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:44:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.07.2021 16:10:11
22.07.2021 17:44:20
លក់
0.02
130.052
129.892
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513430000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:10:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.052
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:44:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.07.2021 16:25:46
22.07.2021 17:37:50
លក់
0.01
1.25327
1.25704
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513434642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:25:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:37:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
22.07.2021 17:16:09
22.07.2021 17:37:50
លក់
0.04
1.25934
1.25704
ចំណេញ
0.07 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513449082
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 17:16:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:37:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.25704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
22.07.2021 16:35:01
22.07.2021 17:37:50
លក់
0.02
1.25631
1.25704
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513436637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:37:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.07.2021 17:09:00
22.07.2021 17:12:20
លក់
0.01
1.18056
1.17856
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513445763
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 17:09:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:12:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17856
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 16:15:37
22.07.2021 17:08:59
លក់
0.02
1.18235
1.18075
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513431678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:15:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18235
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:08:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.07.2021 14:54:59
22.07.2021 17:08:59
លក់
0.01
1.1792
1.18075
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513414209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:54:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:08:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
22.07.2021 16:33:27
22.07.2021 16:37:17
ទិញ
0.01
1.25575
1.25774
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513436201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:33:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:37:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25774
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 16:17:50
22.07.2021 16:33:26
ទិញ
0.02
1.25386
1.25546
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513432545
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:17:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:33:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25546
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.07.2021 15:39:37
22.07.2021 16:33:26
ទិញ
0.01
1.25688
1.25546
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513423350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 15:39:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:33:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25546
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.07.2021 12:36:43
22.07.2021 16:25:46
លក់
0.01
1.25551
1.25352
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513400184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 12:36:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:25:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25352
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 16:01:12
22.07.2021 16:15:01
ទិញ
0.01
129.95
130.142
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513428055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:01:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:15:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 09:20:52
22.07.2021 16:09:58
ទិញ
0.01
0.73672
0.73872
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1513376414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 09:20:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73672
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:09:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.07.2021 17:26:39
22.07.2021 16:09:49
ទិញ
0.01
1.17934
1.18133
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513321966
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:26:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:09:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 15:07:22
22.07.2021 16:01:12
ទិញ
0.02
129.763
129.913
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513418803
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 15:07:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.07.2021 10:15:37
22.07.2021 16:01:12
ទិញ
0.01
130.063
129.913
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513383290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 10:15:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.07.2021 03:43:36
22.07.2021 15:39:37
ទិញ
0.01
1.25799
1.25658
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513359127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 03:43:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 15:39:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.07.2021 13:58:46
22.07.2021 15:39:37
ទិញ
0.02
1.25498
1.25658
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513407058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 13:58:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 15:39:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
21.07.2021 17:26:42
22.07.2021 15:07:02
លក់
0.07
130.066
129.776
ចំណេញ
0.18 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513321981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:26:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.066
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 15:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
129.776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
21.07.2021 09:28:00
22.07.2021 15:07:02
លក់
0.01
129.163
129.776
ចំណេញ
-0.06 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513266789
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 09:28:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 15:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
21.07.2021 16:03:16
22.07.2021 15:07:02
លក់
0.04
129.763
129.776
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513308291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:03:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 15:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.07.2021 10:50:15
22.07.2021 15:07:02
លក់
0.02
129.46
129.776
ចំណេញ
-0.06 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513276318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:50:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 15:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
22.07.2021 11:13:16
22.07.2021 14:54:58
លក់
0.01
1.178
1.17941
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513391640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 11:13:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.178
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 14:54:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.07.2021 14:48:25
22.07.2021 14:54:58
លក់
0.02
1.18101
1.17941
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513412622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:48:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 14:54:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.07.2021 03:06:26
22.07.2021 12:36:42
លក់
0.02
1.25724
1.25574
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513357136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 03:06:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 12:36:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25574
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.07.2021 18:41:32
22.07.2021 12:36:42
លក់
0.01
1.25426
1.25574
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513334255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 18:41:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 12:36:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25574
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
21.07.2021 18:23:53
22.07.2021 11:13:15
លក់
0.02
1.17973
1.17823
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513331078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 18:23:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:13:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
20.07.2021 15:19:14
22.07.2021 11:13:15
លក់
0.01
1.17674
1.17823
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513185480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 15:19:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:13:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
21.07.2021 22:13:06
22.07.2021 10:15:37
ទិញ
0.01
130.18
130.037
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513345240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 22:13:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:15:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.037
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.07.2021 04:09:51
22.07.2021 10:15:37
ទិញ
0.02
129.877
130.037
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513360306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 04:09:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:15:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
130.037
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
21.07.2021 17:44:29
22.07.2021 09:20:52
ទិញ
0.01
0.73447
0.73647
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1513325418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:44:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 09:20:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.07.2021 18:46:03
22.07.2021 03:43:35
ទិញ
0.41
1.25388
1.25778
ចំណេញ
1.27 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513334857
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 18:46:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25388
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 03:43:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
ចេញ
1.25778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.27 USD
21.07.2021 16:19:45
22.07.2021 03:43:35
ទិញ
0.04
1.26589
1.25778
ចំណេញ
-0.26 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513309774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:19:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26589
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 03:43:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.25778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.26 USD
21.07.2021 09:03:49
22.07.2021 03:43:35
ទិញ
0.01
1.2719
1.25778
ចំណេញ
-0.11 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513262701
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 09:03:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 03:43:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.11 USD
21.07.2021 17:07:46
22.07.2021 03:43:35
ទិញ
0.07
1.26289
1.25778
ចំណេញ
-0.28 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1513319981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:07:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 03:43:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.25778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.28 USD