24.09.2021 19:08:16
24.09.2021 23:24:51
លក់
0.01
1.26647
1.26447
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518252773
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 19:08:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26647
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 23:24:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
24.09.2021 03:04:53
24.09.2021 23:23:47
ទិញ
0.01
129.604
129.804
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1518178862
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 03:04:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.604
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 23:23:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
24.09.2021 12:56:28
24.09.2021 19:10:29
ទិញ
0.02
0.72673
0.72604
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518212828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 12:56:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 19:10:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.72604
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
24.09.2021 16:09:08
24.09.2021 19:10:29
ទិញ
0.04
0.72374
0.72604
ចំណេញ
0.09 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518234659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:09:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 19:10:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.72604
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
23.09.2021 15:59:42
24.09.2021 19:10:29
ទិញ
0.01
0.72973
0.72604
ចំណេញ
-0.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518132055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 15:59:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 19:10:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72604
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
24.09.2021 16:34:13
24.09.2021 19:08:16
លក់
0.01
1.26871
1.2667
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518238157
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:34:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26871
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 19:08:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2667
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 19:15:43
24.09.2021 16:34:13
លក់
0.01
1.26519
1.26892
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518159550
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 19:15:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26519
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 16:34:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
24.09.2021 10:04:17
24.09.2021 16:34:13
លក់
0.02
1.26821
1.26892
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518200400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 10:04:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26821
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 16:34:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
24.09.2021 15:19:46
24.09.2021 16:34:13
លក់
0.04
1.27122
1.26892
ចំណេញ
0.07 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518227467
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 15:19:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 16:34:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
24.09.2021 14:53:02
24.09.2021 15:34:38
ទិញ
0.01
1.2704
1.2724
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518224896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:53:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 15:34:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
24.09.2021 10:02:03
24.09.2021 14:53:02
ទិញ
0.01
1.26814
1.27014
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518200189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 10:02:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 14:53:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 16:44:37
24.09.2021 14:41:09
លក់
0.02
1.17342
1.17182
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1518140722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:44:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17342
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 14:41:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.09.2021 21:45:32
24.09.2021 14:41:09
លក់
0.01
1.1704
1.17182
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1518022473
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:45:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 14:41:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
24.09.2021 11:07:45
24.09.2021 14:16:11
លក់
0.01
0.72718
0.72519
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518205227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 11:07:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 14:16:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.09.2021 22:00:06
24.09.2021 11:07:44
លក់
0.01
0.72372
0.72741
ចំណេញ
-0.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518028647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 11:07:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
23.09.2021 11:21:21
24.09.2021 11:07:44
លក់
0.02
0.7267
0.72741
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518094603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 11:21:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7267
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 11:07:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.72741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
23.09.2021 16:40:22
24.09.2021 11:07:44
លក់
0.04
0.72971
0.72741
ចំណេញ
0.09 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518139677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:40:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72971
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 11:07:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.72741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
23.09.2021 03:22:58
24.09.2021 10:02:03
ទិញ
0.01
1.2793
1.26789
ចំណេញ
-0.09 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518049732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 03:22:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2793
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 10:02:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
23.09.2021 16:43:45
24.09.2021 10:02:03
ទិញ
0.23
1.26419
1.26789
ចំណេញ
0.67 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518140538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:43:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26419
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 10:02:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
ចេញ
1.26789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.67 USD
23.09.2021 11:15:01
24.09.2021 10:02:03
ទិញ
0.13
1.26725
1.26789
ចំណេញ
0.07 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518092699
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 11:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 10:02:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.26789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
23.09.2021 10:32:41
24.09.2021 10:02:03
ទិញ
0.07
1.27025
1.26789
ចំណេញ
-0.13 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518085340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:32:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27025
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 10:02:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.26789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
23.09.2021 06:24:02
24.09.2021 10:02:03
ទិញ
0.02
1.27629
1.26789
ចំណេញ
-0.13 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518061495
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 06:24:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 10:02:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
23.09.2021 09:40:46
24.09.2021 10:02:03
ទិញ
0.04
1.27328
1.26789
ចំណេញ
-0.17 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518075119
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 09:40:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27328
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 10:02:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.17 USD
23.09.2021 17:11:36
24.09.2021 03:04:53
ទិញ
0.01
129.374
129.574
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1518147130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 17:11:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 03:04:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.574
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 16:43:46
23.09.2021 19:15:42
លក់
0.01
1.26394
1.26544
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518140556
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:43:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 19:15:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26544
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
23.09.2021 18:25:31
23.09.2021 19:15:42
លក់
0.02
1.26694
1.26544
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518156070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 18:25:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26694
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 19:15:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26544
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 15:55:04
23.09.2021 17:11:35
ទិញ
0.01
129.147
129.347
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1518131458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 15:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.147
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:11:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 10:08:31
23.09.2021 17:03:20
ទិញ
0.01
1.1724
1.1744
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1518078615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:08:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:03:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 11:26:33
23.09.2021 16:43:45
លក់
0.01
1.26618
1.26418
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518095007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 11:26:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26618
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 16:43:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26418
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 11:31:51
23.09.2021 15:59:42
ទិញ
0.01
0.7275
0.72951
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518097992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 11:31:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7275
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 15:59:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72951
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 14:47:56
23.09.2021 15:55:04
ទិញ
0.01
128.918
129.118
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1518123930
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:47:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.918
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 15:55:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 12:13:25
23.09.2021 14:47:55
ទិញ
0.01
129.039
128.89
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1518102065
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 12:13:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:47:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
128.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
23.09.2021 13:12:04
23.09.2021 14:47:55
ទិញ
0.02
128.74
128.89
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1518108330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 13:12:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:47:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
128.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.09.2021 10:05:22
23.09.2021 12:13:24
ទិញ
0.01
128.811
129.011
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1518078264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:05:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.811
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 12:13:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.011
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 09:36:20
23.09.2021 11:31:51
ទិញ
0.01
0.72527
0.72729
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518074657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 09:36:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 11:31:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72729
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 10:35:37
23.09.2021 11:26:32
លក់
0.01
1.26836
1.26645
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518086438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:35:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 11:26:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26645
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 10:10:04
23.09.2021 10:35:36
លក់
0.01
1.27063
1.2687
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518079185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:10:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 10:35:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2687
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 09:42:34
23.09.2021 10:10:04
លក់
0.01
1.27291
1.27094
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518075323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 09:42:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 10:10:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.09.2021 10:32:05
23.09.2021 10:08:31
ទិញ
0.01
1.17368
1.17219
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517957665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 10:32:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17368
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 10:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17219
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.09.2021 21:45:10
23.09.2021 10:08:31
ទិញ
0.02
1.17069
1.17219
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1518022119
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:45:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 10:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17219
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.09.2021 06:13:15
23.09.2021 10:05:18
ទិញ
0.01
128.584
128.784
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1518061101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 06:13:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 10:05:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
128.784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.09.2021 06:55:06
23.09.2021 09:42:33
លក់
0.01
1.27518
1.27317
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518064679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 06:55:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:42:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.09.2021 21:40:17
23.09.2021 09:36:20
ទិញ
0.02
0.72576
0.72506
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518019285
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:40:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.72506
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.09.2021 21:05:10
23.09.2021 09:36:20
ទិញ
0.01
0.72878
0.72506
ចំណេញ
-0.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518008585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:05:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72506
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
23.09.2021 05:47:23
23.09.2021 09:36:20
ទិញ
0.04
0.72276
0.72506
ចំណេញ
0.09 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1518058830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:47:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 09:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.72506
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
23.09.2021 05:00:56
23.09.2021 06:55:05
លក់
0.01
1.27732
1.27542
ចំណេញ
0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518054975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:00:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27732
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 06:55:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27542
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
22.09.2021 22:06:12
23.09.2021 06:13:14
ទិញ
0.02
128.404
128.554
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1518030530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:06:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.404
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 06:13:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
128.554
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.09.2021 17:20:04
23.09.2021 06:13:14
ទិញ
0.01
128.703
128.554
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517987974
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 17:20:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.703
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 06:13:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
128.554
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
23.09.2021 03:32:30
23.09.2021 05:00:56
លក់
0.02
1.27912
1.27762
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518050530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 03:32:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 05:00:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.09.2021 23:00:00
23.09.2021 05:00:56
លក់
0.01
1.27614
1.27762
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1518038261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 23:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 05:00:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD