14.06.2021 16:01:53
14.06.2021 16:56:07
ទិញ
0.01
133.046
133.249
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509956460
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 16:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.046
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:56:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.06.2021 17:25:59
14.06.2021 16:06:08
លក់
0.04
1.21422
1.21432
ចំណេញ
0.00 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509840088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:25:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:06:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
11.06.2021 09:07:46
14.06.2021 16:06:08
លក់
0.01
1.2082
1.21432
ចំណេញ
-0.05 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509758643
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 09:07:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2082
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:06:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
11.06.2021 20:09:53
14.06.2021 16:06:08
លក់
0.07
1.21722
1.21432
ចំណេញ
0.17 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509864815
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 20:09:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:06:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.21432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
11.06.2021 15:08:07
14.06.2021 16:06:08
លក់
0.02
1.21117
1.21432
ចំណេញ
-0.05 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509811820
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 15:08:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:06:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
11.06.2021 18:47:47
14.06.2021 16:01:53
ទិញ
0.04
132.791
133.021
ចំណេញ
0.08 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509857065
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:47:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.791
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:01:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
133.021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
11.06.2021 13:09:33
14.06.2021 16:01:53
ទិញ
0.02
133.091
133.021
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509792273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 13:09:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.091
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:01:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
133.021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
11.06.2021 09:08:22
14.06.2021 16:01:53
ទិញ
0.01
133.391
133.021
ចំណេញ
-0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509758691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 09:08:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 16:01:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
11.06.2021 14:03:07
11.06.2021 19:27:02
លក់
0.01
132.946
132.747
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509798471
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:03:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
132.946
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:27:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
132.747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.06.2021 17:26:01
11.06.2021 19:11:50
ទិញ
0.01
1.21447
1.21648
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509840111
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:26:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:11:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21648
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.06.2021 16:49:46
11.06.2021 18:17:13
លក់
0.01
0.77132
0.76932
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509831293
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 16:49:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:17:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.06.2021 16:43:22
11.06.2021 17:26:00
ទិញ
0.01
1.21226
1.21426
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509828534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 16:43:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21226
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:26:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.06.2021 14:30:28
11.06.2021 16:51:24
លក់
0.01
1.2135
1.21151
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509803409
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:30:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 16:51:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.06.2021 14:55:59
11.06.2021 16:49:46
លក់
0.01
0.77353
0.77153
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509808681
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:55:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77353
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 16:49:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77153
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.06.2021 12:30:53
11.06.2021 16:43:21
ទិញ
0.01
1.21001
1.21202
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509786116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 12:30:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 16:43:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21202
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.06.2021 10:21:03
11.06.2021 14:55:58
លក់
0.13
0.77713
0.77373
ចំណេញ
0.44 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509767329
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:21:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77713
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:55:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
0.77373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
04.06.2021 18:20:45
11.06.2021 14:55:58
លក់
0.07
0.7741
0.77373
ចំណេញ
0.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509217408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 18:20:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:55:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.77373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
04.06.2021 15:55:44
11.06.2021 14:55:58
លក់
0.04
0.7711
0.77373
ចំណេញ
-0.11 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509189866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 15:55:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7711
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:55:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.77373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.11 USD
04.06.2021 15:31:32
11.06.2021 14:55:57
លក់
0.02
0.76812
0.77373
ចំណេញ
-0.11 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509175074
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 15:31:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:55:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.77373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.11 USD
03.06.2021 20:09:12
11.06.2021 14:55:57
លក់
0.01
0.76452
0.77373
ចំណេញ
-0.09 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509107405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 20:09:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:55:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
11.06.2021 12:30:32
11.06.2021 14:30:24
លក់
0.01
1.21557
1.21362
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509785984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 12:30:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21557
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:30:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21362
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.06.2021 19:13:10
11.06.2021 14:03:06
លក់
0.01
133.175
132.976
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509717748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 19:13:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:03:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
132.976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.06.2021 19:13:18
11.06.2021 12:30:52
ទិញ
0.01
1.21131
1.20981
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509717769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 19:13:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 12:30:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20981
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
11.06.2021 09:08:44
11.06.2021 12:30:52
ទិញ
0.02
1.20831
1.20981
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509758802
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 09:08:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20831
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 12:30:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20981
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.06.2021 16:29:27
11.06.2021 12:30:27
លក់
0.01
1.21447
1.21588
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509682664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:29:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 12:30:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21588
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
10.06.2021 16:46:10
11.06.2021 12:30:27
លក់
0.02
1.21748
1.21588
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509690859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:46:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 12:30:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21588
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
10.06.2021 15:40:12
11.06.2021 10:13:15
ទិញ
0.01
0.77486
0.77683
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509658811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:40:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77486
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 10:13:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77683
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.06.2021 16:48:30
11.06.2021 09:08:21
ទិញ
0.01
133.51
133.365
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509691845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:48:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 09:08:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.365
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
10.06.2021 19:12:10
11.06.2021 09:08:21
ទិញ
0.02
133.205
133.365
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509717687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 19:12:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.205
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 09:08:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
133.365
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
10.06.2021 17:54:42
11.06.2021 09:07:45
លក់
0.02
1.21003
1.20843
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509707544
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:54:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 09:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20843
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
10.06.2021 17:25:56
11.06.2021 09:07:45
លក់
0.01
1.20699
1.20843
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509702349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:25:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 09:07:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20843
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
10.06.2021 17:41:17
10.06.2021 19:13:18
ទិញ
0.01
1.20902
1.21107
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509705200
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:41:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20902
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 19:13:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.06.2021 16:27:10
10.06.2021 19:13:10
លក់
0.01
133.403
133.202
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509680835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:27:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.403
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 19:13:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.202
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.06.2021 16:26:33
10.06.2021 17:41:16
ទិញ
0.01
1.21043
1.20896
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509680311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:26:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 17:41:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20896
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
10.06.2021 17:20:42
10.06.2021 17:41:16
ទិញ
0.02
1.20736
1.20896
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509701102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:20:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 17:41:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20896
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
10.06.2021 17:00:01
10.06.2021 17:25:55
លក់
0.01
1.20918
1.20718
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509694962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20918
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 17:25:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.06.2021 15:45:35
10.06.2021 16:48:29
ទិញ
0.01
133.634
133.484
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509663859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:45:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.634
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:48:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.484
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
10.06.2021 16:29:00
10.06.2021 16:48:29
ទិញ
0.02
133.334
133.484
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509682204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:29:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.334
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:48:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
133.484
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
10.06.2021 15:54:25
10.06.2021 16:46:11
លក់
0.01
1.20822
1.20963
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509669081
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:54:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:46:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20963
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
10.06.2021 16:29:04
10.06.2021 16:46:11
លក់
0.02
1.21123
1.20963
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509682273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:29:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:46:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20963
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
10.06.2021 16:28:09
10.06.2021 16:46:08
ទិញ
0.04
1.21525
1.21755
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509681453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:28:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21525
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:46:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.21755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
09.06.2021 16:23:17
10.06.2021 16:46:07
ទិញ
0.01
1.22126
1.21755
ចំណេញ
-0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509539663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 16:23:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:46:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
09.06.2021 17:56:46
10.06.2021 16:46:07
ទិញ
0.02
1.21825
1.21755
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509559992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:56:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21825
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:46:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
10.06.2021 16:11:09
10.06.2021 16:27:50
លក់
0.01
1.21737
1.21537
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509675737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:11:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:27:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.06.2021 15:31:27
10.06.2021 16:27:08
លក់
0.02
133.347
133.427
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509652029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:31:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:27:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
133.427
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
10.06.2021 10:37:21
10.06.2021 16:27:08
លក់
0.01
133.117
133.427
ចំណេញ
-0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509617497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 10:37:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:27:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.427
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
10.06.2021 15:48:11
10.06.2021 16:27:08
លក់
0.04
133.647
133.427
ចំណេញ
0.08 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1509666162
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:48:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.647
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:27:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
133.427
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
10.06.2021 15:49:52
10.06.2021 16:26:31
ទិញ
0.02
1.20872
1.21022
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509667002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:49:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20872
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:26:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
09.06.2021 19:26:03
10.06.2021 16:26:31
ទិញ
0.01
1.21166
1.21022
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509568717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 19:26:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:26:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
10.06.2021 07:38:44
10.06.2021 16:11:06
លក់
0.01
1.2162
1.21764
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509598721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 07:38:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2162
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 16:11:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD