14.06.2021 07:41:48
15.06.2021 12:42:46
លក់
0.01
0.71446
0.71336
ចំណេញ
1.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160356547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 07:41:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71446
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 12:42:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71336
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.00 USD
03.06.2021 23:32:44
11.06.2021 17:18:22
លក់
0.01
0.71446
0.71294
ចំណេញ
1.42 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160158000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 23:32:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71446
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:18:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71294
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.42 USD
04.06.2021 15:30:08
11.06.2021 17:18:20
លក់
0.01
0.71652
0.71298
ចំណេញ
3.44 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160173060
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 15:30:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 17:18:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71298
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.44 USD
07.06.2021 10:51:51
09.06.2021 17:46:54
លក់
0.01
0.72057
0.71748
ចំណេញ
2.99 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160198786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 10:51:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 17:46:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.99 USD
04.05.2021 21:12:43
03.06.2021 20:33:12
លក់
0.01
0.71442
0.71299
ចំណេញ
1.33 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159440925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 21:12:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 20:33:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.33 USD
03.06.2021 18:07:42
03.06.2021 20:33:10
លក់
0.01
0.71642
0.71298
ចំណេញ
3.34 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160153268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 18:07:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71642
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 20:33:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71298
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.34 USD
03.06.2021 16:56:13
03.06.2021 17:19:54
លក់
0.01
0.71654
0.7156
ចំណេញ
0.84 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160149684
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:56:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71654
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 17:19:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.84 USD
24.05.2021 11:38:42
03.06.2021 17:15:37
លក់
0.01
0.71605
0.7159
ចំណេញ
0.05 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159868876
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 11:38:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71605
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 17:15:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.05 USD
03.06.2021 16:28:57
03.06.2021 16:56:12
លក់
0.01
0.71793
0.7166
ចំណេញ
1.23 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160146610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:28:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71793
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 16:56:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7166
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.23 USD
02.06.2021 13:28:40
03.06.2021 16:28:45
លក់
0.01
0.72203
0.71786
ចំណេញ
4.07 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160102561
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 13:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 16:28:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.07 USD
24.05.2021 16:11:11
03.06.2021 16:04:34
លក់
0.01
0.71966
0.71847
ចំណេញ
1.09 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159876841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 16:11:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 16:04:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71847
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.09 USD
01.06.2021 20:15:07
02.06.2021 13:28:40
លក់
0.01
0.72533
0.72207
ចំណេញ
3.16 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160081178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 20:15:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72533
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 13:28:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72207
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.16 USD
28.05.2021 10:38:17
02.06.2021 09:34:14
លក់
0.01
0.72461
0.72345
ចំណេញ
1.06 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159993232
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 10:38:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 09:34:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.06 USD
26.05.2021 16:09:33
28.05.2021 10:38:13
លក់
0.01
0.72896
0.72465
ចំណេញ
4.21 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159939451
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 16:09:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 10:38:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72465
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.21 USD
24.05.2021 09:18:18
24.05.2021 11:38:38
លក់
0.01
0.71745
0.71613
ចំណេញ
1.22 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159865149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 09:18:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 11:38:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71613
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.22 USD
21.05.2021 11:32:36
21.05.2021 21:51:37
លក់
0.01
0.71792
0.71643
ចំណេញ
1.39 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159835281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 11:32:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2021 21:51:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.39 USD
21.05.2021 02:10:37
21.05.2021 05:46:10
លក់
0.01
0.71963
0.71845
ចំណេញ
1.08 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159826637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 02:10:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2021 05:46:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.08 USD
20.05.2021 17:42:36
20.05.2021 19:49:33
លក់
0.01
0.721
0.71984
ចំណេញ
1.06 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159820135
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 17:42:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2021 19:49:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.06 USD
19.05.2021 14:38:21
19.05.2021 16:59:05
ទិញ
0.01
0.7739
0.7758
ចំណេញ
1.80 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159780983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 14:38:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7739
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 16:59:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.80 USD
17.05.2021 16:35:44
19.05.2021 14:29:08
លក់
0.01
0.71974
0.71805
ចំណេញ
1.59 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159725466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 16:35:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71974
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 14:29:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.59 USD
19.05.2021 06:36:08
19.05.2021 11:05:31
លក់
0.01
0.72357
0.72111
ចំណេញ
2.36 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159768431
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 06:36:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 11:05:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72111
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.36 USD
18.05.2021 21:32:20
19.05.2021 05:05:20
លក់
0.01
0.72522
0.72312
ចំណេញ
2.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159763354
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 21:32:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72522
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 05:05:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72312
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.00 USD
17.05.2021 07:44:43
17.05.2021 16:35:40
លក់
0.01
0.72168
0.71982
ចំណេញ
1.76 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159710095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 07:44:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 16:35:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71982
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.76 USD
17.05.2021 04:44:16
17.05.2021 07:44:31
លក់
0.01
0.72297
0.72174
ចំណេញ
1.13 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159707423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 04:44:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72297
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 07:44:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72174
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.13 USD
06.05.2021 05:55:04
12.05.2021 18:01:30
លក់
0.01
0.71876
0.71765
ចំណេញ
1.01 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159486873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 18:01:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71765
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.01 USD
07.05.2021 13:17:32
12.05.2021 18:01:24
លក់
0.01
0.72193
0.71767
ចំណេញ
4.16 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159528605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 13:17:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 18:01:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.16 USD
06.05.2021 23:37:58
07.05.2021 13:17:27
លក់
0.01
0.72376
0.72197
ចំណេញ
1.69 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159517050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 23:37:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 13:17:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72197
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.69 USD
05.05.2021 19:54:02
06.05.2021 05:53:44
លក់
0.01
0.7207
0.71864
ចំណេញ
1.96 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159480539
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 19:54:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:53:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.96 USD
04.05.2021 18:21:29
04.05.2021 18:39:48
ទិញ
0.01
0.71309
0.71349
ចំណេញ
0.30 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159435250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:21:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:39:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
04.05.2021 18:16:25
04.05.2021 18:19:14
ទិញ
0.01
0.71288
0.7138
ចំណេញ
0.82 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159434811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:16:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:19:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.82 USD
04.05.2021 16:34:45
04.05.2021 18:16:21
លក់
0.01
0.71448
0.71278
ចំណេញ
1.60 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159429493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 16:34:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71448
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:16:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.60 USD
04.05.2021 14:52:25
04.05.2021 17:21:51
ទិញ
0.01
0.71247
0.71525
ចំណេញ
2.68 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159425523
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 14:52:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71247
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:21:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.68 USD
04.05.2021 12:21:17
04.05.2021 17:21:48
ទិញ
0.01
0.71367
0.71525
ចំណេញ
1.48 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159404832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 12:21:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:21:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.48 USD
04.05.2021 11:58:35
04.05.2021 17:21:46
ទិញ
0.01
0.71456
0.71524
ចំណេញ
0.58 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159399053
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:58:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71456
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:21:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.58 USD
04.05.2021 12:21:18
04.05.2021 14:52:19
លក់
0.01
0.71359
0.71247
ចំណេញ
1.02 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159404834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 12:21:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 14:52:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.02 USD
14.04.2021 19:13:29
04.05.2021 12:21:14
លក់
0.01
0.71443
0.71367
ចំណេញ
0.66 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#158928607
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 19:13:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 12:21:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71367
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.66 USD
04.05.2021 10:44:45
04.05.2021 11:07:00
ទិញ
0.01
0.71483
0.71547
ចំណេញ
0.54 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159381820
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:44:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71483
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 11:07:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71547
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.54 USD
03.05.2021 00:00:11
04.05.2021 10:42:37
លក់
0.01
0.7173
0.71476
ចំណេញ
2.44 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159300682
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 00:00:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7173
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 10:42:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.44 USD
30.04.2021 22:07:25
03.05.2021 00:00:07
ទិញ
0.01
0.71581
0.7165
ចំណេញ
0.59 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159292886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 22:07:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 00:00:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.59 USD
22.04.2021 22:46:50
30.04.2021 22:06:48
លក់
0.01
0.71666
0.71582
ចំណេញ
0.74 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159097035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 22:46:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 22:06:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71582
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.74 USD
28.04.2021 12:06:06
30.04.2021 17:23:24
លក់
0.01
0.72112
0.71918
ចំណេញ
1.84 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159208033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 12:06:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 17:23:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71918
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.84 USD
29.04.2021 18:05:05
30.04.2021 15:19:54
លក់
0.01
0.72358
0.72203
ចំណេញ
1.45 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159246890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 18:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:19:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.45 USD
29.04.2021 13:49:02
29.04.2021 17:25:37
លក់
0.01
0.72544
0.72284
ចំណេញ
2.50 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159237484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 13:49:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72544
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 17:25:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.50 USD
28.04.2021 21:52:32
29.04.2021 12:24:21
លក់
0.02
0.72579
0.72477
ចំណេញ
1.84 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159221840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 21:52:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 12:24:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.72477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.84 USD
28.04.2021 21:46:49
28.04.2021 21:52:24
លក់
0.01
0.72643
0.7259
ចំណេញ
0.43 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159221685
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 21:46:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72643
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 21:52:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7259
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.43 USD
28.04.2021 05:11:38
28.04.2021 05:35:08
លក់
0.01
0.71995
0.7191
ចំណេញ
0.75 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159199140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 05:11:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 05:35:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7191
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.75 USD
26.04.2021 11:01:40
28.04.2021 04:00:27
លក់
0.01
0.72124
0.71901
ចំណេញ
2.13 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159143459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 11:01:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 04:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71901
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.13 USD
19.04.2021 12:46:18
22.04.2021 22:46:49
លក់
0.01
0.71896
0.71671
ចំណេញ
2.15 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159004292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 12:46:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:46:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71671
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.15 USD
13.04.2021 09:55:02
13.04.2021 15:01:29
លក់
0.01
0.76044
0.75967
ចំណេញ
0.67 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#158877078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 09:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76044
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 15:01:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75967
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.67 USD
13.04.2021 07:05:00
13.04.2021 08:22:08
ទិញ
0.01
1.56426
1.56506
ចំណេញ
0.40 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#158873159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 07:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.56426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 08:22:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.56506
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD