27.03.2020 05:05:32
27.03.2020 06:03:55
លក់
0.01
0.61084
0.61061
ចំណេញ
0.13 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#130086294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2020 05:05:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61084
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2020 06:03:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61061
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.13 USD
27.03.2020 05:04:23
27.03.2020 05:05:26
លក់
0.01
0.61134
0.61089
ចំណេញ
0.35 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#130086233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2020 05:04:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2020 05:05:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61089
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.35 USD
24.03.2020 09:42:08
24.03.2020 11:40:26
លក់
0.01
1.43945
1.44038
ចំណេញ
-0.75 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#129744568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2020 09:42:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.43945
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2020 11:40:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.44038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.75 USD
24.03.2020 08:33:21
24.03.2020 08:47:04
ទិញ
0.01
1.07981
1.08235
ចំណេញ
2.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#129735131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2020 08:33:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2020 08:47:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.44 USD
24.03.2020 08:13:08
24.03.2020 08:33:07
ទិញ
0.01
1.07813
1.07999
ចំណេញ
1.76 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#129733678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2020 08:13:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07813
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2020 08:33:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.76 USD
20.03.2020 06:14:18
20.03.2020 06:48:42
លក់
0.01
0.98041
0.97951
ចំណេញ
0.82 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#129545505
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.03.2020 06:14:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.98041
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.03.2020 06:48:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.97951
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.82 USD
05.03.2020 09:54:29
09.03.2020 12:04:46
ទិញ
0.01
0.95675
0.92699
ចំណេញ
-32.20 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128055989
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 09:54:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-32.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 12:04:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92699
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-32.20 USD
09.03.2020 03:00:49
09.03.2020 12:04:46
ទិញ
0.01
0.93119
0.92699
ចំណេញ
-4.63 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128310613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 03:00:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93119
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 12:04:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92699
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.63 USD
09.03.2020 03:43:04
09.03.2020 12:04:46
លក់
0.01
0.92704
0.92701
ចំណេញ
-0.07 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128316718
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 03:43:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 12:04:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92701
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
09.03.2020 03:43:19
09.03.2020 11:37:23
លក់
0.01
0.92691
0.93041
ចំណេញ
-3.86 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128316765
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 03:43:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92691
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 11:37:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93041
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.86 USD
09.03.2020 04:59:48
09.03.2020 07:56:40
លក់
0.01
0.92972
0.92657
ចំណេញ
3.30 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128327192
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 04:59:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92972
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 07:56:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92657
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.30 USD
03.03.2020 03:04:29
09.03.2020 07:56:33
ទិញ
0.01
0.95958
0.92647
ចំណេញ
-35.84 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127764526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 03:04:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95958
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-35.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 07:56:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-35.84 USD
02.03.2020 11:48:09
09.03.2020 07:56:22
ទិញ
0.01
0.96262
0.92647
ចំណេញ
-39.12 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127678124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2020 11:48:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.96262
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-39.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 07:56:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-39.12 USD
09.03.2020 04:59:39
09.03.2020 07:53:10
លក់
0.01
0.92974
0.92736
ចំណេញ
2.47 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128327184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 04:59:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92974
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 07:53:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.47 USD
09.03.2020 03:42:25
09.03.2020 04:58:10
លក់
0.01
0.92703
0.931
ចំណេញ
-4.36 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128316271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 03:42:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92703
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 04:58:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.931
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.36 USD
09.03.2020 03:42:18
09.03.2020 04:57:50
លក់
0.01
0.9269
0.93107
ចំណេញ
-4.58 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128316215
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 03:42:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9269
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 04:57:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.58 USD
02.03.2020 10:43:11
09.03.2020 03:41:14
ទិញ
0.01
0.96518
0.92759
ចំណេញ
-40.62 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127669634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2020 10:43:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.96518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-40.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 03:41:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-40.62 USD
06.03.2020 14:21:45
09.03.2020 02:46:19
លក់
0.01
0.93614
0.93122
ចំណេញ
5.18 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128227738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 14:21:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 02:46:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93122
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
5.18 USD
06.03.2020 14:22:03
09.03.2020 02:46:16
លក់
0.01
0.93633
0.93125
ចំណេញ
5.36 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128227764
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 14:22:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93633
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 02:46:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93125
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
5.36 USD
06.03.2020 14:54:01
09.03.2020 02:46:13
លក់
0.01
0.93594
0.93125
ចំណេញ
4.94 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128232632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 14:54:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 02:46:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93125
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.94 USD
05.03.2020 13:07:04
09.03.2020 00:48:44
ទិញ
0.01
0.95368
0.92746
ចំណេញ
-28.37 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128075012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 13:07:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95368
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-28.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 00:48:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92746
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-28.37 USD
06.03.2020 12:25:56
06.03.2020 14:20:30
លក់
0.01
0.93717
0.93643
ចំណេញ
0.69 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128208776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 12:25:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 14:20:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.69 USD
06.03.2020 12:26:08
06.03.2020 14:20:25
លក់
0.01
0.93709
0.93646
ចំណេញ
0.57 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128208811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 12:26:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 14:20:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93646
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.57 USD
06.03.2020 12:25:52
06.03.2020 14:20:22
លក់
0.01
0.93718
0.93645
ចំណេញ
0.68 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128208756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 12:25:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 14:20:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93645
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.68 USD
06.03.2020 12:25:44
06.03.2020 14:05:05
លក់
0.01
0.93708
0.93575
ចំណេញ
1.32 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128208680
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 12:25:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93708
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 14:05:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93575
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.32 USD
20.02.2020 02:42:22
06.03.2020 14:01:41
ទិញ
0.01
0.66817
0.66477
ចំណេញ
-3.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#126760805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2020 02:42:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 14:01:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.50 USD
17.02.2020 12:13:33
06.03.2020 14:01:37
ទិញ
0.01
0.67278
0.66471
ចំណេញ
-8.17 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#126449864
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2020 12:13:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 14:01:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66471
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-8.17 USD
27.01.2020 15:30:20
06.03.2020 14:01:32
ទិញ
0.01
0.67745
0.66477
ចំណេញ
-12.78 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#125056397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.01.2020 15:30:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 14:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-12.78 USD
06.03.2020 13:09:18
06.03.2020 13:20:36
លក់
0.01
0.9359
0.9359
ចំណេញ
-0.10 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128216243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 13:09:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 13:20:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9359
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
06.03.2020 08:55:31
06.03.2020 13:18:01
ទិញ
0.01
0.9454
0.93502
ចំណេញ
-11.20 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128177981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 08:55:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 13:18:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93502
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-11.20 USD
06.03.2020 12:31:20
06.03.2020 12:39:27
លក់
0.01
0.93646
0.93759
ចំណេញ
-1.31 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128209835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 12:31:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93646
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 12:39:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.93759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.31 USD
05.03.2020 19:15:11
05.03.2020 19:40:10
លក់
0.01
1.29374
1.29435
ចំណេញ
-0.71 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#128108040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 19:15:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2020 19:40:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29435
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.71 USD
05.03.2020 17:11:41
05.03.2020 19:40:06
លក់
0.01
1.29063
1.29432
ចំណេញ
-3.79 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#128095850
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 17:11:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2020 19:40:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.79 USD
05.03.2020 17:10:04
05.03.2020 17:11:08
លក់
0.01
1.291
1.29065
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#128095691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 17:10:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2020 17:11:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.25 USD
04.03.2020 19:56:36
05.03.2020 09:54:25
ទិញ
0.01
0.95651
0.95672
ចំណេញ
0.12 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127990041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2020 19:56:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95651
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2020 09:54:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95672
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.12 USD
04.03.2020 17:27:27
04.03.2020 19:53:27
ទិញ
0.01
0.95634
0.95658
ចំណេញ
0.15 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127982978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2020 17:27:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95634
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2020 19:53:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.15 USD
03.03.2020 16:13:56
04.03.2020 14:57:27
លក់
0.01
1.11176
1.11148
ចំណេញ
0.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#127854235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 16:13:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.11176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2020 14:57:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.11148
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.18 USD
04.03.2020 14:10:15
04.03.2020 14:13:51
ទិញ
0.01
0.95648
0.95673
ចំណេញ
0.16 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127968010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2020 14:10:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95648
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2020 14:13:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95673
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.16 USD
03.03.2020 18:25:06
04.03.2020 14:09:52
លក់
0.01
1.11434
1.11393
ចំណេញ
0.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#127885598
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 18:25:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.11434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2020 14:09:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.11393
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.31 USD
04.03.2020 13:28:51
04.03.2020 13:54:27
ទិញ
0.01
0.95574
0.95645
ចំណេញ
0.64 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127965549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2020 13:28:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2020 13:54:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95645
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.64 USD
04.03.2020 13:24:13
04.03.2020 13:28:48
ទិញ
0.01
0.95551
0.95572
ចំណេញ
0.12 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127965173
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2020 13:24:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2020 13:28:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.12 USD
04.03.2020 12:24:13
04.03.2020 13:23:50
ទិញ
0.01
0.95385
0.95548
ចំណេញ
1.61 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127962067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2020 12:24:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2020 13:23:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95548
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.61 USD
03.03.2020 18:24:16
03.03.2020 18:24:50
លក់
0.01
1.11503
1.11469
ចំណេញ
0.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#127885289
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 18:24:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.11503
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2020 18:24:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.11469
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
03.03.2020 17:14:36
03.03.2020 18:23:34
លក់
0.01
1.11738
1.11483
ចំណេញ
2.45 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#127866320
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 17:14:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.11738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2020 18:23:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.11483
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.45 USD
03.03.2020 17:37:31
03.03.2020 18:23:29
ទិញ
0.01
0.95333
0.95691
ចំណេញ
3.64 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127872906
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 17:37:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95333
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2020 18:23:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95691
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.64 USD
03.03.2020 17:22:58
03.03.2020 17:37:24
ទិញ
0.01
0.95307
0.95315
ចំណេញ
-0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127869204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 17:22:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95307
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2020 17:37:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95315
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
03.03.2020 17:22:00
03.03.2020 17:22:40
ទិញ
0.01
0.95268
0.95297
ចំណេញ
0.20 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127868927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 17:22:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95268
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2020 17:22:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
27.02.2020 17:34:58
03.03.2020 17:14:27
ទិញ
0.01
0.65884
0.66227
ចំណេញ
3.33 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#127481812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2020 17:34:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2020 17:14:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66227
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.33 USD
03.03.2020 16:03:36
03.03.2020 16:13:49
លក់
0.01
1.11205
1.11173
ចំណេញ
0.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#127852654
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 16:03:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.11205
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2020 16:13:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.11173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.22 USD
03.03.2020 01:09:49
03.03.2020 03:04:06
ទិញ
0.01
0.95815
0.95942
ចំណេញ
1.22 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#127752891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 01:09:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95815
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2020 03:04:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.95942
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.22 USD