13.04.2021 09:55:02
13.04.2021 15:01:29
លក់
0.01
0.76044
0.75967
ចំណេញ
0.67 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#158877078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 09:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76044
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 15:01:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75967
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.67 USD
13.04.2021 07:05:00
13.04.2021 08:22:08
ទិញ
0.01
1.56426
1.56506
ចំណេញ
0.40 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#158873159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 07:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.56426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 08:22:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.56506
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD
13.04.2021 06:00:00
13.04.2021 06:45:43
លក់
0.01
1.18985
1.18905
ចំណេញ
0.70 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158872085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 06:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 06:45:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.70 USD
12.04.2021 00:07:31
13.04.2021 05:38:08
ទិញ
0.01
109.76
109.629
ចំណេញ
-1.29 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158841848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 00:07:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 05:38:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.29 USD
12.04.2021 12:26:35
13.04.2021 05:38:08
ទិញ
0.01
109.358
109.629
ចំណេញ
2.37 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158855163
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 12:26:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 05:38:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.37 USD
12.04.2021 04:54:26
13.04.2021 05:38:08
ទិញ
0.01
109.56
109.629
ចំណេញ
0.53 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158844229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 04:54:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 05:38:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.53 USD
09.04.2021 19:24:00
12.04.2021 08:43:13
ទិញ
0.01
0.92521
0.92652
ចំណេញ
1.31 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#158836466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 19:24:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 08:43:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92652
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.31 USD
09.04.2021 17:37:32
09.04.2021 18:23:04
ទិញ
0.01
0.92506
0.92603
ចំណេញ
0.95 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#158833895
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 17:37:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92506
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 18:23:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92603
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.95 USD
09.04.2021 15:46:37
09.04.2021 17:23:50
លក់
0.01
130.465
130.345
ចំណេញ
0.90 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#158829104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 15:46:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 17:23:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.90 USD
09.04.2021 13:25:05
09.04.2021 15:43:28
ទិញ
0.01
0.92655
0.92737
ចំណេញ
0.78 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#158823752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 13:25:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 15:43:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92737
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.78 USD
09.04.2021 12:17:19
09.04.2021 15:23:24
លក់
0.01
1.18932
1.18788
ចំណេញ
1.34 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158822425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 12:17:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 15:23:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18788
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.34 USD
08.04.2021 07:39:56
09.04.2021 11:51:11
ទិញ
0.01
109.678
109.643
ចំណេញ
-0.42 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158787267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 07:39:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 11:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.42 USD
08.04.2021 03:05:01
09.04.2021 11:51:11
ទិញ
0.01
109.878
109.643
ចំណេញ
-2.24 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158783859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 03:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 11:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.24 USD
08.04.2021 11:06:13
09.04.2021 11:51:11
ទិញ
0.01
109.478
109.643
ចំណេញ
1.40 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158792815
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 11:06:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 11:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
08.04.2021 18:19:31
09.04.2021 11:51:11
ទិញ
0.01
109.26
109.643
ចំណេញ
3.39 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158806302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 18:19:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 11:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.39 USD
08.04.2021 16:03:37
08.04.2021 18:19:03
ទិញ
0.01
109.081
109.262
ចំណេញ
1.56 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158801184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 16:03:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 18:19:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.262
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.56 USD
07.04.2021 16:30:12
07.04.2021 22:01:21
ទិញ
0.01
0.92829
0.92958
ចំណេញ
1.29 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#158771389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:30:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92829
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 22:01:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92958
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.29 USD
07.04.2021 16:21:22
07.04.2021 21:49:11
លក់
0.01
1.18846
1.187
ចំណេញ
1.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158770996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:21:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:49:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.187
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.36 USD
07.04.2021 17:15:01
07.04.2021 17:27:47
ទិញ
0.01
1.18995
1.19077
ចំណេញ
0.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158774072
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 17:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:27:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19077
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.72 USD
07.04.2021 17:10:01
07.04.2021 17:11:57
លក់
0.01
109.766
109.684
ចំណេញ
0.65 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158773759
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 17:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:11:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.65 USD
07.04.2021 15:45:00
07.04.2021 15:47:05
លក់
0.01
1.37817
1.37739
ចំណេញ
0.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#158769358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 15:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 15:47:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.68 USD