06.05.2021 23:37:58
07.05.2021 13:17:27
លក់
0.01
0.72376
0.72197
ចំណេញ
1.69 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159517050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 23:37:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 13:17:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72197
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.69 USD
05.05.2021 19:54:02
06.05.2021 05:53:44
លក់
0.01
0.7207
0.71864
ចំណេញ
1.96 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159480539
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 19:54:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:53:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.96 USD
04.05.2021 18:21:29
04.05.2021 18:39:48
ទិញ
0.01
0.71309
0.71349
ចំណេញ
0.30 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159435250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:21:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:39:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
04.05.2021 18:16:25
04.05.2021 18:19:14
ទិញ
0.01
0.71288
0.7138
ចំណេញ
0.82 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159434811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:16:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:19:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.82 USD
04.05.2021 16:34:45
04.05.2021 18:16:21
លក់
0.01
0.71448
0.71278
ចំណេញ
1.60 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159429493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 16:34:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71448
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:16:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.60 USD
04.05.2021 14:52:25
04.05.2021 17:21:51
ទិញ
0.01
0.71247
0.71525
ចំណេញ
2.68 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159425523
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 14:52:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71247
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:21:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.68 USD
04.05.2021 12:21:17
04.05.2021 17:21:48
ទិញ
0.01
0.71367
0.71525
ចំណេញ
1.48 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159404832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 12:21:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:21:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.48 USD
04.05.2021 11:58:35
04.05.2021 17:21:46
ទិញ
0.01
0.71456
0.71524
ចំណេញ
0.58 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159399053
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:58:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71456
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 17:21:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.58 USD
04.05.2021 12:21:18
04.05.2021 14:52:19
លក់
0.01
0.71359
0.71247
ចំណេញ
1.02 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159404834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 12:21:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 14:52:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.02 USD
14.04.2021 19:13:29
04.05.2021 12:21:14
លក់
0.01
0.71443
0.71367
ចំណេញ
0.66 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#158928607
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 19:13:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 12:21:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71367
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.66 USD
04.05.2021 10:44:45
04.05.2021 11:07:00
ទិញ
0.01
0.71483
0.71547
ចំណេញ
0.54 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159381820
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:44:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71483
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 11:07:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71547
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.54 USD
03.05.2021 00:00:11
04.05.2021 10:42:37
លក់
0.01
0.7173
0.71476
ចំណេញ
2.44 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159300682
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 00:00:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7173
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 10:42:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.44 USD
30.04.2021 22:07:25
03.05.2021 00:00:07
ទិញ
0.01
0.71581
0.7165
ចំណេញ
0.59 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159292886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 22:07:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 00:00:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.59 USD
22.04.2021 22:46:50
30.04.2021 22:06:48
លក់
0.01
0.71666
0.71582
ចំណេញ
0.74 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159097035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 22:46:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 22:06:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71582
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.74 USD
28.04.2021 12:06:06
30.04.2021 17:23:24
លក់
0.01
0.72112
0.71918
ចំណេញ
1.84 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159208033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 12:06:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 17:23:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71918
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.84 USD
29.04.2021 18:05:05
30.04.2021 15:19:54
លក់
0.01
0.72358
0.72203
ចំណេញ
1.45 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159246890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 18:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:19:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.45 USD
29.04.2021 13:49:02
29.04.2021 17:25:37
លក់
0.01
0.72544
0.72284
ចំណេញ
2.50 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159237484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 13:49:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72544
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 17:25:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.50 USD
28.04.2021 21:52:32
29.04.2021 12:24:21
លក់
0.02
0.72579
0.72477
ចំណេញ
1.84 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159221840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 21:52:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 12:24:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.72477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.84 USD
28.04.2021 21:46:49
28.04.2021 21:52:24
លក់
0.01
0.72643
0.7259
ចំណេញ
0.43 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159221685
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 21:46:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72643
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 21:52:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7259
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.43 USD
28.04.2021 05:11:38
28.04.2021 05:35:08
លក់
0.01
0.71995
0.7191
ចំណេញ
0.75 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159199140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 05:11:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 05:35:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7191
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.75 USD
26.04.2021 11:01:40
28.04.2021 04:00:27
លក់
0.01
0.72124
0.71901
ចំណេញ
2.13 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159143459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 11:01:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 04:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71901
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.13 USD
19.04.2021 12:46:18
22.04.2021 22:46:49
លក់
0.01
0.71896
0.71671
ចំណេញ
2.15 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159004292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 12:46:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 22:46:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71671
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.15 USD
13.04.2021 09:55:02
13.04.2021 15:01:29
លក់
0.01
0.76044
0.75967
ចំណេញ
0.67 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#158877078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 09:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76044
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 15:01:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75967
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.67 USD
13.04.2021 07:05:00
13.04.2021 08:22:08
ទិញ
0.01
1.56426
1.56506
ចំណេញ
0.40 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#158873159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 07:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.56426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 08:22:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.56506
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD
13.04.2021 06:00:00
13.04.2021 06:45:43
លក់
0.01
1.18985
1.18905
ចំណេញ
0.70 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158872085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 06:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 06:45:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.70 USD
12.04.2021 04:54:26
13.04.2021 05:38:08
ទិញ
0.01
109.56
109.629
ចំណេញ
0.53 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158844229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 04:54:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 05:38:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.53 USD
12.04.2021 00:07:31
13.04.2021 05:38:08
ទិញ
0.01
109.76
109.629
ចំណេញ
-1.29 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158841848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 00:07:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 05:38:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.29 USD
12.04.2021 12:26:35
13.04.2021 05:38:08
ទិញ
0.01
109.358
109.629
ចំណេញ
2.37 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158855163
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 12:26:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 05:38:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.37 USD
09.04.2021 19:24:00
12.04.2021 08:43:13
ទិញ
0.01
0.92521
0.92652
ចំណេញ
1.31 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#158836466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 19:24:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 08:43:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92652
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.31 USD
09.04.2021 17:37:32
09.04.2021 18:23:04
ទិញ
0.01
0.92506
0.92603
ចំណេញ
0.95 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#158833895
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 17:37:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92506
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 18:23:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92603
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.95 USD
09.04.2021 15:46:37
09.04.2021 17:23:50
លក់
0.01
130.465
130.345
ចំណេញ
0.90 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#158829104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 15:46:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 17:23:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.90 USD
09.04.2021 13:25:05
09.04.2021 15:43:28
ទិញ
0.01
0.92655
0.92737
ចំណេញ
0.78 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#158823752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 13:25:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 15:43:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92737
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.78 USD
09.04.2021 12:17:19
09.04.2021 15:23:24
លក់
0.01
1.18932
1.18788
ចំណេញ
1.34 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158822425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 12:17:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 15:23:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18788
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.34 USD
08.04.2021 03:05:01
09.04.2021 11:51:11
ទិញ
0.01
109.878
109.643
ចំណេញ
-2.24 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158783859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 03:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 11:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.24 USD
08.04.2021 11:06:13
09.04.2021 11:51:11
ទិញ
0.01
109.478
109.643
ចំណេញ
1.40 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158792815
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 11:06:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 11:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
08.04.2021 18:19:31
09.04.2021 11:51:11
ទិញ
0.01
109.26
109.643
ចំណេញ
3.39 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158806302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 18:19:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 11:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.39 USD
08.04.2021 07:39:56
09.04.2021 11:51:11
ទិញ
0.01
109.678
109.643
ចំណេញ
-0.42 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158787267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 07:39:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 11:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.42 USD
08.04.2021 16:03:37
08.04.2021 18:19:03
ទិញ
0.01
109.081
109.262
ចំណេញ
1.56 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158801184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 16:03:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 18:19:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.262
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.56 USD
07.04.2021 16:30:12
07.04.2021 22:01:21
ទិញ
0.01
0.92829
0.92958
ចំណេញ
1.29 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#158771389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:30:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92829
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 22:01:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92958
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.29 USD
07.04.2021 16:21:22
07.04.2021 21:49:11
លក់
0.01
1.18846
1.187
ចំណេញ
1.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158770996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:21:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:49:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.187
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.36 USD
07.04.2021 17:15:01
07.04.2021 17:27:47
ទិញ
0.01
1.18995
1.19077
ចំណេញ
0.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#158774072
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 17:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:27:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19077
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.72 USD
07.04.2021 17:10:01
07.04.2021 17:11:57
លក់
0.01
109.766
109.684
ចំណេញ
0.65 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#158773759
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 17:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:11:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.65 USD
07.04.2021 15:45:00
07.04.2021 15:47:05
លក់
0.01
1.37817
1.37739
ចំណេញ
0.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#158769358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 15:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 15:47:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.68 USD