22.07.2021 07:50:46
23.07.2021 14:08:29
លក់
0.01
1.37189
1.37243
ចំណេញ
-0.64 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161619061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 07:50:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 14:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37243
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.64 USD
22.07.2021 13:56:43
23.07.2021 14:08:29
លក់
0.01
1.37686
1.37243
ចំណេញ
4.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161633740
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 13:56:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37686
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 14:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37243
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.33 USD
22.07.2021 04:30:00
23.07.2021 14:08:29
លក់
0.01
1.36939
1.37243
ចំណេញ
-3.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161614868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 04:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36939
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 14:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37243
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.14 USD
22.07.2021 10:04:18
23.07.2021 14:08:29
លក់
0.01
1.37436
1.37243
ចំណេញ
1.83 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161623100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 10:04:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37436
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 14:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37243
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.83 USD
22.07.2021 02:40:52
22.07.2021 04:00:09
លក់
0.01
0.69622
0.69542
ចំណេញ
0.70 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#161612538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 02:40:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69622
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 04:00:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.69542
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.70 USD
20.07.2021 08:17:37
21.07.2021 17:47:02
លក់
0.01
0.91914
0.91844
ចំណេញ
0.66 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#161523664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 08:17:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91914
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:47:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.66 USD
20.07.2021 00:00:26
21.07.2021 17:47:02
លក់
0.01
0.91661
0.91844
ចំណេញ
-2.09 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#161513248
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 00:00:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:47:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.09 USD
20.07.2021 15:40:36
21.07.2021 17:47:02
លក់
0.01
0.92168
0.91844
ចំណេញ
3.43 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#161545057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 15:40:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:47:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.43 USD
19.07.2021 17:20:00
19.07.2021 17:31:37
លក់
0.01
1.36812
1.3673
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161499723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 17:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 17:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3673
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.72 USD
19.07.2021 10:11:16
19.07.2021 16:25:51
ទិញ
0.01
1.17854
1.1805
ចំណេញ
1.86 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161472754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 10:11:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17854
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 16:25:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.86 USD
19.07.2021 03:10:02
19.07.2021 16:25:51
ទិញ
0.01
1.18106
1.1805
ចំណេញ
-0.66 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161460961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 03:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18106
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 16:25:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.66 USD
16.07.2021 02:15:00
19.07.2021 02:04:38
លក់
0.01
109.789
109.97
ចំណេញ
-1.75 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#161408395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 02:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 02:04:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.75 USD
16.07.2021 15:30:26
19.07.2021 02:04:38
លក់
0.01
110.29
109.97
ចំណេញ
2.81 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#161432789
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 15:30:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 02:04:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.81 USD
16.07.2021 05:11:36
19.07.2021 02:04:38
លក់
0.01
110.039
109.97
ចំណេញ
0.53 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#161412071
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 05:11:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 02:04:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.53 USD
14.07.2021 15:35:00
16.07.2021 01:45:01
ទិញ
0.01
0.704
0.70218
ចំណេញ
-1.92 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#161341657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 01:45:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.92 USD
15.07.2021 15:46:53
16.07.2021 01:45:01
ទិញ
0.01
0.69892
0.70218
ចំណេញ
3.16 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#161389696
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 15:46:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.69892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 01:45:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.16 USD
15.07.2021 04:32:09
16.07.2021 01:45:01
ទិញ
0.01
0.70152
0.70218
ចំណេញ
0.56 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#161363746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 04:32:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70152
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 01:45:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.56 USD
14.07.2021 15:25:00
14.07.2021 15:31:38
ទិញ
0.01
0.7465
0.74728
ចំណេញ
0.68 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#161340674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 15:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 15:31:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74728
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.68 USD
14.07.2021 15:05:00
14.07.2021 15:06:01
លក់
0.01
110.406
110.325
ចំណេញ
0.63 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#161339192
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 15:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 15:06:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.63 USD
14.07.2021 11:47:15
14.07.2021 15:02:14
ទិញ
0.01
0.74424
0.74619
ចំណេញ
1.85 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#161331619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 11:47:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74424
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 15:02:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.85 USD
14.07.2021 09:32:02
14.07.2021 15:02:14
ទិញ
0.01
0.74674
0.74619
ចំណេញ
-0.65 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#161325579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 09:32:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 15:02:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.65 USD
14.07.2021 06:25:03
14.07.2021 09:32:02
ទិញ
0.01
0.70191
0.70271
ចំណេញ
0.70 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#161321111
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 06:25:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 09:32:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70271
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.70 USD
08.07.2021 03:03:00
14.07.2021 05:18:36
លក់
0.01
1.57655
1.5784
ចំណេញ
-1.58 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#161117006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 03:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.57655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 05:18:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.5784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.58 USD
08.07.2021 08:06:38
14.07.2021 05:18:36
លក់
0.01
1.58163
1.5784
ចំណេញ
2.21 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#161123805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 08:06:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.58163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 05:18:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.5784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.21 USD
08.07.2021 00:10:09
14.07.2021 05:18:36
លក់
0.01
1.57406
1.5784
ចំណេញ
-3.44 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#161114292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 00:10:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.57406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 05:18:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.5784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.44 USD
08.07.2021 03:54:54
14.07.2021 05:18:36
លក់
0.01
1.57911
1.5784
ចំណេញ
0.33 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#161117947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 03:54:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.57911
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 05:18:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.5784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.33 USD
08.07.2021 09:32:34
13.07.2021 23:32:20
លក់
0.01
1.58412
1.58218
ចំណេញ
1.24 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#161126679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 09:32:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.58412
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2021 23:32:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.58218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.24 USD
06.07.2021 18:55:00
07.07.2021 17:09:19
ទិញ
0.01
0.92477
0.92557
ចំណេញ
0.76 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#161059648
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 18:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.76 USD
06.07.2021 18:50:00
06.07.2021 18:54:21
លក់
0.01
1.37969
1.3789
ចំណេញ
0.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161059318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 18:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37969
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 18:54:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.69 USD
06.07.2021 16:10:00
06.07.2021 18:15:23
លក់
0.01
1.18258
1.1818
ចំណេញ
0.68 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161048632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 16:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 18:15:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.68 USD
06.07.2021 13:35:02
06.07.2021 16:01:31
លក់
0.01
0.70869
0.70789
ចំណេញ
0.70 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#161041666
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 13:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 16:01:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.70 USD
06.07.2021 12:15:00
06.07.2021 12:34:03
លក់
0.01
1.18424
1.18344
ចំណេញ
0.70 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161038209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 12:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18424
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 12:34:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18344
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.70 USD
06.07.2021 11:20:00
06.07.2021 11:37:51
លក់
0.01
1.56465
1.56386
ចំណេញ
0.40 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#161035633
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 11:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:37:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.56386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD
05.07.2021 12:35:00
06.07.2021 09:08:31
លក់
0.01
110.849
110.77
ចំណេញ
0.61 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#161003175
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 12:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 09:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.61 USD
05.07.2021 00:05:04
05.07.2021 11:01:41
លក់
0.01
110.943
110.874
ចំណេញ
0.52 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#160987366
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 00:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.943
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2021 11:01:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.874
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.52 USD
02.07.2021 18:35:00
02.07.2021 20:20:26
ទិញ
0.01
0.74984
0.75066
ចំណេញ
0.72 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160972881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 18:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 20:20:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75066
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.72 USD
02.07.2021 15:45:00
02.07.2021 16:36:44
លក់
0.01
1.58213
1.58121
ចំណេញ
0.49 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#160963552
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 15:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.58213
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 16:36:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.58121
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.49 USD
01.07.2021 15:07:54
02.07.2021 15:44:14
ទិញ
0.01
0.75064
0.74883
ចំណេញ
-1.91 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160921146
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2021 15:07:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75064
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 15:44:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.91 USD
02.07.2021 10:00:54
02.07.2021 15:44:14
ទិញ
0.01
0.74563
0.74883
ចំណេញ
3.10 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160949259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 10:00:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 15:44:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.10 USD
01.07.2021 17:38:31
02.07.2021 15:44:14
ទិញ
0.01
0.74812
0.74883
ចំណេញ
0.61 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160928929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2021 17:38:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 15:44:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.61 USD
01.07.2021 00:05:02
01.07.2021 15:07:53
ទិញ
0.01
0.74984
0.75064
ចំណេញ
0.70 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160895216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2021 00:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2021 15:07:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.70 USD
30.06.2021 18:00:00
30.06.2021 18:40:06
លក់
0.01
1.38162
1.38079
ចំណេញ
0.73 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160881951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38162
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 18:40:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38079
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.73 USD
30.06.2021 16:35:00
30.06.2021 16:39:55
លក់
0.01
1.5822
1.58145
ចំណេញ
0.37 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#160876558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.5822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 16:39:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.58145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.37 USD
30.06.2021 15:30:00
30.06.2021 16:18:17
លក់
0.01
0.69747
0.69668
ចំណេញ
0.69 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#160873357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 15:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69747
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 16:18:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.69668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.69 USD
30.06.2021 10:05:01
30.06.2021 15:27:09
ទិញ
0.01
110.56
110.64
ចំណេញ
0.62 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#160862327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 10:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 15:27:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.62 USD
29.06.2021 18:52:29
30.06.2021 10:02:19
លក់
0.01
1.38476
1.38281
ចំណេញ
1.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160846867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 18:52:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 10:02:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.85 USD
29.06.2021 17:20:00
30.06.2021 10:02:19
លក់
0.01
1.38226
1.38281
ចំណេញ
-0.65 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160843209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 17:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38226
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 10:02:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.65 USD
29.06.2021 16:45:00
29.06.2021 17:16:06
លក់
0.01
1.38347
1.38268
ចំណេញ
0.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160841458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 16:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 17:16:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.69 USD
29.06.2021 13:25:00
29.06.2021 14:47:10
លក់
0.01
0.75258
0.75178
ចំណេញ
0.70 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160831373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 13:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.75258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 14:47:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75178
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.70 USD
29.06.2021 12:35:03
29.06.2021 13:24:10
ទិញ
0.01
1.58049
1.58129
ចំណេញ
0.41 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#160829593
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 12:35:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.58049
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:24:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.58129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.41 USD