18.03.2020 05:10:05
18.03.2020 18:13:52
ទិញ
0.01
1.10169
1.08327
ចំណេញ
-18.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#129245238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2020 05:10:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10169
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.03.2020 18:13:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08327
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-18.91 USD
12.03.2020 21:32:13
13.03.2020 17:43:21
ទិញ
0.02
1572.92
1548.72
ចំណេញ
-49.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#128879276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 21:32:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1572.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.30 USD
សរុប
-48.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 17:43:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1548.72
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-49.10 USD
06.03.2020 23:38:17
12.03.2020 16:07:41
ទិញ
0.04
17.349
15.906
ចំណេញ
-291.64 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#128287817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 23:38:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
17.349
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.24 USD
សរុប
-288.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.03.2020 16:07:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
15.906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
-291.64 USD
03.03.2020 23:51:26
09.03.2020 02:16:25
លក់
0.05
17.201
17.428
ចំណេញ
-57.20 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#127918736
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2020 23:51:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
17.201
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.55 USD
សរុប
-56.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 02:16:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
17.428
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-57.20 USD
02.03.2020 23:37:37
06.03.2020 13:43:45
លក់
0.05
16.751
17.566
ចំណេញ
-204.20 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#127751763
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2020 23:37:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
16.751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.55 USD
សរុប
-203.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.03.2020 13:43:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
17.566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-204.20 USD
14.01.2020 16:03:02
03.03.2020 23:22:50
ទិញ
0.1
1.07789
1.06828
ចំណេញ
-111.34 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#124148221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.01.2020 16:03:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.77 USD
សរុប
-100.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2020 23:22:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.06828
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-111.34 USD
10.02.2020 22:12:01
02.03.2020 10:36:07
ទិញ
0.05
1.06629
1.07001
ចំណេញ
16.40 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#126048168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2020 22:12:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.88 USD
សរុប
19.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2020 10:36:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.07001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
16.40 USD
07.02.2020 08:45:52
07.02.2020 12:16:35
លក់
1
29355.5
29249
ចំណេញ
10.15 USD
YM
ព្រមព្រៀង
#125866151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.02.2020 08:45:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
29355.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.02.2020 12:16:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
29249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
10.15 USD
23.01.2020 18:13:24
23.01.2020 21:47:44
ទិញ
0.05
1.07058
1.07199
ចំណេញ
6.27 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#124903195
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2020 18:13:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2020 21:47:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.07199
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
6.27 USD
09.01.2020 11:08:01
10.01.2020 22:42:18
លក់
1
28891.5
28804
ចំណេញ
8.20 USD
YM
ព្រមព្រៀង
#123808834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.01.2020 11:08:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
28891.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 USD
សរុប
8.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.01.2020 22:42:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
28804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
8.20 USD
10.01.2020 02:19:19
10.01.2020 18:28:13
លក់
1
28989.5
28900.7
ចំណេញ
8.38 USD
YM
ព្រមព្រៀង
#123878474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.01.2020 02:19:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
28989.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.01.2020 18:28:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
28900.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
8.38 USD
09.01.2020 19:17:01
09.01.2020 20:22:28
លក់
1
28965.5
28917
ចំណេញ
4.35 USD
YM
ព្រមព្រៀង
#123865367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.01.2020 19:17:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
28965.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.01.2020 20:22:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
28917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
4.35 USD
07.01.2020 18:00:38
09.01.2020 11:10:31
ទិញ
0.01
1.08299
1.083
ចំណេញ
-0.23 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#123643200
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2020 18:00:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08299
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.01.2020 11:10:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.083
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.23 USD
18.12.2019 13:53:05
09.01.2020 10:00:07
លក់
0.1
5.89649
5.89908
ចំណេញ
80.43 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#122448677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2019 13:53:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
5.89649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
87.82 USD
សរុប
-4.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.01.2020 10:00:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
5.89908
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.00 USD
ចំណេញ
80.43 USD
18.12.2019 11:11:50
18.12.2019 13:10:20
លក់
0.1
5.88564
5.90875
ចំណេញ
-42.11 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#122441417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2019 11:11:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
5.88564
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-39.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2019 13:10:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
5.90875
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.00 USD
ចំណេញ
-42.11 USD
03.12.2019 11:43:44
18.12.2019 10:25:59
លក់
0.05
1465.97
1477.9
ចំណេញ
-57.65 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#121413294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2019 11:43:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1465.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
3.00 USD
សរុប
-59.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2019 10:25:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1477.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-57.65 USD
04.12.2019 15:52:30
18.12.2019 10:25:57
លក់
0.05
1478.74
1477.91
ចំណេញ
5.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#121555152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2019 15:52:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1478.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.80 USD
សរុប
4.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.12.2019 10:25:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1477.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
5.95 USD
03.12.2019 02:06:34
03.12.2019 15:14:48
លក់
1
27770.5
27573.5
ចំណេញ
19.20 USD
YM
ព្រមព្រៀង
#121359246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2019 02:06:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27770.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2019 15:14:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
27573.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
19.20 USD
07.11.2019 21:39:24
02.12.2019 02:50:58
លក់
0.05
1465.6
1460.82
ចំណេញ
27.50 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#119458907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.11.2019 21:39:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1465.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
4.60 USD
សរុប
23.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2019 02:50:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1460.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
27.50 USD
01.11.2019 00:11:49
05.11.2019 13:40:40
ទិញ
0.1
0.98668
0.99092
ចំណេញ
43.11 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#118906476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.11.2019 00:11:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.98668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.32 USD
សរុប
42.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.11.2019 13:40:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.99092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
43.11 USD
14.05.2019 23:32:40
28.10.2019 20:24:36
ទិញ
0.01
1.13065
1.10417
ចំណេញ
-25.54 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#99300188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2019 23:32:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.13065
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.28 USD
សរុប
-26.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2019 20:24:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10417
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-25.54 USD
09.05.2019 19:24:40
28.10.2019 20:24:33
ទិញ
0.01
1.13768
1.10418
ចំណេញ
-32.59 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#99047390
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2019 19:24:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.13768
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.28 USD
សរុប
-33.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2019 20:24:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10418
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-32.59 USD
30.05.2019 00:29:48
28.10.2019 20:24:32
ទិញ
0.01
1.12199
1.10418
ចំណេញ
-16.85 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#100315028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.05.2019 00:29:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12199
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.25 USD
សរុប
-17.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2019 20:24:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10418
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-16.85 USD
12.07.2019 19:28:19
28.10.2019 20:24:30
ទិញ
0.01
1.109
1.10418
ចំណេញ
-4.14 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#105368766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2019 19:28:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.109
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.91 USD
សរុប
-4.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2019 20:24:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10418
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.14 USD
01.08.2019 21:15:25
28.10.2019 20:24:28
លក់
0.01
1439.16
1492.17
ចំណេញ
-49.77 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#107805315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.08.2019 21:15:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1439.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
3.44 USD
សរុប
-53.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2019 20:24:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1492.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-49.77 USD
11.10.2019 17:25:16
28.10.2019 20:24:26
លក់
0.02
1474.61
1492.19
ចំណេញ
-34.36 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#116610145
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2019 17:25:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1474.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.20 USD
សរុប
-35.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2019 20:24:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1492.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-34.36 USD
28.10.2019 08:50:41
28.10.2019 10:00:23
លក់
0.1
6.3814
6.3794
ចំណេញ
0.48 USD
EURTRY
ព្រមព្រៀង
#118421020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2019 08:50:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
6.3814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2019 10:00:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
6.3794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.00 USD
ចំណេញ
0.48 USD
21.10.2019 23:50:12
23.10.2019 06:45:15
ទិញ
0.05
0.98585
0.98999
ចំណេញ
21.07 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#117688432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2019 23:50:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.98585
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.66 USD
សរុប
20.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2019 06:45:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.98999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
21.07 USD
21.10.2019 23:49:00
22.10.2019 18:22:51
លក់
0.05
5.84141
5.79888
ចំណេញ
37.16 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#117688422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2019 23:49:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
5.84141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.99 USD
សរុប
36.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2019 18:22:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
5.79888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.50 USD
ចំណេញ
37.16 USD
07.08.2019 13:31:45
21.10.2019 23:50:01
លក់
0.02
1488.24
1483.99
ចំណេញ
14.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#108394551
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2019 13:31:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1488.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
6.00 USD
សរុប
8.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2019 23:50:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1483.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
14.10 USD
08.10.2019 02:26:25
18.10.2019 20:21:14
លក់
0.05
5.82412
5.78455
ចំណេញ
56.50 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#115900372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2019 02:26:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
5.82412
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
23.80 USD
សរុប
34.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2019 20:21:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
5.78455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.50 USD
ចំណេញ
56.50 USD
02.10.2019 01:12:47
02.10.2019 12:26:31
ទិញ
0.05
1.08594
1.09098
ចំណេញ
24.20 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#115215703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.10.2019 01:12:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.10.2019 12:26:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.09098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
24.20 USD
24.09.2019 05:01:52
25.09.2019 18:57:21
លក់
0.05
1521.1
1509.86
ចំណេញ
55.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#114106549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2019 05:01:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1521.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.20 USD
សរុប
56.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2019 18:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1509.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
55.40 USD
01.08.2019 17:05:28
17.09.2019 23:57:44
ទិញ
0.01
1.0992
1.09947
ចំណេញ
0.46 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#107756855
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.08.2019 17:05:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0992
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.39 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2019 23:57:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09947
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.46 USD
30.08.2019 23:21:41
10.09.2019 10:18:48
ទិញ
0.05
0.98987
0.99119
ចំណេញ
9.13 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#111641489
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2019 23:21:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.98987
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.97 USD
សរុប
6.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2019 10:18:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.99119
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
9.13 USD
04.09.2019 01:12:10
05.09.2019 15:39:05
លក់
0.02
1545.63
1536.04
ចំណេញ
19.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#111976818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2019 01:12:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1545.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.24 USD
សរុប
19.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.09.2019 15:39:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1536.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.02 USD
29.08.2019 11:46:29
30.08.2019 13:22:02
ទិញ
0.01
0.98288
0.98879
ចំណេញ
5.95 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#111372985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2019 11:46:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.98288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.07 USD
សរុប
5.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2019 13:22:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.98879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
5.95 USD
14.08.2019 19:20:42
29.08.2019 11:46:55
ទិញ
0.01
1.08494
1.08888
ចំណេញ
3.95 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#109358615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.08.2019 19:20:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.14 USD
សរុប
4.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2019 11:46:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.95 USD
29.07.2019 21:50:18
22.08.2019 20:22:38
ទិញ
0.01
1.22203
1.22511
ចំណេញ
-0.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#107227749
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2019 21:50:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.12 USD
សរុប
3.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.08.2019 20:22:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
07.08.2019 18:32:08
08.08.2019 04:35:33
លក់
0.02
1506.05
1492.97
ចំណេញ
26.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#108480806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2019 18:32:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1506.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.24 USD
សរុប
26.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.08.2019 04:35:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1492.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
26.00 USD
05.08.2019 06:20:27
06.08.2019 19:36:14
ទិញ
0.01
1.08932
1.09439
ចំណេញ
5.00 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#107963735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2019 06:20:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
5.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2019 19:36:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
5.00 USD
29.07.2019 15:20:47
01.08.2019 12:44:47
លក់
0.01
1420.92
1406.88
ចំណេញ
14.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#107118082
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2019 15:20:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1420.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.20 USD
សរុប
14.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.08.2019 12:44:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1406.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
14.04 USD
22.07.2019 14:13:36
25.07.2019 17:10:54
ទិញ
0.01
1.10082
1.10469
ចំណេញ
3.76 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#106143636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2019 14:13:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10082
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.04 USD
សរុប
3.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.07.2019 17:10:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10469
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.76 USD
18.07.2019 23:53:14
19.07.2019 15:49:50
លក់
0.01
1445.69
1434.93
ចំណេញ
10.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#105972752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2019 23:53:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1445.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.04 USD
សរុប
10.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2019 15:49:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1434.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
10.60 USD
18.07.2019 02:40:47
18.07.2019 15:30:16
លក់
0.01
1426.88
1417.56
ចំណេញ
9.12 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#105885904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2019 02:40:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1426.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.07.2019 15:30:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1417.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.12 USD
21.06.2019 23:18:05
01.07.2019 07:53:45
ទិញ
0.05
0.97677
0.98197
ចំណេញ
28.63 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#102835062
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2019 23:18:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.97677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.65 USD
សរុប
26.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2019 07:53:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.98197
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
28.63 USD
20.06.2019 22:20:53
21.06.2019 10:15:01
ទិញ
0.01
1.10726
1.11051
ចំណេញ
3.12 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#102673069
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2019 22:20:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
3.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2019 10:15:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.11051
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.12 USD
24.05.2019 00:57:41
28.05.2019 17:04:22
ទិញ
0.01
1.1221
1.12701
ចំណេញ
4.67 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#99952276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2019 00:57:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2019 17:04:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.12701
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
4.67 USD
06.05.2019 03:49:13
06.05.2019 13:02:23
ទិញ
0.01
1.13657
1.13968
ចំណេញ
2.85 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#98613215
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2019 03:49:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.13657
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2019 13:02:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.13968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.85 USD
02.05.2019 23:41:00
03.05.2019 23:30:20
ទិញ
0.01
14.632
14.927
ចំណេញ
14.47 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#98521710
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2019 23:41:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
14.632
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.08 USD
សរុប
14.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2019 23:30:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
14.927
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
14.47 USD