24.09.2021 16:00:07
27.09.2021 08:37:16
ទិញ
0.11
1.36669
1.3675
ចំណេញ
0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45484959
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 08:37:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.3675
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
17.09.2021 21:00:02
23.09.2021 19:43:32
ទិញ
0.04
1.37433
1.37462
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44941268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 21:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37433
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 19:43:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
17.09.2021 23:00:02
23.09.2021 19:43:30
ទិញ
0.05
1.37379
1.37462
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44944689
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37379
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 19:43:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.37462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
20.09.2021 01:52:05
23.09.2021 19:43:28
ទិញ
0.08
1.37266
1.37462
ចំណេញ
0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44959053
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 01:52:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37266
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 19:43:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.37462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
23.09.2021 15:00:03
23.09.2021 19:43:27
ទិញ
0.11
1.37198
1.37462
ចំណេញ
0.29 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45373161
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 15:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37198
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 19:43:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.37462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
23.09.2021 16:00:02
23.09.2021 19:43:25
ទិញ
0.15
1.37239
1.37462
ចំណេញ
0.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45380523
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37239
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 19:43:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.37462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
20.09.2021 05:17:41
23.09.2021 14:56:44
ទិញ
0.11
1.37066
1.37095
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44973713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:17:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37066
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:56:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.37095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
20.09.2021 10:40:42
23.09.2021 14:56:39
ទិញ
0.15
1.36833
1.37101
ចំណេញ
0.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45002158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:40:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:56:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.37101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
20.09.2021 12:00:05
23.09.2021 14:56:35
ទិញ
0.21
1.36748
1.37108
ចំណេញ
0.76 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45009496
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 12:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:56:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1.37108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.76 USD
20.09.2021 20:00:16
23.09.2021 14:56:32
ទិញ
0.29
1.36452
1.3711
ចំណេញ
1.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45061871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 20:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:56:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
1.3711
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.91 USD
22.09.2021 12:00:02
22.09.2021 14:40:27
ទិញ
0.4
1.36394
1.36402
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45211290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 12:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 14:40:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.36402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.09.2021 06:43:47
22.09.2021 09:52:57
លក់
1
1.36496
1.36531
ចំណេញ
-0.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45191763
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 06:43:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36496
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 09:52:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36531
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.35 USD
09.09.2021 07:47:27
21.09.2021 00:38:09
ចម្លង
57.96%
-23.79%
ចំណេញ
-9.64 USD
ManagerHantu
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 07:47:27
ចំណុច​ចូល
57.96%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 00:38:09
ចេញ
-23.79%
ចំណេញ
-9.64 USD
17.09.2021 18:00:12
17.09.2021 18:26:23
ទិញ
0.02
1.37476
1.37571
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44925046
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:00:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:26:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
16.09.2021 20:00:00
17.09.2021 12:47:45
លក់
0.01
1.37817
1.37867
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44824650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 20:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:47:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
17.09.2021 04:00:01
17.09.2021 12:47:43
លក់
0.01
1.37833
1.37868
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44841038
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 04:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:47:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
17.09.2021 06:17:11
17.09.2021 12:47:42
លក់
0.02
1.37945
1.37867
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44846726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 06:17:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37945
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:47:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
17.09.2021 11:26:00
17.09.2021 12:47:41
លក់
0.03
1.3799
1.37867
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44866726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 11:26:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:47:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
17.09.2021 11:45:14
17.09.2021 12:47:40
លក់
0.04
1.38064
1.37867
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44869545
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 11:45:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38064
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:47:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
17.09.2021 08:00:02
17.09.2021 11:25:32
លក់
0.03
1.38049
1.38016
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44850620
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 08:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38049
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 11:25:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38016
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
16.09.2021 16:00:04
16.09.2021 16:09:33
លក់
0.01
1.38034
1.37944
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44795256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38034
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:09:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
16.09.2021 12:00:03
16.09.2021 12:09:55
លក់
0.01
1.38214
1.38124
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44759776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38214
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:09:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38124
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
15.09.2021 04:00:02
16.09.2021 09:47:27
លក់
0.01
1.38027
1.38258
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44609267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 04:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:47:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38258
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
15.09.2021 08:00:02
16.09.2021 09:47:26
លក់
0.01
1.3807
1.38256
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44620141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 08:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3807
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:47:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
15.09.2021 09:22:17
16.09.2021 09:47:25
លក់
0.02
1.38186
1.38257
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44627067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 09:22:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:47:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38257
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.09.2021 09:48:55
16.09.2021 09:47:23
លក់
0.03
1.38291
1.38248
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44630767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 09:48:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:47:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38248
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
15.09.2021 12:00:04
16.09.2021 09:47:22
លក់
0.04
1.3833
1.38248
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44647694
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 12:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:47:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38248
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
15.09.2021 18:14:04
16.09.2021 09:47:22
លក់
0.05
1.38375
1.38248
ចំណេញ
0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44691657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 18:14:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:47:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38248
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
15.09.2021 23:00:02
16.09.2021 09:47:21
លក់
0.08
1.38443
1.38249
ចំណេញ
0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44707395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 23:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:47:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.38249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
16.09.2021 02:00:18
16.09.2021 09:47:20
លក់
0.11
1.38514
1.38248
ចំណេញ
0.29 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44716306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 02:00:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:47:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.38248
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
15.09.2021 17:23:09
15.09.2021 17:32:35
លក់
0.05
1.38431
1.38428
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44685402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:23:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38431
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:32:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38428
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
15.09.2021 10:36:58
15.09.2021 10:42:13
លក់
0.04
1.38354
1.38322
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44637247
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:36:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:42:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.09.2021 20:00:03
14.09.2021 20:32:43
លក់
0.01
1.38478
1.38388
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44579850
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 20:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 20:32:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38388
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.09.2021 16:55:04
14.09.2021 17:25:21
លក់
0.01
1.38785
1.38668
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44552246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 17:25:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.09.2021 08:00:04
14.09.2021 17:25:21
លក់
0.01
1.38382
1.38668
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44480948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 08:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 17:25:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.09.2021 15:47:26
14.09.2021 16:51:16
លក់
0.01
1.3892
1.38861
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44536686
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:47:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 16:51:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.09.2021 15:54:40
14.09.2021 16:51:15
លក់
0.02
1.3898
1.38863
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44537912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:54:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 16:51:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38863
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.09.2021 16:09:29
14.09.2021 16:51:13
លក់
0.03
1.39073
1.38862
ចំណេញ
0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44544450
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:09:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39073
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 16:51:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38862
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
14.09.2021 15:33:41
14.09.2021 15:45:39
លក់
0.01
1.38879
1.38847
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44529525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:33:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 15:45:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38847
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
14.09.2021 15:34:52
14.09.2021 15:45:38
លក់
0.02
1.38922
1.38844
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44530658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:34:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 15:45:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.09.2021 15:35:13
14.09.2021 15:45:37
លក់
0.03
1.3898
1.38846
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44532222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:35:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 15:45:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
14.09.2021 10:29:22
14.09.2021 14:57:49
លក់
0.01
1.38625
1.38566
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44498641
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 10:29:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38625
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 14:57:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.09.2021 11:52:10
14.09.2021 14:57:45
លក់
0.02
1.38731
1.38561
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44507000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 11:52:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38731
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 14:57:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.09.2021 11:01:16
14.09.2021 11:44:10
លក់
0.02
1.38795
1.38713
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44504351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 11:01:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 11:44:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38713
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.09.2021 20:00:02
14.09.2021 05:37:30
ទិញ
0.01
1.3837
1.3846
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44451811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 20:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 05:37:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
13.09.2021 15:18:36
13.09.2021 17:32:25
លក់
0.01
1.38342
1.38152
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44418030
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 15:18:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38342
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 17:32:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38152
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.09.2021 12:00:05
13.09.2021 17:32:25
លក់
0.01
1.38142
1.38152
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44397523
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 12:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38142
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 17:32:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38152
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
13.09.2021 00:00:21
13.09.2021 08:02:42
លក់
0.01
1.38316
1.38226
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44347609
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 00:00:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 08:02:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38226
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.09.2021 10:25:12
10.09.2021 21:28:07
លក់
0.01
1.37796
1.384
ចំណេញ
-0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44135683
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 10:25:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37796
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 21:28:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.384
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
09.09.2021 17:00:03
10.09.2021 21:28:07
លក់
0.04
1.38385
1.384
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44191214
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 17:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 21:28:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.384
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD