11.03.2020 11:06:10
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.1
1.79197
1.92063
ចំណេញ
-735.80 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#128667457
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2020 11:06:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.79197
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-733.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.92063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-735.80 USD
14.02.2020 07:28:36
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.1
1.9415
2.01551
ចំណេញ
-428.92 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#126364349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.02.2020 07:28:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.9415
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-426.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.01551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-428.92 USD
05.03.2020 14:35:06
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.1
1.95009
2.01551
ចំណេញ
-379.37 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#128080531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 14:35:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.95009
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-377.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.01551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-379.37 USD
11.02.2020 09:33:05
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.1
1.92286
2.01551
ចំណេញ
-536.44 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#126083364
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2020 09:33:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.92286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-534.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.01551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-536.44 USD
12.03.2020 14:43:22
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.1
1.38322
1.44821
ចំណេញ
-449.76 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#128823353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 14:43:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38322
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-448.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.44821
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-449.76 USD
06.03.2020 07:35:18
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.1
1.96354
2.01551
ចំណេញ
-301.78 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#128167938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2020 07:35:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.96354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-299.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.01551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-301.78 USD
09.03.2020 20:38:09
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.2
1.98799
2.01551
ចំណេញ
-321.48 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#128434824
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 20:38:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.98799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-317.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
2.01551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
-321.48 USD
12.03.2020 14:29:54
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.1
1.81179
1.92063
ចំណេញ
-622.76 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#128821662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 14:29:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.81179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-620.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.92063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-622.76 USD
16.03.2020 07:13:52
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.1
1.8368
1.92063
ចំណេញ
-480.11 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#128990150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2020 07:13:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.8368
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-478.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.92063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-480.11 USD
05.03.2020 15:15:10
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.1
1.77452
1.92063
ចំណេញ
-835.32 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#128083976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 15:15:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.77452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-833.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.92063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-835.32 USD
18.03.2020 08:46:37
19.03.2020 01:19:13
លក់
0.1
1.85217
1.92063
ចំណេញ
-392.45 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#129272186
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2020 08:46:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-390.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.92063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-392.45 USD
17.03.2020 09:51:15
18.03.2020 18:53:26
លក់
0.1
2.00407
1.9879
ចំណេញ
91.83 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#129124032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2020 09:51:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2.00407
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
93.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.03.2020 18:53:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.9879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
91.83 USD
18.03.2020 08:45:21
18.03.2020 13:40:29
លក់
0.1
2.01837
2.00737
ចំណេញ
63.18 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#129272032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2020 08:45:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2.01837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
65.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.03.2020 13:40:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.00737
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
63.18 USD
10.03.2020 09:32:28
18.03.2020 10:38:05
លក់
0.1
1.36498
1.42698
ចំណេញ
-435.48 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#128509394
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.03.2020 09:32:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-434.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.03.2020 10:38:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.42698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-435.48 USD
28.02.2020 10:47:53
18.03.2020 10:38:00
លក់
0.1
1.34429
1.4267400000000001
ចំណេញ
-578.96 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#127545267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2020 10:47:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34429
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-577.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.03.2020 10:38:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.4267400000000001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-578.96 USD
10.02.2020 08:51:03
18.03.2020 10:37:55
លក់
0.1
1.32906
1.4267400000000001
ចំណេញ
-685.57 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#125977555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2020 08:51:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.32906
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-684.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.03.2020 10:37:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.4267400000000001
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-685.57 USD
17.03.2020 19:03:58
17.03.2020 23:11:14
លក់
0.1
2.02108
2.00408
ចំណេញ
100.31 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#129201570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2020 19:03:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2.02108
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
102.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2020 23:11:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.00408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
100.31 USD
17.03.2020 09:34:07
17.03.2020 17:53:40
លក់
0.2
1.22222
1.20474
ចំណេញ
347.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#129122624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2020 09:34:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
349.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2020 17:53:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.20474
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
347.60 USD
17.03.2020 11:19:34
17.03.2020 15:41:11
លក់
0.1
2.01416
2.0042
ចំណេញ
58.10 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#129137290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2020 11:19:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2.01416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
60.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2020 15:41:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.0042
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
58.10 USD
13.03.2020 10:17:06
13.03.2020 11:33:47
លក់
0.1
2.00707
1.99668
ចំណេញ
63.54 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#128910697
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 10:17:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2.00707
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
65.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 11:33:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.99668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
63.54 USD
09.03.2020 08:34:18
09.03.2020 16:52:07
លក់
0.3
1.99393
1.96896
ចំណេញ
493.14 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#128346039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 08:34:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.99393
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
499.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 16:52:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.96896
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.00 USD
ចំណេញ
493.14 USD
09.03.2020 09:54:51
09.03.2020 11:03:57
លក់
0.3
2.01344
1.99587
ចំណេញ
341.07 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#128354946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 09:54:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2.01344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
347.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2020 11:03:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.99587
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.00 USD
ចំណេញ
341.07 USD
05.03.2020 15:20:17
08.03.2020 23:00:12
ទិញ
0.1
1.34324
1.34783
ចំណេញ
33.05 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#128083752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 15:20:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.03.2020 23:00:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.34783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
33.05 USD
04.03.2020 09:22:29
05.03.2020 13:48:37
ទិញ
0.1
1.48996
1.49984
ចំណេញ
71.64 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#127950365
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2020 09:22:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.48996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
73.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2020 13:48:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.49984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
71.64 USD
21.02.2020 07:39:35
03.03.2020 16:59:11
លក់
0.1
1.95366
1.94156
ចំណេញ
77.67 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#126890409
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2020 07:39:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.95366
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
79.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2020 16:59:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.94156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
77.67 USD
28.02.2020 07:26:27
02.03.2020 09:46:26
លក់
0.1
1.97561
1.95871
ចំណេញ
108.58 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#127527929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2020 07:26:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.97561
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
110.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2020 09:46:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.95871
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
108.58 USD
25.02.2020 11:20:45
28.02.2020 10:48:27
លក់
0.1
110.414
108.732
ចំណេញ
153.69 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#127160952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2020 11:20:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
154.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2020 10:48:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
108.732
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
153.69 USD
26.02.2020 08:41:28
27.02.2020 13:01:54
លក់
0.1
1.97332
1.95793
ចំណេញ
99.19 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#127293846
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2020 08:41:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.97332
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
101.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2020 13:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.95793
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
99.19 USD
06.02.2020 10:57:54
14.02.2020 13:59:40
ទិញ
0.1
0.97473
0.98169
ចំណេញ
69.90 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#125813212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.02.2020 10:57:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.97473
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
70.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.02.2020 13:59:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.98169
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
69.90 USD
30.01.2020 14:07:47
31.01.2020 19:43:58
លក់
0.1
1.9428
1.97205
ចំណេញ
-197.74 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#125350469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2020 14:07:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.9428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-195.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2020 19:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.97205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-197.74 USD
22.01.2020 12:24:22
31.01.2020 19:43:58
លក់
0.1
1.90781
1.97205
ចំណេញ
-431.90 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#124749004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.01.2020 12:24:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.90781
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-429.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2020 19:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.97205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-431.90 USD
29.01.2020 09:11:15
31.01.2020 19:43:58
ទិញ
0.1
17.494
18.024
ចំណេញ
263.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#125216741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2020 09:11:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
17.494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
265.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2020 19:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
18.024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
263.00 USD
27.01.2020 11:03:25
31.01.2020 19:43:58
លក់
0.1
1.92641
1.97205
ចំណេញ
-307.43 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#125041497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.01.2020 11:03:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.92641
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-305.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2020 19:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.97205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-307.43 USD
13.01.2020 10:52:15
31.01.2020 19:43:58
លក់
0.1
1.29998
1.31974
ចំណេញ
-198.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#123972443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.01.2020 10:52:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29998
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-197.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2020 19:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.31974
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-198.60 USD
17.01.2020 09:08:00
31.01.2020 19:43:58
លក់
0.1
1.89507
1.97205
ចំណេញ
-517.16 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#124474877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.01.2020 09:08:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.89507
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-515.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2020 19:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.97205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-517.16 USD
21.01.2020 07:54:05
31.01.2020 19:43:58
ទិញ
0.1
18.106
18.024
ចំណេញ
-43.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#124656324
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2020 07:54:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
18.106
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-41.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2020 19:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
18.024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-43.00 USD
23.01.2020 10:47:55
31.01.2020 19:43:58
លក់
0.1
109.516
108.433
ចំណេញ
98.88 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#124839873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2020 10:47:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.516
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
99.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2020 19:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
108.433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
98.88 USD
13.01.2020 09:36:01
31.01.2020 19:43:58
លក់
0.1
1.88002
1.97205
ចំណេញ
-617.88 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#123966306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.01.2020 09:36:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.88002
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-615.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2020 19:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.97205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-617.88 USD
21.01.2020 07:53:57
31.01.2020 19:43:58
ទិញ
0.1
1566.42
1582.85
ចំណេញ
162.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#124656318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2020 07:53:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1566.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
164.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2020 19:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1582.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
162.30 USD
22.01.2020 16:03:07
28.01.2020 10:54:52
លក់
0.1
1.31403
1.30072
ចំណេញ
132.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#124760590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.01.2020 16:03:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31403
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
133.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.01.2020 10:54:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.30072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
132.10 USD
16.01.2020 08:15:59
23.01.2020 14:54:27
លក់
0.1
17.891
17.682
ចំណេញ
102.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#124360299
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.01.2020 08:15:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
17.891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
104.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2020 14:54:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
17.682
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
102.50 USD
14.01.2020 14:59:05
23.01.2020 14:54:19
លក់
0.1
1543.32
1555.45
ចំណេញ
-123.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#124141834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.01.2020 14:59:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1543.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-121.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.01.2020 14:54:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1555.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-123.30 USD
09.01.2020 11:20:40
09.01.2020 12:05:12
លក់
0.5
1.11117
1.11007
ចំណេញ
50.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#123810491
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.01.2020 11:20:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.11117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.01.2020 12:05:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.11007
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
50.00 USD
16.12.2019 13:37:09
20.12.2019 08:34:06
លក់
0.5
0.67718
0.67445
ចំណេញ
129.40 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#122235773
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2019 13:37:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
139.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2019 08:34:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.67445
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
129.40 USD
16.12.2019 10:33:49
16.12.2019 11:29:49
លក់
0.54
0.68746
0.68717
ចំណេញ
10.26 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#122227375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2019 10:33:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.68746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2019 11:29:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.54
ចេញ
0.68717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.40 USD
ចំណេញ
10.26 USD
12.12.2019 09:52:33
16.12.2019 10:00:12
ទិញ
0.04
1.11393
1.11434
ចំណេញ
1.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#121994199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.12.2019 09:52:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11393
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2019 10:00:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.11434
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
1.24 USD
16.12.2019 09:11:59
16.12.2019 10:00:08
លក់
0.5
0.67578
0.67622
ចំណេញ
-32.38 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#122222857
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2019 09:11:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-22.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2019 10:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.67622
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-32.38 USD
09.12.2019 10:42:34
16.12.2019 09:12:16
លក់
0.04
0.68224
0.68737
ចំណេញ
-20.92 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#121712887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2019 10:42:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.68224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2019 09:12:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.68737
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-20.92 USD
12.12.2019 16:10:54
16.12.2019 09:10:03
ទិញ
0.04
0.68931
0.68743
ចំណេញ
-7.92 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#122044751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.12.2019 16:10:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.68931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2019 09:10:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.68743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-7.92 USD
16.12.2019 09:08:05
16.12.2019 09:09:59
លក់
0.5
0.67586
0.67587
ចំណេញ
-10.51 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#122222722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2019 09:08:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2019 09:09:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.67587
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-10.51 USD