22.10.2021 15:02:22
22.10.2021 15:22:09
ទិញ
0.3
1.37852
1.37865
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519947485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 15:02:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:22:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37865
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
22.10.2021 14:00:31
22.10.2021 14:23:00
ទិញ
0.3
1.37888
1.37964
ចំណេញ
0.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519944983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 14:00:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37888
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 14:23:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37964
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
22.10.2021 13:08:42
22.10.2021 14:23:00
ទិញ
0.3
1.38027
1.37964
ចំណេញ
-0.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519942996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 13:08:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 14:23:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37964
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.19 USD
22.10.2021 12:00:01
22.10.2021 12:08:38
លក់
0.3
1.38084
1.38009
ចំណេញ
0.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519940238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38084
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:08:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
22.10.2021 11:03:18
22.10.2021 11:20:05
ទិញ
0.3
1.37781
1.37848
ចំណេញ
0.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519937898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 11:03:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37781
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:20:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37848
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
22.10.2021 11:00:00
22.10.2021 11:00:32
លក់
0.3
1.37761
1.37757
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519937182
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 11:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.10.2021 23:00:01
22.10.2021 10:09:30
លក់
0.3
1.3786
1.37876
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519916745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 23:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 10:09:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
22.10.2021 05:00:01
22.10.2021 10:09:30
លក់
0.3
1.38008
1.37876
ចំណេញ
0.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519925742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 05:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38008
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 10:09:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
21.10.2021 21:00:00
22.10.2021 10:09:30
លក់
0.3
1.37802
1.37876
ចំណេញ
-0.22 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519913472
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 21:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37802
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 10:09:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.22 USD
22.10.2021 00:01:02
22.10.2021 10:09:30
លក់
0.3
1.37911
1.37876
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519917741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 00:01:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37911
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 10:09:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
22.10.2021 10:00:00
22.10.2021 10:09:30
លក់
0.3
1.37926
1.37876
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519933478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 10:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37926
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 10:09:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
22.10.2021 09:04:25
22.10.2021 09:28:43
ទិញ
0.3
1.37921
1.37982
ចំណេញ
0.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519930445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:04:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 09:28:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37982
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
22.10.2021 05:02:30
22.10.2021 09:28:43
ទិញ
0.3
1.38029
1.37982
ចំណេញ
-0.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519925926
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 05:02:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38029
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 09:28:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37982
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
21.10.2021 19:00:19
22.10.2021 04:13:06
ទិញ
0.3
1.38133
1.38044
ចំណេញ
-0.27 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519908258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 19:00:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38133
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 04:13:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.27 USD
21.10.2021 21:05:29
22.10.2021 04:13:06
ទិញ
0.3
1.37839
1.38044
ចំណេញ
0.62 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519914152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 21:05:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 04:13:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.62 USD
21.10.2021 20:08:59
22.10.2021 04:13:06
ទិញ
0.3
1.37937
1.38044
ចំណេញ
0.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519911097
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 20:08:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37937
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 04:13:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
21.10.2021 20:00:01
21.10.2021 20:08:57
លក់
0.3
1.37973
1.37933
ចំណេញ
0.12 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519910177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 20:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 20:08:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37933
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
21.10.2021 19:00:02
21.10.2021 19:14:03
លក់
0.3
1.38091
1.38058
ចំណេញ
0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519908092
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 19:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38091
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 19:14:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
21.10.2021 18:00:01
21.10.2021 18:06:50
លក់
0.3
1.38196
1.38113
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519905920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 18:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38196
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 18:06:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
21.10.2021 18:00:00
21.10.2021 18:06:50
លក់
0.3
1.38195
1.38113
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519905824
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38195
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 18:06:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
21.10.2021 11:00:00
21.10.2021 17:51:25
ទិញ
0.3
1.38172
1.38187
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519886117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 11:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38172
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 17:51:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38187
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
21.10.2021 17:16:52
21.10.2021 17:42:16
លក់
0.3
1.38151
1.38146
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519903456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 17:16:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 17:42:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38146
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.10.2021 16:00:02
21.10.2021 16:44:19
ទិញ
0.3
1.38099
1.38149
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519898829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 16:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:44:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
21.10.2021 15:00:00
21.10.2021 15:03:40
លក់
0.3
1.38105
1.38067
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519894928
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:03:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38067
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
21.10.2021 12:03:07
21.10.2021 14:24:52
ទិញ
0.3
1.38068
1.38115
ចំណេញ
0.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519888902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 12:03:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 14:24:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38115
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
21.10.2021 11:00:21
21.10.2021 11:10:14
លក់
0.3
1.38137
1.38062
ចំណេញ
0.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519886397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 11:00:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 11:10:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38062
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
20.10.2021 15:00:00
21.10.2021 10:16:23
លក់
0.3
1.37416
1.37959
ចំណេញ
-1.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519835848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 15:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:16:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.63 USD
20.10.2021 18:00:02
21.10.2021 10:16:23
លក់
0.3
1.38135
1.37959
ចំណេញ
0.53 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519850837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 18:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:16:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
20.10.2021 19:00:00
21.10.2021 10:16:23
លក់
0.3
1.38193
1.37959
ចំណេញ
0.70 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519853104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 19:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:16:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
20.10.2021 20:00:02
21.10.2021 10:16:23
លក់
0.3
1.38285
1.37959
ចំណេញ
0.98 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519856011
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 20:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:16:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.98 USD
20.10.2021 16:00:00
21.10.2021 10:16:23
លក់
0.3
1.37807
1.37959
ចំណេញ
-0.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519841047
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 16:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37807
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:16:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.46 USD
21.10.2021 10:00:01
21.10.2021 10:02:39
លក់
0.3
1.38035
1.38
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519882541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 10:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:02:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
21.10.2021 09:00:01
21.10.2021 09:38:21
លក់
0.3
1.38068
1.3805
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519879409
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 09:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 09:38:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.3805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
20.10.2021 20:00:04
21.10.2021 08:51:56
លក់
0.3
1.38287
1.38101
ចំណេញ
0.56 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519856085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 20:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 08:51:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.56 USD
20.10.2021 17:00:03
21.10.2021 08:51:56
លក់
0.3
1.37836
1.38101
ចំណេញ
-0.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519845605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 08:51:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.80 USD
20.10.2021 18:00:04
21.10.2021 08:51:56
លក់
0.3
1.38134
1.38101
ចំណេញ
0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519851014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 18:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 08:51:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
20.10.2021 19:00:02
21.10.2021 08:51:56
លក់
0.3
1.38193
1.38101
ចំណេញ
0.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519853169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 19:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 08:51:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.38101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
20.10.2021 16:00:02
20.10.2021 16:03:16
លក់
0.3
1.37799
1.3779
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519841247
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 16:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 16:03:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.3779
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
20.10.2021 12:05:32
20.10.2021 15:42:17
ទិញ
0.3
1.37819
1.37748
ចំណេញ
-0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519828104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 12:05:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37819
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:42:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
20.10.2021 13:10:06
20.10.2021 15:42:17
ទិញ
0.3
1.37642
1.37748
ចំណេញ
0.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519830728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 13:10:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37642
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:42:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
20.10.2021 14:00:01
20.10.2021 14:30:25
លក់
0.3
1.37604
1.37555
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519832903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37604
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 14:30:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37555
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
19.10.2021 14:00:00
20.10.2021 13:23:03
លក់
0.3
1.38235
1.37559
ចំណេញ
2.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519764082
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38235
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.03 USD
19.10.2021 06:00:02
20.10.2021 13:23:03
លក់
0.3
1.37623
1.37559
ចំណេញ
0.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519732848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 06:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37623
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
19.10.2021 08:00:00
20.10.2021 13:23:03
លក់
0.3
1.37682
1.37559
ចំណេញ
0.37 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519738593
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 08:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
18.10.2021 18:15:31
20.10.2021 13:23:03
លក់
0.3
1.37114
1.37559
ចំណេញ
-1.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519707272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 18:15:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37114
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.34 USD
19.10.2021 09:00:00
20.10.2021 13:23:03
លក់
0.3
1.37723
1.37559
ចំណេញ
0.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519741208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 09:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
18.10.2021 21:00:04
20.10.2021 13:23:03
លក់
0.3
1.37352
1.37559
ចំណេញ
-0.62 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519714428
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 21:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37352
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.62 USD
19.10.2021 12:00:00
20.10.2021 13:23:03
លក់
0.3
1.3792
1.37559
ចំណេញ
1.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519753819
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 12:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.08 USD
19.10.2021 05:00:02
20.10.2021 13:23:03
លក់
0.3
1.37571
1.37559
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519729869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 05:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
18.10.2021 19:00:00
20.10.2021 13:23:03
លក់
0.3
1.37253
1.37559
ចំណេញ
-0.92 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1519709136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 19:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.92 USD