24.11.2020 03:32:31
24.02.2021 18:25:58
លក់
0.02
0.69698
0.73968
ចំណេញ
-85.40 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#65567777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 03:32:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69698
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-85.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-85.40 USD
05.11.2020 21:29:26
24.02.2021 18:25:57
លក់
0.02
0.67698
0.73968
ចំណេញ
-125.40 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64783023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 21:29:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67698
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-125.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-125.40 USD
09.11.2020 13:47:47
24.02.2021 18:25:57
លក់
0.02
0.68163
0.73968
ចំណេញ
-116.10 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64873521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 13:47:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.68163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-116.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-116.10 USD
16.11.2020 18:02:44
24.02.2021 18:25:57
លក់
0.02
0.6896
0.73968
ចំណេញ
-100.16 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#65226377
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 18:02:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-100.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-100.16 USD
05.11.2020 15:14:20
24.02.2021 18:25:57
លក់
0.02
0.67587
0.73968
ចំណេញ
-127.62 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64764297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 15:14:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67587
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-127.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-127.62 USD
06.11.2020 03:58:42
24.02.2021 18:25:57
លក់
0.02
0.67832
0.73968
ចំណេញ
-122.72 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64792423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 03:58:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-122.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-122.72 USD
11.11.2020 04:10:24
24.02.2021 18:25:57
លក់
0.02
0.68678
0.73968
ចំណេញ
-105.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64990152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.11.2020 04:10:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.68678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-105.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-105.80 USD
18.11.2020 09:38:47
24.02.2021 18:25:57
លក់
0.02
0.69121
0.73968
ចំណេញ
-96.94 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#65316713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 09:38:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69121
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-96.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-96.94 USD
05.11.2020 13:57:12
24.02.2021 18:25:56
លក់
0.02
0.67354
0.73968
ចំណេញ
-132.28 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64757434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 13:57:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-132.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-132.28 USD
05.11.2020 10:11:29
24.02.2021 18:25:56
លក់
0.02
0.67229
0.73968
ចំណេញ
-134.78 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64742908
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 10:11:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67229
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-134.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-134.78 USD
05.11.2020 14:36:28
24.02.2021 18:25:56
លក់
0.02
0.67483
0.73968
ចំណេញ
-129.70 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64760109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 14:36:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67483
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-129.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 18:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-129.70 USD
05.11.2020 04:40:22
17.12.2020 04:56:18
លក់
0.02
0.66992
0.71326
ចំណេញ
-86.68 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64730262
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 04:40:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66992
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-86.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.12.2020 04:56:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.71326
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-86.68 USD
05.11.2020 09:50:03
17.12.2020 04:54:42
លក់
0.02
0.67068
0.71308
ចំណេញ
-84.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64741346
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 09:50:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-84.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.12.2020 04:54:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.71308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-84.80 USD
05.11.2020 09:56:30
17.12.2020 04:54:36
លក់
0.02
0.67141
0.71308
ចំណេញ
-83.34 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64741772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 09:56:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-83.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.12.2020 04:54:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.71308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-83.34 USD
05.11.2020 03:46:23
17.12.2020 04:54:33
លក់
0.02
0.66885
0.71308
ចំណេញ
-88.46 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64727972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 03:46:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-88.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.12.2020 04:54:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.71308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-88.46 USD
20.11.2020 13:49:06
23.11.2020 18:13:27
លក់
0.02
0.69424
0.69039
ចំណេញ
7.70 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#65460025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 13:49:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69424
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 18:13:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.69039
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.70 USD
04.11.2020 02:16:57
04.11.2020 08:12:32
លក់
0.01
0.67377
0.66579
ចំណេញ
7.98 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64673674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.11.2020 02:16:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.11.2020 08:12:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.98 USD
04.11.2020 02:16:57
04.11.2020 07:39:12
លក់
0.01
0.67377
0.66623
ចំណេញ
7.54 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64650565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.11.2020 02:16:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.11.2020 07:39:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66623
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.54 USD
28.10.2020 07:10:50
28.10.2020 12:03:42
លក់
0.02
0.6708
0.6674
ចំណេញ
6.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64353366
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 07:10:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6708
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 12:03:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.6674
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.80 USD
27.10.2020 18:37:10
28.10.2020 10:36:40
លក់
0.02
0.67133
0.66868
ចំណេញ
5.30 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64326328
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 18:37:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67133
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 10:36:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.30 USD
28.10.2020 08:30:38
28.10.2020 10:31:01
លក់
0.02
0.67174
0.66863
ចំណេញ
6.22 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64356667
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 08:30:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 10:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66863
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.22 USD
27.10.2020 19:02:23
28.10.2020 05:15:38
លក់
0.02
0.67166
0.67
ចំណេញ
3.32 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64327977
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 19:02:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 05:15:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.32 USD
27.10.2020 19:39:38
28.10.2020 01:27:54
លក់
0.02
0.67221
0.67006
ចំណេញ
4.30 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#64328774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 19:39:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 01:27:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.67006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.30 USD
20.10.2020 12:21:08
27.10.2020 12:03:31
ទិញ
0.02
0.90888
0.90914
ចំណេញ
0.57 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#63983455
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 12:21:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90888
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:03:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.57 USD
20.10.2020 12:29:00
27.10.2020 12:03:15
ទិញ
0.02
0.90862
0.90926
ចំណេញ
1.41 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#63984284
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 12:29:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90862
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:03:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.41 USD
20.10.2020 12:34:54
27.10.2020 12:03:09
ទិញ
0.02
0.90824
0.90925
ចំណេញ
2.22 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#63985294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 12:34:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90824
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:03:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.22 USD
20.10.2020 13:05:27
27.10.2020 12:03:04
ទិញ
0.02
0.90792
0.90926
ចំណេញ
2.95 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#63987350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 13:05:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 12:03:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.95 USD
20.10.2020 17:05:05
26.10.2020 22:01:12
ទិញ
0.02
0.90723
0.90788
ចំណេញ
1.43 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#64003975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 17:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 22:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90788
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.43 USD
20.10.2020 17:14:09
26.10.2020 16:35:49
ទិញ
0.02
0.9067
0.90745
ចំណេញ
1.65 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#64005216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 17:14:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 16:35:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90745
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.65 USD
23.10.2020 11:09:37
26.10.2020 11:28:58
ទិញ
0.02
0.90575
0.90706
ចំណេញ
2.89 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#64167081
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 11:09:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 11:28:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.89 USD
23.10.2020 21:45:08
26.10.2020 10:42:56
ទិញ
0.02
0.90451
0.90635
ចំណេញ
4.06 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#64199814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 21:45:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 10:42:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.06 USD
23.10.2020 11:19:38
23.10.2020 17:43:27
ទិញ
0.02
0.90499
0.90665
ចំណេញ
3.66 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#64168349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 11:19:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90499
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:43:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.66 USD
23.10.2020 12:32:06
23.10.2020 17:43:23
ទិញ
0.02
0.90429
0.90664
ចំណេញ
5.18 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#64172853
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 12:32:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90429
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:43:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.18 USD
20.10.2020 17:23:18
22.10.2020 11:20:12
ទិញ
0.02
0.90585
0.90695
ចំណេញ
2.43 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#64006302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 17:23:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90585
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 11:20:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.43 USD
21.10.2020 09:16:19
22.10.2020 06:39:44
ទិញ
0.02
0.90542
0.90688
ចំណេញ
3.22 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#64038995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 09:16:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 06:39:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.22 USD
21.10.2020 09:27:54
22.10.2020 03:11:14
ទិញ
0.02
0.90464
0.906
ចំណេញ
3.00 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#64039886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 09:27:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 03:11:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
21.10.2020 11:05:18
22.10.2020 03:11:08
ទិញ
0.02
0.90362
0.906
ចំណេញ
5.25 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#64047624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 11:05:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 03:11:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.25 USD
20.10.2020 13:21:28
20.10.2020 14:55:04
ទិញ
0.02
0.90729
0.90803
ចំណេញ
1.63 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#63988827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 13:21:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 14:55:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90803
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.63 USD
19.10.2020 01:50:46
20.10.2020 14:46:56
ទិញ
0.02
1.3186
1.31865
ចំណេញ
0.08 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63880070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 01:50:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 14:46:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31865
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
19.10.2020 10:25:51
20.10.2020 02:52:51
ទិញ
0.02
1.31762
1.31889
ចំណេញ
1.93 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63901712
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 10:25:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31762
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 02:52:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.93 USD
19.10.2020 20:53:32
20.10.2020 02:52:49
ទិញ
0.02
1.31629
1.31889
ចំណេញ
3.94 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63944785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 20:53:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 02:52:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.94 USD
14.10.2020 11:30:40
15.10.2020 10:55:58
ទិញ
0.02
1.31303
1.31638
ចំណេញ
5.09 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63704529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 11:30:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31303
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 10:55:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31638
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.09 USD
14.10.2020 11:53:20
15.10.2020 01:38:57
ទិញ
0.02
1.31219
1.31523
ចំណេញ
4.62 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63706075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 11:53:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 01:38:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.62 USD
12.10.2020 06:58:31
13.10.2020 17:08:12
ទិញ
0.02
1.31335
1.31344
ចំណេញ
0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63560528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2020 06:58:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 17:08:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31344
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
12.10.2020 08:49:14
13.10.2020 16:52:46
ទិញ
0.02
1.31232
1.31394
ចំណេញ
2.47 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63563992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2020 08:49:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31232
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 16:52:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.47 USD
13.10.2020 08:50:59
13.10.2020 16:52:34
ទិញ
0.02
1.31163
1.31395
ចំណេញ
3.53 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63622958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 08:50:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 16:52:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31395
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.53 USD
13.10.2020 12:28:40
13.10.2020 16:18:50
ទិញ
0.02
1.31023
1.31263
ចំណេញ
3.66 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63639760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 12:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31023
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 16:18:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.66 USD
12.10.2020 17:01:01
13.10.2020 05:43:27
ទិញ
0.02
1.31168
1.3138
ចំណេញ
3.23 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63594077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2020 17:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 05:43:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.3138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.23 USD
12.10.2020 18:04:59
13.10.2020 05:41:49
ទិញ
0.02
1.31049
1.31382
ចំណេញ
5.07 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#63598126
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2020 18:04:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31049
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 05:41:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31382
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.07 USD
05.10.2020 11:17:14
06.10.2020 21:58:25
លក់
0.02
0.66433
0.65996
ចំណេញ
8.74 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#63059448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2020 11:17:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66433
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2020 21:58:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.65996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.74 USD