27.07.2021 04:46:24
27.07.2021 18:30:35
លក់
0.06
130.15
129.785
ចំណេញ
0.20 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513717134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 04:46:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 18:30:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
129.785
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
27.07.2021 04:46:23
27.07.2021 18:30:33
លក់
0.05
130.15
129.786
ចំណេញ
0.17 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513717133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 04:46:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 18:30:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
129.786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
27.07.2021 04:46:23
27.07.2021 18:30:31
លក់
0.04
130.15
129.787
ចំណេញ
0.13 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513717132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 04:46:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 18:30:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.787
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
27.07.2021 04:46:22
27.07.2021 18:30:28
លក់
0.03
130.152
129.786
ចំណេញ
0.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513717131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 04:46:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.152
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 18:30:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
27.07.2021 04:46:22
27.07.2021 18:30:27
លក់
0.03
130.154
129.788
ចំណេញ
0.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513717130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 04:46:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 18:30:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.788
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
23.07.2021 11:40:18
27.07.2021 04:46:22
លក់
0.05
130.132
130.179
ចំណេញ
-0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513523372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 11:40:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 04:46:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.179
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
23.07.2021 09:40:13
27.07.2021 04:46:21
លក់
0.03
129.814
130.179
ចំណេញ
-0.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513511100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 09:40:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 04:46:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
130.179
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
23.07.2021 11:10:24
27.07.2021 04:46:21
លក់
0.04
129.97
130.179
ចំណេញ
-0.08 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513519167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 11:10:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 04:46:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
130.179
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
21.07.2021 16:37:14
23.07.2021 09:29:28
ទិញ
0.03
129.923
129.791
ចំណេញ
-0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513313312
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:37:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 09:29:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.791
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
12.11.2020 09:54:02
23.07.2021 09:24:06
លក់
0.01
1.17738
1.17727
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1484158789
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.11.2020 09:54:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 09:24:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
22.07.2021 18:20:25
23.07.2021 09:24:02
ទិញ
0.03
129.712
129.793
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513461971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 18:20:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 09:24:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.793
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 19:06:41
23.07.2021 09:24:00
ទិញ
0.04
129.529
129.791
ចំណេញ
0.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513472861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 19:06:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 09:24:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.791
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
21.07.2021 16:38:14
22.07.2021 18:43:49
ទិញ
0.03
1.36514
1.37426
ចំណេញ
0.27 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1513313473
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:38:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:43:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
22.07.2021 18:30:25
22.07.2021 18:43:41
លក់
0.03
129.655
129.592
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513464424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 18:30:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:43:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.07.2021 17:46:26
22.07.2021 18:31:22
លក់
0.07
130.09
129.692
ចំណេញ
0.25 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513326036
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:46:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:31:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
129.692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
21.07.2021 16:51:59
22.07.2021 18:31:09
លក់
0.06
129.959
129.693
ចំណេញ
0.15 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513317730
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:51:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:31:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
129.693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
21.07.2021 16:05:42
22.07.2021 18:30:59
លក់
0.05
129.795
129.689
ចំណេញ
0.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513308800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:05:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
129.689
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
21.07.2021 11:25:26
22.07.2021 18:30:48
លក់
0.04
129.559
129.677
ចំណេញ
-0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513280487
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 11:25:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:30:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.677
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
21.07.2021 10:45:50
22.07.2021 18:30:36
លក់
0.03
129.415
129.681
ចំណេញ
-0.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513275697
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:45:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.415
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
21.07.2021 09:11:23
22.07.2021 18:30:27
លក់
0.03
129.233
129.683
ចំណេញ
-0.12 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513264400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 09:11:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.233
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:30:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.683
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.12 USD
14.07.2021 06:27:12
21.07.2021 17:51:27
លក់
1
0.8771
0.87508
ចំណេញ
1.60 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#1512637575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 06:27:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8771
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:51:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.87508
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.60 USD
20.07.2021 09:55:36
21.07.2021 16:45:26
ទិញ
0.38
1.36336
1.3665
ចំណេញ
1.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1513136213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 09:55:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36336
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:45:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
1.3665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.19 USD
20.07.2021 09:40:13
21.07.2021 16:45:09
ទិញ
0.32
1.36505
1.36627
ចំណេញ
0.39 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1513133705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 09:40:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36505
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:45:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.36627
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.39 USD
19.07.2021 17:55:25
21.07.2021 16:44:23
ទិញ
0.26
1.36666
1.36608
ចំណេញ
-0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1513078193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 17:55:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:44:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.26
ចេញ
1.36608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.15 USD
19.07.2021 17:22:16
21.07.2021 16:44:05
ទិញ
0.22
1.36837
1.36593
ចំណេញ
-0.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1513073077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 17:22:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:44:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.22
ចេញ
1.36593
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.54 USD
19.07.2021 11:42:04
21.07.2021 16:43:48
ទិញ
0.18
1.3711
1.36579
ចំណេញ
-0.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1513007020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 11:42:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3711
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:43:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.36579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.96 USD
19.07.2021 10:12:16
21.07.2021 16:43:30
ទិញ
0.15
1.37194
1.36584
ចំណេញ
-0.92 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512992908
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 10:12:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37194
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:43:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.36584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.92 USD
19.07.2021 03:50:31
21.07.2021 16:43:26
ទិញ
0.12
1.37524
1.36587
ចំណេញ
-1.12 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512965411
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 03:50:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37524
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:43:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.36587
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.12 USD
16.07.2021 22:05:14
21.07.2021 16:42:58
ទិញ
0.1
1.37682
1.36558
ចំណេញ
-1.12 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512937543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 22:05:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.36558
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.12 USD
16.07.2021 17:19:22
21.07.2021 16:42:34
ទិញ
0.07
1.3786
1.36558
ចំណេញ
-0.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512918437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 17:19:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:42:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.36558
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.91 USD
16.07.2021 17:19:12
21.07.2021 16:42:28
ទិញ
0.07
1.3786
1.36558
ចំណេញ
-0.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512918408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 17:19:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:42:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.36558
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.91 USD
16.07.2021 13:50:41
21.07.2021 16:42:16
ទិញ
0.06
1.38075
1.36557
ចំណេញ
-0.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512893109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 13:50:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38075
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:42:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.36557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.91 USD
16.07.2021 13:05:43
21.07.2021 16:41:53
ទិញ
0.05
1.3824
1.36538
ចំណេញ
-0.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512889134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 13:05:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3824
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:41:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.36538
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.85 USD
16.07.2021 12:30:31
21.07.2021 16:41:30
ទិញ
0.04
1.3845
1.36523
ចំណេញ
-0.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512885777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 12:30:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:41:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.36523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.77 USD
16.07.2021 11:53:02
21.07.2021 16:41:12
ទិញ
0.03
1.38612
1.36498
ចំណេញ
-0.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512882202
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 11:53:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38612
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:41:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.36498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.63 USD
16.07.2021 11:52:54
21.07.2021 16:41:02
ទិញ
0.03
1.38609
1.36487
ចំណេញ
-0.64 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512882180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 11:52:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:41:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.36487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.64 USD
21.07.2021 11:43:23
21.07.2021 16:40:31
ទិញ
0.03
129.709
129.904
ចំណេញ
0.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513282880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 11:43:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:40:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
21.07.2021 11:43:14
21.07.2021 16:40:22
ទិញ
0.03
129.711
129.901
ចំណេញ
0.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513282872
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 11:43:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.711
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:40:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.901
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
20.07.2021 16:17:46
21.07.2021 16:16:37
ទិញ
0.66
1.35765
1.36411
ចំណេញ
4.26 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1513197337
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 16:17:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35765
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:16:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
1.36411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.26 USD
20.07.2021 16:17:38
21.07.2021 16:16:26
ទិញ
0.66
1.35763
1.36417
ចំណេញ
4.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1513197326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 16:17:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:16:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
1.36417
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.32 USD
20.07.2021 15:40:35
21.07.2021 16:16:19
ទិញ
0.55
1.35954
1.36415
ចំណេញ
2.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1513189854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 15:40:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:16:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.55
ចេញ
1.36415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.54 USD
20.07.2021 14:15:42
21.07.2021 16:16:07
ទិញ
0.46
1.36142
1.36414
ចំណេញ
1.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1513176249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 14:15:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36142
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:16:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.46
ចេញ
1.36414
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.25 USD
21.07.2021 10:53:42
21.07.2021 11:43:17
ទិញ
0.03
129.559
129.68
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513276694
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:53:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:43:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.68
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
21.07.2021 10:53:38
21.07.2021 11:43:11
ទិញ
0.03
129.56
129.683
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513276688
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:53:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:43:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.683
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
21.07.2021 09:11:09
21.07.2021 10:54:05
ទិញ
0.04
129.264
129.527
ចំណេញ
0.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513264388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 09:11:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.264
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 10:54:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.527
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
20.07.2021 20:39:09
21.07.2021 10:53:46
ទិញ
0.03
129.457
129.533
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513229541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 20:39:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 10:53:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.533
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
20.07.2021 20:39:00
21.07.2021 10:53:34
ទិញ
0.03
129.452
129.53
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513229532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 20:39:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 10:53:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.07.2021 03:55:27
21.07.2021 09:12:41
លក់
0.04
129.539
129.257
ចំណេញ
0.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513246461
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 03:55:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.539
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 09:12:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.257
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
20.07.2021 18:36:22
21.07.2021 09:12:11
លក់
0.03
129.335
129.269
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513221260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 18:36:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 09:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.269
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
20.07.2021 17:36:17
21.07.2021 09:11:41
លក់
0.03
129.233
129.26
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513211632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 17:36:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.233
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 09:11:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD