22.10.2021 15:56:35
22.10.2021 18:47:39
លក់
0.05
1805.62
1787.6
ចំណេញ
0.90 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519951114
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 15:56:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1805.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:47:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1787.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.90 USD
22.10.2021 18:40:50
22.10.2021 18:44:27
ទិញ
0.05
1786.15
1787.19
ចំណេញ
0.05 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519964995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:40:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1786.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:44:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1787.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
22.10.2021 09:31:25
22.10.2021 18:40:41
លក់
0.05
1789.53
1784.81
ចំណេញ
0.24 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519931755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:31:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1789.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:40:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1784.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
22.10.2021 17:50:35
22.10.2021 17:53:01
ទិញ
2.87
1811.66
1810.23
ចំណេញ
-4.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519958996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 17:50:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1811.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 17:53:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.87
ចេញ
1810.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.10 USD
21.10.2021 14:59:13
22.10.2021 09:31:45
ទិញ
0.05
1778.43
1789.7
ចំណេញ
0.56 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519894831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 14:59:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 09:31:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1789.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.56 USD
20.10.2021 15:16:39
21.10.2021 14:59:10
លក់
0.05
1783.91
1778.46
ចំណេញ
0.27 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519837275
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 15:16:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 14:59:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1778.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
15.10.2021 14:59:45
20.10.2021 15:16:48
ទិញ
0.05
1778.85
1784.04
ចំណេញ
0.26 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519616875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 14:59:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:16:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1784.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
19.10.2021 05:09:40
19.10.2021 18:37:33
លក់
0.05
1771.65
1770.54
ចំណេញ
0.06 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519730706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 05:09:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1771.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 18:37:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1770.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
15.10.2021 15:56:30
19.10.2021 05:09:45
ទិញ
0.05
1765.63
1771.64
ចំណេញ
0.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519622209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 15:56:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1765.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 05:09:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1771.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
14.10.2021 12:35:01
15.10.2021 14:59:56
លក់
0.05
1796.98
1778.73
ចំណេញ
0.91 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519528028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 12:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1796.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 14:59:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1778.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.91 USD
14.10.2021 09:31:44
15.10.2021 14:59:30
លក់
0.05
1792.5
1778.85
ចំណេញ
0.68 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519509084
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 09:31:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1792.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 14:59:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1778.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
14.10.2021 05:03:02
15.10.2021 14:59:27
លក់
0.05
1789.25
1778.73
ចំណេញ
0.53 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519498175
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 05:03:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1789.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 14:59:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1778.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
13.10.2021 17:12:49
15.10.2021 14:59:22
លក់
0.05
1785.73
1778.72
ចំណេញ
0.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519462074
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:12:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1785.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 14:59:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1778.72
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
13.10.2021 15:09:21
13.10.2021 16:00:05
លក់
0.05
1775.76
1761.48
ចំណេញ
0.71 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519442707
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:09:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1775.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 16:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1761.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
13.10.2021 11:49:10
13.10.2021 15:59:58
លក់
0.05
1766.98
1761.97
ចំណេញ
0.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519431076
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 11:49:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1766.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:59:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1761.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
13.10.2021 04:50:02
13.10.2021 15:40:10
លក់
0.05
1762.71
1759.61
ចំណេញ
0.16 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1519411991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 04:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1762.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:40:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1759.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
11.10.2021 10:32:27
12.10.2021 15:09:38
លក់
6.8
154.047
154.716
ចំណេញ
-40.10 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327778
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 10:32:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
154.047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-40.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.8
ចេញ
154.716
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-40.10 USD
12.10.2021 12:28:46
12.10.2021 15:09:38
លក់
6.7
154.284
154.718
ចំណេញ
-25.63 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519350007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 12:28:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
154.284
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-25.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.7
ចេញ
154.718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-25.63 USD
11.10.2021 06:43:35
12.10.2021 15:09:37
លក់
0.27
153.663
154.717
ចំណេញ
-2.51 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
154.717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.51 USD
11.10.2021 06:43:38
12.10.2021 15:09:37
លក់
0.27
153.663
154.717
ចំណេញ
-2.51 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
154.717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.51 USD
11.10.2021 09:12:01
12.10.2021 15:09:36
លក់
0.27
153.929
154.72
ចំណេញ
-1.88 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:12:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
154.72
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.88 USD
08.10.2021 06:03:13
12.10.2021 15:09:36
លក់
0.27
152.203
154.717
ចំណេញ
-5.98 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 06:03:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
154.717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.98 USD
11.10.2021 09:12:03
12.10.2021 15:09:35
លក់
0.27
153.916
154.72
ចំណេញ
-1.91 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:12:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
154.72
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.91 USD
08.10.2021 17:38:58
12.10.2021 15:09:34
លក់
0.27
152.734
154.723
ចំណេញ
-4.73 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327819
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:38:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
154.723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.73 USD
08.10.2021 13:21:45
12.10.2021 15:09:33
លក់
0.27
152.435
154.722
ចំណេញ
-5.44 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 13:21:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.435
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
154.722
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.44 USD
08.10.2021 17:25:28
12.10.2021 15:09:26
លក់
0.68
152.59
154.706
ចំណេញ
-12.68 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:25:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
154.706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.68 USD
11.10.2021 06:43:32
12.10.2021 15:09:25
លក់
0.27
153.661
154.706
ចំណេញ
-2.49 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
154.706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.49 USD
11.10.2021 06:43:36
12.10.2021 15:09:25
លក់
0.27
153.663
154.706
ចំណេញ
-2.48 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519327793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:09:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
154.706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.48 USD
08.10.2021 17:38:58
12.10.2021 07:34:11
លក់
0.04
152.734
154.065
ចំណេញ
-0.47 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:38:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
154.065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.47 USD
08.10.2021 13:21:45
12.10.2021 07:34:11
លក់
0.04
152.435
154.065
ចំណេញ
-0.58 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323163
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 13:21:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.435
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
154.065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.58 USD
11.10.2021 09:12:03
12.10.2021 07:34:10
លក់
0.04
153.916
154.064
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:12:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
154.064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
08.10.2021 06:03:13
12.10.2021 07:34:10
លក់
0.04
152.203
154.065
ចំណេញ
-0.66 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323160
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 06:03:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
154.065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.66 USD
11.10.2021 06:43:38
12.10.2021 07:34:09
លក់
0.04
153.663
154.064
ចំណេញ
-0.14 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
154.064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
11.10.2021 09:12:01
12.10.2021 07:34:09
លក់
0.04
153.929
154.064
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:12:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
154.064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
11.10.2021 06:43:35
12.10.2021 07:34:08
លក់
0.04
153.663
154.065
ចំណេញ
-0.14 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
154.065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
11.10.2021 06:43:32
12.10.2021 07:34:08
លក់
0.04
153.661
154.065
ចំណេញ
-0.14 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
154.065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
11.10.2021 06:43:36
12.10.2021 07:34:08
លក់
0.04
153.663
154.064
ចំណេញ
-0.14 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323147
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
154.064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
08.10.2021 17:25:28
12.10.2021 07:34:07
លក់
0.1
152.59
154.065
ចំណេញ
-1.30 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:25:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
154.065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.30 USD
11.10.2021 10:32:27
12.10.2021 07:34:07
លក់
1
154.047
154.065
ចំណេញ
-0.16 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519323128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 10:32:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
154.047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 07:34:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
154.065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
08.10.2021 13:21:45
12.10.2021 05:05:50
លក់
0.38
152.435
154.142
ចំណេញ
-5.72 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519308350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 13:21:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.435
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
154.142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.72 USD
08.10.2021 17:38:58
12.10.2021 05:05:50
លក់
0.38
152.734
154.143
ចំណេញ
-4.72 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519308355
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:38:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
154.143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.72 USD
11.10.2021 09:12:03
12.10.2021 05:05:49
លក់
0.38
153.916
154.138
ចំណេញ
-0.74 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519308335
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:12:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
154.138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
08.10.2021 06:03:13
12.10.2021 05:05:49
លក់
0.38
152.203
154.141
ចំណេញ
-6.50 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519308342
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 06:03:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
154.141
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.50 USD
11.10.2021 06:43:38
12.10.2021 05:05:48
លក់
0.38
153.663
154.141
ចំណេញ
-1.60 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519308321
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
154.141
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.60 USD
11.10.2021 09:12:01
12.10.2021 05:05:48
លក់
0.38
153.929
154.135
ចំណេញ
-0.69 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519308326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:12:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
154.135
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.69 USD
11.10.2021 06:43:36
12.10.2021 05:05:47
លក់
0.38
153.663
154.13
ចំណេញ
-1.57 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519308316
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
154.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.57 USD
11.10.2021 06:43:32
12.10.2021 05:05:46
លក់
0.38
153.661
154.13
ចំណេញ
-1.57 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519308304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
154.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.57 USD
08.10.2021 17:25:28
12.10.2021 05:05:46
លក់
0.94
152.59
154.13
ចំណេញ
-12.77 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519308301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:25:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.94
ចេញ
154.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.77 USD
11.10.2021 06:43:35
12.10.2021 05:05:46
លក់
0.38
153.663
154.13
ចំណេញ
-1.57 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519308312
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:43:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
154.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.57 USD
11.10.2021 10:32:27
12.10.2021 05:05:45
លក់
9.45
154.047
154.13
ចំណេញ
-6.92 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1519257397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 10:32:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
154.047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 05:05:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.45
ចេញ
154.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.92 USD