31.03.2021 08:48:28
07.05.2021 15:31:37
លក់
0.05
1681.33
1831.51
ចំណេញ
-750.90 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1263032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 08:48:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1681.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-750.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1831.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-750.90 USD
01.04.2021 16:26:51
07.05.2021 15:31:37
លក់
0.14
0.75913
0.78138
ចំណេញ
-311.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1274205
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 16:26:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.75913
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-311.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
0.78138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-311.50 USD
31.03.2021 08:48:31
07.05.2021 15:31:37
លក់
0.05
1681.36
1831.51
ចំណេញ
-750.75 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1263034
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 08:48:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1681.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-750.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1831.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-750.75 USD
31.03.2021 07:48:35
07.05.2021 15:31:37
លក់
0.05
1679.95
1831.51
ចំណេញ
-757.80 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1262802
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 07:48:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1679.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-757.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1831.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-757.80 USD
01.04.2021 16:26:50
07.05.2021 15:31:37
លក់
0.08
0.75913
0.78138
ចំណេញ
-178.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1274204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 16:26:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.75913
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-178.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.78138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-178.00 USD
31.03.2021 08:48:29
07.05.2021 15:31:37
លក់
0.05
1681.35
1831.51
ចំណេញ
-750.80 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1263033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 08:48:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1681.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-750.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1831.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-750.80 USD
01.04.2021 16:26:50
07.05.2021 15:31:36
លក់
0.05
0.75913
0.78138
ចំណេញ
-111.25 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1274203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 16:26:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.75913
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-111.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.78138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-111.25 USD
01.04.2021 16:26:49
07.05.2021 15:31:36
លក់
0.01
0.75915
0.78138
ចំណេញ
-22.23 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1274200
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 16:26:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.75915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-22.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.78138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-22.23 USD
01.04.2021 16:26:49
07.05.2021 15:31:36
លក់
0.03
0.75916
0.78138
ចំណេញ
-66.66 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1274202
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 16:26:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.75916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-66.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.78138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-66.66 USD
01.04.2021 16:26:49
07.05.2021 15:31:36
លក់
0.02
0.75916
0.78138
ចំណេញ
-44.44 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1274201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 16:26:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.75916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-44.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:31:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.78138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-44.44 USD
29.03.2021 16:36:08
06.05.2021 17:25:16
ទិញ
0.05
1720.59
1813
ចំណេញ
462.05 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1250548
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 16:36:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1720.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
462.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 17:25:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1813
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
462.05 USD
05.05.2021 15:32:38
05.05.2021 15:34:48
ទិញ
0.05
1771.6
1772.82
ចំណេញ
6.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1460911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 15:32:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1771.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:34:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1772.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.10 USD
05.05.2021 15:32:39
05.05.2021 15:34:44
ទិញ
0.05
1771.51
1772.78
ចំណេញ
6.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1460913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 15:32:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1771.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:34:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1772.78
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.35 USD
05.05.2021 15:32:40
05.05.2021 15:34:39
ទិញ
0.05
1771.46
1772.76
ចំណេញ
6.50 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1460915
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 15:32:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1771.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:34:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1772.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.50 USD
05.05.2021 15:32:42
05.05.2021 15:34:32
ទិញ
0.05
1771.49
1772.67
ចំណេញ
5.90 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1460918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 15:32:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1771.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:34:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1772.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.90 USD
05.05.2021 15:32:41
05.05.2021 15:33:57
ទិញ
0.05
1771.34
1772.48
ចំណេញ
5.70 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1460917
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 15:32:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1771.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:33:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1772.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.70 USD
05.05.2021 09:17:11
05.05.2021 12:50:40
ទិញ
0.05
1778.39
1779.66
ចំណេញ
6.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1457434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 09:17:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 12:50:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.35 USD
05.05.2021 09:17:12
05.05.2021 12:50:40
ទិញ
0.05
1778.39
1779.65
ចំណេញ
6.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1457435
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 09:17:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 12:50:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.30 USD
05.05.2021 09:17:17
05.05.2021 12:50:40
ទិញ
0.05
1778.4
1779.65
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1457437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 09:17:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 12:50:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
05.05.2021 09:17:13
05.05.2021 12:50:38
ទិញ
0.05
1778.39
1779.64
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1457436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 09:17:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 12:50:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
30.04.2021 22:16:00
05.05.2021 09:17:06
ទិញ
0.33
0.77
0.77169
ចំណេញ
55.77 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1423436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 22:16:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 09:17:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
ចេញ
0.77169
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
55.77 USD
04.05.2021 18:17:16
05.05.2021 09:17:04
ទិញ
0.05
0.76882
0.77171
ចំណេញ
14.45 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1453399
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:17:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.76882
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 09:17:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.77171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.45 USD
04.05.2021 19:31:02
04.05.2021 20:08:35
ទិញ
0.05
1776.38
1777.65
ចំណេញ
6.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1454307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 19:31:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1776.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 20:08:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1777.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.35 USD
04.05.2021 19:31:04
04.05.2021 20:08:07
ទិញ
0.05
1776.19
1777.45
ចំណេញ
6.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1454308
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 19:31:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1776.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 20:08:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1777.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.30 USD
04.05.2021 19:31:06
04.05.2021 20:08:06
ទិញ
0.05
1776.18
1777.44
ចំណេញ
6.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1454309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 19:31:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1776.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 20:08:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1777.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.30 USD
04.05.2021 18:17:03
04.05.2021 18:18:29
ទិញ
0.05
1777.9
1779.19
ចំណេញ
6.45 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1453389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:17:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:18:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.45 USD
04.05.2021 18:17:02
04.05.2021 18:18:29
ទិញ
0.05
1777.99
1779.24
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1453387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:17:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:18:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
04.05.2021 18:17:04
04.05.2021 18:18:28
ទិញ
0.05
1777.43
1778.98
ចំណេញ
7.75 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1453392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:17:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:18:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1778.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.75 USD
04.05.2021 18:17:05
04.05.2021 18:17:43
ទិញ
0.05
1777.04
1778.49
ចំណេញ
7.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1453395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:17:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 18:17:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1778.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.25 USD
29.04.2021 09:32:29
03.05.2021 15:22:01
ទិញ
0.05
1781.39
1782.64
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1425503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 09:32:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1781.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 15:22:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1782.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
29.04.2021 09:32:31
03.05.2021 15:22:01
ទិញ
0.05
1781.38
1782.63
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1425506
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 09:32:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1781.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 15:22:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1782.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
29.04.2021 09:32:30
03.05.2021 15:22:01
ទិញ
0.05
1781.42
1782.64
ចំណេញ
6.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1425505
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 09:32:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1781.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 15:22:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1782.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.10 USD
29.04.2021 09:32:32
03.05.2021 15:22:01
ទិញ
0.05
1781.37
1782.62
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1425508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 09:32:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1781.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 15:22:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1782.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
14.04.2021 23:50:07
29.04.2021 02:09:51
លក់
0.05
0.77228
0.78018
ចំណេញ
-39.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1344198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 23:50:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-39.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 02:09:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.78018
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-39.50 USD
22.04.2021 15:24:47
29.04.2021 02:09:49
ទិញ
0.05
0.77374
0.77995
ចំណេញ
31.05 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1389032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:24:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 02:09:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.77995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
31.05 USD
22.04.2021 15:24:48
29.04.2021 02:09:47
ទិញ
0.05
0.77374
0.77995
ចំណេញ
31.05 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1389033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:24:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 02:09:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.77995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
31.05 USD
22.04.2021 15:24:50
29.04.2021 02:09:46
ទិញ
0.05
0.77373
0.77995
ចំណេញ
31.10 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1389034
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:24:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77373
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 02:09:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.77995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
31.10 USD
22.04.2021 15:24:52
29.04.2021 02:09:45
ទិញ
0.05
0.77373
0.77995
ចំណេញ
31.10 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1389036
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:24:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77373
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 02:09:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.77995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
31.10 USD
22.04.2021 15:24:56
29.04.2021 02:09:43
ទិញ
0.05
0.77373
0.77995
ចំណេញ
31.10 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1389037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:24:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77373
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 02:09:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.77995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
31.10 USD
23.04.2021 20:04:49
26.04.2021 04:00:20
ទិញ
0.05
1778.05
1779.3
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1398940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 20:04:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 04:00:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
23.04.2021 20:04:51
26.04.2021 04:00:20
ទិញ
0.05
1778.05
1779.3
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1398942
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 20:04:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 04:00:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
23.04.2021 20:04:50
26.04.2021 04:00:20
ទិញ
0.05
1778.09
1779.34
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1398941
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 20:04:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 04:00:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
23.04.2021 20:04:47
26.04.2021 04:00:11
ទិញ
0.05
1777.97
1779.22
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1398939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 20:04:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 04:00:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
22.04.2021 15:24:45
26.04.2021 03:37:04
ទិញ
0.05
0.77374
0.77597
ចំណេញ
11.15 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1389031
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 15:24:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 03:37:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.77597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.15 USD
23.04.2021 10:25:04
23.04.2021 10:45:14
ទិញ
0.05
1782.78
1784.03
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1395211
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 10:25:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 10:45:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1784.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
23.04.2021 10:25:07
23.04.2021 10:45:14
ទិញ
0.05
1782.78
1784.03
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1395213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 10:25:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 10:45:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1784.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
23.04.2021 10:25:06
23.04.2021 10:45:14
ទិញ
0.05
1782.76
1784.03
ចំណេញ
6.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1395212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 10:25:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 10:45:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1784.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.35 USD
23.04.2021 10:25:08
23.04.2021 10:45:14
ទិញ
0.05
1782.78
1784.03
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1395214
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 10:25:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 10:45:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1784.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
22.04.2021 19:30:00
22.04.2021 20:07:42
ទិញ
0.05
1781.58
1782.85
ចំណេញ
6.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1391807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 19:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1781.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 20:07:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1782.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.35 USD
22.04.2021 19:29:58
22.04.2021 20:07:41
ទិញ
0.05
1781.59
1782.84
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1391806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 19:29:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1781.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 20:07:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1782.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD