22.10.2020 16:58:01
23.10.2020 11:22:35
ទិញ
0.01
1.18286
1.18401
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482548207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 16:58:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:22:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.10.2020 05:51:05
23.10.2020 10:43:11
ទិញ
0.01
1.18026
1.18205
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482578127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 05:51:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18026
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 10:43:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.10.2020 03:42:01
23.10.2020 04:04:31
ទិញ
0.01
1.17883
1.17948
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482573050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 03:42:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 04:04:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17948
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
22.10.2020 17:25:05
23.10.2020 03:50:07
លក់
0.01
104.82
104.773
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482551318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 17:25:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 03:50:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.10.2020 17:54:42
23.10.2020 03:21:19
លក់
0.02
1.07298
1.07217
ចំណេញ
0.02 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1482480000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 17:54:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07298
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 03:21:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.10.2020 14:49:03
23.10.2020 03:21:09
លក់
0.01
1.18173
1.17968
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482537752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 14:49:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18173
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 03:21:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.10.2020 14:49:03
23.10.2020 03:21:00
លក់
0.03
1.18173
1.17976
ចំណេញ
0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482537753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 14:49:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18173
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 03:21:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
20.10.2020 15:35:58
23.10.2020 03:20:55
លក់
0.08
1.18128
1.17974
ចំណេញ
0.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482374568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 15:35:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 03:20:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.17974
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
23.10.2020 01:38:07
23.10.2020 01:57:28
លក់
0.05
1.65593
1.65789
ចំណេញ
-0.07 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482566235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 01:38:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.65593
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:57:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.65789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
19.10.2020 10:42:38
23.10.2020 01:38:06
លក់
0.07
1.65063
1.65651
ចំណេញ
-0.29 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482257786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 10:42:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.65063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.65651
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.29 USD
19.10.2020 12:31:36
23.10.2020 01:38:06
លក់
0.08
1.65361
1.65651
ចំណេញ
-0.17 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482270629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 12:31:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.65361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.65651
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.17 USD
15.10.2020 05:48:58
23.10.2020 01:38:05
លក់
0.06
1.64762
1.65812
ចំណេញ
-0.45 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482064746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 05:48:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.64762
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.65812
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.45 USD
15.10.2020 03:06:45
23.10.2020 01:38:05
លក់
0.05
1.6446
1.65812
ចំណេញ
-0.48 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482059402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 03:06:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6446
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.65812
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.48 USD
19.10.2020 17:12:19
23.10.2020 01:38:04
លក់
0.1
1.66029
1.65812
ចំណេញ
0.15 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482298226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 17:12:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.66029
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.65812
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
19.10.2020 20:43:06
23.10.2020 01:38:04
លក់
0.11
1.66331
1.65812
ចំណេញ
0.41 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482312015
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 20:43:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.66331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.65812
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
19.10.2020 14:33:03
23.10.2020 01:38:03
លក់
0.09
1.65656
1.65812
ចំណេញ
-0.10 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482281776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 14:33:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.65656
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.65812
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
19.10.2020 22:08:03
23.10.2020 01:38:03
លក់
0.12
1.66636
1.65812
ចំណេញ
0.71 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482317664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 22:08:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.66636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.65812
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
22.10.2020 16:24:53
22.10.2020 16:53:11
លក់
0.16
1.18328
1.18285
ចំណេញ
0.07 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482545592
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 16:24:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18328
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 16:53:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.18285
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
22.10.2020 16:12:00
22.10.2020 16:17:58
លក់
0.16
1.18328
1.18332
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482544815
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 16:12:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18328
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 16:17:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.18332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.10.2020 14:47:00
22.10.2020 15:59:10
ទិញ
0.01
1.18222
1.18225
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482537675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 14:47:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 15:59:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18225
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
22.10.2020 13:19:55
22.10.2020 14:16:43
លក់
0.16
1.18332
1.18276
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482531734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 13:19:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18332
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 14:16:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.18276
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
22.10.2020 02:47:22
22.10.2020 13:51:25
លក់
0.13
1.66926
1.6668
ចំណេញ
0.23 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482498730
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 02:47:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.66926
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:51:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.6668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
22.10.2020 12:38:02
22.10.2020 13:45:34
ទិញ
0.01
1.18347
1.18345
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482528480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:38:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:45:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.10.2020 03:22:32
22.10.2020 13:17:54
លក់
0.16
1.1833
1.18313
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482410671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 03:22:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:17:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.18313
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.10.2020 12:27:00
22.10.2020 12:53:30
លក់
0.03
1.18387
1.18334
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482527636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:27:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 12:53:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18334
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.10.2020 06:40:16
22.10.2020 12:53:30
លក់
0.03
1.184
1.18334
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482507985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 06:40:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 12:53:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18334
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.10.2020 12:27:00
22.10.2020 12:53:30
លក់
0.02
1.18387
1.18334
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482527635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:27:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 12:53:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18334
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
22.10.2020 10:22:18
22.10.2020 11:25:05
លក់
0.32
1.1853
1.18514
ចំណេញ
0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482517305
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 10:22:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 11:25:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.18514
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
22.10.2020 02:39:43
22.10.2020 10:31:31
ទិញ
0.01
1.18549
1.18567
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482497867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 02:39:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 10:31:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
22.10.2020 09:18:02
22.10.2020 10:09:32
លក់
0.32
1.18532
1.18467
ចំណេញ
0.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482512319
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 09:18:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18532
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 10:09:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.18467
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
22.10.2020 02:25:01
22.10.2020 09:49:28
លក់
0.01
104.633
104.583
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482497458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 02:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.633
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 09:49:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.583
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
22.10.2020 04:05:43
22.10.2020 05:44:36
លក់
0.01
1.18482
1.18446
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482502367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 04:05:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18482
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 05:44:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.10.2020 16:31:58
22.10.2020 03:47:55
លក់
0.32
1.1853
1.18489
ចំណេញ
0.13 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482466610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 16:31:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 03:47:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.18489
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
21.10.2020 23:22:13
22.10.2020 00:03:21
ទិញ
0.01
1.18553
1.1855
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482494017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 23:22:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 00:03:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.10.2020 21:20:02
21.10.2020 23:46:57
លក់
0.03
1.18665
1.18602
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482491083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 21:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 23:46:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.10.2020 20:26:01
21.10.2020 23:46:57
លក់
0.02
1.18661
1.18602
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482489986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 20:26:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 23:46:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.10.2020 20:26:01
21.10.2020 23:46:57
លក់
0.01
1.18661
1.18602
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482489985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 20:26:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 23:46:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.10.2020 19:03:23
21.10.2020 20:34:10
លក់
0.64
1.1873
1.18727
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482485337
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 19:03:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1873
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 20:34:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.64
ចេញ
1.18727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
20.10.2020 02:31:39
21.10.2020 18:37:27
លក់
0.13
1.66924
1.66744
ចំណេញ
0.17 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482324374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 02:31:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.66924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 18:37:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.66744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
21.10.2020 17:18:58
21.10.2020 18:34:18
លក់
0.64
1.18732
1.18717
ចំណេញ
0.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482474182
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 17:18:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18732
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 18:34:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.64
ចេញ
1.18717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
21.09.2020 07:06:01
21.10.2020 17:50:44
ទិញ
0.01
1.18714
1.18748
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1480517358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 07:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 17:50:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2020 06:40:56
21.10.2020 17:25:24
ទិញ
0.01
1.18679
1.18681
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1480515217
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 06:40:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18679
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 17:25:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.10.2020 15:16:48
21.10.2020 16:22:06
លក់
0.32
1.18532
1.18525
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482456148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 15:16:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18532
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 16:22:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.18525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
20.10.2020 11:21:07
21.10.2020 15:40:25
លក់
0.14
1.67227
1.67003
ចំណេញ
0.22 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1482348856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 11:21:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.67227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 15:40:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.67003
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.22 USD
21.10.2020 13:36:26
21.10.2020 14:54:54
លក់
0.32
1.18531
1.18485
ចំណេញ
0.15 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482450786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 13:36:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18531
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 14:54:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.18485
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
20.10.2020 17:53:06
21.10.2020 12:18:34
លក់
0.02
1.07294
1.072
ចំណេញ
0.02 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1482390594
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 17:53:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07294
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 12:18:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.10.2020 09:12:37
21.10.2020 12:18:26
លក់
0.32
1.18531
1.18495
ចំណេញ
0.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482424264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 09:12:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18531
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 12:18:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.18495
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
21.09.2020 10:21:17
21.10.2020 09:30:57
ទិញ
0.01
1.18565
1.18566
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1480538149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 10:21:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 09:30:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2020 10:33:20
21.10.2020 08:26:24
ទិញ
0.01
1.18407
1.18428
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1480541595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 10:33:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18407
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 08:26:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18428
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
20.10.2020 20:20:26
21.10.2020 00:21:36
លក់
0.16
1.18328
1.18274
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482400022
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 20:20:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18328
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 00:21:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.18274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD