11.06.2021 12:37:05
11.06.2021 13:32:25
ទិញ
0.01
1892.78
1893.91
ចំណេញ
1.13 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1694196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 12:37:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1892.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 13:32:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1893.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.13 USD
11.06.2021 11:24:49
11.06.2021 11:44:02
ទិញ
0.01
1894.41
1895.52
ចំណេញ
1.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1693241
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:24:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1894.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 11:44:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1895.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.11 USD
09.06.2021 17:57:55
10.06.2021 14:26:05
ទិញ
0.01
0.71749
0.71876
ចំណេញ
1.27 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1676625
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:57:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 14:26:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.27 USD
02.06.2021 04:25:54
09.06.2021 16:31:32
ទិញ
0.01
1.22254
1.22155
ចំណេញ
-0.99 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1619315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 04:25:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 16:31:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.99 USD
03.06.2021 10:11:12
09.06.2021 16:23:03
ទិញ
0.01
1.21838
1.22103
ចំណេញ
2.65 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1631413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 10:11:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21838
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 16:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22103
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.65 USD
02.06.2021 11:09:16
09.06.2021 16:23:03
ទិញ
0.02
1.21949
1.22103
ចំណេញ
3.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1622510
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 11:09:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 16:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.22103
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.08 USD
02.06.2021 04:25:53
09.06.2021 16:23:03
ទិញ
0.01
1.22254
1.22106
ចំណេញ
-1.48 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1619314
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 04:25:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 16:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22106
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.48 USD
02.06.2021 11:08:03
09.06.2021 16:23:03
ទិញ
0.01
1.21947
1.22106
ចំណេញ
1.59 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1622499
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 11:08:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21947
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 16:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22106
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.59 USD
07.06.2021 17:09:31
08.06.2021 10:25:12
លក់
0.01
1.2178
1.21662
ចំណេញ
1.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1656257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 17:09:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2178
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 10:25:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21662
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.18 USD
07.06.2021 14:33:51
08.06.2021 08:09:59
លក់
0.01
0.72215
0.72182
ចំណេញ
0.33 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1654667
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 14:33:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 08:09:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
07.06.2021 14:33:43
07.06.2021 15:26:06
លក់
0.01
1886.43
1885.34
ចំណេញ
1.09 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1654665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 14:33:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1886.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 15:26:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1885.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.09 USD
04.06.2021 07:25:29
04.06.2021 17:52:03
ទិញ
0.01
0.71471
0.71968
ចំណេញ
4.97 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1641424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 07:25:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 17:52:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.97 USD
03.06.2021 16:58:54
04.06.2021 17:52:01
ទិញ
0.01
1.21482
1.21639
ចំណេញ
1.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1637485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:58:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21482
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 17:52:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21639
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.57 USD
24.05.2021 20:46:05
03.06.2021 15:15:07
លក់
0.01
0.72167
0.72015
ចំណេញ
1.52 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1566868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 20:46:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72167
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 15:15:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.52 USD
02.06.2021 04:25:53
02.06.2021 08:26:02
ទិញ
0.01
134.001
134.007
ចំណេញ
0.06 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1619313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 04:25:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
134.001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 08:26:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134.007
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
01.06.2021 16:33:13
01.06.2021 22:13:55
លក់
0.01
1.22294
1.22237
ចំណេញ
0.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1615452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:33:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22294
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 22:13:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.57 USD
01.06.2021 16:54:08
01.06.2021 22:13:55
លក់
0.01
1.22361
1.22237
ចំណេញ
1.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1615817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:54:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 22:13:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.24 USD
01.06.2021 17:49:04
01.06.2021 19:08:29
ទិញ
0.01
1894.09
1902.08
ចំណេញ
7.99 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1616737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:49:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1894.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 19:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1902.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.99 USD
01.06.2021 17:11:12
01.06.2021 19:06:43
ទិញ
0.01
1900.63
1901.24
ចំណេញ
0.61 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1616221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:11:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1900.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 19:06:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1901.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD
01.06.2021 17:19:31
01.06.2021 19:06:01
ទិញ
0.01
1898.83
1901.12
ចំណេញ
2.29 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1616353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:19:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1898.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 19:06:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1901.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.29 USD
01.06.2021 17:28:53
01.06.2021 17:53:36
លក់
0.01
1.22485
1.22449
ចំណេញ
0.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1616484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:28:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:53:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22449
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
01.06.2021 17:07:54
01.06.2021 17:10:52
ទិញ
0.01
1899.56
1900.73
ចំណេញ
1.17 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1616155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:07:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1899.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:10:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1900.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.17 USD
01.06.2021 16:30:45
01.06.2021 17:08:39
ទិញ
0.01
0.72556
0.72595
ចំណេញ
0.39 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1615420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:30:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72556
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:08:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72595
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.39 USD
01.06.2021 17:06:18
01.06.2021 17:07:44
ទិញ
0.01
1897.65
1898.89
ចំណេញ
1.24 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1616140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:06:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1897.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:07:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1898.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.24 USD
01.06.2021 16:59:01
01.06.2021 17:00:07
ទិញ
0.01
1903.09
1904.42
ចំណេញ
1.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1615913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:59:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1903.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:00:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1904.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.33 USD
01.06.2021 16:52:19
01.06.2021 16:53:39
ទិញ
0.01
1903.18
1904.4
ចំណេញ
1.22 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1615787
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:52:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1903.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 16:53:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1904.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.22 USD
01.06.2021 12:35:11
01.06.2021 15:27:49
ទិញ
0.01
1909.19
1910.42
ចំណេញ
1.23 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1612938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 12:35:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1909.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 15:27:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1910.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.23 USD
01.06.2021 12:59:08
01.06.2021 13:31:47
លក់
0.01
1.22306
1.2223
ចំណេញ
0.76 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1613116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 12:59:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22306
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 13:31:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.76 USD
01.06.2021 11:44:30
01.06.2021 11:51:24
ទិញ
0.01
1908.25
1909.49
ចំណេញ
1.24 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1612323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 11:44:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1908.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:51:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1909.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.24 USD
01.06.2021 04:47:08
01.06.2021 11:44:39
លក់
0.01
1912.26
1908.57
ចំណេញ
3.69 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1608619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 04:47:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1912.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:44:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1908.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.69 USD
28.05.2021 17:03:57
01.06.2021 11:21:24
ទិញ
0.01
109.995
109.594
ចំណេញ
-3.66 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1598706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 17:03:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:21:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.594
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.66 USD
01.06.2021 05:45:53
01.06.2021 11:21:24
លក់
0.01
1.42382
1.41873
ចំណេញ
5.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1608966
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 05:45:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.42382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:21:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.09 USD
31.05.2021 18:04:55
01.06.2021 11:21:23
លក់
0.01
1.22249
1.22218
ចំណេញ
0.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1606752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 18:04:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22249
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:21:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
31.05.2021 18:03:38
01.06.2021 11:21:23
លក់
0.01
1.22221
1.22218
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1606739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 18:03:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:21:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
28.05.2021 17:16:31
01.06.2021 11:21:22
លក់
0.01
1.2164
1.22218
ចំណេញ
-5.78 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1598848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 17:16:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2164
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:21:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.78 USD
31.05.2021 08:19:25
01.06.2021 11:21:22
លក់
0.01
0.77287
0.77486
ចំណេញ
-1.99 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1602995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 08:19:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:21:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77486
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.99 USD
28.05.2021 12:36:41
31.05.2021 17:52:41
ទិញ
0.01
0.72523
0.72727
ចំណេញ
2.04 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1596089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 12:36:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72523
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 17:52:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.04 USD
04.10.2020 22:54:41
31.05.2021 17:09:05
ចម្លង
2013.49%
-100%
ចំណេញ
-44.35 USD
benxfx
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2020 22:54:41
ចំណុច​ចូល
2013.49%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 17:09:05
ចេញ
-100%
ចំណេញ
-44.35 USD
31.05.2021 15:08:27
31.05.2021 16:13:53
លក់
0.01
133.76
133.742
ចំណេញ
0.16 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1605538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 15:08:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 16:13:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.742
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
28.05.2021 18:29:49
31.05.2021 12:59:31
លក់
0.01
1.21897
1.21877
ចំណេញ
0.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1599500
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 18:29:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21897
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 12:59:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
28.05.2021 16:27:23
28.05.2021 16:38:17
ទិញ
0.01
1.41468
1.41626
ចំណេញ
1.58 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1598298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 16:27:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41468
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 16:38:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41626
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.58 USD
28.05.2021 15:48:06
28.05.2021 16:38:13
ទិញ
0.01
1.41465
1.41627
ចំណេញ
1.62 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1597838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 15:48:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 16:38:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41627
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.62 USD
28.05.2021 11:15:56
28.05.2021 14:12:57
លក់
0.01
133.94
133.925
ចំណេញ
0.14 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1595597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 11:15:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 14:12:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
26.05.2021 09:19:51
28.05.2021 12:36:29
លក់
0.01
0.73003
0.7252
ចំណេញ
4.83 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1578467
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 09:19:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 12:36:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7252
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.83 USD
28.05.2021 09:56:03
28.05.2021 11:06:41
លក់
0.01
109.929
109.873
ចំណេញ
0.51 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1595033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 09:56:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 11:06:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
27.05.2021 17:45:42
28.05.2021 08:55:54
លក់
0.01
0.7309
0.72595
ចំណេញ
4.95 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1591597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 17:45:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 08:55:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72595
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.95 USD
27.05.2021 05:57:21
28.05.2021 08:55:53
លក់
0.01
0.72924
0.72595
ចំណេញ
3.29 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1585396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 05:57:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 08:55:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72595
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.29 USD
26.05.2021 05:02:28
28.05.2021 08:55:53
លក់
0.01
0.7264
0.72592
ចំណេញ
0.48 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1576853
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 05:02:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7264
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 08:55:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.48 USD
25.05.2021 19:02:37
28.05.2021 08:55:52
លក់
0.01
0.72131
0.72589
ចំណេញ
-4.58 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1575008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 19:02:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 08:55:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72589
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.58 USD
24.05.2021 19:28:17
28.05.2021 08:55:52
លក់
0.01
0.72039
0.72589
ចំណេញ
-5.50 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1566456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 19:28:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 08:55:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72589
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.50 USD