29.10.2020 02:28:16
29.10.2020 03:40:26
លក់
0.01
1.17549
1.17538
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482922375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 02:28:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 03:40:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17538
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
29.10.2020 03:00:02
29.10.2020 03:10:59
លក់
0.01
104.402
104.352
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482923469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 03:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.402
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 03:10:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.352
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
28.10.2020 11:23:46
28.10.2020 17:24:08
ទិញ
0.09
135.335
135.464
ចំណេញ
0.11 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1482852790
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 11:23:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
135.335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 17:24:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
135.464
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
23.10.2020 07:00:26
28.10.2020 16:01:08
ទិញ
0.29
1.83701
1.84
ចំណេញ
0.61 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#1482579466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 07:00:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.83701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 16:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
1.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD
28.10.2020 07:50:21
28.10.2020 14:13:16
ទិញ
0.28
104.287
104.354
ចំណេញ
0.18 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482829239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 07:50:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
104.287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 14:13:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
104.354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
28.10.2020 10:39:31
28.10.2020 12:22:07
លក់
0.03
74.254
73.944
ចំណេញ
0.09 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482847025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 10:39:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
74.254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 12:22:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
73.944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
28.09.2020 10:12:02
28.10.2020 12:04:41
លក់
0.02
122.568
122.368
ចំណេញ
0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1481016665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 10:12:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
122.568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 12:04:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
122.368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
19.10.2020 12:30:06
28.10.2020 11:35:33
លក់
0.01
1.17522
1.17516
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482270300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 12:30:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17522
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 11:35:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
28.10.2020 09:42:10
28.10.2020 10:34:24
ទិញ
0.28
104.194
104.258
ចំណេញ
0.17 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482836987
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 09:42:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
104.194
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 10:34:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
104.258
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
27.10.2020 08:30:51
28.10.2020 10:34:07
លក់
0.29
0.6692
0.66857
ចំណេញ
0.18 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1482743589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 08:30:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6692
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 10:34:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
0.66857
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
20.10.2020 10:46:06
28.10.2020 09:01:11
លក់
0.02
1.17724
1.17721
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482346171
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 10:46:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 09:01:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17721
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
28.10.2020 02:10:00
28.10.2020 07:48:48
ទិញ
0.03
0.64744
0.65043
ចំណេញ
0.10 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#1482814759
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 02:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.64744
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 07:48:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.65043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
16.10.2020 05:15:00
28.10.2020 01:39:58
លក់
0.01
1.07094
1.07118
ចំណេញ
0.00 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1482150669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 05:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07094
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 01:39:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.10.2020 15:30:24
28.10.2020 01:36:08
ទិញ
0.03
0.68862
0.68899
ចំណេញ
0.01 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#1482777336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 15:30:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.68862
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 01:36:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.68899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.10.2020 11:51:28
28.10.2020 01:35:59
លក់
0.02
1.07294
1.07115
ចំណេញ
0.04 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1482759859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 11:51:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07294
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 01:35:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07115
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
27.10.2020 12:01:57
27.10.2020 23:44:54
លក់
0.03
74.525
74.453
ចំណេញ
0.02 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482761054
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 12:01:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
74.525
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 23:44:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
74.453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
20.10.2020 12:20:43
27.10.2020 23:18:49
លក់
0.04
1.17925
1.17911
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482354930
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 12:20:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17925
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 23:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.17911
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.10.2020 21:00:07
27.10.2020 22:58:45
លក់
0.01
104.479
104.433
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482796845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 21:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 22:58:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.10.2020 13:40:02
27.10.2020 14:06:00
ទិញ
0.03
1.18224
1.18268
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482766940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 13:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 14:06:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.10.2020 11:03:32
27.10.2020 13:32:54
លក់
0.03
1.06603
1.06458
ចំណេញ
0.03 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#1482682186
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 11:03:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 13:32:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.06458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
26.10.2020 05:39:48
27.10.2020 13:32:54
លក់
0.03
1.06453
1.06458
ចំណេញ
0.00 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#1482663290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 05:39:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06453
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 13:32:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.06458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.10.2020 11:19:45
27.10.2020 13:12:22
ទិញ
0.06
136.227
136.396
ចំណេញ
0.10 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1482757771
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 11:19:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 13:12:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
136.396
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
27.10.2020 09:10:04
27.10.2020 10:47:16
លក់
0.01
104.783
104.735
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482745707
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 09:10:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 10:47:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2020 22:16:03
27.10.2020 10:22:56
លក់
0.02
1.18068
1.18
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482728457
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 22:16:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 10:22:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.10.2020 05:13:03
27.10.2020 10:15:41
លក់
0.02
1.18199
1.18058
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482737433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 05:13:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18199
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 10:15:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.10.2020 02:06:13
27.10.2020 09:27:42
ទិញ
0.03
0.71221
0.71257
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1482731033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 02:06:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 09:27:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.71257
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.10.2020 07:11:04
27.10.2020 08:29:34
ទិញ
0.03
1.18288
1.18315
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482739714
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 07:11:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 08:29:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18315
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.10.2020 13:32:01
27.10.2020 08:29:26
ទិញ
0.02
1.18258
1.18313
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482697017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 13:32:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 08:29:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18313
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.10.2020 13:32:01
27.10.2020 08:29:18
ទិញ
0.03
1.18258
1.18314
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482697018
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 13:32:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 08:29:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18314
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
27.10.2020 02:00:51
27.10.2020 08:01:37
ទិញ
0.06
123.791
123.939
ចំណេញ
0.08 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1482730487
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 02:00:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
123.791
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 08:01:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
123.939
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
26.10.2020 03:35:00
27.10.2020 02:01:44
លក់
0.01
104.841
104.791
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482658595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 03:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.841
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 02:01:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.791
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2020 15:31:21
26.10.2020 19:26:31
ទិញ
0.29
1.94771
1.95
ចំណេញ
0.44 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#1482706914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 15:31:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.94771
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 19:26:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
1.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
26.10.2020 03:11:09
26.10.2020 17:21:15
លក់
0.03
79.65
79.402
ចំណេញ
0.07 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1482657612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 03:11:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
79.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 17:21:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
79.402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
22.09.2020 13:48:03
26.10.2020 16:04:58
ទិញ
0.01
0.6684
0.66923
ចំណេញ
0.01 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1480686288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 13:48:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 16:04:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66923
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.10.2020 15:13:45
26.10.2020 16:04:49
លក់
0.02
105.041
104.969
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482705674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 15:13:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
105.041
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 16:04:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
104.969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
19.10.2020 11:12:31
26.10.2020 16:04:39
លក់
0.29
1.83
1.8263
ចំណេញ
0.76 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#1482100896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 11:12:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 16:04:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
1.8263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.76 USD
26.10.2020 14:18:00
26.10.2020 14:57:27
លក់
0.01
1.18171
1.18119
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482699500
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 14:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18171
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 14:57:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18119
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.10.2020 12:09:00
26.10.2020 13:17:13
ទិញ
0.01
1.18053
1.1821
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482690170
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 12:09:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18053
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 13:17:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1821
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.10.2020 10:30:13
26.10.2020 11:29:14
លក់
0.08
1.18138
1.18128
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482587937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:30:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18138
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 11:29:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.18128
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.10.2020 10:00:54
26.10.2020 10:13:57
ទិញ
0.01
1.18299
1.18301
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482674404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 10:00:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18299
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 10:13:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.10.2020 17:58:47
26.10.2020 10:03:31
លក់
0.16
1.1834
1.1829
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482632769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 17:58:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 10:03:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.1829
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
26.10.2020 08:29:02
26.10.2020 09:55:03
ទិញ
0.02
1.18376
1.18415
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482668078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 08:29:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 09:55:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.10.2020 03:33:02
26.10.2020 08:05:17
លក់
0.03
1.18389
1.18352
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482658359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 03:33:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18389
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 08:05:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18352
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.10.2020 02:23:47
26.10.2020 03:55:40
លក់
0.01
1.18494
1.18401
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482656481
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 02:23:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 03:55:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.10.2020 20:23:20
26.10.2020 01:19:48
លក់
0.32
1.18549
1.18451
ចំណេញ
0.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482640775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 20:23:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 01:19:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.18451
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
23.10.2020 16:44:01
23.10.2020 23:15:21
ទិញ
0.01
1.18416
1.18587
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482622874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 16:44:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 23:15:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18587
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.10.2020 17:25:02
23.10.2020 18:14:01
លក់
0.01
104.865
104.815
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482629532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 17:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 18:14:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.10.2020 11:11:44
23.10.2020 17:13:04
លក់
0.16
1.18338
1.18322
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482593764
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 11:11:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:13:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.18322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.10.2020 15:09:10
23.10.2020 16:25:21
លក់
0.32
1.18551
1.18524
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1482613367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 15:09:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:25:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.18524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
23.10.2020 14:30:00
23.10.2020 15:28:20
លក់
0.01
104.767
104.67
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1482611331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 14:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.767
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 15:28:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD