22.09.2021 20:16:46
22.09.2021 21:50:54
លក់
0.02
1777.64
1769.75
ចំណេញ
0.16 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517999493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 20:16:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1777.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:50:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1769.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
21.09.2021 16:00:34
22.09.2021 21:45:01
លក់
0.01
1771.39
1770
ចំណេញ
0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517882671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:00:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1771.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:45:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1770
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.09.2021 16:01:18
22.09.2021 21:45:01
លក់
0.01
1772.34
1770
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517882727
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:01:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:45:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1770
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.09.2021 18:05:50
22.09.2021 04:36:52
លក់
0.18
1.62153
1.61564
ចំណេញ
0.77 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1517905156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 18:05:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.62153
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:36:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.61564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.77 USD
21.09.2021 18:14:54
22.09.2021 04:36:52
លក់
0.18
1.62028
1.61556
ចំណេញ
0.62 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1517905923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 18:14:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.62028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:36:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.61556
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.62 USD
21.09.2021 18:33:59
22.09.2021 04:36:50
លក់
0.18
1.6196
1.61551
ចំណេញ
0.53 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1517907742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 18:33:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6196
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:36:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.61551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
21.09.2021 19:01:04
22.09.2021 04:36:49
លក់
0.18
1.61882
1.61551
ចំណេញ
0.43 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1517910983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 19:01:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.61882
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 04:36:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.61551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
21.09.2021 16:00:34
21.09.2021 16:06:39
ទិញ
0.01
1771.91
1772.28
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517882668
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:00:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1771.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:06:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1772.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2021 15:33:58
21.09.2021 16:00:33
ទិញ
0.01
1772.21
1771.35
ចំណេញ
-0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517878557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:33:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1772.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:00:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
21.09.2021 15:35:08
21.09.2021 16:00:32
លក់
0.01
1772.31
1771.85
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517878696
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:35:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2021 15:39:19
21.09.2021 16:00:32
ទិញ
0.01
1770.81
1771.27
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517878877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:39:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1770.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2021 15:33:59
21.09.2021 16:00:30
លក់
0.01
1771.55
1771.85
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517878559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:33:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1771.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:00:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2021 15:54:07
21.09.2021 16:00:29
លក់
0.01
1773.4
1771.83
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517880560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:54:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:00:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.09.2021 15:16:16
21.09.2021 15:33:57
លក់
0.01
1768.64
1772.26
ចំណេញ
-0.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517876159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:16:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1768.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:33:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1772.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
21.09.2021 15:15:56
21.09.2021 15:33:55
លក់
0.01
1767.57
1772.03
ចំណេញ
-0.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517876069
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:15:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1767.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:33:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1772.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
21.09.2021 15:15:54
21.09.2021 15:33:53
ទិញ
0.01
1767.98
1771.35
ចំណេញ
0.03 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517876066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:15:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1767.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:33:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
21.09.2021 15:26:41
21.09.2021 15:33:52
លក់
0.02
1773.26
1771.95
ចំណេញ
0.03 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517877482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:26:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:33:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1771.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
21.09.2021 15:25:00
21.09.2021 15:33:51
លក់
0.01
1772.19
1771.96
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517877237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:33:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2021 15:20:54
21.09.2021 15:33:50
លក់
0.01
1770.88
1771.84
ចំណេញ
-0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517876865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:20:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1770.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:33:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
21.09.2021 15:20:39
21.09.2021 15:33:49
លក់
0.01
1769.85
1771.81
ចំណេញ
-0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517876798
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:20:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1769.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:33:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
21.09.2021 15:30:49
21.09.2021 15:33:48
លក់
0.03
1774.43
1771.79
ចំណេញ
0.08 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517878220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:30:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1774.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:33:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1771.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
21.09.2021 15:14:21
21.09.2021 15:15:53
លក់
0.06
1770
1768.02
ចំណេញ
0.12 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517874541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:14:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1770
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1768.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
21.09.2021 13:20:00
21.09.2021 15:15:50
លក់
0.05
1768.05
1768.02
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517863033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1768.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1768.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2021 13:07:26
21.09.2021 15:15:49
លក់
0.04
1767
1767.8
ចំណេញ
-0.03 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517862222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:07:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1767
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1767.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
21.09.2021 12:31:28
21.09.2021 15:15:48
លក់
0.03
1765.99
1767.65
ចំណេញ
-0.05 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517860581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 12:31:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1765.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1767.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
21.09.2021 11:55:40
21.09.2021 15:15:46
លក់
0.02
1764.93
1767.71
ចំណេញ
-0.06 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517857665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:55:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1764.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1767.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
21.09.2021 11:53:43
21.09.2021 15:15:45
លក់
0.01
1763.93
1767.5
ចំណេញ
-0.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517857316
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:53:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1763.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1767.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
21.09.2021 11:50:31
21.09.2021 15:15:41
លក់
0.01
1762.95
1767.12
ចំណេញ
-0.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517856964
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:50:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1762.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1767.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
21.09.2021 11:44:36
21.09.2021 15:15:40
លក់
0.01
1761.92
1767.23
ចំណេញ
-0.05 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517856350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:44:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1761.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1767.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
21.09.2021 11:08:26
21.09.2021 15:15:38
លក់
0.01
1760.85
1767.46
ចំណេញ
-0.07 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517853677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:08:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1760.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1767.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
21.09.2021 10:28:58
21.09.2021 15:15:36
លក់
0.01
1759.89
1767.53
ចំណេញ
-0.08 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517848414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:28:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1759.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1767.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
21.09.2021 10:28:57
21.09.2021 15:15:34
ទិញ
0.01
1760.5
1767.15
ចំណេញ
0.07 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517848413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:28:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1760.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1767.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
21.09.2021 15:14:33
21.09.2021 15:15:30
លក់
0.08
1771.28
1768.39
ចំណេញ
0.23 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517874654
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:14:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1771.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1768.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
21.09.2021 15:14:24
21.09.2021 15:15:26
លក់
0.07
1769.68
1768.29
ចំណេញ
0.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517874565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:14:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1769.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:15:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1768.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
21.09.2021 10:07:43
21.09.2021 10:28:56
លក់
0.01
1762.09
1760.51
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517846466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:07:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1762.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:28:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1760.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.09.2021 10:00:17
21.09.2021 10:28:56
ទិញ
0.01
1760.68
1759.94
ចំណេញ
-0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517845419
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:00:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1760.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:28:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1759.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
21.09.2021 09:48:06
21.09.2021 10:28:55
លក់
0.01
1761.08
1760.47
ចំណេញ
0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517844433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 09:48:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1761.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:28:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1760.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.09.2021 09:48:05
21.09.2021 10:28:54
ទិញ
0.01
1761.66
1759.86
ចំណេញ
-0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517844430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 09:48:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1761.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:28:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1759.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
21.09.2021 10:23:20
21.09.2021 10:28:53
ទិញ
0.01
1758.47
1759.86
ចំណេញ
0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517847898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:23:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1758.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:28:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1759.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.09.2021 10:16:03
21.09.2021 10:28:52
ទិញ
0.01
1759.65
1759.87
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517847127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:16:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1759.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:28:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1759.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2021 08:28:47
21.09.2021 09:48:05
លក់
0.01
1762.52
1761.66
ចំណេញ
0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517840537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 08:28:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1762.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:48:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1761.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.09.2021 07:30:02
21.09.2021 09:48:04
ទិញ
0.01
1762.01
1761.08
ចំណេញ
-0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517838514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1762.01
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:48:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1761.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
21.09.2021 07:30:03
21.09.2021 09:48:04
លក់
0.01
1761.45
1761.65
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517838522
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1761.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:48:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1761.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.09.2021 09:26:30
21.09.2021 09:48:03
លក់
0.01
1763.51
1761.66
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517843255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 09:26:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1763.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 09:48:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1761.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
20.09.2021 23:09:15
21.09.2021 03:34:02
លក់
0.01
1765.07
1763.51
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517814475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 23:09:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1765.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:34:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1763.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
20.09.2021 22:52:03
21.09.2021 03:34:01
លក់
0.01
1764.06
1763.5
ចំណេញ
0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517812894
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 22:52:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1764.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:34:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1763.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
20.09.2021 22:47:25
21.09.2021 03:34:00
លក់
0.01
1763.12
1763.5
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517812610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 22:47:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1763.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:34:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1763.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
20.09.2021 21:36:25
21.09.2021 03:33:59
លក់
0.01
1762.06
1763.53
ចំណេញ
-0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517810007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 21:36:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1762.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:33:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1763.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
20.09.2021 21:16:02
21.09.2021 03:33:58
លក់
0.01
1761.06
1763.53
ចំណេញ
-0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517809272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 21:16:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1761.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:33:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1763.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
20.09.2021 21:16:01
21.09.2021 03:33:57
ទិញ
0.01
1761.54
1762.94
ចំណេញ
0.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1517809270
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 21:16:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1761.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:33:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1762.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD