27.11.2020 18:14:27
27.11.2020 18:51:40
លក់
0.11
1.19526
1.19555
ចំណេញ
-0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1485537690
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 18:14:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19526
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 18:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.19555
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
27.11.2020 09:08:02
27.11.2020 18:51:34
លក់
0.1
1.19228
1.1955
ចំណេញ
-0.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1485474228
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 09:08:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 18:51:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.1955
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.32 USD
23.11.2020 03:17:44
27.11.2020 18:51:26
លក់
0.11
138.212
138.436
ចំណេញ
-0.24 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1484934916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 03:17:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
138.212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 18:51:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
138.436
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.24 USD
20.11.2020 18:01:15
27.11.2020 18:51:15
លក់
0.1
137.916
138.425
ចំណេញ
-0.49 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1484900751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 18:01:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
137.916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 18:51:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
138.425
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.49 USD
23.11.2020 10:25:49
27.11.2020 18:50:48
លក់
0.12
138.522
138.446
ចំណេញ
0.09 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1484955149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 10:25:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
138.522
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 18:50:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
138.446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
23.11.2020 14:39:13
27.11.2020 18:50:41
លក់
0.13
138.822
138.417
ចំណេញ
0.51 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1484987435
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 14:39:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
138.822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 18:50:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
138.417
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
27.11.2020 13:00:02
27.11.2020 16:47:09
លក់
0.01
104.102
104.053
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1485498140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 13:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.102
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 16:47:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.11.2020 10:10:15
27.11.2020 14:21:06
លក់
0.03
0.73833
0.73692
ចំណេញ
0.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485479884
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 10:10:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 14:21:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.73692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
27.11.2020 05:34:53
27.11.2020 14:21:06
លក់
0.03
0.7369
0.73692
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485458972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 05:34:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 14:21:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.73692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
19.11.2020 10:16:45
27.11.2020 14:00:05
លក់
0.05
1.20402
1.20927
ចំណេញ
-0.29 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1484725713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2020 10:16:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20402
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 14:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.20927
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.29 USD
20.11.2020 11:27:57
27.11.2020 13:59:39
លក់
0.06
1.2091
1.20914
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1484861455
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 11:27:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2091
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 13:59:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.20914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.11.2020 09:08:13
27.11.2020 13:51:46
លក់
0.1
1.33645
1.33222
ចំណេញ
0.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1485474248
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 09:08:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33645
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 13:51:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.33222
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.42 USD
23.11.2020 21:32:46
27.11.2020 13:20:40
លក់
0.14
139.116
138.843
ចំណេញ
0.37 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1485053995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 21:32:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
139.116
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 13:20:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
138.843
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
27.11.2020 09:30:03
27.11.2020 10:15:57
លក់
0.01
104.069
104.019
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1485475528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 09:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 10:15:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.019
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.11.2020 15:57:09
27.11.2020 06:42:39
លក់
0.05
124.055
123.957
ចំណេញ
0.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1485413567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 15:57:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
124.055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 06:42:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
123.957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
26.11.2020 07:34:58
27.11.2020 06:42:37
លក់
0.03
0.69735
0.69631
ចំណេញ
0.03 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#1485361875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 07:34:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 06:42:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.69631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
26.11.2020 05:30:25
27.11.2020 05:34:47
ទិញ
0.03
0.73697
0.7369
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485356537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 05:30:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 05:34:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.7369
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.11.2020 03:12:08
27.11.2020 05:34:47
ទិញ
0.03
0.73542
0.7369
ចំណេញ
0.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485449142
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 03:12:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 05:34:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.7369
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
26.11.2020 17:15:02
26.11.2020 19:04:59
លក់
0.01
104.301
104.252
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1485420297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 17:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.301
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 19:04:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.252
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
25.11.2020 14:47:42
26.11.2020 18:49:58
លក់
0.15
139.416
139.16
ចំណេញ
0.37 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1485277478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 14:47:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
139.416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 18:49:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
139.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
18.11.2020 09:47:02
26.11.2020 16:27:16
លក់
0.04
1.08163
1.08112
ចំណេញ
0.02 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1484599193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 09:47:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 16:27:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.08112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
24.11.2020 12:09:08
26.11.2020 16:27:16
លក់
0.08
1.08363
1.08112
ចំណេញ
0.22 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1485119749
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 12:09:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08363
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 16:27:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.08112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.22 USD
10.11.2020 01:03:05
26.11.2020 16:27:16
លក់
0.02
1.07957
1.08112
ចំណេញ
-0.03 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1483891342
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 01:03:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 16:27:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.08112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
06.11.2020 23:25:01
26.11.2020 16:27:16
លក់
0.01
1.06921
1.08112
ចំណេញ
-0.13 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1483692443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 23:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 16:27:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
23.11.2020 10:06:37
26.11.2020 15:47:38
លក់
0.07
1.21406
1.21153
ចំណេញ
0.20 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1484952395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 10:06:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 15:47:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.21153
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
26.11.2020 01:23:59
26.11.2020 12:53:01
លក់
0.1
124.386
124.201
ចំណេញ
0.18 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1485343445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 01:23:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
124.386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 12:53:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
124.201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
25.11.2020 20:59:19
26.11.2020 11:22:24
លក់
0.16
139.729
139.453
ចំណេញ
0.42 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1485327216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 20:59:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
139.729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 11:22:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
139.453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.42 USD
26.11.2020 01:24:21
26.11.2020 10:13:09
លក់
0.1
1.74004
1.73804
ចំណេញ
0.15 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#1485343463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 01:24:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.74004
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 10:13:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.73804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
24.11.2020 16:05:32
25.11.2020 22:09:54
ទិញ
0.03
0.95843
0.95743
ចំណេញ
-0.02 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1485154408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 16:05:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 22:09:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.95743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
24.11.2020 17:12:08
25.11.2020 22:09:54
ទិញ
0.03
0.95696
0.95743
ចំណេញ
0.01 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1485167093
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 17:12:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95696
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 22:09:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.95743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
25.11.2020 07:54:41
25.11.2020 22:09:54
ទិញ
0.04
0.95546
0.95743
ចំណេញ
0.06 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1485224986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 07:54:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 22:09:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.95743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
25.11.2020 08:38:24
25.11.2020 14:58:29
លក់
0.05
124.274
124.195
ចំណេញ
0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1485230226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 08:38:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
124.274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 14:58:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
124.195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
25.11.2020 10:23:30
25.11.2020 14:58:14
លក់
0.16
1.08564
1.08408
ចំណេញ
0.27 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1485245006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 10:23:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08564
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 14:58:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.08408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
24.11.2020 03:05:00
25.11.2020 13:24:30
លក់
0.15
139.414
139.218
ចំណេញ
0.28 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1485071215
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 03:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
139.414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 13:24:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
139.218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
25.11.2020 08:45:11
25.11.2020 12:53:33
លក់
0.1
124.305
124.247
ចំណេញ
0.06 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1485230553
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 08:45:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
124.305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 12:53:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
124.247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
25.11.2020 09:57:45
25.11.2020 11:00:34
លក់
0.16
139.717
139.416
ចំណេញ
0.46 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1485238081
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 09:57:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
139.717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 11:00:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
139.416
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
25.11.2020 09:05:22
25.11.2020 10:49:42
លក់
0.1
1.82073
1.81617
ចំណេញ
0.33 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#1485232134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 09:05:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.82073
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 10:49:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.81617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
25.11.2020 07:52:01
25.11.2020 09:54:54
ទិញ
0.03
0.73453
0.73496
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485224470
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 07:52:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73453
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 09:54:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.73496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
25.11.2020 00:48:24
25.11.2020 09:54:54
ទិញ
0.03
0.73607
0.73495
ចំណេញ
-0.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485201766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 00:48:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73607
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 09:54:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.73495
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
25.11.2020 08:25:58
25.11.2020 09:54:54
ទិញ
0.04
0.73271
0.73496
ចំណេញ
0.09 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485228984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 08:25:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 09:54:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.73496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
24.11.2020 17:48:57
25.11.2020 09:01:53
លក់
0.16
139.719
139.632
ចំណេញ
0.13 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1485172992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 17:48:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
139.719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 09:01:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
139.632
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
25.11.2020 01:20:05
25.11.2020 06:30:12
លក់
0.01
104.513
104.463
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1485202971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 01:20:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.513
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 06:30:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.463
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
24.11.2020 15:58:47
24.11.2020 22:16:14
លក់
0.02
104.652
104.523
ចំណេញ
0.02 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1485150144
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 15:58:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 22:16:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
104.523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
24.11.2020 14:00:01
24.11.2020 22:16:14
លក់
0.01
104.416
104.523
ចំណេញ
-0.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1485134393
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 22:16:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
104.523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
24.11.2020 14:09:23
24.11.2020 18:03:05
ទិញ
0.03
0.73498
0.73444
ចំណេញ
-0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485136272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 14:09:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 18:03:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.73444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
24.11.2020 16:07:18
24.11.2020 18:03:05
ទិញ
0.04
0.73264
0.73444
ចំណេញ
0.07 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485154673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 16:07:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73264
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 18:03:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.73444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
24.11.2020 14:33:22
24.11.2020 18:03:05
ទិញ
0.03
0.73398
0.73444
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485140795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 14:33:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73398
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 18:03:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.73444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
24.11.2020 10:27:40
24.11.2020 14:55:05
លក់
0.1
1.33671
1.33169
ចំណេញ
0.50 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1485106754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 10:27:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33671
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 14:55:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.33169
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
24.11.2020 14:01:50
24.11.2020 14:09:19
ទិញ
0.03
0.73424
0.73475
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1485135420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 14:01:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73424
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 14:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.73475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
24.11.2020 10:33:21
24.11.2020 14:09:15
ទិញ
0.03
0.69909
0.69946
ចំណេញ
0.01 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#1485108381
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 10:33:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.69909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 14:09:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.69946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD