30.04.2021 12:11:59
30.04.2021 13:17:53
លក់
0.01
1.79018
1.79119
ចំណេញ
-0.98 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159266993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 12:11:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.79018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 13:17:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.79119
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.98 USD
30.04.2021 12:11:57
30.04.2021 12:20:28
លក់
0.01
1.79014
1.79083
ចំណេញ
-0.73 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159266992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 12:11:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.79014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 12:20:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.79083
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.73 USD
29.04.2021 11:01:47
29.04.2021 11:09:19
ទិញ
0.01
1.9246
1.9236
ចំណេញ
-0.92 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159233437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 11:01:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.9246
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 11:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.9236
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.92 USD
29.04.2021 11:01:55
29.04.2021 11:08:29
ទិញ
0.01
1.79325
1.79225
ចំណេញ
-0.98 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159233441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 11:01:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.79325
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2021 11:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.79225
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.98 USD
28.04.2021 15:59:51
28.04.2021 16:08:53
លក់
0.01
1.7899
1.7909
ចំណេញ
-0.97 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159212584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 15:59:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 16:08:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.7909
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.97 USD
28.04.2021 08:07:55
28.04.2021 08:14:31
លក់
0.01
1.92509
1.92609
ចំណេញ
-0.93 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159201137
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 08:07:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.92509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2021 08:14:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.92609
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.93 USD
27.04.2021 15:00:54
27.04.2021 15:41:57
ទិញ
0.01
1.78656
1.78684
ចំណេញ
0.01 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159185198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 15:00:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.78656
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 15:41:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.78684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.04.2021 13:00:10
27.04.2021 14:57:11
ទិញ
0.01
1.78699
1.78599
ចំណេញ
-0.98 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159182318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 13:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.78699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 14:57:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.78599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.98 USD
27.04.2021 14:45:10
27.04.2021 14:55:45
ទិញ
0.01
1.92552
1.92447
ចំណេញ
-0.96 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159184769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 14:45:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.92552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 14:55:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.92447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.96 USD
27.04.2021 14:18:24
27.04.2021 14:24:31
ទិញ
0.01
1.92611
1.92511
ចំណេញ
-0.93 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159184291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 14:18:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.92611
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 14:24:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.92511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.93 USD
27.04.2021 13:00:03
27.04.2021 14:07:17
ទិញ
0.01
1.92674
1.92571
ចំណេញ
-0.95 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159182308
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 13:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.92674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 14:07:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.92571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.95 USD
27.04.2021 11:00:20
27.04.2021 11:50:42
ទិញ
0.01
1.78396
1.7836
ចំណេញ
-0.48 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159179399
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 11:00:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.78396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 11:50:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.7836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.48 USD
27.04.2021 11:00:11
27.04.2021 11:49:07
ទិញ
0.01
1.92512
1.92379
ចំណេញ
-1.16 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159179393
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 11:00:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.92512
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.04.2021 11:49:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.92379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.16 USD
26.04.2021 10:00:44
26.04.2021 11:42:47
ទិញ
0.01
1.73428
1.73328
ចំណេញ
-1.00 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#159130232
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 10:00:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 11:42:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.73328
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.00 USD
26.04.2021 11:00:34
26.04.2021 11:10:35
ទិញ
0.01
1.93066
1.92966
ចំណេញ
-0.93 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159143433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 11:00:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.93066
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 11:10:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.92966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.93 USD
20.04.2021 12:32:11
20.04.2021 12:59:52
ទិញ
0.01
1.94061
1.94026
ចំណេញ
-0.45 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159031500
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 12:32:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.94061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 12:59:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.94026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.45 USD
20.04.2021 12:22:47
20.04.2021 12:26:36
ទិញ
0.01
1.79584
1.79638
ចំណេញ
0.22 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159031210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 12:22:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.79584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 12:26:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.79638
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.22 USD
20.04.2021 12:14:18
20.04.2021 12:20:39
ទិញ
0.01
1.79521
1.79572
ចំណេញ
0.20 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159031063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 12:14:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.79521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 12:20:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.79572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.20 USD
20.04.2021 12:14:37
20.04.2021 12:19:35
ទិញ
0.01
1.79486
1.79533
ចំណេញ
0.17 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159031071
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 12:14:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.79486
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 12:19:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.79533
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.17 USD
20.04.2021 12:06:14
20.04.2021 12:12:34
ទិញ
0.01
1.79462
1.79504
ចំណេញ
0.13 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159030361
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 12:06:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.79462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 12:12:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.79504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.13 USD
20.04.2021 12:03:12
20.04.2021 12:05:19
ទិញ
0.01
1.74821
1.74799
ចំណេញ
-0.37 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#159030284
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 12:03:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.74821
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 12:05:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.74799
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.37 USD
20.04.2021 12:00:47
20.04.2021 12:03:01
លក់
0.01
1.74656
1.74804
ចំណេញ
-1.38 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#159030219
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 12:00:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.74656
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 12:03:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.74804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.38 USD
20.04.2021 11:06:34
20.04.2021 11:28:06
លក់
0.01
1.74737
1.74813
ចំណេញ
-0.81 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#159028685
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 11:06:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.74737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 11:28:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.74813
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.81 USD
20.04.2021 11:06:08
20.04.2021 11:24:59
លក់
0.01
1.93618
1.9373
ចំណេញ
-1.01 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159028678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 11:06:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.93618
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 11:24:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.9373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.01 USD
20.04.2021 11:06:32
20.04.2021 11:13:52
លក់
0.01
1.74736
1.74695
ចំណេញ
0.13 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#159028684
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 11:06:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.74736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 11:13:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.74695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.13 USD
20.04.2021 10:38:47
20.04.2021 10:50:24
លក់
0.01
1.79143
1.79166
ចំណេញ
-0.38 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159027910
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 10:38:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.79143
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 10:50:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.79166
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.38 USD
20.04.2021 10:19:43
20.04.2021 10:32:41
លក់
0.01
1.93815
1.93726
ចំណេញ
0.44 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159027453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 10:19:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.93815
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 10:32:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.93726
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.44 USD
19.04.2021 11:55:33
19.04.2021 13:57:03
លក់
0.01
1.92869
1.93378
ចំណេញ
-3.86 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#159002876
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 11:55:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.92869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 13:57:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.93378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.86 USD
19.04.2021 11:55:30
19.04.2021 13:56:01
លក់
0.01
1.78301
1.78801
ចំណេញ
-4.09 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#159002874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 11:55:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.78301
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 13:56:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.78801
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.09 USD
15.04.2021 18:00:36
15.04.2021 18:41:51
ទិញ
0.01
1.92387
1.92429
ចំណេញ
0.10 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#158957004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 18:00:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.92387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 18:41:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.92429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.10 USD
15.04.2021 16:34:50
15.04.2021 16:45:06
លក់
0.01
1.7244
1.72333
ចំណេញ
0.65 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158952808
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 16:34:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7244
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 16:45:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.72333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.65 USD
15.04.2021 16:24:50
15.04.2021 16:45:00
លក់
0.01
1.7791
1.77795
ចំណេញ
0.69 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#158952281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 16:24:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7791
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 16:45:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.77795
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.69 USD
15.04.2021 16:26:04
15.04.2021 16:44:06
លក់
0.01
1.92421
1.92281
ចំណេញ
0.80 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#158952305
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 16:26:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.92421
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 16:44:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.92281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.80 USD
13.04.2021 17:33:41
13.04.2021 18:24:57
លក់
0.01
1.95319
1.95271
ចំណេញ
0.14 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#158896516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 17:33:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.95319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 18:24:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.95271
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.14 USD
13.04.2021 17:35:15
13.04.2021 17:58:34
លក់
0.01
1.72533
1.72366
ចំណេញ
1.13 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158896570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 17:35:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.72533
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 17:58:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.72366
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.13 USD
13.04.2021 16:44:54
13.04.2021 16:57:31
ទិញ
0.01
1.95281
1.95351
ចំណេញ
0.29 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#158894134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 16:44:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.95281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:57:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.95351
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.29 USD
13.04.2021 15:50:16
13.04.2021 16:09:55
លក់
0.01
1.80281
1.80004
ចំណេញ
1.91 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#158890283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:50:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.80281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:09:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.80004
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.91 USD
13.04.2021 15:50:07
13.04.2021 16:09:49
លក់
0.01
1.72981
1.72461
ចំណេញ
3.93 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158890273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:50:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.72981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:09:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.72461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.93 USD
13.04.2021 15:45:08
13.04.2021 16:01:42
លក់
0.01
1.95224
1.95159
ចំណេញ
0.26 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#158889787
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:45:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.95224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:01:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.95159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.26 USD
06.04.2021 16:40:03
06.04.2021 17:13:26
ទិញ
0.01
1.96916
1.96741
ចំណេញ
-1.43 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#158739348
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.96916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 17:13:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.96741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.43 USD
06.04.2021 16:46:39
06.04.2021 17:00:27
ទិញ
0.01
1.73931
1.73739
ចំណេញ
-1.73 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158739647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:46:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 17:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.73739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.73 USD
06.04.2021 16:47:04
06.04.2021 17:00:09
ទិញ
0.01
1.81282
1.81106
ចំណេញ
-1.54 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#158739663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:47:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.81282
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 17:00:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.81106
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.54 USD
06.04.2021 16:10:07
06.04.2021 16:46:00
លក់
0.01
1.73743
1.73953
ចំណេញ
-1.88 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158738209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:10:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.73743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 16:46:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.73953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.88 USD
06.04.2021 16:10:16
06.04.2021 16:40:30
លក់
0.01
1.81168
1.81299
ចំណេញ
-1.20 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#158738216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:10:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.81168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 16:40:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.81299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.20 USD
06.04.2021 16:10:12
06.04.2021 16:35:31
លក់
0.01
1.96655
1.96837
ចំណេញ
-1.48 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#158738215
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:10:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.96655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 16:35:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.96837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.48 USD
06.04.2021 16:00:16
06.04.2021 16:06:46
ទិញ
0.01
1.7389
1.73829
ចំណេញ
-0.68 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158737832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.7389
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 16:06:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.73829
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.68 USD
06.04.2021 15:55:57
06.04.2021 15:59:34
លក់
0.01
1.96676
1.96698
ចំណេញ
-0.36 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#158737603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 15:55:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.96676
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:59:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.96698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.36 USD
06.04.2021 15:51:40
06.04.2021 15:56:55
ទិញ
0.01
1.74036
1.73878
ចំណេញ
-1.46 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#158737424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 15:51:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.74036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:56:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.73878
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.46 USD
06.04.2021 15:21:04
06.04.2021 15:56:13
ទិញ
0.01
1.81413
1.81215
ចំណេញ
-1.72 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#158736124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 15:21:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.81413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:56:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.81215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.72 USD
06.04.2021 15:50:01
06.04.2021 15:53:38
លក់
0.01
1.96788
1.96741
ចំណេញ
0.13 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#158737349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 15:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.96788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:53:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.96741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.13 USD