02.02.2021 02:49:21
04.02.2021 16:16:32
ទិញ
0.01
28.512
26.168
ចំណេញ
-117.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156428210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2021 02:49:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
28.512
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-117.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 16:16:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-117.40 USD
04.02.2021 06:49:57
04.02.2021 16:16:29
ទិញ
0.01
26.516
26.181
ចំណេញ
-16.95 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156517808
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 06:49:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.516
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2021 16:16:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.181
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-16.95 USD
02.02.2021 14:34:11
03.02.2021 15:58:19
ទិញ
0.01
27.463
27.114
ចំណេញ
-17.65 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156453825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2021 14:34:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 15:58:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-17.65 USD
03.02.2021 13:09:04
03.02.2021 15:58:13
ទិញ
0.01
26.629
27.114
ចំណេញ
24.05 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156493100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2021 13:09:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 15:58:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
24.05 USD
02.02.2021 09:15:55
03.02.2021 04:26:21
ទិញ
0.01
27.82
27.156
ចំណេញ
-33.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156439963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2021 09:15:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-33.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 04:26:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
27.156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-33.40 USD
02.02.2021 16:52:25
03.02.2021 04:25:37
ទិញ
0.02
26.929
27.139
ចំណេញ
20.60 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156460479
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2021 16:52:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 04:25:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
27.139
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
20.60 USD
02.02.2021 18:01:43
03.02.2021 04:25:31
ទិញ
0.02
26.74
27.14
ចំណេញ
39.60 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156465476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2021 18:01:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
26.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
40.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 04:25:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
27.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
39.60 USD
01.02.2021 04:21:00
01.02.2021 17:53:53
លក់
0.02
28.457
28.356
ចំណេញ
9.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156378293
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 04:21:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
28.457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2021 17:53:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
28.356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
9.70 USD
01.02.2021 09:05:56
01.02.2021 17:52:01
លក់
0.02
28.994
28.457
ចំណេញ
53.30 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156385870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 09:05:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
28.994
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2021 17:52:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
28.457
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
53.30 USD
01.02.2021 10:07:33
01.02.2021 17:40:09
លក់
0.02
29.502
29.072
ចំណេញ
42.60 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156396796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 10:07:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
29.502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
43.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2021 17:40:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
29.072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
42.60 USD
01.02.2021 10:47:53
01.02.2021 13:08:46
លក់
0.01
29.781
29.455
ចំណេញ
16.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156399343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 10:47:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
29.781
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2021 13:08:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
29.455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
16.10 USD
01.02.2021 01:09:12
01.02.2021 04:13:20
លក់
0.05
28.476
28.4
ចំណេញ
18.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156373874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 01:09:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
28.476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2021 04:13:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
28.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
18.00 USD
29.01.2021 13:49:03
29.01.2021 22:55:58
លក់
0.05
27.331
26.892
ចំណេញ
108.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156344752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2021 13:49:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
27.331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
109.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2021 22:55:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
26.892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
108.75 USD
29.01.2021 12:50:40
29.01.2021 14:07:38
លក់
0.1
1856.81
1865.17
ចំណេញ
-85.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#156342485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2021 12:50:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1856.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-83.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2021 14:07:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1865.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-85.60 USD
28.01.2021 15:57:25
28.01.2021 16:36:15
លក់
0.01
25.981
26.661
ចំណេញ
-34.20 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156301585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 15:57:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-34.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.01.2021 16:36:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-34.20 USD
28.01.2021 15:59:22
28.01.2021 16:36:12
លក់
0.11
26.152
26.654
ចំណេញ
-278.30 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156301824
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 15:59:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
26.152
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-276.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.01.2021 16:36:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
26.654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.20 USD
ចំណេញ
-278.30 USD
28.01.2021 16:22:55
28.01.2021 16:36:09
លក់
0.1
26.331
26.664
ចំណេញ
-168.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#156304132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 16:22:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
26.331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-166.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.01.2021 16:36:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
26.664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-168.50 USD
15.12.2020 10:57:21
21.12.2020 05:54:41
លក់
0.01
24.287
26.612
ចំណេញ
-116.45 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153726335
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 10:57:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-116.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:54:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.612
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-116.45 USD
15.12.2020 15:54:43
21.12.2020 05:54:36
លក់
0.01
24.486
26.616
ចំណេញ
-106.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153773180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 15:54:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.486
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-106.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:54:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.616
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-106.70 USD
16.12.2020 04:40:31
21.12.2020 05:54:32
លក់
0.01
24.684
26.617
ចំណេញ
-96.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153813110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 04:40:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-96.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:54:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-96.85 USD
16.12.2020 08:32:20
21.12.2020 05:54:28
លក់
0.01
24.749
26.617
ចំណេញ
-93.60 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153840154
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 08:32:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-93.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:54:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-93.60 USD
16.12.2020 17:31:06
21.12.2020 05:54:24
លក់
0.01
24.915
26.617
ចំណេញ
-85.30 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153900913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 17:31:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-85.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:54:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-85.30 USD
17.12.2020 01:00:43
21.12.2020 05:54:14
លក់
0.02
25.324
26.617
ចំណេញ
-129.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153913373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 01:00:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-129.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:54:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
26.617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-129.70 USD
17.12.2020 08:01:28
21.12.2020 05:54:09
លក់
0.02
25.46
26.619
ចំណេញ
-116.30 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153947156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 08:01:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-115.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:54:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
26.619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-116.30 USD
17.12.2020 09:14:38
21.12.2020 05:54:05
លក់
0.01
25.635
26.619
ចំណេញ
-49.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153950200
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 09:14:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-49.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:54:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-49.40 USD
17.12.2020 14:45:23
21.12.2020 05:54:01
លក់
0.01
25.846
26.619
ចំណេញ
-38.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153972125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 14:45:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-38.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:54:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-38.85 USD
15.12.2020 15:15:35
21.12.2020 05:53:57
លក់
0.01
24.403
26.617
ចំណេញ
-110.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153762160
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 15:15:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.403
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-110.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:53:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-110.90 USD
15.12.2020 09:46:45
21.12.2020 05:53:53
លក់
0.01
24.222
26.617
ចំណេញ
-119.95 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153714711
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 09:46:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-119.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 05:53:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-119.95 USD
16.12.2020 09:35:28
16.12.2020 17:05:42
លក់
0.02
24.832
24.777
ចំណេញ
5.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153842000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 09:35:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2020 17:05:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
24.777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
5.10 USD
16.12.2020 16:26:48
16.12.2020 17:05:37
លក់
0.01
24.987
24.766
ចំណេញ
10.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153894502
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 16:26:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.987
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2020 17:05:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
10.85 USD
16.12.2020 10:35:46
16.12.2020 15:42:35
លក់
0.02
24.938
24.87
ចំណេញ
6.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153845670
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 10:35:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.938
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2020 15:42:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
24.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
6.40 USD
16.12.2020 13:06:33
16.12.2020 15:31:39
លក់
0.01
25.193
24.941
ចំណេញ
12.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153872296
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 13:06:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2020 15:31:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
12.40 USD
16.12.2020 11:33:59
16.12.2020 15:31:34
លក់
0.01
25.088
24.936
ចំណេញ
7.40 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153857239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 11:33:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.088
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2020 15:31:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.40 USD
16.12.2020 10:38:13
16.12.2020 15:31:30
លក់
0.01
24.984
24.936
ចំណេញ
2.20 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153845889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 10:38:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2020 15:31:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.20 USD
16.12.2020 11:32:45
16.12.2020 11:33:36
លក់
0.1
25.078
25.111
ចំណេញ
-18.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153856887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 11:32:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2020 11:33:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
25.111
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-18.50 USD
16.12.2020 08:31:07
16.12.2020 08:32:00
លក់
0.1
24.769
24.755
ចំណេញ
5.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153840127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 08:31:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.769
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2020 08:32:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
24.755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
5.00 USD
15.12.2020 02:45:47
15.12.2020 08:56:15
ទិញ
0.01
23.871
24.161
ចំណេញ
14.30 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153678222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 02:45:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.871
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.12.2020 08:56:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.161
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
14.30 USD
14.12.2020 10:51:07
14.12.2020 15:28:04
ទិញ
0.01
23.792
23.916
ចំណេញ
6.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153609578
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2020 10:51:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.12.2020 15:28:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.916
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.00 USD
10.12.2020 17:40:10
10.12.2020 19:48:03
លក់
0.01
24.109
23.94
ចំណេញ
8.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153436965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 17:40:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.109
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 19:48:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
8.25 USD
09.12.2020 18:59:18
10.12.2020 15:21:39
ទិញ
0.01
24.079
24.037
ចំណេញ
-2.30 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153359626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 18:59:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 15:21:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.037
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.30 USD
09.12.2020 18:27:22
10.12.2020 15:21:35
ទិញ
0.01
24.174
24.04
ចំណេញ
-6.90 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153353791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 18:27:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 15:21:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-6.90 USD
10.12.2020 08:46:34
10.12.2020 15:21:28
ទិញ
0.01
23.879
24.039
ចំណេញ
7.80 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153384087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 08:46:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 15:21:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.039
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.80 USD
10.12.2020 11:03:52
10.12.2020 15:21:24
ទិញ
0.01
23.785
24.036
ចំណេញ
12.35 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153406418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 11:03:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 15:21:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.036
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
12.35 USD
08.12.2020 15:28:09
09.12.2020 15:25:38
លក់
0.01
1.33738
1.34753
ចំណេញ
-10.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#153208874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 15:28:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 15:25:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-10.25 USD
08.12.2020 16:49:47
09.12.2020 15:25:34
លក់
0.01
1.33276
1.34753
ចំណេញ
-14.87 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#153228106
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 16:49:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 15:25:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-14.87 USD
09.12.2020 08:25:16
09.12.2020 15:25:30
លក់
0.01
1.33949
1.34752
ចំណេញ
-8.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#153283674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 08:25:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 15:25:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34752
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-8.13 USD
09.12.2020 11:07:34
09.12.2020 15:25:27
លក់
0.01
1.34212
1.34751
ចំណេញ
-5.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#153300452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 11:07:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 15:25:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.49 USD
09.12.2020 12:24:31
09.12.2020 15:25:22
លក់
0.01
1.34563
1.34754
ចំណេញ
-2.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#153308078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.12.2020 12:24:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2020 15:25:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34754
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.01 USD
07.12.2020 15:06:37
08.12.2020 07:30:43
ទិញ
0.01
23.676
24.66
ចំណេញ
49.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153036480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2020 15:06:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.676
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.12.2020 07:30:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
49.00 USD
07.12.2020 13:24:24
07.12.2020 17:12:30
ទិញ
0.01
23.774
24.573
ចំណេញ
39.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#153018047
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2020 13:24:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2020 17:12:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.573
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
39.75 USD