27.11.2020 15:32:12
27.11.2020 18:47:31
ទិញ
0.01
1788.66
1785.66
ចំណេញ
-3.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#152379940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 15:32:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1788.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 18:47:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1785.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.20 USD
27.11.2020 15:35:01
27.11.2020 18:47:16
ទិញ
0.01
1783.55
1785.77
ចំណេញ
2.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#152380355
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 15:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1783.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 18:47:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1785.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.02 USD
27.11.2020 15:59:56
27.11.2020 18:47:11
ទិញ
0.01
1778.75
1785.72
ចំណេញ
6.77 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#152383433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 15:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 18:47:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1785.72
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.77 USD
27.11.2020 15:31:27
27.11.2020 17:28:04
ទិញ
0.01
22.604
22.675
ចំណេញ
3.35 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#152379840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 15:31:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.604
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2020 17:28:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
22.675
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.35 USD
24.11.2020 13:29:20
25.11.2020 10:57:35
ទិញ
0.01
23.12
23.371
ចំណេញ
12.35 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#152151271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 13:29:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 10:57:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
12.35 USD
24.11.2020 04:56:59
25.11.2020 10:57:30
ទិញ
0.01
23.316
23.372
ចំណេញ
2.60 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#152105071
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 04:56:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 10:57:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
23.372
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.60 USD
20.11.2020 16:16:29
23.11.2020 14:22:57
លក់
0.01
24.371
24.053
ចំណេញ
15.70 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#151998347
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 16:16:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.371
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:22:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
15.70 USD
23.11.2020 12:34:10
23.11.2020 14:22:53
លក់
0.01
24.027
24.053
ចំណេញ
-1.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#152055940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2020 12:34:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:22:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.50 USD
20.11.2020 11:25:32
23.11.2020 14:22:49
លក់
0.01
24.2
24.053
ចំណេញ
7.15 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#151972469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2020 11:25:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2020 14:22:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.053
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.15 USD
28.10.2020 15:54:15
28.10.2020 16:12:46
ទិញ
0.05
23.275
23.296
ចំណេញ
4.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150211472
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 15:54:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.275
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 16:12:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
23.296
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.25 USD
28.10.2020 15:44:09
28.10.2020 15:53:34
ទិញ
0.05
23.38
23.28
ចំណេញ
-26.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150209871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 15:44:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-25.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 15:53:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
23.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-26.00 USD
28.10.2020 15:35:23
28.10.2020 15:37:56
ទិញ
0.05
23.393
23.441
ចំណេញ
11.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#150208411
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2020 15:35:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.393
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 15:37:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
23.441
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
11.00 USD
13.10.2020 19:11:07
13.10.2020 21:14:22
ទិញ
0.05
24.061
24.082
ចំណេញ
4.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149067412
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 19:11:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 21:14:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
24.082
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.25 USD
13.10.2020 16:35:09
13.10.2020 18:36:04
ទិញ
0.05
24.315
24.266
ចំណេញ
-13.25 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149053734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 16:35:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 18:36:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
24.266
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-13.25 USD
13.10.2020 17:13:08
13.10.2020 18:36:02
ទិញ
0.05
24.146
24.264
ចំណេញ
28.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149058632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 17:13:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.146
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 18:36:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
24.264
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
28.50 USD
13.10.2020 16:42:26
13.10.2020 16:58:34
ទិញ
0.05
24.151
24.273
ចំណេញ
29.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149054820
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 16:42:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 16:58:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
24.273
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
29.50 USD
12.10.2020 01:01:43
12.10.2020 02:12:15
លក់
0.05
25.122
25.278
ចំណេញ
-40.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148892488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2020 01:01:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-39.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2020 02:12:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
25.278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-40.00 USD
09.10.2020 19:30:03
12.10.2020 02:12:03
លក់
0.05
24.868
25.283
ចំណេញ
-104.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148885716
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 19:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-103.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2020 02:12:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
25.283
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-104.75 USD
06.10.2020 23:54:57
07.10.2020 01:01:04
ទិញ
0.05
22.972
23.095
ចំណេញ
29.75 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148636207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 23:54:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.972
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2020 01:01:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
23.095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
29.75 USD
01.10.2020 20:20:04
01.10.2020 20:26:35
លក់
0.1
24.111
24.084
ចំណេញ
11.50 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148259622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2020 20:20:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
24.111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2020 20:26:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
24.084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
11.50 USD
01.10.2020 18:31:08
01.10.2020 19:20:46
លក់
0.1
23.997
23.981
ចំណេញ
6.00 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#148246239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2020 18:31:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
23.997
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2020 19:20:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
23.981
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
6.00 USD
20.07.2020 18:51:07
22.07.2020 12:49:48
លក់
0.01
1.2654
1.26705
ចំណេញ
-1.75 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#141079334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2020 18:51:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2654
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2020 12:49:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26705
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.75 USD
21.07.2020 16:55:58
22.07.2020 12:49:46
លក់
0.01
1.27117
1.26704
ចំណេញ
4.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#141225110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 16:55:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2020 12:49:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.03 USD
21.07.2020 11:54:43
22.07.2020 12:49:44
លក់
0.01
1.26904
1.26703
ចំណេញ
1.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#141162657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 11:54:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2020 12:49:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26703
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.91 USD
21.07.2020 04:31:38
22.07.2020 12:49:40
លក់
0.01
1.26776
1.26703
ចំណេញ
0.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#141117679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 04:31:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2020 12:49:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26703
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.63 USD
21.07.2020 17:19:42
22.07.2020 12:49:35
លក់
0.01
1.27276
1.26703
ចំណេញ
5.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#141228244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 17:19:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2020 12:49:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26703
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
5.63 USD
21.07.2020 17:59:37
21.07.2020 23:06:44
លក់
0.01
1.2749
1.27345
ចំណេញ
1.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#141233618
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 17:59:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2020 23:06:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.35 USD
21.07.2020 10:11:42
21.07.2020 11:03:41
លក់
0.01
1.27105
1.26785
ចំណេញ
3.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#141145809
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2020 10:11:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2020 11:03:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26785
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.10 USD
15.07.2020 13:14:41
15.07.2020 16:50:50
លក់
0.01
1.26247
1.26192
ចំណេញ
0.45 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#140575437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2020 13:14:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26247
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2020 16:50:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26192
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.45 USD
15.07.2020 15:11:09
15.07.2020 16:50:49
លក់
0.01
1.26383
1.26188
ចំណេញ
1.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#140587659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2020 15:11:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2020 16:50:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.85 USD
03.07.2020 16:20:59
07.07.2020 16:53:40
លក់
0.01
1.24626
1.25569
ចំណេញ
-9.53 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139410080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2020 16:20:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24626
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2020 16:53:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-9.53 USD
06.07.2020 03:05:28
07.07.2020 16:53:39
លក់
0.01
1.24853
1.25569
ចំណេញ
-7.26 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139442867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2020 03:05:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2020 16:53:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-7.26 USD
07.07.2020 16:23:08
07.07.2020 16:53:37
លក់
0.01
1.254
1.25584
ចំណេញ
-1.94 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139732748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2020 16:23:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2020 16:53:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.94 USD
07.07.2020 14:41:31
07.07.2020 16:53:37
លក់
0.01
1.25218
1.2558
ចំណេញ
-3.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139296259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2020 14:41:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25218
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2020 16:53:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2558
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.72 USD
01.07.2020 16:07:11
07.07.2020 16:23:04
លក់
0.01
1.24238
1.25402
ចំណេញ
-11.74 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139157129
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 16:07:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2020 16:23:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-11.74 USD
01.07.2020 17:08:22
07.07.2020 16:23:01
លក់
0.01
1.24374
1.25404
ចំណេញ
-10.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139165054
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 17:08:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2020 16:23:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25404
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-10.40 USD
06.07.2020 10:10:56
06.07.2020 19:11:29
លក់
0.01
1.25074
1.24858
ចំណេញ
2.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139489565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2020 10:10:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2020 19:11:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24858
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.06 USD
01.07.2020 17:30:29
03.07.2020 12:18:07
លក់
0.01
1.24539
1.24442
ចំណេញ
0.87 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139167521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 17:30:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24539
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.07.2020 12:18:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.87 USD
01.07.2020 18:48:44
02.07.2020 19:08:56
លក់
0.01
1.24722
1.24577
ចំណេញ
1.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139174431
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 18:48:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2020 19:08:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.35 USD
02.07.2020 15:36:13
02.07.2020 16:02:56
លក់
0.01
1.25249
1.24921
ចំណេញ
3.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139290642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 15:36:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25249
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2020 16:02:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.18 USD
02.07.2020 09:10:40
02.07.2020 15:36:01
លក់
0.01
1.2502
1.253
ចំណេញ
-2.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139231655
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 09:10:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2020 15:36:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.90 USD
02.07.2020 11:34:27
02.07.2020 14:24:02
លក់
0.01
1.25182
1.25043
ចំណេញ
1.29 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139252386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2020 11:34:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2020 14:24:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.29 USD
30.06.2020 20:13:02
30.06.2020 20:38:33
លក់
0.01
1.23871
1.23738
ចំណេញ
1.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139041574
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 20:13:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23871
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2020 20:38:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23738
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.23 USD
30.06.2020 18:23:41
30.06.2020 19:03:57
លក់
0.01
1.23893
1.23658
ចំណេញ
2.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139020384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 18:23:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23893
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2020 19:03:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.25 USD
30.06.2020 18:15:33
30.06.2020 19:03:53
លក់
0.01
1.2374
1.23659
ចំណេញ
0.71 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#139018290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 18:15:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2020 19:03:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23659
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.71 USD
30.06.2020 12:22:54
30.06.2020 13:51:07
ទិញ
0.01
1.22664
1.22887
ចំណេញ
2.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#138976618
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 12:22:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2020 13:51:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.13 USD
29.06.2020 17:40:31
30.06.2020 01:43:23
ទិញ
0.01
1.22823
1.23105
ចំណេញ
2.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#138907870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2020 17:40:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2020 01:43:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23105
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.72 USD
29.06.2020 15:34:40
30.06.2020 01:43:21
ទិញ
0.01
1.23035
1.23105
ចំណេញ
0.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#138888395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2020 15:34:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2020 01:43:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23105
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.60 USD
29.06.2020 18:01:01
30.06.2020 01:43:19
ទិញ
0.01
1.22682
1.23105
ចំណេញ
4.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#138910280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2020 18:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2020 01:43:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23105
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.13 USD
25.06.2020 14:41:25
25.06.2020 17:15:17
ទិញ
0.01
1.1201
1.12275
ចំណេញ
2.55 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#138630670
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2020 14:41:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1201
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.06.2020 17:15:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.12275
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.55 USD