20.10.2021 06:00:33
20.10.2021 06:00:45
ចម្លង
611.03%
611.03%
ចំណេញ
0.00 USD
Bertha12
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 06:00:33
ចំណុច​ចូល
611.03%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 06:00:45
ចេញ
611.03%
ចំណេញ
0.00 USD
30.08.2021 06:01:37
01.10.2021 04:10:37
ចម្លង
3485.23%
-30.6%
ចំណេញ
-82.93 USD
tn
thre
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 06:01:37
ចំណុច​ចូល
3485.23%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 04:10:37
ចេញ
-30.6%
ចំណេញ
-82.93 USD
19.08.2021 11:49:29
03.09.2021 16:01:22
ចម្លង
12935.08%
13860.54%
ចំណេញ
-28.63 USD
Codemaster
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 11:49:29
ចំណុច​ចូល
12935.08%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 16:01:22
ចេញ
13860.54%
ចំណេញ
-28.63 USD
25.08.2021 15:47:26
30.08.2021 05:06:48
ចម្លង
30762.8%
30762.8%
ចំណេញ
0.00 USD
ms
demaq
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 15:47:26
ចំណុច​ចូល
30762.8%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 05:06:48
ចេញ
30762.8%
ចំណេញ
0.00 USD
25.08.2021 15:46:31
25.08.2021 15:46:50
ចម្លង
30762.8%
30762.8%
ចំណេញ
0.00 USD
ms
demaq
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 15:46:31
ចំណុច​ចូល
30762.8%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.08.2021 15:46:50
ចេញ
30762.8%
ចំណេញ
0.00 USD
12.08.2021 07:08:14
19.08.2021 10:21:19
ចម្លង
1787.65%
719.08%
ចំណេញ
-623.72 USD
Mr_Azahari
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2021 07:08:14
ចំណុច​ចូល
1787.65%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.08.2021 10:21:19
ចេញ
719.08%
ចំណេញ
-623.72 USD
09.11.2019 21:06:30
14.11.2019 19:09:10
ចម្លង
268.08%
181.69%
ចំណេញ
-16.11 USD
Mkingdom02
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2019 21:06:30
ចំណុច​ចូល
268.08%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.11.2019 19:09:10
ចេញ
181.69%
ចំណេញ
-16.11 USD
08.10.2019 05:49:36
12.10.2019 18:48:35
ចម្លង
-17.24%
-99.95%
ចំណេញ
-16.50 USD
SCO
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2019 05:49:36
ចំណុច​ចូល
-17.24%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2019 18:48:35
ចេញ
-99.95%
ចំណេញ
-16.50 USD
08.10.2019 12:41:18
08.10.2019 12:43:07
ចម្លង
564.21%
564.21%
ចំណេញ
-1.25 USD
MoneSTER_KSM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2019 12:41:18
ចំណុច​ចូល
564.21%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2019 12:43:07
ចេញ
564.21%
ចំណេញ
-1.25 USD
04.09.2019 23:28:04
10.09.2019 03:26:04
ចម្លង
-62.62%
-38.63%
ចំណេញ
-51.40 USD
BVEfx
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2019 23:28:04
ចំណុច​ចូល
-62.62%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2019 03:26:04
ចេញ
-38.63%
ចំណេញ
-51.40 USD
22.07.2019 19:47:31
03.09.2019 11:24:11
ចម្លង
4.14%
17.04%
ចំណេញ
268.84 USD
Bawangfx100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2019 19:47:31
ចំណុច​ចូល
4.14%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2019 11:24:11
ចេញ
17.04%
ចំណេញ
268.84 USD
21.07.2019 23:00:00
21.07.2019 23:02:16
ចម្លង
2.01%
2.01%
ចំណេញ
-2.13 USD
Bawangfx100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2019 23:00:00
ចំណុច​ចូល
2.01%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2019 23:02:16
ចេញ
2.01%
ចំណេញ
-2.13 USD