21.12.2020 12:01:29
24.02.2021 03:03:16
ទិញ
0.01
0.92194
0.85996
ចំណេញ
-87.58 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#66828367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 12:01:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92194
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-87.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-87.58 USD
21.12.2020 12:54:57
24.02.2021 03:03:15
ទិញ
0.01
0.91825
0.85995
ចំណេញ
-82.37 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#66836540
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 12:54:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91825
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-82.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-82.37 USD
21.12.2020 21:09:33
24.02.2021 03:03:14
ទិញ
0.01
0.91455
0.85994
ចំណេញ
-77.16 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#66866831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 21:09:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-77.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85994
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-77.16 USD
21.12.2020 21:10:20
24.02.2021 03:03:13
ទិញ
0.01
0.91095
0.8599
ចំណេញ
-72.13 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#66867102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 21:10:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91095
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-72.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-72.13 USD
23.12.2020 10:00:48
24.02.2021 03:03:12
ទិញ
0.01
0.90733
0.85989
ចំណេញ
-67.04 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#66951640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 10:00:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-67.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85989
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-67.04 USD
23.12.2020 16:10:03
24.02.2021 03:03:11
ទិញ
0.01
0.90365
0.85989
ចំណេញ
-61.84 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#66973491
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 16:10:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-61.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85989
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-61.84 USD
24.12.2020 09:11:48
24.02.2021 03:03:09
ទិញ
0.01
0.89998
0.85988
ចំណេញ
-56.66 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#67009089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.12.2020 09:11:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89998
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-56.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85988
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-56.66 USD
24.12.2020 11:55:07
24.02.2021 03:03:08
ទិញ
0.01
0.89635
0.85988
ចំណេញ
-51.54 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#67017603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.12.2020 11:55:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-51.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85988
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-51.54 USD
12.01.2021 17:27:32
24.02.2021 03:03:07
ទិញ
0.01
0.89274
0.85987
ចំណេញ
-46.45 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#67808427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2021 17:27:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-46.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-46.45 USD
13.01.2021 15:40:37
24.02.2021 03:03:05
ទិញ
0.01
0.88912
0.85987
ចំណេញ
-41.33 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#67861840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.01.2021 15:40:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-41.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-41.33 USD
20.01.2021 11:06:27
24.02.2021 03:03:03
ទិញ
0.01
0.8854
0.85984
ចំណេញ
-36.11 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#68163435
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 11:06:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8854
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-36.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:03:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-36.11 USD
27.01.2021 16:58:47
24.02.2021 03:02:59
ទិញ
0.01
0.88237
0.85987
ចំណេញ
-31.80 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#68517005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.01.2021 16:58:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88237
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-31.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-31.80 USD
04.02.2021 14:06:52
24.02.2021 03:02:58
ទិញ
0.01
0.87928
0.85987
ចំណេញ
-27.43 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#68992904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 14:06:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-27.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-27.43 USD
04.02.2021 15:37:36
24.02.2021 03:02:57
ទិញ
0.01
0.87625
0.85987
ចំណេញ
-23.15 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#69001561
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.02.2021 15:37:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87625
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-23.15 USD
15.02.2021 03:37:33
24.02.2021 03:02:55
ទិញ
0.01
0.87325
0.85986
ចំណេញ
-18.92 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#69403497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 03:37:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87325
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85986
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-18.92 USD
16.02.2021 19:00:03
24.02.2021 03:02:54
លក់
0.01
1.08013
1.10117
ចំណេញ
-23.22 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69505327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 19:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-23.22 USD
17.02.2021 18:56:15
24.02.2021 03:02:53
លក់
0.01
1.08187
1.10117
ចំណេញ
-21.30 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69566880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 18:56:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08187
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-21.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-21.30 USD
18.02.2021 17:32:55
24.02.2021 03:02:52
ទិញ
0.01
0.86654
0.85987
ចំណេញ
-9.43 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#69626282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 17:32:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86654
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.43 USD
19.02.2021 05:38:01
24.02.2021 03:02:51
លក់
0.01
1.08359
1.10117
ចំណេញ
-19.40 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69644928
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 05:38:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-19.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-19.40 USD
19.02.2021 14:02:30
24.02.2021 03:02:49
លក់
0.01
1.08529
1.10117
ចំណេញ
-17.53 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69671580
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2021 14:02:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-17.53 USD
22.02.2021 01:14:30
24.02.2021 03:02:48
លក់
0.01
1.08699
1.10117
ចំណេញ
-15.66 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69705992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 01:14:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-15.66 USD
22.02.2021 09:27:56
24.02.2021 03:02:47
លក់
0.01
1.08874
1.10117
ចំណេញ
-13.72 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69726468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 09:27:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08874
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.72 USD
22.02.2021 10:08:33
24.02.2021 03:02:46
លក់
0.01
1.09046
1.10117
ចំណេញ
-11.83 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69729707
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 10:08:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09046
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.83 USD
23.02.2021 10:24:09
24.02.2021 03:02:45
លក់
0.01
1.09223
1.10117
ចំណេញ
-9.87 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69798668
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 10:24:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.87 USD
23.02.2021 11:32:51
24.02.2021 03:02:44
លក់
0.01
1.09394
1.10117
ចំណេញ
-7.98 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69803786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 11:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.98 USD
23.02.2021 18:16:07
24.02.2021 03:02:42
លក់
0.01
1.09567
1.10117
ចំណេញ
-6.07 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69830768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 18:16:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.07 USD
23.02.2021 21:25:46
24.02.2021 03:02:41
លក់
0.01
1.09909
1.10117
ចំណេញ
-2.30 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69836349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 21:25:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.30 USD
23.02.2021 19:59:02
24.02.2021 03:02:22
លក់
0.01
1.09739
1.10111
ចំណេញ
-4.10 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69834621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 19:59:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09739
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10111
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.10 USD
24.02.2021 02:53:06
24.02.2021 03:02:20
ទិញ
0.01
0.86052
0.8599
ចំណេញ
-0.87 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#69842303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2021 02:53:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86052
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.02.2021 03:02:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.87 USD
15.02.2021 18:00:01
16.02.2021 19:07:04
ទិញ
0.01
1.07982
1.08043
ចំណេញ
0.68 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69437752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 18:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2021 19:07:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
16.02.2021 03:28:58
16.02.2021 16:01:05
លក់
0.01
1.39307
1.38804
ចំណេញ
5.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69447012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2021 03:28:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39307
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2021 16:01:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.03 USD
15.02.2021 03:37:36
16.02.2021 16:01:05
លក់
0.01
1.38892
1.38804
ចំណេញ
0.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69403504
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 03:37:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2021 16:01:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
12.02.2021 21:44:18
16.02.2021 16:01:05
លក់
0.01
1.38485
1.38804
ចំណេញ
-3.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69386833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 21:44:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2021 16:01:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.19 USD
12.02.2021 18:00:02
15.02.2021 17:09:07
លក់
0.01
1.08031
1.07971
ចំណេញ
0.68 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69379881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 18:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08031
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 17:09:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07971
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
09.02.2021 17:57:44
15.02.2021 08:22:40
ទិញ
0.01
1.08077
1.08137
ចំណេញ
0.68 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69210331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 17:57:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08077
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 08:22:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
09.02.2021 10:00:01
15.02.2021 08:22:40
ទិញ
0.01
1.08247
1.08137
ចំណេញ
-1.23 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69179067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 10:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08247
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 08:22:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.23 USD
10.02.2021 18:50:57
15.02.2021 08:22:40
ទិញ
0.01
1.07905
1.08137
ចំណេញ
2.61 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69288309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 18:50:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07905
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.02.2021 08:22:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.61 USD
12.02.2021 21:00:01
12.02.2021 21:44:15
លក់
0.01
1.38593
1.38505
ចំណេញ
0.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69386305
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 21:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38593
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 21:44:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38505
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
11.02.2021 22:27:52
12.02.2021 16:45:24
ទិញ
0.01
1.38163
1.38254
ចំណេញ
0.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69338530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 22:27:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 16:45:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.91 USD
11.02.2021 18:00:03
12.02.2021 10:00:32
លក់
0.01
1.0799
1.0793
ចំណេញ
0.67 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69329487
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 18:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 10:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0793
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.67 USD
08.02.2021 23:00:02
12.02.2021 04:18:32
លក់
0.01
1.37409
1.37938
ចំណេញ
-5.29 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69155937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 23:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37409
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 04:18:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.29 USD
10.02.2021 05:17:34
12.02.2021 04:18:32
លក់
0.01
1.38235
1.37938
ចំណេញ
2.97 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69244695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 05:17:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38235
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 04:18:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.97 USD
09.02.2021 04:57:26
12.02.2021 04:18:32
លក់
0.01
1.37825
1.37938
ចំណេញ
-1.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69167592
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 04:57:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37825
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 04:18:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.13 USD
10.02.2021 16:30:57
12.02.2021 04:18:32
លក់
0.01
1.38645
1.37938
ចំណេញ
7.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69278494
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 16:30:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38645
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.02.2021 04:18:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.07 USD
11.02.2021 22:00:01
11.02.2021 22:27:51
ទិញ
0.01
1.38052
1.38142
ចំណេញ
0.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#69338156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 22:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38052
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 22:27:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.90 USD
29.01.2021 17:31:07
10.02.2021 18:44:33
លក់
0.01
1.07995
1.07935
ចំណេញ
0.68 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#68689424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2021 17:31:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 18:44:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
28.01.2021 17:27:51
10.02.2021 18:44:33
លក់
0.01
1.07655
1.07935
ចំណេញ
-3.14 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#68604746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 17:27:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 18:44:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.14 USD
08.02.2021 02:32:21
10.02.2021 18:44:33
លក់
0.01
1.08336
1.07935
ចំណេញ
4.51 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#69099619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 02:32:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08336
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 18:44:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.51 USD
29.01.2021 13:08:38
10.02.2021 18:44:33
លក់
0.01
1.07825
1.07935
ចំណេញ
-1.23 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#68663282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2021 13:08:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07825
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 18:44:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.23 USD
01.02.2021 05:03:51
10.02.2021 18:44:33
លក់
0.01
1.08165
1.07935
ចំណេញ
2.59 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#68730313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 05:03:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08165
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 18:44:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.59 USD