21.10.2020 12:39:14
23.10.2020 20:01:46
ទិញ
0.01
0.9078
0.90899
ចំណេញ
1.55 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#64054629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 12:39:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 20:01:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.55 USD
21.10.2020 10:45:15
23.10.2020 20:01:46
ទិញ
0.01
0.9104
0.90899
ចំណេញ
-1.83 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#64045146
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 10:45:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9104
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 20:01:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.83 USD
21.10.2020 17:45:40
23.10.2020 20:01:46
ទិញ
0.01
0.90249
0.90899
ចំណេញ
8.47 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#64075890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 17:45:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90249
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 20:01:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.47 USD
21.10.2020 06:00:02
23.10.2020 20:01:46
ទិញ
0.01
0.91302
0.90899
ចំណេញ
-5.25 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#64031854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 06:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 20:01:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.25 USD
21.10.2020 16:45:36
23.10.2020 20:01:46
ទិញ
0.01
0.9052
0.90899
ចំណេញ
4.94 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#64069963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 16:45:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9052
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 20:01:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.94 USD
23.10.2020 13:00:02
23.10.2020 15:27:05
លក់
0.01
0.90528
0.90408
ចំណេញ
1.57 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#64174422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 13:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90528
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 15:27:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.57 USD
22.10.2020 13:00:04
22.10.2020 14:31:45
លក់
0.01
0.90328
0.90208
ចំណេញ
1.57 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#64115998
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 13:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90328
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 14:31:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90208
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.57 USD
20.10.2020 08:22:53
21.10.2020 12:52:53
លក់
0.01
0.90996
0.90745
ចំណេញ
3.28 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63967521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 08:22:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 12:52:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90745
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.28 USD
19.10.2020 17:26:44
21.10.2020 12:52:53
លក់
0.01
0.90735
0.90745
ចំណេញ
-0.13 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63934551
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 17:26:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 12:52:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90745
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
19.10.2020 16:47:23
21.10.2020 12:52:53
លក់
0.01
0.90474
0.90745
ចំណេញ
-3.54 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63930926
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 16:47:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90474
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 12:52:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90745
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.54 USD
20.10.2020 14:54:03
21.10.2020 12:52:53
លក់
0.01
0.91256
0.90745
ចំណេញ
6.68 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63993760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 14:54:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91256
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 12:52:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90745
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.68 USD
19.10.2020 16:00:03
19.10.2020 16:47:19
លក់
0.01
0.90625
0.90505
ចំណេញ
1.56 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63926701
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 16:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90625
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 16:47:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90505
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.56 USD
19.10.2020 05:00:02
19.10.2020 13:41:00
ទិញ
0.01
0.9061
0.906
ចំណេញ
-0.13 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63885791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 05:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 13:41:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
19.10.2020 10:24:20
19.10.2020 13:41:00
ទិញ
0.01
0.90348
0.906
ចំណេញ
3.27 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63901404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 10:24:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 13:41:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.27 USD
16.10.2020 13:54:19
19.10.2020 09:52:17
លក់
0.01
0.90832
0.90472
ចំណេញ
4.66 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63849977
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 13:54:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 09:52:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.66 USD
15.10.2020 17:22:36
19.10.2020 09:52:17
លក់
0.01
0.90603
0.90472
ចំណេញ
1.70 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63804653
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 17:22:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 09:52:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.70 USD
15.10.2020 16:53:55
19.10.2020 09:52:17
លក់
0.01
0.90341
0.90472
ចំណេញ
-1.69 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63801416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 16:53:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 09:52:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.69 USD
16.10.2020 14:03:29
16.10.2020 14:13:29
ទិញ
0.01
0.9077
0.91021
ចំណេញ
3.23 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63851796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 14:03:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9077
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 14:13:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.23 USD
16.10.2020 13:57:07
16.10.2020 14:13:29
ទិញ
0.01
0.9103
0.91021
ចំណេញ
-0.12 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63850733
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 13:57:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9103
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 14:13:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.12 USD
16.10.2020 13:54:26
16.10.2020 13:57:03
ទិញ
0.01
0.90599
0.90977
ចំណេញ
4.87 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63850060
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 13:54:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90599
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 13:57:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90977
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.87 USD
16.10.2020 13:53:43
16.10.2020 13:54:18
ទិញ
0.01
0.90752
0.90872
ចំណេញ
1.55 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63849877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 13:53:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 13:54:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.55 USD
16.10.2020 12:00:06
16.10.2020 13:53:41
ទិញ
0.01
0.90523
0.90643
ចំណេញ
1.55 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63844635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 12:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90523
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 13:53:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.55 USD
15.10.2020 16:00:11
15.10.2020 16:53:54
លក់
0.01
0.90497
0.9038
ចំណេញ
1.51 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63796035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 16:00:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90497
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 16:53:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.9038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.51 USD
14.10.2020 15:45:55
15.10.2020 13:23:33
ទិញ
0.01
0.9025
0.90505
ចំណេញ
3.30 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63723565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 15:45:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9025
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 13:23:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90505
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.30 USD
14.10.2020 15:00:04
15.10.2020 13:23:32
ទិញ
0.01
0.90519
0.90505
ចំណេញ
-0.18 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63718853
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 15:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90519
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 13:23:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90505
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.18 USD
13.10.2020 22:00:03
15.10.2020 10:00:44
លក់
0.01
1.07393
1.07273
ចំណេញ
1.31 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#63677033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 22:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07393
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 10:00:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07273
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.31 USD
14.10.2020 12:01:27
14.10.2020 14:21:03
លក់
0.01
0.90631
0.90511
ចំណេញ
1.55 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63706824
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 12:01:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 14:21:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.55 USD
14.10.2020 09:48:05
14.10.2020 12:01:14
លក់
0.01
0.91013
0.90762
ចំណេញ
3.25 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63697386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 09:48:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 12:01:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.25 USD
13.10.2020 22:00:02
14.10.2020 12:01:13
លក់
0.01
0.90752
0.90762
ចំណេញ
-0.13 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63677027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 22:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 12:01:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
13.10.2020 17:00:02
13.10.2020 18:04:24
លក់
0.01
0.90555
0.90435
ចំណេញ
1.55 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63661281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 17:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90555
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 18:04:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90435
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.55 USD
12.10.2020 09:12:05
13.10.2020 16:27:34
ទិញ
0.01
0.90565
0.90686
ចំណេញ
1.57 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63565651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2020 09:12:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 16:27:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.57 USD
09.10.2020 20:00:02
13.10.2020 16:27:34
ទិញ
0.01
0.90827
0.90686
ចំណេញ
-1.83 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63543636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 20:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 16:27:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.83 USD
13.10.2020 11:59:09
13.10.2020 16:27:34
ទិញ
0.01
0.90305
0.90686
ចំណេញ
4.95 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63637505
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 11:59:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 16:27:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.95 USD
13.10.2020 06:00:01
13.10.2020 11:59:12
លក់
0.01
0.90412
0.90292
ចំណេញ
1.57 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63616313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 06:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90412
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 11:59:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90292
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.57 USD
15.07.2020 14:03:08
13.10.2020 04:49:50
លក់
0.01
1.07761
1.07351
ចំណេញ
4.51 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#58895157
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2020 14:03:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:49:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07351
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.51 USD
15.07.2020 13:52:33
13.10.2020 04:49:44
លក់
0.01
1.07554
1.07349
ចំណេញ
2.26 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#58894196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2020 13:52:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07554
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:49:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.26 USD
15.07.2020 12:04:57
13.10.2020 04:49:39
លក់
0.01
1.07355
1.0735
ចំណេញ
0.06 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#58887017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2020 12:04:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:49:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
15.07.2020 01:37:34
13.10.2020 04:49:32
លក់
0.01
1.07156
1.07351
ចំណេញ
-2.15 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#58852967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2020 01:37:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07156
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:49:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07351
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.15 USD
13.07.2020 17:53:23
13.10.2020 04:49:22
លក់
0.01
1.06956
1.07347
ចំណេញ
-4.30 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#58759457
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 17:53:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06956
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:49:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.30 USD
13.07.2020 14:19:33
13.10.2020 04:49:17
លក់
0.01
1.06753
1.07348
ចំណេញ
-6.54 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#58739797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 14:19:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06753
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:49:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.54 USD
13.07.2020 12:30:42
13.10.2020 04:49:10
លក់
0.01
1.06552
1.07349
ចំណេញ
-8.76 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#58731231
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 12:30:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:49:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.76 USD
10.07.2020 14:14:37
13.10.2020 04:49:06
លក់
0.01
1.06352
1.0735
ចំណេញ
-10.97 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#58660064
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 14:14:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06352
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:49:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.97 USD
10.07.2020 06:30:05
13.10.2020 04:49:00
លក់
0.01
1.06151
1.07346
ចំណេញ
-13.13 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#58630918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 06:30:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:49:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07346
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.13 USD
27.07.2020 13:17:57
13.10.2020 04:48:51
លក់
0.01
1.07966
1.07342
ចំណេញ
6.85 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#59435702
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2020 13:17:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:48:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.85 USD
27.07.2020 14:51:43
13.10.2020 04:48:45
លក់
0.01
1.08165
1.07342
ចំណេញ
9.04 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#59442088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2020 14:51:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08165
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:48:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.04 USD
19.08.2020 17:17:36
13.10.2020 04:48:40
លក់
0.01
1.08365
1.07341
ចំណេញ
11.26 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#60746646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2020 17:17:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:48:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.26 USD
01.09.2020 14:45:33
13.10.2020 04:48:34
លក់
0.01
1.08567
1.07341
ចំណេញ
13.48 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#61346392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2020 14:45:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 04:48:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.48 USD
09.10.2020 14:00:01
09.10.2020 17:00:38
លក់
0.01
0.91132
0.91012
ចំណេញ
1.56 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63523397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 17:00:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91012
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.56 USD
08.10.2020 20:00:03
09.10.2020 11:07:00
ទិញ
0.01
0.90865
0.90985
ចំណេញ
1.56 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63412818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 20:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 11:07:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90985
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.56 USD
08.10.2020 10:41:47
08.10.2020 13:45:23
ទិញ
0.01
0.90863
0.91113
ចំណេញ
3.23 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#63279213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 10:41:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2020 13:45:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.23 USD