08.09.2021 19:25:53
09.09.2021 08:56:04
លក់
0.01
1.08958
1.08722
ចំណេញ
2.25 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#28696969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 19:25:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08958
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
2.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 08:56:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08722
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.25 USD
24.08.2021 10:14:03
03.09.2021 11:41:09
ទិញ
0.01
1.04289
1.04364
ចំណេញ
0.07 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#27157978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 10:14:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.26 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 11:41:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04364
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.07 USD
20.08.2021 08:35:23
20.08.2021 23:43:50
ទិញ
0.01
1.044
1.0444
ចំណេញ
0.08 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#26852180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 08:35:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.044
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 23:43:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.08 USD
18.08.2021 04:55:09
18.08.2021 05:00:30
ទិញ
0.01
1.04579
1.05323
ចំណេញ
4.91 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#26552769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.08.2021 04:55:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.08.2021 05:00:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
4.91 USD
04.08.2021 03:42:21
17.08.2021 08:41:12
ទិញ
0.01
1.05012
1.05143
ចំណេញ
0.43 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#24927169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 03:42:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.05012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.28 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 08:41:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.43 USD
11.08.2021 09:57:52
17.08.2021 07:54:24
ទិញ
0.01
1.04785
1.05223
ចំណេញ
2.71 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#25832844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 09:57:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.13 USD
សរុប
3.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 07:54:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.71 USD
04.08.2021 19:01:46
05.08.2021 03:10:10
ទិញ
0.01
1.04706
1.04817
ចំណេញ
0.51 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#25073886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 19:01:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04706
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.07 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 03:10:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04817
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.51 USD
03.08.2021 16:56:01
03.08.2021 17:42:28
ទិញ
0.01
0.904
0.90445
ចំណេញ
0.40 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#24868866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 16:56:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 17:42:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90445
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
29.07.2021 08:12:15
30.07.2021 17:31:32
លក់
0.01
1.39287
1.39264
ចំណេញ
0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#24307494
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 08:12:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 17:31:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39264
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.09 USD
28.07.2021 12:00:29
28.07.2021 22:49:58
ទិញ
0.01
0.85127
0.85193
ចំណេញ
0.72 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#24174811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 12:00:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 22:49:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.72 USD
27.07.2021 17:47:51
28.07.2021 09:19:15
លក់
0.01
1.38313
1.388
ចំណេញ
-5.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#24077522
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 17:47:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38313
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
-4.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 09:19:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.388
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.01 USD
23.07.2021 05:16:49
27.07.2021 16:29:17
ទិញ
0.01
1.05837
1.05792
ចំណេញ
-0.55 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#23673500
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 05:16:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.05837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
-0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 16:29:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05792
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.55 USD
21.07.2021 12:11:46
22.07.2021 10:09:47
ទិញ
0.01
1.057
1.05876
ចំណេញ
0.95 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#23426384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 12:11:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.07 USD
សរុប
1.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:09:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.95 USD
20.07.2021 15:11:03
20.07.2021 17:27:16
ទិញ
0.01
0.73248
0.73303
ចំណេញ
0.45 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#23300773
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 15:11:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73248
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 17:27:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73303
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.45 USD
20.07.2021 11:23:51
20.07.2021 15:06:50
ទិញ
0.01
0.73235
0.73266
ចំណេញ
0.21 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#23265164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 11:23:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73235
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 15:06:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73266
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.21 USD
20.07.2021 03:08:59
20.07.2021 05:30:17
ទិញ
0.01
0.73442
0.73536
ចំណេញ
0.84 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#23209122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 03:08:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 05:30:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.84 USD
19.07.2021 18:05:23
19.07.2021 23:19:44
ទិញ
0.01
0.73353
0.73385
ចំណេញ
0.22 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#23168384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 18:05:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73353
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 23:19:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73385
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.22 USD
19.07.2021 22:02:05
19.07.2021 23:19:29
ទិញ
0.01
0.7327
0.73389
ចំណេញ
1.09 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#23195236
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 22:02:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 23:19:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73389
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.09 USD
19.07.2021 02:43:48
19.07.2021 15:48:20
ទិញ
0.01
1.0561
1.0583
ចំណេញ
1.32 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#23022016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 02:43:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0561
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:48:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0583
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.32 USD
12.07.2021 13:23:38
16.07.2021 17:34:06
ទិញ
0.01
0.8559
0.85636
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#22285020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 13:23:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.42 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 17:34:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85636
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
13.07.2021 20:23:53
14.07.2021 18:41:23
ទិញ
0.01
0.85267
0.85343
ចំណេញ
0.79 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#22517178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 20:23:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85267
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.07 USD
សរុប
1.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 18:41:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85343
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.79 USD
12.07.2021 02:37:36
12.07.2021 07:34:50
លក់
0.01
1.38984
1.38855
ចំណេញ
1.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#22223726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2021 02:37:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 07:34:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.19 USD
09.07.2021 05:13:08
09.07.2021 05:46:27
ទិញ
0.01
0.74127
0.74175
ចំណេញ
0.38 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#22094336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 05:13:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 05:46:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.38 USD
08.07.2021 17:51:58
08.07.2021 20:29:56
ទិញ
0.01
0.74237
0.74381
ចំណេញ
1.34 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#22046256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 17:51:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74237
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 20:29:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.34 USD
08.07.2021 15:58:41
08.07.2021 16:22:26
លក់
0.01
1.25795
1.25528
ចំណេញ
2.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#22026041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 15:58:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 16:22:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25528
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.03 USD
07.07.2021 01:51:19
08.07.2021 13:21:40
ទិញ
0.01
0.85651
0.8595
ចំណេញ
3.71 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#21685285
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 01:51:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85651
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.20 USD
សរុប
4.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 13:21:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8595
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.71 USD
06.07.2021 14:15:42
06.07.2021 18:25:10
ទិញ
0.01
0.85474
0.85741
ចំណេញ
3.48 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#21577274
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 14:15:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85474
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 18:25:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.48 USD
22.06.2021 14:23:59
05.07.2021 17:20:25
លក់
0.01
110.475
110.975
ចំណេញ
-5.37 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#19479055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 14:23:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.475
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.76 USD
សរុប
-4.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2021 17:20:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.37 USD
21.06.2021 09:28:10
21.06.2021 12:40:18
ទិញ
0.01
0.7503
0.75063
ចំណេញ
0.23 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#19334336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 09:28:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7503
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 12:40:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.23 USD
18.06.2021 09:44:07
18.06.2021 10:39:05
ទិញ
0.01
0.75316
0.75373
ចំណេញ
0.47 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#19210573
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 09:44:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.75316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 10:39:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.47 USD
14.06.2021 12:12:23
17.06.2021 10:29:52
លក់
0.01
90.166
90.047
ចំណេញ
0.78 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#18231757
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 12:12:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
90.166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.10 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 10:29:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
90.047
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.78 USD
07.06.2021 02:07:13
07.06.2021 09:11:44
ទិញ
0.01
1.20764
1.20941
ចំណេញ
1.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#17103466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 02:07:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20764
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 09:11:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.36 USD
03.06.2021 17:49:33
04.06.2021 17:12:34
លក់
0.01
155.411
155.342
ចំណេញ
0.38 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#16880443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 17:49:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.411
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 17:12:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
155.342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.38 USD
01.06.2021 14:28:08
03.06.2021 17:28:12
ទិញ
0.01
1.20348
1.21021
ចំណេញ
5.37 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#16553948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 14:28:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.09 USD
សរុប
5.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 17:28:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
5.37 USD
15.04.2021 09:34:37
26.04.2021 10:50:04
ចម្លង
231.24%
212.48%
ចំណេញ
-16.00 USD
SUCCESSTRADE
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 09:34:37
ចំណុច​ចូល
231.24%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2021 10:50:04
ចេញ
212.48%
ចំណេញ
-16.00 USD
30.01.2018 12:13:29
30.01.2018 15:55:40
ចម្លង
0%
0%
ចំណេញ
0.00 USD
QWERTY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2018 12:13:29
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.01.2018 15:55:40
ចេញ
0%
ចំណេញ
0.00 USD